eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.232

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 334-357
Nummer: 232


<-Forrige . Indhold . Næste->

232.

1523-82.

Optegnelser, mest om Byens Afhændelser af Jord og hvortil de derfor indkomne Penge brugtes. At Begyndelsen er fra 1523, ses af den første Post, naar denne sammenlignes med Nr. 217; senere hen findes Aarstal, men der er ingen Tidsfølge, førend fra 1529 (S. 342). De fleste af de ældste Afstaaelser af Jord stamme uden Tvivl fra den Gæld, Byen paadrog sig under Belejringen 1523.

Item Anders Loduigssen køpte byes Sisse hus, som liger norden nesth Veyere hussidh, for xij hwndridh marck, huilkedh hus som er i syn lengdt xxj siælinske alne i øster och vester, och er forskrefne hus i syn bredh xij alne, j quarter i sønder och nøør, och er tesse forskrefne xijc Mk. vdgiffne paa byess vegne, som her effther screffuidh staar.

Item fick mester Hans Vincke iijc marck xxxviij Mk. som byen vor hanum skildigh for hagebøsser.

Item fick Hans Danckorssen iiijc xij marck for kalk och sten, som kom tili byess behoff, som hans regenskaff vduisser.

Item fick Karine Snares lxxxx marck for then fryhedh, hwn haffds paa then jordh, som liger vden for hendes gordh, aff høgmectigh første kongh Hans, hues siell gudh naade.

Item fick Rassmus Kellesmedh och Niels Gridestøffuere jc Mk. som byen vor them skildigh for biss bigningh.

Item fick Pouil Hanssen jc xxvij Mk., som han vor till acthers paa thet torn emellom Nørre porth och Jermers gaff.

Item fick Oluff Jensen paa Østre gade och Lauritz Jensen vedh Amage torgidh lxxxx marck xij Sk. paa thet plancke werck, som bleff giorth emellom Smør hatten och Reuerbandt.

Item fick Torckill briggere viij Mk. for then bigningh, han bigde paa Hans Claussens torn.

Item fick byess kemmenær Hans Friman lxxxiiij Mk. xij Sk. paa byes vegne, som hans regenskaffs bogh vduisser.

Summarium paa thette forskrefne vdgifft er xijc Mk.

Køpthe Korth Fincke en aff byes jorde for jcxx marck, och liger forskrefne jordh vesten nesth optill Henrick Mitthers jordh och østen nesth borgemesteres Jens Broleggeris jordh, och er tesse forskrefne penninge vdgiffne, som her effter screffuidh staar.

Item fick Hans van Ryen och Velem Runge forskrefne jcxx Mk. ath bigge then skantze medh vedh Køge barfredh, som theres regenskaff vduisser.

I s.334

Anders Hogenssen køpte j jordh for tw hundridh mark, som liger paa eth hyrne vesten vedh byes plancker vdh meth Jermers gaff norden vedh thet gamle rodhus stræde j sancti Peders sogen her sammestædh, och er tesse forskrefne penninge vdhgiffne j sodane mode, som her effter screffuidh staar.

Item fick borgemestere Niels Stemp jcxij mark, som byen vor hanum skildigh.

Item betalede forskrefne Anders Hogensen lxxxviij Mk., som han wor till acther paa then skantze vden for Nørre porth.

Item borgemestere Jens Broleggere køpte j iordh for jcxx Mk. ligendes vesten optill Korth Finckes jordh och østen optill Anders Jenssens jordh.

Item en køffte forskrefne Jens Broleggere j jordh for lxxx mark, som vor en øde plan ligendes paa Rossen gordhen vesten vedh thet ny Spitalie stræde.

Item endh fick Jens Broleggere j jordh ligendes j Strandbadstw strædit, som her Mogens Nielsen i wære haffde.

Tesse forskrefne jorder fick forskrefne borgemestere Jens Broleggere j syn betalingh, som staden wor hanum skildich, effter som stadz bogh och hans regenskaff inde holler och forclarer.

Item Mogens Jenssen briggere køpthe en gordh for iiijc Mk. ligendes vedh Nørre porth paa then østre side vedh adelgaden, och ære the vdgiffne, som her effter følger.

Item fick Rassmus Kellesmedh jc Mk., som han haffde vdh lagdh paa byess vegne for kalk och sten 1).

Item antuorde Henningh Scriffuere Lauritz Jenssen ijc marck effther borgemestere och rodz befalingh aff forskrefne iiijc Mk., som Mogens Jensen haffuer betalidh for fornefnde gordh.

Item en antuordede Henningh Scriffuere Hans van Ryen ijc Mk. effter borgemesteres och rodz befalingh, som han vor till acther och haffde vdh lagdh paa then skantze vden for Køge barfredh.

Item Jens Inguorssen Skredere køpte en aff byes jorder for ijc Mk., ligendes paa Rossen gorden norden then gord, som mester Nielss cannick, hues siell gudh naade, aff Køpnehaffn by vdij leye haffde.

Item tesse forskrefne penninge fick Albrith van Gogh for thet kober, som kom till the falkeneter, ther bien fick aff hanum paa regenskaff vtii syn betalingh.

__________

1) Dette er overstreget.

I s.335

Item Per Nielssen køpte j jordh for jc Mk. ligendis vtii thet ny stræde, som løber norden for Cannicke gordene østen nesth optill viginti quatuor seniorum alteris gordh, och ære the vdgiffne j sodane mode, som her effter følger.

Item fick Søffren Veyere xxviij Mk., som han kostede paa thet tornidh emellom Jermers gaff och Nørre porth.

Item fick Pouill Hansen xij Sk., som han gaff j tømmerman paa byes vegne.

Item fick Hans van Ryen lxx marck, som han haffde kostidh paa then skantze vden Westre porth.

Item Pouill Haussen køpthe j aff byes jorder for lxxx Mk. ligendes paa Rossen gorden østen for then jordh, then Heliandz closter till hører, som hans køffue breff vduisser.

Item vor byen hanum lxxx Mk. skildigh, for huilke penninge han samme jordh i syn betalingh fick, som han haffde wdlaght paa thet torn, som er emillom Nørre porth och Jermers gaff.

Item Hans Mogenssen køffthe en aff byes jorder for jc Mk. ligendes paa Rossen gorden j Spitalie strædidh j wor Froe sogen norden nesth Jørgen Mølers haffwe.

Item Anders Jenssen køffthe en aff byes jorder for jcxx Mk., ligendes østen nesth optill Westre Magh.

Item tesse forskrefne penninge antuorde forskrefne Anders Jensen Lauritz Jensen rodmand paa byes wegne, huilke penninge han wdgaff paa byes vegne, som hans regenskaff wduisser.

Item Thomes Guldsmedh rodmand køpte j aff bies jorder for ijc Mk. ligendes norden wedh sancte Clare røsth, huilke penninge byen wor hanum skildigh, som hans regenskaff wduisser.

Item Søffren Pouilssen køpthe j aff byes jorder for jcxx Mk., ligendes i Pilestrædit, opboridh jc Mk., them anammede Henningh Scriffuere.

Item aff tesse forskrefne penninge fornøffuede Henningh Scriffuere then Hollendere, som gyorde then heste mølle paa Rodhuss gorden, xxiiii Mk. paa regenskaff, och for the andre haffuer handh giorth regenskaff, effter som hans regenskaff iddermere indeholler.

Item Oluff Verckmestere fick en aff byes iorde ligendes wedh Vestre Mag till j wederlagh for then gordh, vor kæriste naadige herre haffuer wnth mester Fadder, paa thet handh vilde wære till fredz ther meth.

Item Henrick Miter rodmandt køpte en aff byes jorder ligendes wedh stranden westen nesth Anders Halagris jordh for jc Mk. ock xx Sk.

I s.336

huilke penninge byen wor hanum skildigh for then bigningh, han haffde bigd paa the stakither om kringh byen.

Item en køpthe Henrick Miter j jordh for ijc Mk. ligendes i Kattesundet i sancti Clemmetz sogn, huilke penninge byen wor hanum skildigh for then bigningh, han hafffle bigd paa fornefnde stakither.

