eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.225

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 319-323
Nummer: 225


<-Forrige . Indhold . Næste->

225.

23 Dec. 1523.

Rigens Raads og Belejringshærens Anføreres Forpligtelse til Borgerskabet, naar Byen overgiver sig.

Wy Lage Vrne meth gudz naade biscop i Roschilde och Danmarcks rigis canceller, Henrick Christiernszøn abbet vdi Sore, Eskyld prior vdi Andtuordskogh, Magnus Gøye ridder, Danmarcks rigis hoffmester, Hans Bille, Matis Ericksøn, riddere, och Esge Bille, Danmarcks rigis raadt, Johan Randzog ridder och marskalck, Aske van Kram ridder, Henneke Szestede och Aske van Kram, rithmestere, Otte Raatlow, raadit vdi lantho Holstenn, gøre alle vittherligt, ath paa thet thenne lange store skade och forderff, kriigh, orlog och blodstørtingh, twedregt och venighedt, som her nw nogen tidt i riget værit haffuer och endnu er, maa affstilles och nedderleggis, friidh, rolighed och ewigh bestand maa igen optagis, saa hwer mand, fattigh och rig, maa och scall frij och szeker szøge syn bierning till land och vatnn jndhen riges och vdhen och her effther leffue vdi

I s.319

frijdt och rolighedt, tha haffue vij nu giffuet oss vdi handell, sambtall och venligh dagtingenn met erlige och fornumstige mend Jens Broleggere borgemester, Peder Kempe och Hans Danckorsen meth theris metfølgere raadmendt och borgere vdj Køpnehaffnn fuldmectige paa alle borgeris vegne nu vdi Køpnehaffnn bygge och boo om alle ærende, artickler och puncther, som her efftherscreffuit staar, och ære vy ther om tilsamen saa offuer eens vordne och haffue thet vtij hellig tefoldighedts napnn saa endt och besluttit. Først ath the nu paa hellige trekoningersdag nesth kommendes skulle vpgiffue Køpnehaffnn stad och then andtuorde vdi vore Danmarcks riigis raadts hender; naar the thet giordt haffue, tha mwe och schulle the nide, bruge och beholde alle the frijheder, preuilegier, skraaer och forseglinger, som thennom aff ariilds tidt aff fremfarne herrer och konninger her i Danmarck naadeligen och gunsteligen vndte och giffne ære. Item schall och theris hafnn ther fore stadenn bliffue wijdt magt vforkrencket meth indseiglingh och vdseigling, som hwn aff ariildt thiidt vænt haffuer. Item scall Køpnehafnne stad bliffue vndt syn skick och bigning, som then nw bigdt och befestet er, och schall ey her effther forderffuis eller affbrydes vdi noger mode, men hues bigning och forbedring, som han her effther meth forbedres kandt, thet schall staa till borgemestere, raadt och menigheden, huilket thennom teckes, och icke schall negtis eller forbyudis vdi noger mode. Item hwes ny paafundt, som thennom her till dags paa lagdt er meth vsiduanligh thold, sise och anden ny beswaring, som icke aff arilds tidt wærit haffuer, thet schall strax nederleggis och her effther tilbage bliffue, och ey lenger nogen magt haffue. Item schulle forskrefne borgemestere, raadmendt och borgere vdi Køpnehaffnn nyde och beholde till Køpnehaffnns stadts behoff alt thet skøtt, som the selff haffue ladet støbt, kiøpt och bekaastet. Item mwe och schulle forskrefne borgere i Køpnehaffnn her effther bruge theris handling, seglatie och køpmantzschap, øster och wester, synder och nøør, huorth thennom teckes och the theris handling och næring besth søge kwnde. Item hues geldt, regenschap och alth handfanget gods, som wdfoet er paa gode troo och loffue, prelater, riddermentz mendt, klerckeriedt, closter, køpstæde mendt, menige almwe och forskrefne borgere i Køpnehaffnn emellom er, schall thennom vhindridt skee och følge, vndentagen hues beuiseligt er, ath taget er meth magth af fienderne i thenne feigde. Schulle och samme borgere wære forpligtede alle och hwer serdelis i slegh mode rædeligen och till gode rede ath fornøffue och betale alle

