eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.192

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 254-277
Nummer: 192


<-Forrige . Indhold . Næste->

192.

1505-57.

Efterretninger om Opgjørelser af Byens Regnskaber, der aflægges af Borgemestere og Raadmænd. Forfra til 1513 er med 1 Haand, 1514-19 med en anden, 1526-29 er med en tredje Haand. 1519 ophøre disse Opgjørelser, hvorimod her indføres forskjellige Ting om Byskriverens og Magistratens og dens Enkers Embedsindtægter og Naadensaar, samt flere retslige Dokumenter. Det S. 267 og 276-77 indsatte om Magistratens »Kost«, Indtægter og Naadensaar, er med forskjellige Hænder.

Anno domini md quinto [1505] tisdaghen nestfore sancti Bertholomei dag pa Køpnehaffuen raadhwss for eeth siddende raad tha wart Hans Boghebindere borgermestere ræghenskab vppa thet ny offwerlaghdt aff all ræghenskab, som han pa Køpnehaffuen byes vegnæ jnd till thennæ dag haffuer vpboret oc vtgiffwet, then enæ deell j moodt then anden affregnet. Tha bliffwer Køpnehaffuenby hannum skyllig thw hundrede marck; ther fore haffwer han een gordt aff byen i panth fore, weet Amage torff liggendes, som Arendt Hake nw vdi boor, som thet panthe breff ther om ydermere jnneholder, som han aff byen ther vppa haffwer. Item ther vtoffwer bliffwer byen hanum æn xij marck skyllig for the trappestenæ, som ligge for then ny raadtstwe; thette kommer borgermestere oc radt till at betale. Hervtoffuer tesze forscrefne penninge oc the andre hundredæ marck, som staar screffuet vti then anden wor stadz boogh, gaff forscrefne Hans Bogebinder borgermester i Køpnehaffuenby iijct marck i danske penninge oc ther met fick han eyedom aff borgermestere oc raadh met samtøcke, raadh oc fwldbordh alle rodhemesthers i Køpnehaffuen, som forscrefne Hans Bogebinder borgermesters breff, som han ther pa haffuer, ther om ydhermere vtwisze oc jnneholle 1).

Samme dag giorde doctor Pæder Albrechtssen radman rægenskab for hwess deell, som han pa Køpnehaffuen byes vegnæ haffwer vpboret oc vtgiffwet. Tha bliffwer byen hanom skylligh xxxiij marck oc xiij skilling; thet kommer borgermestere oc raadt till atbetale. Her aff haffuer doctor Pæder vpboret thre oc thiwe marck aff the penninge for then jord, som Mattis Erichsen køffte aff byen. Thette forscrefne ær alth sammen klart affreghnet oc betalet 2).

__________

1) Fra Hervtoffwer og hertil er senere tilsat.

2) Fra Thette forscrefne og hertil er tilsat senere. Lignende Kvitteringer findes nu efter hvert Stykke, men medtages ikke her, uden hvor der er nogen ny Oplysning.

I s.254

Samme dag giorde Oleff Atzserssen borgermester ræghenskab for hwess deell, som han pa byes vegnæ haffde vpboret oc wdtgiffwet, tha bliffwer byen hanom skylligh xxxix marck xiij Sk. oc ij alb., thet kommer almwen till atbetale.

Samme dag giorde Jeppe Nielsen radman rægenskab for hwess deell, som han pa byes vegnæ haffde vdtlagdt oc kostet pa thet bolwerck vden Østhre port, tha bleeff byen hanum skylligh ther aff xiij marck vi skilling oc i alb. Thette forscrefne kommer almwen till. Thette forscrefne er bethaleth aff the penninge aff then jord, som Mattis Erichsen køffte aff byen 1).

Anno md quinto fredaghen nestfore sancti Bartholomej dag pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddende raadt tha giorde Mattis Busk radmand ræghenskab for hwess deell, som [han] haffde vtlaght pa Køpnehaffuen byes vegnæ. Tha bleeff byen hanum skylligh lxij marck oc ij skilling. Item desligeste bliffwer byen sancti Nicolai kircke skyllig i Køpnehaffn, som Mattis Busk vdt fick, vct mwrsten oc ijct oc xx tønner støfft kalk. Alt thet kommer borgermestere oc raadt till 2). Item en kommer borgermestere oc raadt till atbetale sancti Nicolai kircke jm mwrsteen.

Eodem anno fredaghen nestfore sancti Martini dag tha wart lagdt oc offwerwægdt Per Bunthmagers ræghenskab pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddende raadt effter hans dødt, hwes han haffde vpboret aff byskatten i thet aar etc. quarto [i.e.: 1504]. Tha alth worth aff reghnet jndtagthen j moodh vdtgiffthen, then enæ deell j moodh then anden, tha bleeff byen hanum skylligh xij skilling.