Item Henrick Mither køpthe en aff byes jorder ligendes wedh Clare bagh her Johan Oxsis gordh for lx mark, huilke fornefnde penninge byen wor forskrefne Henrick Miter skildigh for then bigningh, han haffde bigdh paa then skantze vden Nørre porth, som hans regenskaff wduisser.

Item borgemestere Niels Stemp køpthe en aff byes jorder for lx Mk. ligendes westen optill then jordh, som Oluff Werckmester fick aff byen, huilke fornefnde penninge Hans van Ry en fick for thet, han bigde paa then skantze wden Køge barfredh.

Item Lauritz Jensen raadmandt køffthe j aff byes jorder for lx marck, ligendes westen byes stræde 1), som løber neder till bies strædh 2), huilke fornefnde Henningh Scriffuere anammede till sigh paa bies wegne och handh haffuer giorth ther regenskaff fore.

Item Thomes Lestemagere køffthe j aff byes jorde for jcxx Mk. ligendes i Pilestrædit sønden nesth her Henrick Krummediges ridders gordh.

Item hwilke penninge, som er jcxx Mk., bleffue bigde paa the twenne torn, som stor emellom Nørre porth och Jermers gaff, som forskrefne Thomes Lestemageris regenskaff wduisser.

Item Mattis Tollere køpthe j aff byes jorder for jc Mk., hwilke penninge han antuordede Henningh Scriffuere paa byes wegne oc handh fremdelis haffuer wdgiffuedh them paa stadz wegne och giorth ther fremdelis regenskaff fore 3).

Item Jens Persen rodmand køpte en aff byers (!) jorder for iijc Mk., ligendes westen optil then jordh, som mester Matz i wære haffuer. Tesse forskrefne penninge antuordede han Knudh Rudh iijc Mk. aff for syn wmage och Hans Wincke jc Mk. paa regenskaff for then kosth, Knudh Rudh haffuer tæridh fran hanum.

Item Lauritz Jenssen rodmand køpte en aff byes gorde ligendes vedh Westre porth for viijc marck, aff tesse forskrefne penninge betalede handh Vickman viijcxxxii Mk., som byen vor hanum skildigh

__________

1) Først stod her: byes brønd.

2) Der er rettet herved og der skal vist staa: brønd.

3) Oc handh - fore er senere tilføjet med samme Haand.

I s.337

och hand haffde then gordh i panth fore, som byen till hører, ligendes paa Amage torgid nesth optil bies jordh, som Sitze Mogens Lauritzens j wære haffuer, och the andre penninge haffuer hand betalidh borth paa bies wegne, som handh haffuer giorth regenskaff fore.

Anno mdxxviij [1528].

Item Niels Gridestøffuere køffte en byes jordh och grundh i Studii strædit for ijc marck, jc mark kom till ath betale Særitzsløff meth och jc Mk. bleff skiæncth och wnth hanum for then store sware møde och vmage och suart regenskaff, handh haffde fore ath staa i iij aar paa stadz wegne.

Korth Bæerman køffte en jordt ligendes emellom Henningh Scriffueris hawue och Søffren Skrederis for jcxx marck, huilke penninge som kom till ath betale Særitzsløff meth.

Pouill Hanssen køffte en afft stadz iorder for lxx marck ligendes paa Roszen gorden norden optill byes stræde, som løuer till wollen och østen optill thet stræde, som løber till Clare, och forskrefne penninge komme till ath betale Særitzsløff meth 1).

Anno domini mdxxvij [1527].

Jomffrue Marie afften concepcionis wor Lauritz Andersen Smedh paa Køpnehaffn raadhus for borgemestere och raadtmendt och gaff till kenne, ath Cristine, Lauritz Smedz effterleuerske, haffde opladit hanum eth sith breff, som hwn haffuer paa then gaardh, som liger optill byes rende paa Vestre gade, som hwn selffuer i boer, huilket handh giorde beuisselicht j dagh for oss meth tesse effterscreffne danne mendt, som ære Anders Halagre rodtmandt, Søwerin Posche, Anders Loduigssen, Jep Swerfeyere, gamle Niels Smedh, Mattis Klenesmedt, borgere her sammestædz, huilke som sade och vitnede, ath the neruærindes hoss wore och paa hørde, ther forskrefne Lauritz Anderssen och Cristine bleffue forente om forskrefne gaardh och breff, och bleffue the so forente till en fuldkommeligh ende j so mode, ath forskrefne Lauritz Andersen fornøffuede och fuldgiorde forskrefne Cristine for forskrefne sith breff och for althen bigningh och rettighedh hwn haffde i samme gaardh effter hendes fuldkommelige nøge, saa ath hwn tackede hanum kerligen for godh betalningh och sade sigh, syne arffuinge eller nogen anden paa hendes wegne ingen dell eller rettighedh ath haffue till forskrefne breff, gaardh eller bigningh i noger mode.

__________

1) Overstreget er derpaa: som Pouill Hansen vitherlicth er, thy ath handh haffuer ther regenskaff paa.

I s.338

Twe Briggere køffte en jordh aff staden for l marck, then fick Oluff Scriffuere j syn betalningh, som staden wor hanum skildich.

Oluff Scriffuere fick en hawue aff byen for iic marck, och then bleff hanum wnth j syn betalningh for jm marck kleppe penninge, ther staden wor hanum schildigh, och ther till scall handh haffue jc Mk., och them fick handh aff Twe Briggere, som her forscreffuidh staar, ther meth er handh fornøffueth och the forskrefne jm marck fick her Henrick Gøye till ath betale lantzknecte meth 1).

Anno domini mdxxviij [1528].

Thomes Briggere fick en aff stadz jorde for ij Mk., thet ene hundrit Mk. kom till ath betale Særitzsløff meth och thet jc Mk. gaff handh anden stedz vdh paa stadz wegne, som handh haffuer giort regenskaff fore.

Henningh Scriffuere fick en haffue ligendes wedh Jermers gaff for iijc Mk., the tw hundrede mark kortedes meth hanum for the iiijc Mk.. kleppe penninge, som handh lade wdh til her Henrick Gøye. Item kom til ath betale Særitzsløff meth lxv mark, och the andre penninge haffuer handh vdgiffuidh paa stadz wegne och giorth ther regenskaff fore, som stadz bogh indeholler och forclarer.

Item Anders Halagre haffwe, som her Mogens Nielsen haffde aff staden, er jc marck, thet jc marck fick Hans Klockestøffueres børn for thet staden bleff theres fader skildich for sten och kalk, och thet jc Mk. fick Jens Cammersuendh paa Peder Olsens vegne for jc Mk. kleppe penninge, som her Henrick Gøye fick.

Item fick Henrick Trummeslagere en jordh ligendes paa thet hyrne wedh Clare for iijc Mk., the penninge fick borgemestere Jens Broleggere, som handh wor till acters paa stadz wegne, och fick handh eth lidet støcke jordh ther optill for viij Mk., och thennom fick Lauritz Jensen, som handh fremdelis giorde regenskaff fore.

Borgemestere Peder Jørgensen fick en jordh ligendes wedh stranden for xc marck, huilke penninge som handh wdhlade for tømmer och andet, som handh kostede paa Jermers skantze.

Hans Wencke rodemestere fick en jordh wedh then ny woldh for lxx marck och thennom fick handh i syn betalningh for thet, handh holt Knudh Rudh.

Anders Matsen fick en jordh wedh Stranden for lx marck, och them fick Henningh Scriffuere och siden gaff handh thennom wdh paa stadz wegne, som handh haffuer giort regenskaff.

__________

1) Ther meth - meth er senere tilføjet med samme Haand.

I s.339

Albrit van Gock fick en jordh ligendes paa Roszen gorden j betalningh, for thet staden wor hanum skildich, och en jordh bagh her Henrick Kromediges gordh och 1)

Lauritz Nielsen fick twenne aff byes jorde, en liger wedh stranden, for xx marck, och then anden liger paa Roszen gorden, lx Mk.

