eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.224

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 316-319
Nummer: 224


<-Forrige . Indhold . Næste->

224.

23 Dec. 1523.

Overenskomst mellem Ridder Henrik Gøye, Befalingsmændene i Kjøbenhavn og Malmø og disse Byers Magistrater paa den ene og Rigens Raad paa den anden Side om Overgivelsen.

Vii effterscreffne Henrick Gøyæ riidderæ oc øffuerste stathollere i Køpenhaffnn, Knwdt Rwdt, høffuitzmand ther sammestetz, Henrich

I s.316

Pwgwisk, Daniel Botmer, Hermandh Pauell, rycthmestere, Axell Gøyæ, Johan Wactlæ, banerførræ, Niels Lycke, Dyrich Siisterflett, Johan van der Liith, Johan Stacke, Siiffwerth Swin, Arændt van Oldhen, Willichenn Skønebeck, poo alle reyseners wegne, Jørgen Hoffmodt, øffuersthe for landzknecthe, Rodeluff van Bynow, Hans van Kyndelbrock, Jørgen Stegentin, Hans wan Aldingh, schultus, Betsle wan Pomberg, Sander wan Lyngen, Bona wan Harderwigh, fureer, poo alle dwbelth soldeners oc menige landzknectes vegne, som eræ i Køpenhaun oc Malmøø, Jens Broleggere, borgemester i Køpenhaffn, Peder Kiempe, Hans Danckortzen, raadtmend ther sammested, poo menige statzens indbyggeres vegne, Jørgen Cock borgemester i Malmøø, Jacob Nicheisen oc Hans Jensen, raadmend ther sammestedts poo menige Malmø indbyggeres vegne, giøræ alle viderligt, ath æffter then leylighedt nw poo ferde er, ath stormectige oc høgborne første oc herræ her Christiern, met guds nade Danmarckes, Sueriges, Norges, Wendes oc Gottes konung, hertug i Sleswig, Holsten, Stormarn oc Ditmersken, greffue i Oldenborg oc Delmanhorst, wor aller nadigste herre, haffuer ey giort oss slig och then wndtsetning, som Hans Nade, oss loffuede oc tiilsagde oc wii forhoffuede oss aff Hans Nade, oc for then offuenbaræ oc store nød oc trang, som wii haffue hafft oc enw haffue och ey wiide oss nw nogen vndsettning eller hielp at fonge aff hans nade i noger mode. Tha taffue wii nw giiffuit oss i en venlig handell oc dagtingen met verdiige fader met gudt her Laghe Vrne, biscop i Roskilde, erlige, renliffuede oc velburdige mend her Henrick, abbet i Soræ, her Eskiill, prier i Andtuorskow, her Magens Gøyæ, Danmarcks riiges hoffmester, her Johann Rantzow, marsk i lanthe Holsten, her Hans Biilde, her Mattis Erichsen, riiddere, oc Esche Biilde, Danmarcks riges raadt, her nw forsamblede om Køpenhaffns slott oc stadt oc Malmøes by, oc haffue wii thet saa ændeligen besluttet och ere i thee hellige trefoldighedz naffn om alle ærende saa offuer ænss wordtne.

Først at thet skall stande i en felig dag oc god bestande poo begge siider oc then ene skall ey arge indh poo then anden i noger mode tiill land eller vatn fran thenne dag oc indtiill hellige tre koninger dag nest kommendes oc then dag offuer, och forplicthe wii oss poo wor ære oc rædelighedt, christelige gode tro oc loffue ath vele oc skulle poo forskrefne hellige tre konninger dag nest komendes vpgiiffue oc andtuorde Køpenhaffn slott oc stadt oc Malmøs by tiill forscrefne Danmarcks riges raadz hand, vden wii faa vndtsetning met macht aff wor nadige herre for Køpenhaffn inden for-

