eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.233

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 357-358
Nummer: 233


<-Forrige . Indhold . Næste->

233.

17 Feb. 1525.

Oldermændene i Lavene give Borgemestere og Raad Fuldmagt til at handle med Kongen og Biskoppen om, at Staden kunde faa Serrislev Mark til Overdrift og Græsgang, saa at Borgerne bedre kunde befæste Byen.

Wy efftherschreffne Hermen Rølingh, Hans fan Ryen, oldermendt i køpmande lagidt her i Købnehaffnn, Welem Rwnge, Bertill Foss i kremmere lagidt, Torckildt Briggere, lens Lauritssen i briggere lagidt, Lauritz Guldsmedt, Anders Guldsmedt i guldsmede embede, Hans Mogenssen, lep Bagere i bagere embede, Niels Smedt, vnge Lass Smedt i smede embede, Niels Jacobszøn, lens Truelssen i scomagere embede, Rassmus Skredere, Knwdt Daa y skredere embede, Dynes Remesnyere, Jacob Remesnyere for remesnyere och pungemare(!) embede, Mechill Barsebech, Peder Clemmidssen i kødmongere embede, mester Simen, Hans Pannekock i badskerre embede, Bartholomeus Budmagere, Dauidt Budmagere i budmagere och skindere embede, lep Olssen, Clemmidt Vogenmandt i vogenmande lagidt, lep Drauere, Peder Drauere i drawere lagidt, oldermendt och stolsbrødre, gøre vitterlicth och bekendes meth thette vorth obne breff, ath aar effther gudz byrdt tusinde femhwndridt tywe paa thet fempte, fredagen effther sancti Valentini martiris dagh vore vy meth alles vore menige lags brødre oc hwer aff oss for sigh och sith lagh och embede forsamlede paa Køpnehaffn rodhus meth flere aff vore metborgere her i byen om Særitzsløff och Særitzsløff marck och fang, som menige Køpnehaffns indbiggere och thenne by kandt være till ewigh nitte oc gaffn, tha haffue vy och alle vore lags brødre meth menige

I s.357

almwes her sammestædz thet endrecteligen fuldbordt och samtøcht, saa ath thet er alles vore fuldkommelige vilie och vy alle och hwer serdelis ære thet gandske gerue begærindes aff vore borgemestere och raadt, ath the vele være vorth budt till stormectiste høgborne første, vor alder kæriste naadige herre, och verduge fader meth gudt her Lawe Vrne, vor kære naadige herre bischop, ath the vele verdes och vnne oss samme fornefnde Særitzsløff oc Særitzsløff marck och fangh til ewerdeligh eye till vor oredriffth och græssgongh, paa thet ath vy tess iddermere och bæder kwnne befeste och fasth gøre thenne by, stormectiste høgborne førsthe, vor alder kæriste naadige herre, verduge fædrer, erlige herrer, strenge eddele ridder och gode mendt, Danmarcks rigis raadt till ære och bystant och menige Køpnehaffns indbiggere till nitte och gaffn, och hwes the wele icke haffue oss fordragh, tha vele vy gerne være i theris nøge ther fore thet beste, som vy kwnne aff stædt komme meth tiden. Till iddermere vitnesbyrdt oc fastere foruaring lade vy meth vilie och vedskaff henge vore lags oc embitz indzegle her næden for thette vorth obne breflf. Giffuedt och screflfuidt aar, dagh och stædt, som forscreffuidt staar.

14 Segl have hængt under, hvoraf de to sidste nu ere borte. Oldermanden for hvert Lav har hængt Segl under, enten sit eget eller Lavets. Udenpaa: Fuldmacht som borgere haffue giffuit borgemestere och raad att handle om Serritzløff marck.

I s.358

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 20 16:27:05 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top