eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.236

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 360-361
Nummer: 236


<-Forrige . Indhold . Næste->

236.

9 Maj 1525.

Ansøgning fra Borgerskabet til Kongen, at den bedste Overdrift er opdæmmet med Damme og Vand, hvorfor det beder om at faa Kronens Del af Serrislev til Kjøbs.

Wor idmige plictige vnderdannige tro tieniste Eder naades høgmectighedh nw och altiidh forscreffuidh meth gudh. Stormectiste, høgborne første, alder kæriste naadigste herre, thacke vy eders naade gandske idmigeligen ffor eder naades kerlige scriffuelsse och atwarilsse, som eders naade oss till screffuidh haffuer, ath vy schulde befeste thenne eder naades stadh och by och forware oss well, ath handh schulde icke bliffue oss for raskidh fra i eder naades frauærilsse, huilkett vy och trolige haffue giort oc her effter troligen gerne gøre vele, som fattige, tro, hørsomme vndersotte bør ath gøre i alle mode. Som eders naade scriffuer oss till, ath eders naade vill størke och bædre vore byes preuilegier och fryheder, ffor huilket vy tacke eders naade idmigeligen, huilkett vy gandske vell behøffue, thy ath vor oredrefft, som vy hadde her till Købnehaffn, haffue vy bestemmidh meth damme och vatn, saa ath then beste parth aff vor græssgongh er oss ther meth betagitt, som verduge fader meth gudh her Lawe Vrne, vor naadigste herre biscop, her Mauritz Ipssen, her Hans Bille, her Oluff Nielssen, som ther paa haffuer wæridh effter eder naades vilie och befalingh, mett flere aff the gode herrer Danmarcks riges raadh, haffuer oc the gode herrer Danmarcks riges raadt loffuidh och till sagdt oss, ath the vele wære oss behielppeligh till eder naades høgmectighedt, ath vy maa faa kronens part j Særitzsløff for eth mwelicth køff, huilket oss hoffuis till gudh, ath eders naade er oss ther gunsteligen till och mildeligen anseer wor store brøsth ther i, saa ath vy maa foedh till vor græssgongh. Haffue vy och so forhandlett meth vor naadigste herre biscop och hans naades capittell, ath the haffue loffuidh och tillsagt oss meth breff och segill alth kyrckenes part i forskrefne Særitzsløff for eth mwelicth køff meth sodanth for ordh, ath vy mwe faa eder naades och kronenens parth. Thy er vor idmige bøn till eder naades høgmectigedh, ath eders naade vill verdes for gudz skildh och giffue oss her eth mildelicth suar paa. Kære naadigste herre, verdes eder naade och ath vide, ath her Søffren Norby screff oss till fran Lantzkronæ, aff huilken samme scriffuelsse och breff vy nw sende eders naade en copie aff och sende vy eders naade en copie aff thet suar, som vy goffue hanum igen till Lantzkrone; wy antuordede her Mauritz Ipssen thet samme breff, her Søffren screff oss till, ath handh skulde sende eders naade. Her me(!) eder naades høgmectighedh liff, siæll och stadt gudh almectiste

I s.360

befallindes till ewigh tidh. Screffuidh i Købnehaffn tisdagen effter sancti Hansze dagh ante portam anno domini mdxxv.

Eder naades idmige tro tiennere och vndersotthe
vdi Køpnehagen.

Udskrift til Kongen. Byens Segl er paatrykt. Orig. paa Papir i Geh. Ark.

I s.361

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 20 16:32:22 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top