eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.202

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 289-290
Nummer: 202


<-Forrige . Indhold . Næste->

202.

22 Marts 1512.

Borgemestre og Raad skjøde til M. Anders Friis en Grund norden for Byens Rende, som løber ned fra Nørregade og hen imod Rosengaarden, samt en Jord østen derfor.

Vij borgermestere oc raadt i Køpnehaffuen gøre witterligbt oc kennes fore alle, som nw ære oc kommeschulle, meth thette wordt obne breff, at wij pa Køpnehaffuen byes wegnæ haffwe solt, skødt oc affhendt ock meth thette wordt obne breff selie, skøde oc affhende fraa Køpnehaffuen by oc indh till erlig oc reenliffwelig mandt mesther Anders Frijs, cantor i wor Frwe kircke i sammestedt, oc alle hans arffuinge then Køpnehaffuen byes iordt oc grundt i forskrefne Køpnehaffuen liggendis, thwert vtoffwer fraa then gordt, som mester Anders vti boor, norden for byes rendhæ, som løber nedher fraa Norregade oc bordt ath Roszengorden, huilken iordh, som er i syn lenghæ pa then vesthre sidhæ aff synder oc i nor lxxv siælensche alne, j syn lenghæ pa then østhre sidhæ aff syndher oc i nør lxxiij alne oc thry qwartheer. Item i syn bredhæ pa then norre endhæ aff Øster oc i westher xxxij alne oc ij qwartheer, j syn bredhæ myth pa jorden aff øster oc i vesther xxix alne, item i syn brede myt pa iorden fraa thet garbøgh aff Otthe Skrædderis haffwe aff øster oc i vesther xxiiij alne. Item i syn bredæ pa then syndre endhæ aff østher oc i westher xxvj siælenske alne oc iiij quartheer. Item desligest haffwe wij ock forscrefne borgemestere oc raadt solth, skødt oc affhendt oc meth thette samme wordt obne breff sælie, skøde oc affhende fraa Køpnehaffuenby oc indh till forskrefne mesther Anders Frijs oc alle hans arffuinge then Køpnehaffuenbyes iordt nest østen fore liggendis, som Pilegordt vti leyæ aff Køpnehaffuenby haffde, huilken iordt, som ær i syn lenghæ aff østher oc i vesther xlj siælensche alne oc thry

I s.289

quartheer pa then syndhre sidhæ. Item pa then norre endhæ aff østher oc i vesther i syn lenghæ xlij allne, j syn bredhæ aff synder oc i nør pa then vesthre sidhæ xxxix alne oc eeth quartheer, item i syn bredhæ pa then østhre sidhæ aff synder oc i nør xl siælenske alne oc thry quartheer meth forskrefne lenge och bredhæ vppe oc nedhræ vtj alle maade, som begghe iorder nw indheghnede oc beghrebnæ ære, meth all theris retthe tilhørelse, intteth vndentaget, som schulle wære oc bliffwæ hooss forskrefne mesther Anders oc hans arffuinge till ewerdelige æye oc æghedom. Thi at wij kennes pa Køpnehaffuen byes wegnæ oss athaffwe fangget, annammet oc vppeboret penninge, fææ oc fwldwerdt aff forskrefne mesther Anders for forskrefne thwo iordher, at wij tacke hanum for goedt betalning. Thi kennes wij oss pa Køpnehaffuen byes vegnæ inghen lodt, deell eller rettigheedt effther thenne dag athaffwe vti forskrefne iorder vti noghermade, oc beplichte wij oss oc alle wore effterkommere borgemestere oc raadt i sammestedt pa forskrefne Køpnehaffuen byes wegnæ at frij, heemlæ oc tilsthaa forskrefne mesther Anders oc hans arffuinge forscrefne iordher for hwers mandz tilltall, som ther pa kan tale meth nogher ræth. Kandt oc szaa skee, thet gudt forbydhe, at forskrefne iorder eller nogher theris retthe tilhørelsze bleffwe eller vorde forskrefne mesther Anders eller hans arffuinge vti noghermade affwunden met kirckelow, landzlow eller meth nogher ander rætgangh, tha tilplichte och bebindhp wij os oc alle wore effterkomere pa forskrefne Køpnehaffuen byes vegnæ saa. gode thwo iorder at wederlegghæ eller andeth iorde godz, som forskrefne mesther Anders eller hans arffuinge meth nøgis, jnnen sex vgher dagh strax nesteffterkommendes vden all gensielse vti noghermade. Till vithnisbyrdt her om, at saa i sandheet er oc saa vti alle made wbrødelighen holles schall som forscreffuit staar, haffwe wij alle eendregtelige ladet henghæ wort byes jntsigle nædhen for thette wordt obne breffy giffuet i Køpnehaffuen aar effter gudz byrdt thusende fæmhundredhe pa thet toltthe mandaghen nestfore wor Frwe dag annunciacionis.

Orig. paa Perg. i Geh. Ark. Stadens Segl hænger under.

I s.290

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 16 19:51:10 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top