Samme dag giorde Mowens Laurensen radmand ræghenskab for hwess deell, som han haffde vdgiffuet oc forlagdt byen met j thette forscrefne aar, som borgermestere oc raadt giorde hanum befalningh vppa ath annamme kæmmeryeth i thet aar effter hanom. Tha bleeff byen hanom skylligh xxxv marck oc ij skilling, offwerwærendes Per Bagere, Hans Danckordzsen, Hans Bagere, Per Skreddere, Josth Olsen, Oleff Bagere, Anders Missenær, Jørgen Kock, rodemestere, Hans Guldsmith, Jeppe Brwn, Lasse Hansen, Syer Matzsen, Hans Matzsen, Jens Mickelsen, Nielss Jepsen oc ther till manghe dandemen aff borgernæ i Køpnehaffuen.

Anno domini md quinto sancte Barbare dag pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddende raad giorde Mowens Laurensen radmand

__________

1) Thette - byen er senere tilsat.

2) Samme Vedtegning som ved forrige Stykke.

I s.255

ræghenskab for hwess deel, som han haffde annammeth oc vppeboret aff byes gorde oc jorder effter borgermestere oc radz befalhingh, oc desligest hwes han ther aff vtgiffuet haffuer, then enæ deell j moodh then anden affregnet, opbørelse i moodh vdgiften, tha bliffwer byen hanom skylligh ther aff førethiwe mark sex skilling oc ij alb., som hans reghenskab boogh ther om ydermere vtwiiss oc jnneholler. Thette forscrefne kommer borgermestere och raadt till atbetale.

Her aff haffuer Mowens Laurenssen vpboret aff Oleff Jepsen pa forscrefne swm thretthiwe marck. Item en haffuer han vpboret x marck vj skilling oc ij alb., er aff the penninge aff then jordt, som Mattis Erichsen køffte aff byen.

Karine Snares fick eeth støcke jord vdi een kalhaffwe liggendis j Kattheswndh, som Køpnehaffuenby tilhørde, for vj lesther støffth kalk, som kom till byes behoeff.

Anno domini md sexto [1506], onsdagen, som the xj thusende jumfrwer dag pa faldh, giorde Mowens Laurensen radman rægenskab for hwes deell, han haffde vpboret oc vtgiffwet, sidhen først han fick befalningh aff borgermestere oc raadt aff kæmmeryet anno domini md quinto, oc annammedet effter Per Bunthmagere, jntagthen jmoodh vtgifften aff byskatten oc jnd till thenne dag wart alstingest klart offwer lagdt, then enæ deell jmoodh then annen, tha bleff byen hanum skylligh hundredhe mark vj mark vij s. oc v d., bade aff then deell, som han forlagde byen meth i thet aar, som Per Bunthmagere war kæmmener, som her till forn staar schreffuith i stadz boog, oc nw han annammede kæmmeryet for sigh sielff, offwærwærendes pa radhwset samme dag Hans Danckordzsen, Hans Fryeman, Oleff Bagere, Jost Olsen, Jørgen Albrecht fan Gock, Lasse Hansen, Hans Skærere, Anders Thommesen, Lasse Smyth, Nielss Jessen, rodemestere, Syer Matzsen, Hans Skærere, Jens Lassen, Andreis Kræmmere, Thomes Kræmmere oc ther till mange dandemen flere aff borgere etc. Item tesse forscrefne pennynge alle sammen haffuer Moens Laurensen vpboret aff Oleff Jepsen radman pa Køpnehaffuen byes vegnæ effter borgermestere oc radz befalning.

Anno domini md quinto [1505] tisdagen nestfore sancti Bartholomei dag pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddende raad offwerwerendes Otthe Schriffwere oc Moens Saxen, vnderfoget pa Køpnehaffuen sloth, giorde Mattis Busk radman zammesteth ræghenskab aff byes Tegellade, tha bleeff byen hanum skyllig halfft anneth hundrede marck, thet kommer almwen till atbethale. Tesse forscrefne penninge alle sammen haffuer forscrefne Mattis Busk vppeboret aff the boder weeth

I s.256

Radhuszet, som borgermestere oc raadt hanum i forwaringh pa Køpnehaffuen byes wegnæ fanghet haffde, at annamme oc vpbære hwess landgille the om areth rentthede, till tess han fynge fyllestæ for forscrefne penninge etc., jct mark aff bodernæ oc thet enæct mark aff mesther Anders Glob. Thenne forscrefne vpbærelsse er for then tagstheens ladhe, som han loodt bygge vp aff ny.

