eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.200

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 287-288
Nummer: 200


<-Forrige . Indhold . Næste->

200.

12 Dec. 1511.

Borgemestre og Raad skjøde til Mathias Knudsen et Fortov ud med Stranden nedenfor hans Gaard.

Wij borgermestere oc radt i Køpinhaffn gøre witterlight oc kennes fore alle, som nw ære oc kommeschulle, meth thette wordt obne breff, at wij alle eendreghtelige haffue solt, skødt pc affhendt fraa Køpnehaffuen by oc indh till fornumstig man Mattis Knwtzsen, borgere her sammestedz, oc alle hans arffuinge een Køpnehaffuen byes iordt oc ghrundt, som er then forthaa liggendes vdmet stranden nædhen for hans gordt liggendes imellom her Marckkordz Rønnowss gordt oc then gordt, som nw schipper Pæder vti boor, huilken iordh, som er i syn bredhæ vdt meth stranden threttan sieleuske alne oc eeth qwartheer, skall forskrefne Mattis Knwtzsen oc hans arffuinge haffwe oc beholle, nydhæ oc brughæ meth all hænnes retthæ tilhørelsze till ewerdelighe æghe oc æghedom. Thi at wij kennes oss pa Køpnehaffuen byes weghne athaffwe aunammet, fongget oc vppeboret penninghe, fææ oc fwldt werdt aff forscrefne Mattis Knwtzsen, at wij tacke hannum for goedt betalningh. Thi kennes wij os pa forskrefne Køpnehaffuen byes weghne jngghen parth, deell eller rettigheedt effter thenne dag athaffwe vti forskrefne iordt vti noghermaade, oc beplichte wij os och alle wore efftherkommere borgermestere oc raadt i sammestedt på forskrefne Køpnehaffuen byes weghne at frij, hemlæ och tilstaa forskrefne Mattis Knwtzsen oc hans arffuinge forscrefne iordt for hwers mandz tiltall, som ther på kan tale meth nogher ræth. Skeer oc szaa, thet gudt

I s.287

forbydhæ, at forneffnde iordt eller nogher hennes retthe tilhørelsze , bleeffwæ eller wordhe forskrefne Mattis Knwtzsen eller hans arffuinge vti noghermaade affwunden meth kirckelow, landzlow eller meth nogher ander reth gangh eller for vor hemmelss brøst eller wansskelsze skyldt, tha tilplichte wij os oc alle wore effterkommere borgermestere oc raadt i sammestedt på forskrefne Køpnehaffuen byes weghnæ saa goedt een iordt atwederlegghe eller andeth iordhe godz, som hannum eller hans arffuinge meth nøges, jnnen sex wgher dagh strax nesteffterkommendes vden all gensielsze vti noghermade. Thill vithnisbyrdt her om, at szaa i sandheet er, oc szaa i alle maade wbrødelighen halles skall, som forscreffuit staar, haffue wij ladet hengdt wort byes jntsigel nædhen for thette wordt obne breff. Giffuet i Køpnehaffuen anno etc. mdxj fredaghen nestfore sancte Lucie then hellighe jumffrwes dagh.

Seglet fattes. Orig. paa Perg. i Geh. Ark. blandt danske Selskabs Membraner.

I s.288

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 13 16:22:00 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top