eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.231

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 333-334
Nummer: 231


<-Forrige . Indhold . Næste->

231.

28 Sept. 1524.

Frederik I. overdrager Kjøbenhavns By til Hjælp til Befæstningen Rosbæks Mølle paa 10 Aar; desuden maa der kastes 2 Grøfter ved Peblingedammen og 1 ved Stranden til Stadens Befæstning, og der skal tages Syn paa, om der uden Skade kan lægges en Dæmning over Rosbæk.

Wii Frederich met guts naade etc. gøre alle vittherligt, att vii aff vor swnderlig gunst och naade szaa och for troscab och villig thienniste, som oss ellskelige burgmester, raadt och menighedt vti Køpenhaffn oss och riiget her till giordt haffue, och paa thett the schulle thessz velluilligere och bedre forbedre och feste vor stadt Køpennhaffnn, haffue vntt och tilladet, att the mwe och schulle nyde och behollde vor och kronnenns mølle Rosbecks mølle vdj x samfellde aar met alldt sin retthe tilligellse effther thette wortt breffs datum regnenndis qwiitt och frii for vdenn alldt affgifft, thesligist schulle the nyde thenndt hawe, som ligger till forschrefne Rosbecks mølle, och alle annden aaredrifft, som the nu haffue och her till aff arrillds tiidt brugtt haffue, daag er thet saa, att ther er noger ytthermere twiffwell paa, tha schulle the føre theris breff vti rette for oss elskelige verduge fader met gudt her Lage Vrne, biscop vti Roschilldt, och Danmarcks riigis raadt. Samledis haffue vii vntt och tilladet, att the mwe och schulle kaste twinde greffter hoss Pefflinge dammen och en hoess Strandenn och ther mett befeste forskrefne Køpennhaffnn aff theris ytherste magt och formwe, oss, Danmarcks riigis raadt och riigens indtbyggere till thett beste. Thesligeste vaare the begerenndis att gøre en dam offuer Rosbeck till att beffeste Køpennhaffnn met, och kwnde vii icke nu paa thendne tiidt giffue thennum ther swaar paa, thi vii viste icke leylighedenn ther om, thi haffue vii tilltroet oss elskelige her Jeib Heye, canick vdi Købennhaffnn, Erich Matssenn, vor mandt och thienner, Jens Broleggere, vor burgmester vdi Køpennhaffnn, Peder Kempe, Oluff Scriffuere, Lasse Jenssen, raadmenndt ther sammesteds, met fyre actte bynder aff Otthersløffwe att riide ther paa, grandtske och forfare beleilighedenn ther paa, om thet kandt vere oss, kronnenn och thendt hel-

I s.333

lig kircke tolligt, att saadann demning gørris. Datum Roskildt jn profesto sancti Michaelis anno etc. mdxxiiij.

Ad mandatum domini regis proprium.

Registre over alle Lande III. Bl. 219-20.

I s.334

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 18 18:52:44 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top