Anno domini md septimo [1507] onsdagen nesteffter sancti Andree appostell dag tha giorde Oleff Jepsen radmand rægenskab pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddende raadt aff byes iordher for thet effterscreffne aar, tha man skreff md quinto [1505], aff hwes deell som han haffde vpboret och vtgiffuet, tha bleff han byen skylligh xviij mark, owerwærendes Hans Danckortsen, Per Andersen bagere, Lasse Hansen, Jens Broleggere, Jost Olsen, Jacop Skomagere, Swend Bagere, Per Skreddere, Jørgen Kock oc Per Jensen skomagere, rodemestere etc.

Eodem anno fredagen nesteffter the xjm jumfrwer dag giorde Moens Laurensen rægenskab aff byskatten, bodhe aff indtæght oc vtgifft, som han i thet siisthe aar haffde vpboret oc vtgiffwet, tha han bleff skild weeth kæmmeryeth, then enæ deell i moodh then annen, affregnendes jntagten jmoodh vtgifften, tha bleff byen hanum skylligh xxj mark oc x skilling, offwerwærendes Hans Danckordzsen, Hans Fryemand, Per Skreddere, Jørgen Kock, Anders Thommesen, Jacop Skomagere oc Swend Bagere, rodemestere etc., hwilke forscrefne penninge som Mattis Busk radmand antworde oc fick forscrefne Mowens Laurensen effter borgermesteres oc radz befalningh.

Anno domini md octauo [1508] tijsdagen nesteffter sancti Kanuti regis et martiris dag pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddende raadt i alle rodemesthers nærwærelsze giorde Nielss Kock radmand ræghenskab for byes jordher bade aff jndtaght oc vtgifft, jndh till thenne dagh etc., jndtagten j moodh vtgiffthen affreghnet, tha bliffwer forscrefne Nielss Kock byen skyllig xxvj mark xj skilling oc i alb.

Eodem anno et die pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddende raadt vti alle rodemesthers nærwærelsze tha giorde Per Jensen radmand rægenskab for byes sagefaldh bode aff indtaght oc vtgifft jndh till thenne dag, jndtagten j moodh vtgiffthen aff reghnet, tha bliffwer forscrefne Per Jensen byen skylligh hundrede oc xj mark.

Anno domini md octauo onsdagen nestfore Symonis et Jude apostolorum dag pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddende raadt oc i tesse effterscrefne dandemens nærwærelsze, som ære Per Skreddere, Hans Fryeman, Lasze Hansen, Jørghen Kock, Jens Broleggere, Jens Symensen, Bertill Smyth, Per Jensen, Nielss Brøggere, Hans Skærere

I s.257

rodemestere, oc Hans Nielsen pa Nørregade, tha giorde Mattis Bwsk radmand rægenskab aff then dubbelde skath, som han vpbar pa Køpnehaffuen byes vegnæ, oc desligeste for hwess deell, som han pa bysens wegnæ aff then skath haffde vtgiffuet, then enæ deell i moodh then anden aff regneth jndtagten j moodh vtgifften aff forscrefne dubbelde skath, tha bliffwer forscrefne Mattis Busk ther aff till achter xiij mark j skilling oc j alb.

Eodem anno mondagen nestfore sancti(!) Lucie then hellige jumffrwes dag nestfore juwll komendes pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddende raadt giorde Hans Bogebinder borgermester rægenskab for the hundredhe oc x mark, som han haffde vpboret for then jordh weeth sancti Nicolai kirckes gord liggendes op till erchebyspens gordh, som Peter Bøddeker køffte aff Køpnehaffuen by, opbærelss j moodh vtgifften, som han aff then forscrefne swm penninge haffde vtgiffwet pa Køpnehaffuen byes veghnæ, then enæ deell j moodh then anden deell klarth oc wel offwerlaght oc regneth jndtagten j moodh vtgifften, tha beheelt Hans Bogebinder borgermesther jnne meth sigh aff then forscrefne swm iiij mark och xij skilling.

Anno domini md octauo mandagen nestfore sancti Lucie then hellige jumffrwes dag nest fore juwll kommendes pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddende raadt giorde Moens Lawrensen radmandh oc Hans Danckordzsen ræghenskab for the gyllenæ, som Køpnehaffuenby fick aff the schippere aff Hollandh pa the ij rythers vegnæ, som saddhe her till gissell for the rythers, som wore her hooss wor kæreste nadige herre, aff huilket gwldh som the effter wor kæreste nadige herres, borgermesteres och radz befalningh loode bygge oc giorde the piller ferdige meth pa Nørre porth oc the bulwercke ther hooss weth dammen, opbærelse i mood vtgifften tha bliffuer forscrefne Moens Laurensen till achter ther aff xij mark oc j skilling, af huilke penninge forscrefne Hans Danckordzssen wedertoogh at fornøghe och betale Moens Lawrensen x mark, owerwærendes pa thiidh thette rægenskab giordes alle rodemesternæ etc.