Item haffde forskrefne Lauritz Nielsen ladit bigdh nogen bigningh paa j jordh paa Wyn gorden effter borgemesteres och rodz befalningh, huilken bigningh som stodh xxxiij Mk., the xx marck bleffue kortede meth hanum for then jordh, handh fick wedh Stranden, och the xiij Mk. bleff staden hanum skildigh. Item endh lade handh xxv marck vdh til ath betale Særitzsløff meth, paa then anden forskrefne jordh, for vden for xiij Mk.

Sancti Peders kyrcke och Rassmus Kellesmedh finge j stadz gordh, som Inguor Wogenmandh i boer, for vijc marck kleppe penninge, som her Henrick Gøye fick i bestolningh, før handh wilde drage her aff staden, ath lønne lantzknecte meth, och ther till gaff handh jc Mk. gode penninge, the xiiij Mk. bleffue kortede meth hanum for thet staden wor hanum skildig, och xxxvj Mk. antuordede handh stadz kemmener Lauritz Jensen, huilke xxxvi Mk. handh strax wdh gaff for tømmer, som kom till stadz dore kiste, tømermentz løn, kost och andet, som kom till samme kiste.

Item borgemestere och rodmendh finge en jordh ligendes strax sønden for Helligestes kyrcke mwer for ijc Mk., som the ny boer ære bigde paa, huilke penninge Lauritz Nielsen opbar och strax wdgaff them igen till ath betale Særitzsløff meth, som handh giorde regenskaff fore tisdagen effter alle helgen dagh anno domini mdxxviij [1528].

Her Johan Wrne fick stadz hawue, som Dauidh Boedmagere i wære haffde, for ijc Mk. och the komme till ath betale Særitzsløff meth, huilke penninge her Johan Wrne selff fornøffuede Roskilde capittell.

Niels Grydestøffueres hawue ijc marck, the hundrede marck bleff hanum skiencthe for stor møde och vmage, handh haffde hafft for Køpenhaffn stadh j try aar, och thet jc marck lade handh strax wdh till ath betale Særitzsløff meth 2).

Anno mdxxvij [1527].

Peder Kempe raadhmandh køffte en aff byes jorde ligendes paa Roszengaarden østen nesth Clemmidh Wogenmandz gordh for

__________

1) Herefter er overstreget: heraff bliffuer handh staden skildich jc Mk..

2) Dette Stykke er overstreget. Jfr. foran S. 338.

I s.340

jcix Mk. iiij Sk. och them wor staden hanum skildich for fodsten oeh mwrsten, som kom till the hoffmeyer wedh Nørre porth.

Her Niels Riber, perpetuus vicarius till sancte Anne altere j wor Froe kyrcke her samme stædz, køffte en aff byes jorde, som er en putz och stor watn paa optill en mantz belte stædh, for ith hundridh mark, ligendes westen for Niels Gridestøffueres hawwe och østen for byes woldh. Tesse forskrefne jc Mk. fick Thomes Guldsmed rodtmandh och Anders Loduigsen borgere for then kosth, som giordes i Danske Compani, ther wor naadige herre konningh Frederick meth hans naades høgborne førsthinne dronningh Sophie och flere herrer och frwer wore till, och xxiiij marck fick Anders Halagre, som staden wor hanum skildich for tømmer, aff samme penninge.

Thomes Guldsmedh køffte en jordh aff staden ligendes paa Roszen gorden for jc marck, jc marck lade handh wdh till at betale Særitzsløff meth och jc marck bleff korttid meth hanum aff thet staden wor hanum skildig.

Anders Guldsmedh køffte en jordh aff staden ligendes paa Roszen gordh sønden for byes woldh for xxx marck, och the komme till Dorekisten, som Lauritz Jensen vitterlicth er.

Lauritz Nielssen køffte en jordh aff staden for lx marck, och samme penninge komme till ath betale Særitzsløff meth.

Anno 1) mdxxiiij [1524] mandagen effter sancte Bodils dagh giorde Thomes Guldsmedh regenskaff j danske Compani och alt Køpnehaffn rodh for hues opbærilsse och wdgifft, som the haffde oppeboridh och wdgiffuet paa Køpnehaffn stadz wegne, och bleff staden Thomes Guldsmedh skildig ijcxxvi marck x penninge for wden thet tømmer och kalk, som staden er hanum skildig.

Item Hans Fryman anammede vi træ, xiiij alne lange, pa stadz vegne.

Item Rassmus Kellesrnedh och Niels Gridestøffuere ij tilth xviij alne langt tømmer till stadz behoff.

Item her paa fick handh en jordh paa Roszen gorden hoss Klemmidh Wogenkarll aff staden for jc marck, thet jc marck lade handh rede penninge wdh ath betale Særitzsløff meth och thet jc marck bar handh op j forskrefne syn betalningh anno mdxxix [1529]. Item en bar Thomes Guldsmedh op xl marck aff siszemesterne sancti Kanuti ducis et martiris dagh. Item j samme aar fastelagen ther effter tha bar handh op jc marck aff Lass Jensen paa Amagetorgit,

__________

1) Herfra til Anno mdxxix paa Side 342 er overstreget.

I s.341

som handh wor staden skildig aff en jordh, handh fick aff staden, ligendes paa Roszen gorden, en haffuer hand anammidh xx marck aff Søffren Posche aff en jordh po Roszen gorden, handh wor staden skildig. En ij Mk., som the englotter wor bædre, ther handh fick.

Item en antuordede Lauritz Jensen stadz kemmener hanum jx lester kalk, som staden wor hanum skildig. Item antuordede Lauritz Jensen Thomes Lestemagere vii Mk. po Thomes Guldsmedz vegne aff thenne forskrefne swm 1).

Anno mdxxix [1529].

Item sanctorum Philippi et Jacobi afften tha befallede borgemestere och rodmendh ath indt schulle scriffuis j thenne bogh, ath her Jep Heye skiencte Køpnehaffn stadh jc marck for hans quegh, handh haffuer gangendes paa stadz forthaa och ther till viij tilter ij sawdæler, som handh haffuer lonth Køpnehaffn stadh.

Item fick Niels Smedh 2) eth støcke aff stadz jordh for xij Mk. bagh hans gordh, huilke penninge som komme till the fattige menniskes behoff i sancte Anne hospitall for mwrsten, som Rassmus Kellesmedh och Niels Gridestøffuere toge wdh till stadz behoff.

Item fick Søffren Posche en aff stadz jorder, som liger norden for hyrde gorden, for eth hundridh marck, aff tesse forskrefne penninge fick Lass Gedde, Niels Geddes steffzøn, lxxx marck for en iordh, som liger norden for sancte Gertrudes kircke, som køfftes till staden. Item fick Thomes Guldsmedh xx marck, som handh haffde wdlagdh till stadz behoff.

Item køffte her Jep Heye en aff stadz iorde ligendes norden for cantors gordh och westen wedh till lille strede, som løber till Nørre port, for ijc Mk., huilke tw hundrit marck som handh wdh lade ath betale Særetzsløff meth.

Anno mdxxix [1529].

Fredagen fore sancti Jacobi apostoli dagh tha wore tesse effterscreffne danne mendh, som ære Peder Kempe borgemestere, Thomes Guldsmed, Engelbrit Fincke, Peder Jørgensen, Lauritz Jensen, Henningh Scriffuere, Jens Cammersuend, Thomes Lestemagere, Oluff Scriffuere, Anders Halagre, rodmendt, Henrick Mitter, Anders Loduigsen, Korth Bæermandh, borgere, forsamlede paa Køpnehaffn rodhus, tha athsporde erlige och welfornumstige Jens Broleggere borgemestere, Jens Cammersuend rodmandh, Pouil Hansen, Lauritz Bagge, Søffren Smosyngh, schippere, Claus Arildsen aff Amsterdam ath, om hanum wor

__________

1) Her ophører Overstregningen.

2) Ovenover staaer: Niels Smedh gamle.

I s.342

skoth skiæll for thet løffte, the stode i till hanum for Peder Mørck aff Oorss, till huilket forskrefne schipper Claus Arildsen berette, kende och tillstodh, ath hanum alstingest wor skeedh skell och fuldest for samme løffte, saa ath handh tackede forskrefne Jens Broleggere, Jens Cammersuendh, Pouil Hansen, Lauritz Bagge, Søffren Smosingh kerligen i alle mode och lod handh them och alle theres arffuinge for sigh och sine arffuinge quit, fry, ledich och løss for alt iddermere tiltall om samme løffte for fødde och wfødde, och sade handh sigh eller sine arffuinge ingen iddermere tiltal ath haffue til them i noger mode.

