eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.250

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 372-373
Nummer: 250


<-Forrige . Indhold . Næste->

250.

26 Maj 1529.

Borgemestre og Raad udleje til Oluf Møller en Gaard sønden for det Stræde, som løber ud med Volden.

Wy borgemestere. och raadmendt i Køpnehaffn gøre vitterlicth alle och kendes meth thette wort obne breff, ath wy alle samdrecteligen paa Køpnehaffn stadz wegne haffue wnt oc i leye ladit oc nw meth thette samme worth obne breff vnne och i leye lade beskeen mandt Oluff Møllere, borgere her samme staedt, hans kære høsfrue Kistine Peders dotter, som handt nw haffuer, och begges theres ecte børn en aff Køpnehaffn stadzgorde och grundt ligendes søpden for thet stræde, som løber wdt meth Wolden och norden for Peder Skows gordt, som hand haffuer aff staden, och er forskrefne gaardt y syn rette lengdt xxxv alne aff sønder och j nør, lengden myt wdt offuer gaarden och hawuen xxxviij alne, breden i hawuen paa then vestre ende xx alne aff sønder och j nøør, breden paa then østre ende i hawuen xx alne, mynne eth quarter, meden till gaden paa gorden xij siælandske alne, ath haffue, nide, bruge och beholde vtij alles theres liffz tidt, then ene effter then anden, dogh meth sodane forordt och wilkor, ath forskrefne Oluff Møllere, hans høsfrue Kistine och begge theres ecte børn schulle bigge och forbædre forskrefne gordt meth godt nitteligh bigningh, och hues the bigge, schulle the tecke meth sten och ey meth andet tagh, och giffue oss oc wore

I s.372

effterkommere borgemestere och raadmendt ther aff till aarlige leye och landgilde tho marck danske penninge altiid betimeligen och till gode rede om sancti Michaelis ydde och betale schullindes, oc hues tønge her i staden kommendes worder, schulle the selffue wdrede, saa ath thet ey scall kortes i leyen i nogermode, och schulle the hatfue fuldmacht ath selge, pantzette hues bigningh, som the paa samme gordh bigendes worde, om thennom trenges till for nogen redeligh sagh skildt, doch sculle wy och wore effterkommere borgemestere och rodmendt paa Køpnehaffn stadz wegne være hændhe nesth nydendes for rædelicth och skiælicht werdt; wele wy icke, tha mo the selge samme theres egen bigningh en besyden borgere her i Køpnehaffn, som skatter och skilder wor kæreste naadigste herre, och ingen anden, och huem forskrefne gaard till sigh køber eller panter, schall niide, bruge och beholde hannum swo lenge, som forskrefne Oluff Møllere, hans høsfrue och theres børn liffuer, och inthet lenger, och naar the alle døde och affgangne ære eller och forskrefne artikle ey holdes wedh macht, som fore er rørth, tha schall forskrefne gaardh meth bigningh, forbæyringh och alle syn tilbehøringh quit och fry igen komme, bliffue och wære till Køpnehaffn wden alt hinder, gensielsse eller hielpperede j noger mode. Till iddermere witnesbyrdh och fastere foruaringh lade wy henge wort stadz indzegle næden for thette worth obne breff. Screffuid i Køpnehaffn helli legomme afften anno domini mdxxix.

Stadens Segl hænger under. Orig. bl. Danske Selskabs Membraner i Geh. Ark.

I s.373

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 29 23:42:18 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top