I s.317

skrefne hellig tre konninger dag nest komendes, och viill och skall ieg forskrefpe Henrick Gøyæ met alle reysener oc landzknecthe i Køpenhaffn ære drage the samme hellig tre konger dag nest kommendes wdt aff byen oc tiill Køge, effter som forskrefne Danmarcks raadt oss met læyde tiill sagdt haffue, och huor wii drage egemen Danmarck oc forskrefne førstedømme|, wiill ieg forskrefne Henrich Gøyæ oc skall holle forskrefne krigs folch tiill at icke skulle met nogen offuerlast eller beswæring vskelligen offuerfalde køpstedemend, bønder eller andre rigens indbyggere, meden fare theres ting skælligen offuer, oc sker ther noget emodt och thet bliiffuer kiert for meg forskrefne Henrich Gøye, tha skall ther straffes offuer, som ved bør, oc wii ey ther fore skulle haffue forbrødt wor handell oc leyde i noger mode. Item skulle oc mwe strax alle fanger quitte oc løss giiffues poo bode siider. Item nar forskrefne Køpenhaffn slott oc stadt oc Malmøs by wpgiiffues hellig trekonger dag, som forscreffuet stoer, tha skall alth gropt skytt, som ther i byerne oc poo slotte ære oc Danmarcks krone tiilhøræ, wære oc bliiffue tiill Danmarcks riges raads behoff, vndertagne then mynsthe skarpmetze, then frandzowske kartwe och tre feltzslanger, som ieg forskrefne Henrich Gøye beholle skall met saa mange iern clodder ther tilhør. Item skulle wii oc saa lade bliiffue hoess samme skytt tre lester krwt oc saa mange jern clodder i byen oc poo slottet ære, som tiill samme skytt høræ, oc skall ieg forskrefne Henrich Gøye ey vere pliictig ath lade ther tha ydermere poo slottet. Item all then stwnd thenne felig dag poo stander oc varer, tha skulle wii aff Køpenhaffn met wort folk oc knecthe bliiffue weedt byen oc inden for skandzen, vden thet sker met offuerstens vilie och sambtycke, tesligest skulle wii aff Malmø bliffue weedt byen oc inden fore vedermøllerne oc Kesberg forskrefne tiidk offuer. Item effter thii ath forscreffne Danmarcks riges raad haffue poo høgboren førstes her Fredericks, hertiig i Sleswiig, Holsten, Stormarn och Ditmersken etc., vegne loffuit och tilsagt meg forskrefne Henrich Gøye frii, secker leyde for meg, inynne daglige thienere oc metfølgere oc alle som nw vnder myn beffaling ære och fødde i Danmarck, Sleszwigs hertiigdomme, Holsten oc Stormarn, ath mwe oc skulle wdi første thw sambfeldtne aar frii felige være, bliiffue och fare inden riiges oc vden, huort oc nar meg och them teckes, tha loffuer ieg forskrefne Henrick Gøyæ oc tiilsiger, ath ieg eller thee icke vele eller skulle arge eller feyde indh poo Danmarcks riige, Sleszwiigs hertiigdømme, Holsten oc Stormarn i noger mode, vden ieg oc thee gøre then erlig forwaring til-

I s.318

forn, som thet seg bør. Item om noger knecthe, danske eller tyske, her tiill dags ære faldne offuer aff leyret oc ind i byen eller aff Kiøpenhaffn och wtinden leyret, tha skulle thee ey ther fore stande tiill rette i noger mode, nar Køpenhaffn vpgiiffues, men om nogre her effter vele poo nogen siide fordristhe seg tiill at brwge slige støcker, tha skall hand straffes ther fore, som veedt bør. Item huadt som skeet er met tag tiill land eller watn met slag eller brandh eller nogen anden deell, ehuadt thet helst er eller neffnes kandh, emellom høgborne første her Frederich, hertug i Sleszwig, Holsten, Stormarn oc Ditmersken etc., Danmarcks riges raadt, adell, menige Danmarcks indbyggere oc theres anhengere, Henssæ steder oc alle andre oc forscreffne Køpenhaffn och Malmø steder, siiden thenne feyde begyntes, skall wære poo alle siider en fwlkommen afftalen sag for fødde och vfødde, oc skall aldrig ther poo arges eller tales met handh eller mwnd eller met nogen retgang, aandelig eller werdslig, effter thenne dag i noger mode. Tiill witnesbyrd oc bedre forwaring at saa fast wbrødeligen oc vden all argelist oc fwndh i alle mode, som forscreffuit er, holdes skall wdii alle syne puncther oc article, henger wii wore indzegle oc signeter neden for thette wort obne breff. Giffuit vdi Roschilde onsdagen nest fore jwle dag aar effter guds byrdt twsende femhwndret twiæ(!) paa thet trediæ.

Af Seglene fattes Nr. 11, 12, 20, 21, 22, 29. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. Udenpaa: Hr. Henrichs Gøyes breff om at vpgiffue Køpnehaffn. Om de forskjellige Texter se Allen de tre nord. Rigers Hist. IV. 2 Afd. S. 556. 5.

I s.319

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 19 20:08:19 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top