eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.212

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 298-301
Nummer: 212


<-Forrige . Indhold . Næste->

212.

5 Feb. 1516.

Forskjellige Kjøbstæders Udsendinge vare forsamlede i Kjøbenhavn og komne overens om at ville have Sise af Vin, fremmed Øl, dog forbeholdt Kjøbenhavns Magistrats gamle Rettighed i Vin og Emstøl, desuden af dansk Øl; heraf tager Kongen den halve Sise og Stæderne det halve til Byernes Bygning og Forbedring. Dog maa alle Borgere brygge i deres Huse til eget Behov. Denne Overenskomst overgives 2 udvalgte, som skulle forebringe Sagen for Kongen og faa hans Stadfæstelse. Ligeledes skulle de opnaa hos Kongen, at hvis Hansestæderne ville afkjøbe Kongen Ret til at salte blodige Sild udenfor deres rette Fiskerlejer i Øresund eller Fritagelse for Sise af fremmed Øl og Vin, da skal Sisen paa dansk Øl igjen være fri. Ligeledes skulle de virke hen til, at Kjøbstæderne befris for Tyngder og svære Paalæg.

Wii effterschrefne Hans Claussen och Monss Lauridzsen, burgemestere vti Købnehaffn, Jeppe Nielssen, docter Peder Albritzsen,

I s.298

Oluff Atzserssen, Peder Jonssen, Peder Kemppe, Lasse Hanssen, Jens Broleggere, Peder Anderssen, Arnt Hake och Peder Jørenssen, radmend i sammestedh, gøre vitterligth met thette vortt obne breff, att aar effter gwdz byrdt Md paa thet sextende aar tiisdagene vti fastelawens dagene vore wy met flere købstede mendz fuldmectuge sendebudh, en burgemestere och een rodmand aff huer stadh, aff Helsingør, Køghe, Nestuedh, Naxskoff, Saskøbingh, Stubbekøbingh, Olleburge, Malmø och Landzkrone forsamlede her vti Købnehaffn, ødmygeligen begerendes aff hogmectigh herre her Kristiern, Danmarks och Norges kongh etc. vor kæreste nadige herre, ath hans nades hogmectighed ville milleligen ansee vor och alle Danmarcks riges indbyggeres ydmygelige bøn och begeringh, hans nade ville preuiligiere danske mendh, ath all then bloduge sill, som her effther salttes skulle vti Limfioren, Steffuens herrith, paa Møen, vti Laalandh och Falster, motte stande i danske mendz hender och saltningh, och then fremmede købmandh købe aff them then salttede siill. Sammeledes om vore købsteders handel och priuilegier, som Danmarcks konger och raadh oss nadelighe vndt och giffuith haffue, som the fremmede købmend medh flere forkrencke och forderffue oss fore i mange atskyllige moder. Sammeledes beclagendes, ath bynder vti Falster, Laaland, Møn och andenstedz i rigith købslaa och sigle till stederne vden riges som andre købmend med købmandzskaff och handlingh j modh alle købstede mendz friheder och priuilegiar(!). Sammeledes beclagendes oss the store beswaringer, skade och forderff, som købstedernne haffue haffth i thenne for gangne feyde aff rytterholl och aff andre sware tynger och paa legninger, aff hwickith købstedernne ære storlighen for armede for opretnings brøsth skyll, och nw paa thet vor nadige herre ville her effter uilleligen ansee vor fattigdoms ydmyge villige thro tienniste, som købstedernne hans nade och rigith i mange moder gernne och velueligen giorth haffue och her effter troligen gøre ville, och ath wy och vore priuilegier och friheder her effter nyde och bruge maage och sadanne beswaringer och tynger oss fran tages maatte, och paa thet ath købstederhne her effter bygges och forbedres maatthe, tha ære wy nw met menighe forneffnde købstedemendz fulmectige sende budt saa endrectelighe till enss vordne, ath wy alle veluelighe och samdrectelighe beleffuith, fulbordt och samtycht haffue een sisze i hwer købsted aff wyn och alth fremmith øll, vnden tagith wor rettighed aff wyn och emstøll, som wy her i Købnehaffn besynderlighen aff arildz tiidh hafft haffue, som vore priuilegier ther om ydermere forklare. Sammeledes aff danstøll, som købes, sellies eller tappes i købstedernne aff burgere