Item fick Thomes Lestemagere en aff byes jorde for iijc Mk. ligendes paa Roszengorden norden for Jens Jacopsens gordh och sønden for Knudh Rudz gordh, i syn betalningh, som staden wor hanum skildig.

Item fick handh en liden putz ligendes sønden for Clare for l mark oc j syn betalningh, ssom staden wor hanum skildich.

Item Peyter Gørtsen fick en aff stadz iorder ligendes paa Roszen gorden twerth offuer fran mester Anders Glob, strecker meth syn lengdh fran thet ene stræde och till thet andet, for vjc marck. The fem hundrit marck gaff handh Peder Kempe, som hand wor till acthers aff thet tusindh Mk., handh lontte her Henrick Gøye, och ther till fick byswenne j støcke klæde och fick Bonaventure i Malmøge     Mk., som staden wor hanum skildich.

Hans Danckorsen fick en jordh bagh hans egen hatfwe bagh Clare for xxx Mk., som staden wor hanum skildich.

Borgemester Ambrosius fick en jordh wedh Clare mwr nest optill Lass Bagges jordh for xxiiij mark, the xiiij marck fick Jørgen Scriffuere till klæde och the x marck fick Jens Butze till ath færre stadz hus meth, som handh bode j.

Rassmus Kellesmedh fick en jordh wedh Jermers gaff for lx marck, the xl marck fick Niels Stemp, och the xx marck kom till stadz mwr.

Jens Brwn fick en jordh for xlv mark, the xl marck fick Oluff Scriffuere, som staden wor hanum skildich, och the v Mk. fick Jørgen Scriffuere j syn løn.

Sitze Welem van Bommels fick en jordh wedh Clare, och then bleff henne wnth for kalk, som staden wor hænne skildich.

Lauritz Jensen paa Amagetorgit fick en jordh for ijc marck, jc marck fick Lauritz Jensen rodhmandh, som handh haffuer vdgiffuet paa stadz vegne och giort ther regenskaff fore, och the andre penninge komme till ath betale Særitzsløff meth.

I s.343

Engelbrith Fincke fick en jordh ligendes paa Roszengorden, och then fick handh [i] syn betalningh for vcxxv Mk. iii Sk. ii alb., som staden wor hanum skildigh, och xvj marck for iij lester kalk.

Anders Lauritsen køffte en jordh ligendes paa Roszen gorden for ijcxxx Mk., the ijc Mk. fick borgemestere Jens Broleggere j syn betalningh, som staden wor hanum skildieh, och the xxx fick Lauritz Nielsen, som handh haffuer giort regenskaff fore, och the xxx gaff handh wdh, paa thet ath strædit matte haffue syn gong, som liger optill samme jordh.

Hans Mogensen Bagere fick en jordh for jc Mk., och them fick Henningh Scriffuere, som handh vdh gaff paa stadz wegne, som handh haffuer giort regenskaff fore.

Schipper Lauritz fick en jordh for jcxx marck, som liger østen for sancti Nicolai kyrcke, huilke penninge handh antuorde Lauritz Jensen rodmandh, som handh fremdelis haffuer giort regenskaff fore effter hans regenskaffs lidelsse.

Hans van Ryen fick en jordh ligendes hoss Østre porth for vic Mk., huilke penninge som kom till the skantzer och torn, som ære emellom Westre port och Jermers torn, som handh wedh selff ath giøre regenskaff fore.

Jens Cammerswendh fick en jordh wedh Stranden for jc Mk., och thennom kostede hand paa Wanmølle skantzen.

Walter Schotte fick en jordh for lx marck, och ther køfftes kalk och sten fore till stadz behoff 1).

Per Olsen fick en iord for xl marck, liggendes ved Jermers torn paa then gamle teglgard nest vptiill Per Scows boder, the xx marc tiill posken oc the andre xx marc tiill sancti Dienss dag nestkommendes bethale schullendes.

Item tiissdagen post dominicam letare betalet hand the xx marck, them feck Rasmus Nielsen raadman for thet planckeuerck, hand lod sette i Graabrøder tiill studium 2).

Item haffuer hand betalet the andre xx Mk., oc them anammett Pouell Hansøn, som hand selff kand giøre regenskaff fore.

Kariin, Anders Vlffs, feck en byes iorder liggendes poo Rosengaarden synden nest vptiill Peter Gertzøns haffue for ijc marck rede penninghe, huilke ijc marc Clemmet Scriffuere anammet tiill byes arbeyde att vdgiiffue, oc hues hwn ydermere skulle giffue byen for

__________

1) Her ender den første Haand, og det følgende er optegnet af forskjellige.

2) Dette maa være fra aar 1530. Jfr. Rørdams Kirker og Klostre, S. 284.

I s.344

samme iord, bleff affquiyttet for thet staden var Anders Vlff skyldug, bode for temmer, kalch, sten oc then reysze, hand giorde tiill Stocholm, och all anden regenscaff, hues hand haffde met Kiøpenhaffn stadt, er aldelis en affthalen sag i alle mode.

Anno mdxxxij [1532].

Kell Bastumand fech en aff stadz iord liggendis poo then gamle teglgordt synden nest vptiill byes wolle oc østen vdmet strædet for lxx march, huilke penninge mester Fadder fech for j slange oc eth dobbelt falkenet, som hand støpte for byen.

Item fech Per Olsen end ith støcke haffuerum liggendis norden nest vptiill then iord, hand køpte tiillforn aff staden etc. for xl marc, the xx marc fech mester Fadder i forskrefne betaling for skøtt hand støpte.

Item haffuer hand bethalit end x marc, huilke tornuecterne paa wor Froes torn finge i theres løn nw tiill posche siist forleden. Endh haffuer handh fornøgid Rasmus Keldesmidh x marc och ther met ær nw alt aff bethalid, huilke x marc bleffue vdtgiffne for steen, som bleff hengdt paa Peter Bysseskyttes hwss vedh Nørre port 1).

Lauress Jenszøn rodman fech en aff byes iorder for xl march liggendes poo Rosen gorden norden vptiill Anders Laurezsøn haffue och synden vptiill Oluff Mølleres iord oc westen vptiill thet lille byes stræde, thenne iord annamit hand i syn bethaling for thet, som byen var hanom schylligh, som then tycke bog vduiser.

Nielss Kuntze anno domini mdxxxij [1532], som thiæn her Tyge Krabbe, køpte en jord aff staden, som Jørgen Møllere tilforn haffde, liggendes vedh Clare, for ijc Mk., huilke forskrefne penninge Oluff Scriffuere anammede och frampdeles antwordede Clemmed Tholdere, och hand frempdeles haffuer vdtgiffuit them paa Stadtzens vegne effther hanss regenskabs lydeisse.

Bispen aff Sieland anno domini mdxxxiij [1533] køpte een stadts jordh, som kalledes sancte Knudts jord, liggendes vp thill thend haffue, som Pether Gøderssen (Gørtsen?) køpte aff staden, for iijc Mk., huilke forskrefne penninge hand haffuer loffuit ath vdtgiffue met thed alderførste; ther fore haffuir Oluff Scriffuere loffuid. Thesse forskrefne iijc mark haffuer Clemet Scriffuer anammet oc wdtgiffuit paa stadtz weigne, effter som hans regenskabs bog wdtuiser 2).

__________

1) Fra End haffuer og hertil er senere tilføjet af en anden.

2) Thesse - wdtuiser er senere tilføjet.

I s.345

Borgemester Pouell Hanssen anno domini mdxxxiij [1533].

Sameledes haffuer Pouell Hanssen borgemester køpt en jordt aff staden, liggendes i sanctj Nicolaj sogen norden op till thet dyff, som løbber emellom staden oc Bremerholmen oc sønden op till twenne præste bolig, som lille her Peder oc her Mattis nu i boe, fore xl mark, huilke forskrefne penninge Clemmeth Scriffuer haffuer anammeth oc wdtgiffuit paa stadtz weigne, effter som hans regenscabs bog wdtuiszer.

