eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.243

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 364-366
Nummer: 243


<-Forrige . Indhold . Næste->

243.

18 Avg. 1526.

Frederik l's og Rigens Raads Dom, at tydske Kjøbmænd, som ere Borgere og gifte, skulle være i Kompagni (Lav) med andre Borgere, hvorimod ugifte tydske Kjøbmænd, som ikke ere Borgere, have Tilladelse til at opholde det tyske Kompagni.

Wii Frederiich mett guds nade Danmarcks, Wendis oc Gottis konning, wdtuoldt konning tiill Norge, hertug i Slesuig, Holsten, Stormarn oc Ditmerschen, greffue i Oldenburge oc Delmenhorst, giøre alle witherligtt, att aar epther guds byrdt twsinde femhundret tiuge

I s.364

paa thet siette, then løffuerdag nest epther wor Frue dag assumpcionis paa wortt slott Køpenhauffn neruærendes oss elskelige her Mogens Gøye, Danmarcks riiges hoffmestere, her Tygge Krabbe, Danmarcks riiges marsk, her Albert Jepsen, her Hans Biilde oc her Jehan Wrne, riiddere, wore mend oc raadt, wore skiicket oss elskelige burgemestere oc raadt wtij wor stadt Køpenhaffn paa then ene oc haffde i rette steffndt oldermend oc tyske købmend wtij tyske company ther sammesteds paa then anden siide, oc beklagede forskrefne burgemestere oc raadt, at theres mettborgere tyske købmend, som bygge oc boo oc ære giffte ther i byen oc haffue ther theres husfrue oc børn oc haffue liige well theres serdelis company fran borgemestere oc raadt. Ther tiill swarede Hermen Rølling oc Berntt Røttker, oldermend paa menige tyske købmendz vegne wtij Køpenhaffn, oc i rette lagde et høgborne førstes koning Christierns wor kiere herrefaders breff, lydendis, at forskrefne wor kiere herrefader haffde wndt oc tiilladett, at menige tyske købmend mwe haffue oc holde tyske company oc samfwnd oc oldermend oc y oc aff atsette, dog saa at forskrefne wor kiere herrefader wilde haffue fuldmagtt samme artickle at forbædre oc tiill oc affat sette, om behoff giordis. Oc ther emodt i rette lagde forskrefne burgemestere oc raadt i Køpenhaffn twende forskrefne wor kiere herrefaders breffue, som wore wdtgiffne nogen tiidt siiden thette forskrefne wor kiere herrefaders breff, lydendes at tyske company wtij Køpenhaffn schulle wære oc bliffue afflagt, oc tyske købmend, huilke som wilde, motte wære wtij thet danske company, som alle sammen wor kiere herrefaders breffue ythermere wdtwisze oc jndeholde, mett flere ordt oc thale, som thennum paa bode siider emellom løb. Tha epther tiilltalle, genswar, breffue oc beuisninge, som tha fore oss i rette lagdes, bleff ther saa paa sagtt fore rette, at epther thij forskrefne wor kiere herrefaders breff, som tyske købmend haffue paa, at the mwe holde tyske company ther i Køpenhaffn, ycke anderledis lyder, en at wor kiere herrefader wiill magtt haffue at forbædre oc formynske samme theris priuilegier, som forskreffuet stor, oc forskrefne wor kiere herrefaders breffue, som siiden ære wdtgiffne, som burgemestere oc raadt i rette lagde, lyder, at samme companj schulle wære afflagtt, tha schulle alle tyske købmend, som borgere ære i Køpenhaffn, at wære wthij companj mett burgemestere oc raadt och andre bosiidendes borgere, oc ther som nogre wgiffte tyske købmend, som ycke borgere ære i Køpenhaffn, welle wpholle tyske companj, tha mwe the thet gøre, dog saa at wij wele selffue magt haffue samme priuilegier at for-

I s.365

mynske oc formere epther wor willie. Giffuitt aar, dag oc stedt, som forskreffuet staar. Wnder wortt signet.

De mandato domini regis proprio.

Kongens Segl hænger under. Udenpaa: Tøsk companii att were afflagd. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet.

I s.366

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 25 19:19:10 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top