eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.217

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 304-306
Nummer: 217


<-Forrige . Indhold . Næste->

217.

23 Feb. 1523.

Byens Skjøde til Anders Ludvigsen paa Byens Sisehus til Afbetaling af Gælden paa Befæstningen.

Wij borgemestere och raadt i Køpnehaffn gøre vitterlicth meth thette vorth obne breff for alle neruærindes och komme schullindes, ath wy meth xxx aff the actiste borgere her i byen och alle rodemesterne i sammestædt meth menige almwes och indbiggeris her i Køpnehaffn fulbyrdt, vilie och samtøcke haffue alle endrecteligen offuerweyedt fornæfnde byes beste och bystant, och besunderligen hwor meth then sware och store geldt schulle betales meth, som fornæffnde by tha fantz i ath være ffor merckeligh och nitteligh bigningh, bode meth mwre, wolde och anden del, som paa fornæfnde

I s.304

by bigd wor och her effther iddermere biggis scall, hogborne første wor kæriste naadige herre konninglige maiestat till heder och ære och menige Køpnehaffn byes borgeris och indbiggeris, som nw ære och her effther kommendes worde, til ewigh nitte, gaffn och bistant, till hwilken geld wij och menigh almw samtøcth haffue ath selgis scal aff byes iorder samme geld ath betale meth. Thij haffue vij nw alle samdrecteligen meth menige Køpnehaffn byes borgeris och indbiggeris samtøcke solth och affhenth och meth thette samme worth obne breff selie, skøde och affhende fran fornæffnde Køpnehaffn by och indtil beskeen swendt Anders Loduigsen, borgere i Køpnehaffn, och hans arffuinge byes Sijsze hws, ligendes sønden nesth optill Weyere hwssit, och er fornæffnde hws y syn rette lengdt tywe och en halff siælindske alne i Øster och wester for wden gongen, som er i porth rommidt, som løber fran gaden och nedt i Stranden, hwilked porth rom som er i syn bredt tre alne och tw fyngers bredh, som byen till hører, men lofftidt aff forskrefne Sisze hws, som er offwen for porten, thet hører och forskrefne Anders Loduigsen til. Scall och fornæffnde Anders och hans arffuinge haffue syn fry gongh fran gaden och ned til stranden ath age och gonge, saa ath hanum thet eller nogen ey formenis scal, men thet scal være i stræde for huer man, oc er fornæffnde hws i syn brede tolff sielindske alne j quarter i sønder och nør, tagdrwedt som hører till samme hus tess for vden. Item scall fornæffnde Anders Loduigsen och hans arffuinge nide, bruge och beholde fornæffnde hus och grwndt till ewerdeligh eye eye schullindes meth alth fornæffnde hussis rette tilligelsse, som er meth lengdt och bredt, portrommit scal wære offwed for huer man, inthet vndertagid aff fornæffnde hus, och veder kenne wij oss paa fornæffnde Køpnehaffn byes vegne ath haffue oppeborid penninge och fulth werdt aff fornætfnde Anders for fornæffnde hws, saa ath oss alstingest wel meth nøges, och tacke hanum for god betalningh i alle mode. Thy tilbinde vij oss och alle wore efftherkommere borgemestere, rodmend och menigh almw i Køpnehaffn ath frij, hemble och fuldkommelige tilstaa fornæffnde Anders Loduigsen och hans arffuinge fornæffnde hws meth alth syn rettighedt, som forscreffuidt staar, for fødde och vfødde och hwer mantz tiltal, som ther meth rette paa kan tale i noger mode. Skeer thet sigh saa, thet gud forbyude, ath fornæffnde hws eller nogen then rettighedt, som fore er rørdt, bleffue fornæffnde Anders eller hans arffuinge aff wundne meth kyrckelogh, landz logh eller meth nogen anden reth gongh eller nyfundt for wor hemmels brøsth skild, tha tilbinde wij oss och alle wore efftherkommere borge-

I s.305

mestere, rodmend och menigh almw i Køpnehaffn fornæffnde Anders Loduigsen och hans arffuinge ath wederjegge och op ath rette them althen skade och bekostningh, som the ther paa gørindes worde i noger mode, och kendes wij oss eller wore efftherkommere paa fornæffnde Køpnehaffn byes vegne ingen deel eller rettighedt ath haffue i fornæffnde hws eller grwndt effther thenne dagh i noger mode. Ath saa i sandhedt er och holdes scal vbrødeligen i alle mode, som forscreffuidt staar, lade wij henge worth stadz indzegle næden for thette vorth obne breff. Screffuidt i KøpnehaflPn sancti Mathie apostoli afften anno domini mdxxiij.

Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Levning af Byens Segl hænger under.

I s.306

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 18 20:46:57 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top