I s.320

thennom, som the aff rette schilduge och pligtige ære, och om geld, som the i stæderne schiildige ære eller thennom ther tilstaar, wille wy gerne tilhielppe, ath the rædeligen fange, och the ighen ther bethale, hwes the ther skildige ære. Item schulle och borgemestere, raadt och menighedt i forskrefne Køpnehaffnn alle och huer serdelis meth thette worth opne breff bliffue och skulle wære paa liff, lemmer, gods och welfarth paa wor christelige troo och gode loffue forsækrede och i alle mode vforkrengte fore høgborne och stormegtugeste første och herre her Frederick, meth guds naade wdwaldt konningh till Danmark, rett arffuingh till Norge, hertugh i Slesuigh, Holstenn etc., wor kære naadige herre, oss Danmarcks rigis raadt, adell och menige Danmarks jndbiggere, wore anhenggere och tilhielppere och alle andre, som fore wor skild wele och schulle gøre och lade. Item schulle och Køpnehaffnns borgere och indbiggere her efftber nyde theris aarlige och rette byskath, som wæridt haffuer aff arilde sedwanne, oeh ey iddermere beskattis eller beswaris, vdhen hwes som menige landet paa leggis och wederthager. Item hues Køpnehaffnns indbiggere, aandelige eller werdzlige, haffue handlet, thalet eller giorth till landt eller watnn, hemeligen eller aabenbare, ehwadt som helst thet er eller wære kandt, ingtet vndentaget, siden thenne feigde begynttes emodt høgborne første, wor kære naadige herre, Danmarcks rigis raadt, riddere, riddermendzmendt, køpstædzmendt, bønder och menige almvve vdi Danmarks rige och alle Henszestæder, schall være ochabliffue en endeligh, clar och affthalen sagh vdhen alth argt, och aldrigh her effther schalf ther paa thalis meth geistlich eller vertlick reth, heffnnis eller vregtis aff noger, eddell eller veddell, fødde eller vfødde, vtii noger mode till ewigh tid effter thenne dagh. Item schulle Køpnehaffnns borgere och indbiggere nyde, bruge och beholde alle the iorder och eyendom, som the aff arildt tidt haffth haffue, bode inden byes och vdhen byes, tesligeste hwes the rædeligen kiøpt, bekostit och skelligen fanget haffae, bode paa feskeleye och anden stædts, ehwor thet helst er eller findis kandt, jngtet vndentaget, dogh schulle the strax andtuorde fran thennom hwes gaarde och godts, som konning Christiern eller andre haffue tagett fran kircken, hennes personer, ridderskapet meth wold och vrette i Køpnehaffnn. Item scall och forskrefne Køpnehaffns borgere och indbiggere ighen giffues eller redeligen och skelligen bethales och fornøyges hwes dell fran thennom thaget er, førre endt thenne feygde begyntes. Item schulle the her effther ey bliffue beswarede meth fremmet kriigisfolk ath holle, som the her till

I s.321

væridt haffue, vden saa er, ath rigit liger ther thes større magt paa. Item alle aandelige och verdzlige, som nu indt ære kompne i Køpnehaffn vdi thenne feyde, konning Christiern och Køpnehaffns jndbiggere til tienneste och bistandt, vdi hwes mode, som thet helst er eller wæridt haffuer, jngtet vndentaget, thesligest alle the som vdhen landit ære och haffue theris hws och hiem her vdi riget, schulle ey forkrenckis paa theris liff, godts eller leen vdti noger mode, dogh vndentagen Hans Mechelssen och Sibritt. Item schulle och Køpnehafnns borgere och indbiggere nyde och beholle theres oredreffth trindt om Køpnehaffns stadt saa langt och wydt, som the hafft haffue aff ariildts tidt. Item alth hwes Køpnehaffnns borgere och indbiggere effther konninglige befall her till handlet och giorth haffue, ther schall ey paa tales eller noger mand ther fore staa till rette vdi noger mode effther thenne dagh, men scall bliffue och wære en klar och endelig affthalen sagh for alle mend, eddel eller veddell, fødde eller vfødde. Item naar forskrefne hellige trekonninge dagh kommer och forskrefne Køpnehaffns slott och stadt schall vpgiffues, tha schall thet krigisfolk, reygsener och landzknecte, som nw vti Køpnehaffnn ligge, drage ther vdt, och wore krigisfolk, reygsener och landzknecthe schulle tha drage indt i Køpnehaffnn langs eghennon(!) byen och strax vdt ighen, och inghen aff thennom schall beleygre segh eller bliffue ther om natten vden saa mange, som høgborne første wor naadigste wnge herre och Danmarks rigis raadt wille beholle indhe i byen hoess segh oc schall samme wortt krigisfolk ey gøre forskrefne Køpnehaffnn borgere och jndbyggere nogen woldt eller offuerlast paa liff eller gods eller noghen andhen dell vtii noger mode. Item wille vy och fly och beskicke forskrefne borgemestere, raadt och indbiggere vtii Køpnehaffn forskrefne høgboren førstis och herris her Fredericks, wdwaldt konningh til Danmark, vor kæriste naadigste herris, sammeledis eddele och welboren herris juncker Johans, greffue till Høye och Brockhussen, och hans naadis rithmesters stadfestelsse breffue paa alle tesse forskrefne punchte och artickle vbrødeligen ath holles schulle vdi alle mode, och loffue vy forneffnde Lage Wrne meth gudz naade bischop vdi Roskilde paa wor gode tro och loffue och vy Mogens Gøye meth alle the andre gode mendt, Danmarcks rigis och Holstens raadt paa wor gode cristelige troo, loffue och ære paa forskrefne høgboren førstis, wor kæriste naadige herris och konnings, wore och alle andre Danmarks rigis rodz, adels, menige Danmarcks indbiggeris och alle wore anhengeris och tilhielpperis vegne, ehwor the helsth

I s.322

ære eller wære kwnne, vbrødeligen vden alt argelist och fundt fast och troligen ath holde vdi alle mode. Till thes iddermere vidnigs byrdt och bædre foruaringh, ath saa stadicht och fast, vbrødeligen och vden alth argelist och fundt vtii alle mode, som forscreffuidt staar, holles schall, henghe vy wore indzegle næden for thette worth obne breff. Giffuedt vdi Roskilde othensdagen nesth for jule dagh aar effther gudz byrdt tusinde femhwndrit tywe och paa tredie aar.

12 Segl hænge under, Udenpaa: Dagtigning emellom konning Fredrich then første och Kiøbinghaffns stadt och stadfestelse paa Købinghaffns priuilegier. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Uddrag hos Hvitfeld S. 1295-60.

I s.323

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 19 20:11:35 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top