eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.228

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 330-331
Nummer: 228


<-Forrige . Indhold . Næste->

228.

3 Jan. 1524.

Hertug Christian og Grev Johan af Hoja stadfæste Overenskomsten af 23 Dec. 1523 imellem Biskop Lage Urne og Rigens Raad paa den ene og Henrik Gøye med Borgerskabet i Kjøbenhavn og Malmø paa den anden Side.

Wy Cristiernn meth guds naade rett arffuing till Norge, hertug i Slesuigh, Holstenn, Stormarn och Ditmerschen, greffue i Olderborg(!) och Delmenhorst, offuer kongelige maiestatis till Danmarck vor

I s.330

kære herre faders krigesfolk øffuerste høfftmandt, oc Johann, aff samme naade greffue till Høye oc Brochussen, gøre alle vitterligt, ath vy paa høgborne och høgmegtisthe førstes her Fredericks, meth guds naade wtualdt koning till Danmarck och Norge, hertug i Slesuig, Holsthen, Stormarn och Ditmerschen, greffue i Oldenborg oc Delmenhorsth, wor kiære herre faders oc nadige herres oc vore eygen vegne haffue fuldbyrdt, samtycket oc stadtfest oc nw meth thette wortt obne breff fulbyrde, samtycke oc stadtfeste all then contracht oc forligelsse, som forhandlett oc giortt bleff vtij Roschilde then onsdag nesth effther sancti Thome apostoli dag nesth forleden emellom oss elskelige verduge fader met gudt, her Lage Vrne, biscop till Roschelde, oc Danmarcks riges raadt, ther tha tilstede vore, paa then ene, och erlig velbyrdig mandt och streng ridder, her Henrick Gøye och hans tilhengere oc borgemestere, raadt oc menighiedt vtij Køpenhaffnn oc Malmøge, paa then andhen side, om Køpnehaffn slott, stadt oc Malmøe by, och beplicte vy oss paa forscrefne wor kære herre faders oc nadige herres och wore egne wegne samme contracht och forligelsse breff, som thennom paa forscrefne tidt och stedt paa alle sider emellom giort bleff, wed alle syne ordt, artickler och punchter, som thet inde holder och vduiser, vbrødeligen ath holde vtij alle mode. Giffuet vtij leyredt for Køpnehaffnn søndagen nest fore hellige trekonnynger dagh, aar effther gudz byrdt tusinde femhwndridt tywge paa thet fierde vnder vore signether.

To Segl hænge under. Udenpaa: Hertug Christians aff Holstein och greffue Johan van der Høye stadfestelse paa konning Fredrichs den førstes dagtigning. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet.

I s.331

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 18 18:48:48 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top