eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.251

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 373-374
Nummer: 251


<-Forrige . Indhold . Næste->

251.

1 Avg. 1529.

Borgemestre og Raad udleje til Lavrids Overskærer en Gaard ved Østergade.

Wi borgemestere oc raadmend i Kiøbenhafn giøre witterligt oc kiendis med thette vort obne kbref, at vi paa Kiøbenhafns stadtz vegne hafue vndt oc i leye ladet oc met thette vort obne bref vnde oc i leye lade fornumstig mand Lauridtz Ofverskierer, hans kiere hustru Mette Jensdatter oc beggis theris echtebørn efter thennem, en af Kiøbenhafn, stadtz gaarde oc grund liggendis ved Østergaden, vesten for stadtzgaard, Cort Bermand i were hafuer, østen for stadtzgaard, som Oluf Bager i vere hafuer oc nu selfuer i boer, med lengde oc brede, vppe oc neder, inthet vndertaget, af forskrefne gaard, at hafue, nyde, bruge oc beholde i alle theris lifs thiid, then ene efter then anden, dog med saadan forord oc vilkor, ath the skulle samme gaard bygge oc forbedre med god nyttelig kiøbsteds biugning mured imellem stolperne, eggetømmer oc steentag,

I s.373

oc samme gaard i gode maade ved magt holde, oc the skulle gifue ther af Kiøbenhafns stad till aarlig leye oc landgilde thij marck danske pendinge god mynt, gild oc gief her i Danmarch, halfdeelen, som er v marck, till paaske oc halffdeelen til st. Michels dag, altid betimelig oc till gode rede yde skullendis; item skat oc ald anden kongelig oc stadtz tynge, som nu sedvanlig er, eller her efter paaleggis kand, skulle the selfue vdgifue oc holde oc therfor inthet af korte af bemelte thij march aarlige leye i nogen maade, oc skulle the ey hafue magt at selge, pandtsette eller i nogen maade afhende forskrefne gaard, huus, jordt eller biugning eller i nogen maade thette bref op at lade, vden hues thet skee kand med borgemesters oc raadmendtz samtyche. Kand oc saa skee, at borgemestere oc raadmend hafuer nogen tid samme gaard behof til Kiøbenhafns stadtz behof oc nytte, tha skall then bøgning, som ther tha paa bygt er, worderis af skillige dannemend, oc forserefne Lauridtz, hans hustru oc børn skulle thaa annamme betahlningen therfore, oc gaarden skall blifve till staden igien vden alt hinder i nogen maade. Item naar forskrefne Lauridtz Ofverskier, hans hustrue Mette oc begge theris echtebørn alle døde oc afgangne ere eller oc forskrefne artichle ey holdis ved magt, som før er rørdt, tha skall forskrefne gaard oc grund med ald sin bøgning oc forbedring igienkomme oc vere frii oc qvit till Kiøbenhafns stadt foruden alt hinder i nogen maade. Till ydermeere vidnisbyrdt lade vi henge wort stadtz indsegle her neden fore. Schrefvet i Kiøbenhafn sancti Petri dag ad vincula mdxxix.

Indført i en Vidisse af 19 April 1580 i Resens Hdskr. i Raadstuearkivet: Kbhvns Raadhus osv. S. 158-60.

I s.374

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor okt 31 19:05:58 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top