eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.244

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 366-367
Nummer: 244


<-Forrige . Indhold . Næste->

244.

28 Nov. 1526.

Frederik I bestemmer, at der skal være 4 Borgemestre og 12 Raadmænd, der efter Udvælgelsen skulle sværge Troskabsed til Kongen.

Wii Frederich met gudts nade Danmarcks, Wendis oeh Gottis konningk, vduald koningk tiill Norge, hertug vdj Slesuigh, Holstenn, Stormernn och Ditmerskenn, greffue vdj Oldenborg och Delmenhorst, giøre alle wittherligt, at wij nu aff wor sønnerlige gunst och nade, saa och fore troschap och willige tieneste, som oss elskelige borgemesthere, raadmend och menige borgere och almoe vdj wor stadt Kiøpnehaffnn her tiill oss och riiget giordt och beuisdt haffue och her effther troligen giøre och beuise mwe och schulle, sammeledis och paa thet ath alt thynge icke schall henge ind paa the two borgemesthere och raadmend ther vdj stadenn, hues som for hendner komer, som her tiill skeedt er, och the ther fore haffue forsømmet theris næring och bierningh, haffue wij vndt och tilladit och met thette wort obne breff vndtne och tillade, at the her effther tiill ewiig tiid mue och skulle were fire borgemesthere och tholff raadmend vdj theris by, huilcke borgemesthere menige borgere ther samme stædts skulle vdkeysse, som oss och thennom kunde were gaffnnligje, nyttelige och vdj alle maade bequemme, och nar the saa aff menigheden eskede och vdkeysde ære, skulle the giøre och swerge oss sielff theris borgemesthers eedt met thet allerførste. Och bethe wij och biwde the samme, som saa ther tiill aff menige borgere ther samme stædts wordte eskede och tilkeysde fore borgemesthere at were, atj ther vdermere werer willige saadan thønge ind atgaa och paa ether at thage, ath ramme och wiide then deell, ther oss, riiget och thend menige mandts, vdj Kiøpnehaffnn stadt besiddendis ære, gagnn, beste och bestandt kand wære. Forbiwdendis alle, ehuo the helst ære eller were kunde, serdelis wore fogether och embitzmenn och alle andre thennom her emodh paa thenne friighedt, vij thennom saa gunsteligenn vndt och giffuen haffue, athindre, hindre lade, møde, platze, vmage eller vdj noger maade forfang atgiøre. Vnder wor koninglige heffnn och wrede. Giffuit vdj wor kiøpstadt Otthenns

I s.366

ottensdagen mest effther sancte Catherine virginis et martiris dag aar etc. mdxxvj vnder wort signet.

Ad mandatum domini regis proprium.

Kongens Segl hænger under. Udenpaa: Breff poo iiij borgemestere att schulle vere i Køpenhaffn. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet.

I s.367

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 25 19:20:04 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top