Oluff Schriffuer wdi samme aar kiøpthe en jordt aff staden liggendes optill then jordt, som forskrefne Pouell Hanssen køpthe aff staden, oc sønden op till the twenne præstæ bolige, som gamble her Niels oc her Hans Køge nu i boe, fore xl mark, huilke forskrefne xl mark Clemmeth Scriffuer haffuer anammith oc igen wdtgiffuit po stadtz weigne, effter som hans regenscabs bog wdtuiszer.

Anno etc. mdxxxix [1539] torsdagen nest fore Joannis baptiste kiøpte Oluff Jacobssen møller en jord, som tilfornn war byess rænde, fore jc mark, oc thenum antuorder hand Clemeth Scriffuere, som hand skall giøre framdelis regenskab fore.

Anno etc. mdxlj [1541] fredagen nest effter søndagen cantate anamet ieg, Hans Jensen 1), effther borgemester och raadtz befaling aff Marine, Matis Kiødmangers effterleffuerske, fem jochim daler fore ith lidet stykke jord, forskrefne Matis kiøpte aff staden, liggendes norden nest optill forskrefne Matis Kiødtmangers gord, som hand nu haffuer ladet intage oc bygd syn huss gaffuell paa.

Samme dag gaff Morthen Smet paa Westre gade fore en rænde, hand kiøpte aff staden, liggendes emellom Sitze, Per Regnoltzens, gord oc hans gord, huilken jord oc rænde hand nu indbygd haffuer oc sæth syn huss gaffuell po, lxxx mark, som mønthen før gick, oc ther till two jochim daler; the lxxx mark gaff hand Lauritz Jensen, raadtmandt, effter borgemesteres och raadz befaling, thj at staden hanum them skyldig war, oc the ij daler anammet ieg, Hans Jenssen, effter borgemesteres och raadz befaling, at igen wdtgiffue po stadtzens weigne, oc fich forskrefne Lauritz Jenssen forskrefne lxxx mark fore en bro, hand loed lægge po stadzens weigne wed Wester port østen op till wolden paa hans egen kaast oc thæring.

Eodem anno in profesto Martini kiøpte Jep Henningsen wogenmandt j lidet stykke jordt aff staden till en forthaa, oc gaff ther

__________

1) Han har skrevet foregaaende Stykke fra 1539 og vedblev til 1555.

I s.346

fore xx mark oc thenum anammet Clemmet Schriffuer at wdtgiffue po stadzens weigne.

Christiernn Eskeissen raadtmandt fick thend gangh emellom Mette Broleggers gordt och Weygerhuszet fore eth hundret oc fem mark danske huiders wærdt.

End fich Christiernn Eskeissen j øde stræde, liggendes paa Roszen gordenn østen op till Anders Lauritzssens boder oc haffue oc westen wdt met hospitalens gordt, som Per Juell bryggere wdj boer, fore xlv mark danske huiders wærdt.

Summa ijc mark danske huiders wærdt.

Ther wdt aff haffue borgemestere oc raadt faaeth aff Christiern Eskelssen paa Kiøpnehaffnn stadtz weigne klæde till byswenne, till spellemendt, byssze skytter oc tember till statzens bygning oc behoff, som beløb seg ijcij mark viij alb. danske huiders wærdt.

Thend ene swm lignet oc lagt emodt then anden bliffuer stadenn Christiern Eskelssen skyldig ij mark viij alb. danske epther hans regenskaffs liudelssze, som hand giorde i faste torsdagen nest effter wor frue dagh anuntiacionis anno etc. mdxliiij [1544].

Anno etc. 1545 mandagenn post Agnete virginis køpte Oluff Jacobssen møller eth lidet stykke jordt aff staden liggendes paa sanctj Clementis kyrcke gordt westenn nest op till hans gordt fore ij daler, fore wden thend anden jordt, som handt tilfornn kiøpthe aff Kiøpnehaffnn stadt anno etc. 1539, som schreffuit findes paa thend anden side paa thette samme bladt.

Anno etc. mdxlvj [1546] fick her Søffrenn Andersszen vicarius eth lidett stycke jordt aff staden tiill en forthaa liggendes wdj Studij strædit westenn nest op till Jep Henningssen wogen mandz jordt, oc gaff ther fore xx mark. Aff thesse forskreffne xx mark fich Mattis Clausen raadtmandt x mark, som handt siden framdelis wdt gaff fore tømmer, som kom till thend ny kergordt wden Nørreport. The andre x mark anammit Rasmus Nielsen raadtmandt oc thennum wdt gaff tiill stadz behoff epther hans regenskaffs liudelsse.

Anno 48 fich Tommes Kraall Skotte en jordt aff Kiøpnehaffn stadt, liggendes vdi sancti Pedersstræde østen nest op till Jørgen Olszens vicarie gordt oc westen nest op till her Søffren Kocks gordt, oc gaff Kiøpnehaffn stadt ther fore jc marc danske. Thesse forskrefne jc marc danske haffuer Jacop Wincke oldermandt fore alle raademesterne opboret oc igen wdtgiffuit paa Kiøpnehaffnn stadts wegne epther som thend anden Kiøpnehaffn stadts bog ther om ydermere formælder.

I s.347

Anno 54 otthensdagenn nest effther trinitatis fich Torbern Jenssen ett stycke byess jordt liggendes hoss Wogenmendz lags huss po Roszen gordenn, som Josep Wogenn mandt tilfornn y leye haffde, och gaff Torbernn staden fore samme jordt xxx marc oc them antuordet hand Mattis Scriffuer.

Anno 1555 otthensdagenn effther cantate fich Christoffer Olssen enn lidell Kiøpnehaffnn stadts jordt oc grundt, liggendes jnden y Weygerhuss gordenn, som er eth lidell kellerom oc ligger westen nest op tiil then gordt, som Christoffer køffte aff Knudt Kempe, oc gaff Kiøpnehaffnn stadt ther fore xij daler, oc them antuordett hand Mattis Schriffuer, som handt skall giøre framdelis regenscab fore.

Peder Jørgensen, Henrich Struckmandt, Jørgenn Bagger, Niels Tomesenn, Danckert Pouelsen, Hans Jacobsenn, Peder Andersenn, Rasmes Schreder, Niels Hammer, Schipper Søffrenn, Lauritz Olffsenn, Hanns Taasing, thisse forskrefne danemendt ware befalett aff borgemester oc raadt, ath the schulde wordere enn Kiøbnehaffuens stadts hawe oc egendom, liggendes bag sancte Giertrudts kircke weedt woldenn, oc kaldes same hawe Barbra Clemits hawe, same hawe hawer the worderit for ijc marck, huilckenn forskrefne hawe borgemester oc raadt hawe soldt Claus Perlesticker raadmandt, oc schall giffue ther for ijc Mk., thendt att haffwe for seg oc alle sine arffuinge for fri egendom. Thenne forskrefne wordering war giort wdaff forskrefne xij dannemendt anno 62 wdj fastenn.

Anno mdlxvj [1566] tha bleff thend Kiøbenhaffn stads gaard oc bygning, liggendes y Østergade, som Wulff Plattenslar tiilforne tilhørde, nu sold fran Kiøbenhaffn stad oc tiil Jurgen Jensen guldsmid oc hans arffuinge for iiijc enckede daler, huilcke pendinge som strax bleff vdgiffuen vdj thend viijm daler skat, som vdgaffs først y same aar; dog skall hand oc hanns arffuinge huert aar giffue ther aff til aarlig jordskyld viij marc danske, effther som hans breff thet wider formelder, tiil Kiøbenhaffns stadt.