Anno domini md ix [1509] onsdagen nesteffther sancti Martinj dag pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddende raad giorde Mattis Busk radmandh ræghenskab aff byskatthen, som han pa Køpnehaffuen byes vegnæ haffde vpboret, oc desligeste som han ther aff haffde vtgiffwet, alstingest klart affregnet, jndtagten j moodh vtgiffthen, tha bliffuer Mattis Busk byen skyllig iiij mark xij skilling oc ij alb., oc the xiij mark j skilling oc j alb., som byen war forscrefne Mattis Busk skyllig aff then dubbelde skath, som thill forn staar screffuith her i boghen,

I s.258

er alstingest klarth affreghnet etc. Owerwærendes Jørgen Kock, Bertil Smyth, Mattis Smyth, Lasze Hansen, Jost Brøggere, Jens Laurensen skreddere, Thomes Knwtzsen, Jeppe Brøggere, Henrich Brøggere, Jens Jacopsen, rodemestherre, Hans Karnath, Hans Bonde bøtkere, Hans Nielsen, Oleff Jespersen, borgere i Køpnehaffuen.

Anno domini mdx [1510] fredagen nesteffter worfrwe dag visitacionis pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddendhe raadh i tesse effterscrefne rodemesthers nærwærelsze, som ære Hans Fryeman guldsmyth, Jørgen Kock, Jens Jacopsen, Oleff Jensen, Anders Schriffwere, Kæll Skomagere, Oleff Stoldmestere, Hans Skærere, Mattis Kleynsmyt, Oleff Ostridsen, Jens Jwde skomagere etc., Arendt Hake, Jacop Skomagere, Jens Hwydh skyndere oc Anders Thommesen, borgere etc., giorde Hans Bogebindere borgermestere rægenskab for tesse effterscrefne penninge, som han pa Køpnehaffuen byes wegnæ haffde vpboreth, som er først lxxx mark aff the hollenderske køpmend, ijct mark aff doctor Per Skotthe, ijct marck, som forscrefne Hans Bogebinder war byen skyllig aff then iordh, som han køffte aff byen, lxx marck aff doctor Pæder Albrechtsen for een jordh, som han køffte aff byen pa sancte Jørgens wegnæ, lxxx mark aff Per Broleggere for een jordh, som han køffte aff byen, vpbærelse aff forscrefne penninge jmoodh wthgiffthen, som forscrefne Hans Bogebinder pa Køpnehaffuen byes wegnæ haffde vtgiffweth, alstingest klarth aff reghnet i forscrefne dandemens nerwærelse, tha bleeff byen hanum skyllig iiij mark v skilling oc j alb.

Anno domini mdx mandagen nesteffther worffrwe dag visitacionis giorde Hans Clawesen radman ræghenskab pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddendhe raadt vti thesze effterscrefne rodemesthers nærwærelsze, Jens Jacopsen, Per Man, Kæll Skomagere, Jens Mickelsen, Thomes Brøggere, Powell Kellerswendt, Oleff Jensen, Lasze Krage etc. for then kosthnet, som han giorde oc bygde pa Bræmmerholmen pa Køpnehaffuen byes wegnæ effther wor kæreste nadige herres befalningh, hvilken forscrefne skantzse och byghningh stoodh eeth hundreeth oc vij marck och xiiij skilling, huilke forscrefne penninghe som alstinggest ære klarth affreghnet oc betalede.

Anno domini mdx tha lanthe wij borgermestere oc raadt pa Køpnehaffuen byes wegnæ thesze effterscrefne penninge till then bygningh, som wij haffue ladet bygdt om kryngh Køpnehaffuen by for then frøcht oc fare, som nw er paaferdhe om then krygh j mellom wor kæreste nadige hærre oc the lybzske etc., primo aff doctor Pæder Skotthe ijct marck, jtem aff Hans Bogebindere borgermester ijct mark,

I s.259

jtem aff Hans Wencke jct marck, jtem aff Cisze Walthers lxx marck penninge oc j tønne swæwell, som wij finghe aff henne thill krwdh for xxx mark, jtem aff Wykmand kræmmere l mark, jtem aff Engelbrecht Fyncke l marck, jtem aff Jørghen Møllere l marck, huilke forscrefne penninge, som en nw wbetalede ære 1).