I s.299

eller andre for penninge, aff huilckith wyn eller øll brygernne vti købstederne skulle giffue sisze aff, huad heller thet indlegges, tappes eller vdføres aff staden, i alle moder, som her effter følliger, aff hwicken sisze vor kæreste nadige herre tager halffdelend och staden halffdelendh till stadzsens bygningh och forbeyringh, som er først aff hwer amme rinst wyn vj skilling, aff amme basterth vi skilling, amme rommenie vi skilling, aff assoye lige som aff rommenie, aff lawe malmersii viij skilling, aff fadh gwbyn en marck, aff fadh pøytto en marck, aff fadh piliath en marck, aff fadh emstøll en marck, aff fadh momme en marck, aff tynne pryst øll vi skilling, aff heelth faadh xij skilling, aff tynne hamburge øll viij skilling, aff tynne bernonst øll vi skilling, aff helth faadh bernonst øll xij skilling, aff tynne tyst øll, rodzstocker, swndesk, bardz, vismers, lybst øll, och alth andith fremmith øll vti tynne tall, aff hwer tynne vj skilling, aff tynne kirssedranck viii skilling, item aff tynne danst øll, som sellies, vdtappes, vdskiiffues eller vdføres, een skilling aff tynnen. Item ære wy och saa yddermere offuer ens vordne, ath alle burgere, som icke swornne brygere [ere], skulle tock haffue fulmacht ath brygge och bage j theres hws till them och theres folck och till theres egith skibes behoff wforsiszede eller affgiiffth i nogre mode, men sellies ther aff eller vdtappes for penninge entten vdi theres hws ejler vden hws, tha giffue the ther sisze aff som andre. Och paa thet vor kæreste nadige herre ville remidere oss och alle fattige købstedemendh hans nades vndersatthe vti forskrefne købste[de]rs brøsth och artickelle, haffue wy velueligen indgangith saadan sisze hans nade till ære och rentthe och hans fattige købsteder till forbedringh, och ther fore haffue wy nw fulmacht giffuith, befallith och kerlighen om bedith fornomstige mend Hans Claussen burgemester j Købnehaffn, Peder Kemppe och Arnth Hake, rodmend i sammestedh 1), ath the 2) ydermere handle och for arbeyde sodanne forschreffne och effterschreffne stycker paa alles vore veghne hooss vor kiereste nadige herre, ath hans nade ville høre vor brøst och ydmyge bøn, och ath wy fange hans nades stadfestelsse paa forskrefne sisze, saa ath wy eller vore effterkommere skulle ey trengges eller frantages sadan sisze, som wy nw kerlighen och veluelighen optagith haffue hans nade till een kongeligh ære och rentthe, och købstedernne til en forbedringh till mwr, valle och thorn och andith, som behoff gøres. Sammeledes ere wy ydmygeligen begerendes aff hans nades

__________

1) Overstreget er derefter: och Hans Michelssen burgemester i Malmø.

2) At the er gentaget.

I s.300

hogmectighed, ath wy motthe secureres, foruares och faste gøres met hans nades hogmectighedz beseglningh och foruaringh, ath saadan sisze, som købstedernne skulle haffue och opbere till byens behoff och forbeyringh, then halffue deel skulle them ey fran tages eller aff lonnes i noger tiidh aff hans nade eller hans nades effterkommere konger i Danmarck. Sammeledes om the vendeske steder ville noger tiidh her effter aff købe them fran hans nade eller hans nades effterkommere konger i Danmarck met then fordeel, som hans nade haffuer nw kerligen vndt och til saudt hans nades indbyggere købstedemendh, som er all blodigh saltterii met sill i Limfioren, Steffuens herrith, paa Møn, vti Laaland och Falster eller anden stedz vnden taghne theres retthe fiskeleyæ i Ørsund, eller och ath forskrefne steder ville aff købe saadan sisze ey gange skulle j vore købsteder paa fremmith øll och wyn vore købsteder till gode och forbeyringh. Skede nogre aff tysse støcke, tha skulle all siszingh paa danstøll, som nw samtycht er, vere frii ighen j alle købsteder for vden nogen affgiifft ther aff j nogre made. Sammeledes ath tesse forskrefne fulmectige paa alles vore och forskrefne købstederss veghne, som ære Hans Claussen 1), Per Kemppe och Arnth Hake, ath the thet for arbeyde met hans nades hogmectighed, ath the wskickelighe tynger och paa legninger, som købstedernne haffue hafft her till, hans nade ville ydmyges till ath the motte them aff legges och fran tages, huer i sind(!) købstedh, effther som huer købstedh kand syn brøst, tynger, och wskickellighe paa legninger ther i bland best kende och forklare kwnde. Till ydermere foruaringh, ath alth saadant forskrefne maa vides oss, vppa thet haffue wy burgemestere och raadh i Købnehaffn hengt vor stadz singnete effter alle forskrefne købstederss fulmectige sendebuds befalningh for thette vorth obne breff, som giiffuith er aar, dagh och tiidh och stedh, som forscreffuith stoor.

Kjøbenhavns Stadsegl hænger under. Udenpaa: B. och R. fuldmact om wins och alle haande slags øll accise, saa om sild at salte. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet.

__________

1) Derefter er udstreget: Hans Michelssen.

I s.301

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 17 17:15:33 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top