Vdj same aar bleff Hinrick fan Møssen tilladt, att hand til seg oc sine arffuinge motte arffeligenn nyde och beholle et lidet støcke aff Kiøbenhaffns stads jord oc grund, som thend brynd paa stod vdj thet hiørne, som strecker seg jnd vdj thet strede, som løber til sanct Nicolaj kircke nest østen vp til hans egen gaard oc bolig vdj thet store Fergestrede, dog mett slig forord och wilkor, att hand skulle giffue Kiøbenhaffns stad for same grund xl enckede daler, ther til mett skulle hand bygge och sielff bekoste, Kiøben-

I s.348

haffns stad tiil beste, en brynd att graffue oc ferdig giøre met tømmer oc sin tilbehøring vdj thet store Fergestrede, østen vp til Aptecker gaardenn. Brynden lod hand strax berede oc ferdig giøre, pendinge lagde hand oc strax fran seg, oc the bleff strax vdgiffuen vdj forskrefne aars skat.

Skall stadssens regenskaff bog widere forklare thisse tuenne forskrefne artickeler, om behoff giøris.

Om the bønder vdi Emedrup, som borgermester och raad haffuer vdj beffalinng.

Anno Mdlxvj [1566] thend 18 nouembris paa Kiøbenhaffns raadhuss tha ware thisse efftherschreffne, Jurgen Atzerssen, Jens Truelssenn och Lauris Olssen aff Embdrup oc berette, atther war nogen trette emellom the andre tuo mend oc thenom, som bor vdj forskrefne Emendrup, om nogen jord och eng wdj Lilliwang, som the beklagede att were wanloddich. Tha efftherthi att same Emdrup mend erre vnder borgermester och raads beffaling, tha beffalitt borgermester oc raad mester Lauris Bøssestøber, Oluff Hamer oc Jurgen Petersen, raadmand, atthe skulle paa torsdag førstkomendes møde paa same jord met forskrefne dannemend. Tha haffue forskrefne mester Lauris, Oluff Hamer och Jurgen Petersen weritt same dag, som er thend 21 nouembris, met forskrefne Emendrup mend paa same jord vdj thisse efftherschreffne dannemends, som er Jurgen Hemingsen aff Geffntoffte, Jep Nilssen ibidem, Matz Andersen y Brøndshoffnit, Nils Jensen aff Geffntoffte, Lauris Boessenn y Ottersleff, Oluff Kock, Jep Matzenn ibidem oc Rasmus Olsen y Brøndshøffd neruerelsse, som war tagitt aff Sockelunds ting. Tha bleff thett saa forhandlitt och endeligen fordragenn vdj saa maade: først bleff maald paa thend østre ende, som Atzers och Luciuses eng falder, som the andre iij mend beklagede, atthe haffde mere, tha bleff thett saa forhandlitt, att jordenn bleff maald paa thend østre ende, saa toge the thett same maal och ginge hen til thend wester ende oc stragtte offuer kierritt fran gierritt oc op y aggeren, saa the finge theris y same wester ende, som thenom fattedes y thend østre, och ther om bleff the saa til ens oc endelig well forligt, att Atzer och Lucius skall beholle engen wdj thend østre ende, och ther emod skulle the andre tre mend beholle thend eng offuer kierrit och op til enden paa aggerne, effther som affpælitt er, thette bleff y dag, thend 22 dag nouembris effther borgermester oc raads beffaling oc effther forschrefne Emendrup mends begier jndschreffuit.

I s.349

Om the Emedrups bønder.

Anno domini 1568 thennd 28 Augusti tha ware thisse effterskrefne dannemend Jørgen Adtzersenn, Jenhs Trolsenn, Lucus Suendsen, Adtzer Miehelssenn oc Laurens Olsenn, boendis y Emedrup, paa Kiøbenhaffns raadhusz och beklaget the thenom for nogid, som thenom emellom war, som war for agger, jord oc eng, att somme aff thenom war sched forkort. Saa bleff same tid giffuit befaling aff borgermestere oc raad, att Laurens Matzen Bøssestøber, Oluff Hammer oc Hanns Olsenn, raadmend her samestedz, schulle wdfare oc besee thend jord oc mole thenom emellom met reb, raffter oc rettmoll, huilckit oc sched er thend 2 dag septembris, saa att the nødis thermet paa alle parter. Och ther som the haffue affmolit, ther schulle the giøre god schilsmes met gode renne oc renstene, met kul oc flint neden vnnder oc store kampestene offuen paa, som kand were langwarindis oc bliffue euindelig.

Nu effterfølger en vnderuisning paa thend jord, som wy maalett paa Emedrop marck.

Først wdj rogwangenn, som y thette aar war inde, paa Schellis agger haffuer Adtzer driffuit ind paa Lucis jord oc pløget hanom fem fødder jord fraa. Thernest haffuer oc Adtzer pløget fraa Luces agger, som løber tuert egienom Lilde wang, fem fore jord. Ennd haffuer Adtzer pløget fraa Lucis agger, som ligger noruest op til Schellis agger, fem fødder jord. Item Adtzer haffuer oc pløget fraa Jørgen Adtzersen paa Schellis agger y Bywangen tuo fore jord. Item paa Tretagger wid thennd norduest side haffuer Jørgen Adtzersen effter ret moll fangit fraa Adtzer egien iij fore jord, som hand hanom tilforn pløget fraa. Sambledis fick Jørgen Adtzersen aff Laurens Olsen wid thend østre side paa same agger iij fore jord. Ennd fick Jørgenn Adtzersen aff Adtzer paa thend lange Lunde agger wid thend wester side iij fore jord, och hand fick fraa Laurens Olsenn paa thend østre side paa thend same agger fem fore jord. Item paa Danntzehøgs agger fick Lucis aff Adtzer paa thend Øster side iij fore jord. Ennd paa Dantzehøgs agger fick Jørgenn Adtzersenn aff Laurens Olsenn tuo fore jord paa thend Øster side. Item fick hand oc paa same agger aff Adtzer wid thend westre side tuo fore jord.

Menn ther nu thenne forschreffne jord war offuerseet oc rett bytt aff oss thenom emellom, tha gaff wy thenom forloff, atthe motte thenom selffuer jndenbyrdz forlige for huis skade, som thend ene haffuer giort thend anden paa agger oc eng. Menn huad theris herschaff haffuer met thenom for wold oc jordtbrød, schulle the self-

I s.350

fuer afftale met thenom. Och offuer alt tha bepligthet the thenom paa thet siste for oss vnnder thette wilkor: Huilcken eblant thenom, som først giør wold oc jordbrød paa thend anden effter thenne dag, oc icke wil holle thet som nu er ret giort oc byttet emellom thenom, tha skall thennd haffue forbrut hundrit daller til sit herschaff oc were aff mett sinn gaard.

Anno mdlxviij [1568] thend vj may, tha kom borgermestere oc raad y forfaring aff nogre gamle oldinge, mandtz och quindis personer, att erlig oc welbyrdig Jørgen Marsuin til Dybech hans foreldre haffde vdj gamil tid en age wey løbendes jnd til same Jørgen Marsuins gaard norden nest op til byes jord, som Christen Weigers høstrue y were haffuer, huilcken age wei schulle aff same gamle oldingis beretning høre til Jørgen Marsuins gaard, och tha effter att borgermestere oc raad haffue nu egien vdlagt forskrefne Jørgen Marsuin same agerom, war Jørgen Marsuin begierindis, att hanom motte vdleggis ett støcke y thend wester ende aff byes jord til wederlag for same age wey, huilckitt hanom bleff och same dag beuilligitt, och bleff hanom strax affmaald, som strecker sig lengdenn paa thend sønder side aff Øster oc y wester tyffue halffsiette alne ett fingersbret, breden mitt offuer jorden aff sønder oc y nør tyffue tuo alne ett quarter, lenngden paa thennd nør side aff øster oc y wester er tyffue halffottende alne oc ett quarter. Oc her met bekiennde seg Jurgenn Marsuin for sig och sine arffuinge att jcke wille eller schulle haffue nogenn rett eller rettighed til forskrefne agerom effter thenne dag, medenn thet skall were och blyffue til Kiøbenhaffnns stad till euigtidtt.

Aar mdlxx [1570] then xij dag may tha bleff Claus Rytter, raadmand, bewilget en Kiøbinghafns stadtzs jord ligendes vden Nørre porthe met then bygning ther paa staar, som byen ther paa bekaastid haffde, saa hand for samme bygning lagde jc Mk. danske fraa sig, effter som Niels Andersen, Lauritzs Jørgensen, Chresten Mickelsen, Anders Suenske, Rasmus Brygere, Peder Skaalemager, Jacob Bryger wid Renden och Hans Ibsen samme bygning effter borgemester och raadtzs befalning worderit haffde, och findes besked om vdj raadhusz bog, som forscreffuit staar, dog at hand aarligen der aff skall giffue j Mk. danske till jordskyld effter thet breffs liudelse, borgemestere och raad hannom ther paa giffuit haffue.