Anno domini mdx mondagen nesteffther worfrwe dag assumpcionis pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddende raadt giordhe Per Kempe radman rægenskab for the halfftrediesyndztiwe mark, som han vpbar aff Hans Bogebindher borgermesther pa Køpnehaffuen byes wegnæ, som han loodh bygge then hommeydh meth, som borgermestere oc raadt hanum befalede, tha bleeff byen hanum skylligh xxxiij marck v skilling oc ij penninghe.

Anno domini mdx onsdaghen sancti Seuerinj dag pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddende raadh vti tesze effterscrefne dandementz nærwærelsze Jens Jacopsen, Kæll Skomagere, Oleff Stoldmesthere, Lasze Kraghe, Anders Schriffuere, Oleff Jensen, Thomes Brøggere, Powell, Mattis Kleynsmyth, Oleff Ostridsen, Jeppe Bryggere, Jens Mickelsen, rodemesthere, vnge Oleff Bagere, Per Fatzsen oc till flere aff borgernæ giorde Mattis Busk radmand ræghenskab aff then dubbeldhe skath, som han pa Køpnehaffuen byes weghnæ haffde vpboret, then enæ oc then anden, som wor kæreste nadige herre fick effter hans nades breffz lydelsze oc desligeste for the halfftrediesyndzthiwe marck, som han pa Køpnehaffuen byes wegnæ annammede oc vpbar aff Engellbrecht Fyncke effter borgermestere oc raadz befalningh, jndtagthen j moodh vtgiffthen alstingest klarth affreghnet aff alle the skatther, som han haffuer vpboret jnd till thenne dag, tha bliffwer han byen skyllig xxviij mark ij skilling oc v d.

Anno domini mdx torsdagen nesteffther sancti Seuerinj dag giorde Hans Clausen rodmand rægenskab for the hundredhe oc xx mark, som han vpbar aff Hans Bogebinder borgermester, och desligeste for thet halffue c mark aff Oleff Atzersen borgermesther, som the fynghe hanum pa Køpnehaffuen byes wegnæ till hief at bygge then hommeydh, som standher westen weeth Clare mwr, effter borgermestere oc rodz befalningh, vti tesze effterscreffne rodemesthers nærwærelse Jens Jacopsen, Per Mandz, Kæll Skomagere, Jens Mickelsen, Thomes Brøggere, Pouel, Oleff Jensen, Lasze Kraghe etc., alstingest klarth affregneth oc lagdt vtgifften jmodh jndtaghten tha bleff Køpnehaffuenby hanum skyllig lxiiij marck vj skilling oc x penninghæ.

__________

1) Senere er som sædvanligt tilføjet, at Pengene ere betalte.

I s.260

Item aff forscrefne penninge vpbar Hans Clausen aff Nielss Kock radmand lx marck pa Køpnehaffuen byes weghnæ.

Anno domini mdx torsdagen nesteffther sancti Seuerinj dag pa Køpnehaffuen rodhws for eeth siddende raadt vti tesze efftherscrefne rademesthers nærwærelsze, Jens Jacopsen, Lille Per Thrwetssen, Kæll Skomagere, Jens Mickelsen, Thomes Brøggere, Powell, Oleff Jensen, Lasze Kraghe, giorde Moens Laurensen radmand ræghenskab for the ijct marck, som han annammede oc vpbar aff Hans Bogebindher borgermester pa Køpnehaffuenbyes weghnæ, pa kalk oc stheen, som kom thill then hommeydh, som Hans Clausen rodmandh loodh bygge pa Køpnehaffuen byes vegnæ effter borgermestere oc rodz befalningh, som stander westhen Clare mwr, oc till then byghningh thill Østhre porth, vtgiffthen jmoodh jndtagthen alstingest klart affreghnet jndh thill thenne dag tha bliffuer Køpnehaffuenby hanum skylligh iiijct marck oc iij mark meth the xj marck, som thill forn sthaar screffuith j byes rappellarium. Item aff forscrefne swm penninge haffuer Moens Laurensen radman vpboret aff Gertridh Næffwes pa Køpnehaffuen byes weghnæ effter borgermestere oc rodz befalningh iiijct marck oc the iij mark, som forscrefuet staar.

Anno domini mdx fredagen nestfore Symonis et Judhe apostolorum dag pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddende raadt vti alle rodemesters nærwærelsze giorde Hans Bogebindher borgermesther rægenskab for alle the penninghe, som han haffde vppeboret pa Køpnehaffuen byes wegnæ thill then byghningh oc fastheedt om kryngh Køpnehaffuen by, hommeydher, Østhre porth och anderstedz om kryngh byen, hwor behoff giordes, jndtagten jmoodh vtgifften aistingest klarth aff reghnet jnd thill thenne dag tha bleff han byen skylligh xj mark vj skilling oc j alb., them antworde han oc fick Søffrin Byswend till at gøre Høyebro ferdigh meth, effther borgermesters, raadz oc alle rodemesthers befalningh.

