eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.195

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 278-279
Nummer: 195


<-Forrige . Indhold . Næste->

195.

24 Nov. 1508.

Kong Hans bestemmer, at Forstanderen for St. Jørgens Hospital skal have Indtægten af Avlsgaarden og dens Gaardsæder og Landgilden og Afgiften af Bondegodset og Ejendommene i Kjøbenhavn, hvorfor han skal lade holde Messe og vedligeholde Kirken og Avlsgaarden. Hvad der ofres i St. Jørgens Blok, tilfalder de syge, og den anden Almisse fordeles mellem alle Lemmerne. Ofret i Kirken deles mellem de syge og Kirken, og Ofret i Kirkens Blok tilfalder Kirken. Hvad der gives de fattige, skal alene tilfalde dem. Til St. Jørgens Blok skal der være 2 Laase, den ene har Forstanderen Nøglen til og til den anden en anden Mand paa de fattiges Vegne.

Wii Hanss met gudz nade Danmarcks, Sweriges, Norges, Vendes och Gotes koningh, hertugh vdj Slessuig, i Holsten, Stormarn oc Ditmarsken, greffue vdi Olldenborgh oc Dellmenhorst, giøre alle vitherligt, at the fattige menniske vdi sancti Jørgens hospitall her fore Kiøpnehaffn haffue nw wæret her fore oss oc bekierd, at the haffue brøst

I s.278

paa then prowent oc rætighedt, som them bør oc the pleigue at fange vdi forskrefne hospitall, tha haffue wii nw aff wor synderlige gunst oc nade oc paa thett at forskrefne fattige oc sywge menniske mwe oc kwnne thess bedre loffue oc thienæ then allmechtugste gudt, giortt en sckickelsæ emellom them oc then, som forstander er vdi forskrefne hospitall, j swa maade, at then som forstander er, maa oc skall haffue, nyde oc behollde Affwelsgarden oc gardsede, frj rentæ oc landgilldet aff bøndherne oc her i Køpnehaffn, oc skall han ther fore lade vphollde dagelige mæsse oc annen gudz thieniste, som ther pleyger oc bør atvpholldes, oc skall han bygge oc forbethre kirken oc Affwelssgarden oc hollde them vedt theres heffd oc macht. Item hwad som offres vdi sancti Jørgens stock i kirken oc paa tawfflen, thet skulle the sywghe menniske haffue, oc then anden allmøssæ aff landzbyen ellir anderstedz thet skall delæs eblant alle them, som ther inde ære, doch swa at the sywge fange meer ænd the karske. Item hwad som offres till kirken, harnsk, werge eller andet, ther aff skulle the sywge haffue then enæ halffdelen oc then anden halffdelen skall komme oc bliffue till kirken[s] bygningh oc behoff, oc sameledes hwad offer, som faller i kirkens block, thet skall alleeniste komme till kirkens behoff oc bygningh. Item hwes siællegaffue, som giffues i testamentæ till forskrefne kirkens behoff oc bygningh, thet skall kirken alienæ behollde, oc hwes som giffues fattige menniske till theres behoff, thet skulle the oc allienæ haffue oc behollde, oc skulle ther wære two laase fore sancti Jørghens block, till then enæ laass skall forstandheren haffue nøgellen till, oc till then anden laass skall en paa the fattige sywge menniskes weigne haffue nøgelen till, oc skall forstandheren tillsee, at hwes som forskrefne sywge menniske i swo maade, som fore skreffuit staar, oc i andre maade giffuit worder, thet worder redeligen oc skiælligen part et oc skiifftet, swa the sywge fange ther aff then dell, them bør athaffue. Her fore swa bethe wii oc befale wor embitzman her paa Kiøpnehaffn er, ther till bode wore borgemesthere her samesteds, at the twenne synde hwert aar tillsee oc ware tage, at forskrefne stycker oc artikle i alle maade fultgiøres oc vbrødeligen holldes. Giffuit paa wort slott Kiøpnehaffn sancte Katherine afften aar etc. mdoctauo vnder wort signete.

Kongens Segl hænger under. Udenpaa: Sancti Jørghens breff. 1508. Orig. paa Perg. i Raadstuearkivet. Tidligere trykt i Hofmans Fundationer X. 195-96.

I s.279

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 13 16:16:24 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top