Aar mdlxx then xix dag may bleff aff menige borgemestere och raad samtøckt, at Mickel Nielsen raadman skall haffue then øde platzs och bysens jord paa then nordost hiørne vdj Viol strædit,

I s.351

som Niels Palnsen i fordom tid paa boede, och er then hegnit och planckewerck, som waar satt om kring, worderit for xl Mk. danske, huilke xl Mk. Mickel Nielsen lagde fraa sig til Kiøbinghafns stadt, och skall hand aarligen giffue ij Mk. til jordskyld aff forskrefne jord, vide raadhusz bog aar mdlxx then vij julij, och haffuer hand borgemester och raadtzs breff ther paa effter almindige form.

Aar mdlxx then anden dag junij bleff aff menige borgemester och raad samtøckt, at borgemester Jørgen Persen skall haffue den graff fraa then demming wid Jermers skandtze och neder til sancti Jørgens siøø, som er en tøør graffue, och skall hand aarligen der aff giffue til Kiøbinghafns stad iij Mk. jordskyld och well hand aff sine egne penninge bekoste at lade then oprense och fly, theszligeste legge en demming emellom sancti Jørgens siøø och samme graff, och skall forskrefne Jørgen Persen och hans echte børn haffue och beholde forskrefne graff vdj allis deris liffs tid met then jord, som er aff stockit langs neder vd met samme graff och siden effter allis deris død skall forskrefne graff och jord komme jgien til radstuen och byen, vden deris arffuinge da kunde widere handle met borgemestere och raad at beholde samme graff och jord, och haffuer hand jngen breff eller forwaring ther paa vden alleniste, at thet findes her och i radhusz bog jndscreffuit.

Aar mdlxx thend      dag julij bleff aff menige borgemester och raad samtøekt, at Suend Bentsen, kallis Skaaning, skall haffue en Kiøbinghafns stadtz jord, ligendis paa Nørregade paa thet søndre hiørne, som mand ganger vdj sancti Peders stræde, och gaff hand Kiøbinghaffns stad for samme jord och bygning, som ther stoed paa, vc (95½) Mk. danske, och skall huert aar ther aff giffue vj Mk., danske til jordskyld, och haffuer hand borgemester och raadtz breff ther paa.

Aar mdlxx then iij dag julij begerit borgemester Hans Oluffsen aff Borgemester och raad, at de wilde giffue hannom bewisz, huorledis hand haffde bekommit then jordmon och haffueroem nest norden op til Hans v. Slestadtz haffue, paa thet mand vdj fremtiden icke kunde haffue aarsage at sige, hannem at haffue tagit sig den til eller bekommit for jnted, och fremeskede hand thet kongelige breff om samme jordmon, borgemester och raad tilscreffuit, datirit anno mdlxvj [1566] then x dag octobris, liudendis ord fraa ord, som her effter følger: Osz elskelige borgemester och raadmend vdj wor kiøbsted Kiøbinghafn, wor gunst tilforne. Wider, at wj nogen tid forleden haffue ladit handle met Hans Oluffsen, raadman her sammestedtzs, och

I s.352

hans met arffuinge och aff thennom bekommit en haffue vden for Østre porth, huilken nw brugis til wor Reberbane, och vy forfare, at forskrefne Hans Oluffsen och hans met arffuinge end nw jngen wederlaug bekommitt haffue, thj bede wy ether och wille, at i met thet første forwyser och vdlegger thennom vden byen paa et beleygligt stedt en platzs, som de j gien kunde jndtage och for vdleg, for then haffue wij bekom, beholde, dermet skeer wor wilie, thj lader thet jngenlunde. Screffuit paa wor slot Kiøbinghafn then x octobris aar lxvj [1566] vnder wort signette. Effter huilket kongelige befalnings breffues jndhold borgemester och raad haffue vdlagd forskrefne Hans Oluffsen forskrefne jordmon och hafue roem vdj lengden och breden, som hand den nw sielff jndigit och heygnit haffuer, huilket hand, hans høstru, børn och arffuinge her effter mue beholde til deris egit beste, nøtte och gaffn, dog de aarligen der aff skulle giffne til Kiøbinghafns stad j Mk. danske til jordskyld, och haffuer hand jngen anden forwaring ther paa.

Aar mdlxxj [1571] then xvj dag julij fick borgemester Hans Oluffsen en Kiøbinghafns stadtz jord och grand, ligendes vdj Kattesund, østen for de huszarmis boder och nest westen op til hans egene boder, och skall hand aarligen ther aff giffue iij Mk. danske til jordskyld, och gaff hand Kiøbinghafns stad ther faare til jndfestning och foræringe fire twsind muersteene och fire lester kalck, och finge borgemester Hans Oluffsen borgemester och raadtzs breff och segel ther paa, och gaff hand them jt gienbreff, som findis paa raadhuszit vdj biscrifuerens forwaring.

Aar mdlxxj xj dag octobris bleff aff menige borgemestere och raad beuilget och samtøckt, at doctor Hans Frantzsen, Claus Rytter, raadman, och skipper Jørgen Persen mue met planckewerck jndlucke Tegelgaardtz stræde for wrenselse skyld, dog de skulle, samme plancke werck jgien optage, naar thennom tilsigis.

Nota. Thette strede bleff sidenn egienn vpbrott och wdlagtt 1).

Aar mdlxxiij [1573] thendt xij dag julij solide borgemestere oc raadtt fran Kiøbnehaffnns stadtt oc till Peder Siuffuendsenn raadmandt ett støcke Kiøpnehaffns stadtz jordtt, grundt oc eygenndom liggendis nest sønnden vp till sanct Giertrudtz gaardtt, som Otte Brockenhusz tilhører, kalldis Dyebedt, vdi sin lengde oc brede, som thenndt nu forfunden er, att haffue nyde, bruge och behollde for ewindelig eygendom, huor fore hanndt gaff borgemestere oc raadt paa stadens

__________

1) Denne Bemærkning er med en anden Haand.

I s.353

wegne xxx gamble daler, och fick handtt breff oc forwaring ther paa huilckett Peder Siuffuendsenn mett sitt egett kiøbebreff offuerandttworditt Otte Brockenhusz, effthertij hanndframdelis kiøbtø samme jordt aff hanom egienn.

Vdi thet aar lxviij [1568] kiøbte Peder Syffuenssen raadmand en stads jord oc grund, som thend westerste part aff sct. Clemends kircke før paa stod, liggendis østen vp tiill Christen Jenssens wogenmands gaard, nordenn for the husarmis jord oc Hans Oluffsens borgemesters haffue oc westen for thend jord, Rasmus Pederssen, byfogitt, vdj liige maade kiøbt haffuer, oc streeker seg same jord vdj sin lengde paa thend westre silde aff sønder oc y nor xxxvj alne ij quarter oc ij fingers brett, lengden paa thend østre siide aff sønder och y nør xxxij alne j fingers brett, breden paa thend nør ende vdtiill gaden aff øster y wester xxxij alne j quarter, oc breden bag paa jorden aff øster oc y wester er xxj alne ij quarter j fingers bredt. For thene forschrefne jord gaff Peder Syffuenssen ett hundred gamle daler, huilcke hand effter borgemestere och raads beffaling fornøgitt Albret Albrittssen raadmand vdj betaling for the pendinge, hand paa theris wegne haffde betalitt Poull Myntter, som byen hanom skyldig war aff the pendinge, hand thenom lonte att kiøbe thend jord aff Kong. Maitt. mett, ligendis emellom thend gamle Smedie och frw Guruel, her Lauge Bragdis, gaard, och haffuer Peder Syffuenssen breff paa same jord effter thend almindelig form, datirt then xij augustj anno 1568, oc skall ther aff giffuis tiil jordskyld ij marck, som myntten før gick, tiil huer paaske betimelig oc tiil gode rede.