Anno domini mdxj [1511] tisdagen nesteffter sancte Appollonie dag pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddendhe raadt giordhe Nielss Kock radhmand ræghenskab aff byes jordher aff alle the penninge, som han haffde vppeboret jnd till thenne dagh, oc desligeste hwess han haffde vtgiffuet aff the penninge pa Køpnehaffuen byes wegnæ, jndtaghten imoodh vtgiffthen aistingest klart affreghnet, tha bleeff han byen skylligh halfftrediesyndz thiwe marck oc iij marck iij skilling oc j alb. Owerwærendes Jens Jacopsen, Kæll Skomagere, Anders Schriffuere, Oleff Stoldmestere, Per Kraghe, Mattis Kleynsmyth, Nielss Arwitzsen rodemestere, Anders Brøggere, Per Bagere pa Nørre-

I s.261

gade, Per Bagere weeth Fisketorffwet, Lasze Hansen, Jens Broleggere, Oleff Hemmyngsen kødhmangere, Thwe Kræmmere och flere dandemendh aff borgerne tha nerwærendes samme tydh.

Eodem anno et die giorde Oleff Atzersen borgermester rægenskab aff the penninge, som han haffde vtlagdt och kosteth pa then hommeydh weeth Østher porth effter borgermestere oc rodz befalningh, och for the bucke, som han po byes wegnæ lodh gøre, oc thet han haffde forthæret meth doctor Peder, tha the fore till herredaghen till Kallundeborg effter wor kæreste nadige herres befalningh, oc for thet han haffde kostet po thet arbeyde weeth Wandmøllen oc for the damme, han lodt gøre ferdigh, oc desligeste for the penninge, som han vtgaff for the iiij bøszer, som han køffte pa byes wegnæ, oc for thet jct mark, som han gaff Hans Clawsen pa byes wegnæ, oc for the bondh, som Nielss Smyt giorde, som kom till then hommeydh, Hans Clausen lodt bygghe, oc desligeste for the iijct marck, som han vpbar aff Hans Guldsmyth i Closterstædith pa Køpnehaffuen byes weghne, oc for then jordh, som han fick aff byen for thet jct marck oc for the x marck, som han vpbar aff Jens Laurensen byfoget. Alstingest klarth aff reghnet vtgiffthen jmoodh jndtagten tha bliffwer byen hanum skylligh xxxviij marck iij skilling och j alb. Owerwærendes alle the dandemen, som pa then tijdh nesth tilforn wore vtoffuer Nielss Kocks ræghenskab. Her vppa forscrefne penninge haffwer forscrefne Oleff Atzersen wedertaget at annamme och vpbære xxx mark aff Oleff Jensen brøggere, som han bethale oc vtgiffwe skall for een jordh, som han køffte aff oss pa Køpnehaffuen byes weghnæ. Item ower alth thette forscrefne Oleff Atzersens borgermesthers ræghenskab, som j mellom byen och hanum haffwer wæreth jndh till thenne dag, tha bliffwer Køpnehaffuen by hanum skylligh vij inarck och xij skilling.

Anno domini mdxj tijsdagen the xj thusendt jumffrwer dagh pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddendhe raadt giorde Mattis Bwsk radman ræghenskab vti alle rodemesthers oc tesze dandemendz Lasze Hanssens oc schipper Søffrins nærwærqlsze for then byskat, som han nw i thette forscrefne aar haffde vpboret pa Køpnehaffuen byes wegnæ, oc desligeste for vtgiffthen, som han ther jmoodh haffde vtgiffwet aff samme skath, jndtaghten jmoodh vtgiffthen alstinggest klarth aff regneth oc desligeste aff regnedhe the xxviij mark ij skilling oc v penninge, som forscrefuet sthaar, the som han bleeff byen skylligh, nw systh nest tillforn, som han giorde ræghenskab, oc for all ander byskat, som han haffde vpboret oc vtgiffwet vtaff alth

I s.262

sammen, tha bliffwer Eøpnehaffuenby hanum skylligh ij mark oc iij d.