Rasmus Pederssen, kong. Maittz. byefogedt her sammestedts, kiøbte itt støcke aff samme sanct. Clemendtz jord oc grundt liggendis nest østen vp til thend jord, Peder Siuffuendssen raadmand er bebreffuidt, som strecker seg vdj sin rette lengdt paa thendt wester siide fran aelgaden af sønder i nøer xxxij alne, lengden paa thend øster siide aff sønder i nøer xxxix alne j quarter, breden paa thend nørre ende vdtill adellgaden aff øster i wester er xxij alne, oc breden paa thend sønder ende er xxiij alne j quarter. For thenne forschrefne jordt gaff forschrefne Rasmus Pederssen jc gamble daler, halffpartten ther aff fornøygedt hand Albertt Alberttsen raadmaudt effter borgemestere och raadtz befalingh vdj bethaling for the pendinge, hand paa theris wegne haffde bethaledt Pauli Myndter, som byen hanom skylldig war aff the pendinge, hand lonthe borgemestere oc raadt til att kiøbe thend jord medt aff kong. Maitt., som

I s.354

ligger emellom thend gamble smedie oc frw Gørwill, her Lauge Brades, gaardt. Item aff thett andett halffue feundret haffuer hand leuereritt (!) Christiern Tygeszen wachttscriffuer paa borgemestere oc raadtz wegne xxx daler oc Christoffer Mogenssen raadmand, thend tiid kiemner, xx daler, som the vdj theris regenskab haffugiortt rede fore. Oc skall forschrefne Rasmus Pederssen oc hans arffuinge aarligen giffue til Kiøbnehaffns stadt aff samme jordt halffanden marck, som før war gienge, till huer paaske, effter som hans breff, huilchet datirt er thend x augusti 1577, ther om wiidere forclarer.

Østen nest vp till thenne forschreffne Rasmus Pederszens jordtt haffuer Christiern Christiernszen, borger her vdj staden, kiøbtt itt støcke aff sanct. Clemendtz grundt oc haffuer ther paa breff effter thend aldmindelige form vdgiffued thend x augustj 77, oc skall i liige maade giffue ther aff aarligen till jordskylld ij Mk., som før gick, till Kiøbnehaffns stadt, huer paske betimelig oc till gode rede, huilchet forskrefne støcke jordt oc grund ther strecker seg i sin rette lengdt fran adellgaden jndtill Hans Oluffszens borgemesters hauffue aff sønder i nøer, xlv alne j quarter, breden vdtill adelgaden aff øster i wester er xiiij alne j quarter, oc breden bag paa vdmed Hans Oluffszens hauffue aff øster i wester er xvj alne j fingers bredt, oc gaff hand for samme jord ijc marck, som før gick, huilche Michell Nilszen, raadmand oc kiemner, paa Kiøbnehaffns stadtz wegne haffuer vppeboridt till wiidere regenskab.

Aar Mdlxxvii [1577] thend xvi dag augustj fick M. Hans Guldsmedt, professor her vdj Kiøbnehaffns vniuersitet, breff effter thend aldmindelig tenor paa itt støcke jordt oc grundt, som hand sellff en tiid lang haffuer haffdt vdj handt oc heffdt, liggendis nest westen for Hestemøllegaarden, som hanom tilhører, oc østen vp til Christiern Christiernsens jordt, huilchen forskrefne jordt ther strecker seg i sin rette lengdt fran adellgaden till Hans Oluffszens borgemesters hauffue aff sønder i nøer xlv alne j quarter, breden vdtil adellgaden aff øster i wester er xiiij alne j quarter, oc breden bag paa jorden vdmedt Hans Oluffszens hauffue aff øster i wester er xvj alne j fingers bredt. For thenne forskrefne jordt gaff hand jc Mk., som føre gick, huilcke Michell Nillszen, raadmand oc kiemner, paa Kiøbnehaffns stadtz wegne annamed till wiidere regenskab, oc skall forskrefne M. Hans Guldsmedt och hans arffwinge giffue ther aff til aarlig jordskylld ij Mk., som føre war gienge, till huer paaske, effter som hans breff ther om ydermere vdwiiser.

I s.355

Aar 1578 thennd 25 junij bleff Christiern Cbristiernssen borger her sainmestedtz bebreffuidt en aff stadens jorder, liggendis norden for sanct. Clementz strede, østen for thend jord ther ligger vdt frann Jens Michellszenns boder, westen vp till Lauritz Seuerirtszens vdj Mørups hauffue och sønden vp till thett husz, forschrefne Christiern Christiernsen haffuer kiøbtt aff Hans Knudszen wognmandt, och strecker seg samme jordt och grundtt vdj sin rette lengdt fran gaden aff sønder vdj noer xxiiij ajne, breden vd till gaden aff øster i wester er ix alne j quarter, och skall Christiern Christiernssen, hanns hustrue oc beggis theris sande arffuinge samme jord oc grundt haffue, nyde, bruge oc behollde till ewig tiid, och giffue aarligen ther aff til jordskylld viij Sk. danske, som før war gienge, som hans breff (huilchet effter thend aldmindelige form schreffuit er) ther om aldtingest formeilder.

Aar Mdlxxviii [1578] thend første dag augustj fick Gregers Jennszen bager breff vdi lige forschrefne form (se 7 Feb. 1578) paa en møllebacke, hand selff vdj hand oc heuffdt haffuer, liggendis vden Wester portt, vdi sin wiid oc bred, som thend forfunden er, och skall giffue aarligen ther aff jordskylldt till Kiøbenhaffns stadt 12 Sk., som føre war gienge, till s. Michaelis dagh, som hans breff wiidere forclarer.

Aar 1578 thend 12 septembris fick Hanns Johannssen leygebreff effter thend general form paa sig oc sin hustrue Kirstine Clemendtz dotter oc beggis theris arffwinge til euig tiidt paa en stadens bolig, jord och grund, som Sitze, Philips Nilsens effterleffuerske nu vdi boer, oc hun forskrefne Hanns Johanssen vpladt haffuer, liggendis vdj Raadhusstreditt, emellom twende aff bysens boder, som tiennerne besidde, huilchen bolig, jord och grund ther strecker sig vdj sin rette lengd fran streditt oc vd till Raadhuszgaarden aff øster i wester xxvij alne, breden paa thend øster ende vdtill streditt aff sønder vdj nøer er viij alne, och breden paa thend wester ende vdtill Raadhuszgaarden er xvj alne, och skall giffue aarligen til jordskylldt till Kiøbnehaffns stadt v Mk., som her i Danmarck gienge oc gieffue ere, till paaske och s. Michells dag, med the andre article vdj hans breff er befattid att bolide vbrødelig.

Aar Mdlxxx [1580] thend 26 februarij wndte och beuilgede borgemestere och raad Jacob Seuerensen borgemester en hauffue och platz, som salige Jørgen Pedersen borgemester haffde, liggenndes vden byen vestenn for Jermmers skanntze, vdj saa maade att hannd maa inplanke thennd, och hues heffd hannd ther paa fører,

I s.356

skall epther hanns død och affganng høre till Raadstuenn, och skall hannd giffue thendt aarlig jordskyld, som ther aff pleier att giffuis. Hand fich her paa ingthet andet breff.

Aar Mdlxxxij [1582] thend 4 decembris fick Lauritz Kielldtzenn, borgemestere, raadtz och byesenns kemmeners breff paa en liden jord att lade bygge en staall paa vdj thett lidenn sancti Clemendtz strede, och skall giffue ij Sk. (før gich) ther aff till aarlig leie till byenn.

Chrestinn Chrestiernsenn byefoget fich oc same tid borgemesters, raadtz och kemenners breff paa en liden jord, liggendis hoes forschrefne Lauritz Kieldtzens jord, schall och giffue byen ther aff till aarlig leie ij Sk., som før gich.

Meddelt efter »Magistratens Vedtægtsbog« i Raadstuearkivet Bl. 37-63. De Breve, der findes fuldstændig indførte i Vedtægtsbogen, meddeles hvert paa sitt Sted efter sin Datum.

I s.357

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 18 19:25:57 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top