Anno domini mdxij [1512] mandagen nesteffther worffrwe dag annunciacionis pa Køpnehaffuen raadhwss for eeth siddendhe raadt giorde Pæder Kemppe radmand ræghenskab aff byes iorder, som han vti befalning aff borgermestere oc raadt pa Køpnehaffueh byes wegnæ haffde at vpbære hwes landgille the om areth rentthe kwnnæ, oc desligest aff thet godz, som liggher till sancte Marie Magdalene althere i worfrwe kircke i sammesteth, som borgermestere oc raadt vti befalningh haffwe, jndtagten imoodt vtgiffthen alstinggest klart affreghnet tha bliffwer forscrefne Pær Kemppe skyllig Køpnehaffuen by aff thet landgille, som han vpbar pa byes weghnæ, lxix marck oc iij skilling, oc all anden geldt som Køpnehaffuenby war hanum skylligh er vti forscrefne swm alstinggest klart affreghnet indt till thenne dag, huilke forscrefne penninge som han antworde oc fick Peder Andersen radman effther borgermestere oc raadz befalningh oc ther till meth xxx marck, som han ock samme dag antworde oc fick forscrefne Per Andersen pa sancte Marie Magdalene altares [weghne] oc effter borgermesteres oc raadz befalningh.

Anno domini mdxij fredagen nestfore palme søndag pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddendhe raadt giorde Moens Laurensen radmand rægenskab for hwes deell Østhre portz hweluingh och teckningh kostede oc som han pa then tijdt haffde forlagdt Køpnehaffuenby meth, tha løb thet ijc mark ij mark iiij skilling oc ij d. The forscrefne ijct mark bleffwe forscrefne Moens Laurensen bethaledhe.

Anno domini mdxj [1511] tisdaghen nestfore Symonis et Judhe apostolorum dagh giordhe Lasse Hanssen radmandt ræghenskab vti alle rodemesters nærwærelse for aarligh skath vti thette forscrefne aar, som arlige pleyær vtgiffwes om sancti Martinj dag, oc desligest for then owerskath, som han samme tijdt vpbar pa wor kæreste nadige herres wegnæ oc effter borgermestere oc raadz befalningh, oc desligest for alth som han haffde vthgiffwet aff forscrefne skatther, alstinggest klart affreghneth, jndtagten jmoodh vtgiffthen, som han i thette forscrefne aar haffde vpboret oc vtgiffwet, tha bliffwer Køpnehaffuen by hanum skylligh jct mark iij mark iij skilling och ix penninghe.

Anno domini mdxiij [1513] fredaghen nesteffter alle helghenæ dag pa Køpnehaffuen radhwss for eeth siddendhe raadt giorde Lasze Hansen radman ræghenskab aff then dubbelde skath, som han pa Køpnehaffuen byes wegne haffde vppeboret i thette aar anno etc. mdxij,

I s.263

oc for all then deell han aff forscrefne skath ther jmoodt haffde wtgiffwet, och desligest for the penninghe, som han effter borgermestere och raadz befalningh annammede och vpbar aff the byes iordher, som pa then tijdt soldes pa Køpnehaffuen byes wegnæ, som er først xxx march aff her Nielss Brødie, som han war byen skyllig aff the bodher, som han nw sielff vti boor och han køffte aff byen, xx mark aff then byes iordt, som skredderne køffte aff byen, xx march aff Anders Schriffwere i Kødmongere strædith for then iordt, som han køffte aff byen, xxxij march, som han vpbar aff Lasze Kraghe for then iordt, som han køffte aff byen, x march, som han vpbar aff Oleff Ostridzsen pa sancti Clementis kirckes wegnæ pa then iordt, som han och hans medbrødre køffte aff byen till forscrefne kircke, och desligest for hwes deell, som han aff the forscrefne penninge haffde vtgiffueth, som forscrefne Lasze Hansze[n]s ræghenskabz bøgher ther om ydermere forklarer och jnneholde, som tilstæde ære pa Køpnehaffuen radhwss, then enæ deell jmoodt then anden, alstinggest klart aff reghnendes oc ther till meth thet enæ hundreth march och iij mark meth forscrefne Lasze Hansen aff korttendes, som han till achter war aff then dubbelde byes skath, som han pa Køpnehaffuen byes wegne haffde thet aar strax nest tilforne vppeboret, som wor stadz boog ther om ydhermere jnneholdher. Offwer alt thette forscrefne tha bliffuer forscrefne Lasze Hanssen Køpnehaffuen by skylligh iiij march och iiij alb., owerwærendes alle rodemestere och schipper Søffrin, Knwth Dhaa, oc ther till meth manghe flere borgere hersammestedz tha nærwærendes ware.

Anno domini mdxiiij [1514] mondaghen nest ffore omnium sanctorum paa Købnehaffuen radhwss ffor eth sidennæ raadh giorde Lass Hanssen regenskab aff then skath, som hand vppi baar paa Købnehaffuennæ byess veghnæ anno domini mdxiij och ffor altten deell, som hand aff fforscrefne skatt ther jmodt haffde vdgiiffuit, som fforscrefne Lasse Hanssens regenskabz bøger ther om ydermere fforklaræ och jndneholdæ, som till stædæ æræ paa Købnehaffuæn radhuss, thet ene jmod thet annit alttingest klarth aff reghnith, tha bleff Købnehaffuen by Lasse Hansen skyldigh, ath hand till achters war, jc xx mark xij skilling ij alb. oc ij d. ffor vden the iiij mark oc iiij alb., som vor aff korttendes meth Lasse Hanssen, som hand vor Købnehaffuen by skylligh aff then skatt ther forne (?) gick, som vor stadz bogh ydermere jndneholder, vduiser och forklarer. Offweruerendes offuer thette regenskab allæ rodemesternnæ, Hanss Melderopp och flere burgere her samme tiid till stædæ vore.

I s.264

Anno domini mdxiiij torsdagen nest effther sancti Morttenss dagh paa Købnehaffne radhuss ffor eeth sidinnæ raadh giorde Madz Tollere regenskab ffor the penninge, som hand bar op ath lade støbe kalck ffore till Købnehaffne byess behoff anno domini mdxiij, fførst aff Hanss Claussen burgemester xx mark, jtern aff Per Anderssen radmand xx mark, jtem en x mark aff Per Anderssen, jtem en xl mark aff samme Per Anderssen, summa summarum xc, och desligest regnith huad hand haffde vdgiiffuit aff fforscrefne penninghe, kom hanss regenskabz bodh(!) ydermere jndneholder och forklarer, som hand fra seg antuordit haffwer, som till stædæ er paa Købnehaffne radhuss, vdgiiffthen mod jndteckten tha bleff hand till acterss xxxv marck och ij skilling. Offweruerendes allæ rodemesternnæ och flere aff menigheden. Item thenne forscrefne gelldh er alth sammen betallith Matthis Tollere aff the penninge, som byess jorder ære solde fore.

Anno domini mdxiiij tiisdagen nesth ffore sancte Andree appostelss dagh paa Købnehaffne radhuss ffor burgemestere och radh giorde Per Anderssen radman j sammestedh regenskaff ffor try arss obbærelsse, och sammeledes giorde hand regenskaff ffor then deell, som hand haffde opboreth aff byess sagefall vtj fforscrefne try aar; vppa samme tiidh giorde han och regenskaff ffor then deell, som hand haffde opboreth, som byess jordher haffuer væreth soltt ffore vtj fforscrefne try aar, disligest giorde han regenskaff ffor hwess deell, som hand aff the penninghe haffuer vdgeeffuith, som fforscrefne Per Anderssens regenskabz bøger ther om jdermere fforklare och jnnæ hollæ, som till stædæ ære paa Købnehaffne radhuss, then ene deell modh then annen, alstingest klarth aff regneth, tha bleff fforscrefne Per Anderssen Købnehaffne by skyllegh xlxviij marck och vij skilling. Item aff the fforscrefne penninge ffick ffprscrefne Per Anderssen Hans Claussen burgemestere xx marck ther aff effther burgemesterss och radz befalningh. Item antwordit och fforscrefne Per Anderssen Monss Lauredzsen burgemester xxxviij marck och vij skilling och bleff fforscrefne Per Anderssen klarth skylth vedh then gæell.

Anno domini mdxv [1515] onsdagen nest ffore sancte Simonis et Jwde apostolorum dag vppa Køffnehaffne radhus for ith sidenne raad giorde Lasse Hanssen regenskaff ffor then døblede skatt, som han togh op aff Købnehaffnne by anno domini mdxiiij til Martini, och ffor altten deell, som han aff fforscrefne doblede skatt haffde vdgiiffuit, som fforscrefne Lasse Hanssøns regenskaffz bøger ther om ydermere jnneholle och forklare, som till stede ære paa Købnehaffnne radhuss, thet ene jmood thet annith klart aff reghneth, tha bleff Købnehaffnne

I s.265

by Lasse Hanssen skylligh halff annith hundreth marck halff sietthe och tiwe marck ffem skilling och vij d. Then sum er her vdhi med reghnit, som Købnehaffne by bleff Lasse Hanssen skylligh vppa then skatth, som han togh op anno domini mdxiij, som her til fforen er jndskreffuit j thenne samme bogh. Offuer thette regenskaff vore alle rodemesterne, Villem Mendz, Per Olssen, Hanss Bertrum och flere aff menighedhen. Item aff thenne fforscrefne swm haffuer Per Anderssen radman fornøgith Lasse Hanssen paa Købnehaffne byess veghne jcij marc. En bliiffuer byend hanum skylligh lxxiiij marck v skilling och ij d. Item her vppa haffuer Lasse Hanssen opborith aff Albrith fan Gock lx marck for en jordh, som Albrith fan Gock købtte aff Kø[b]nehaffne by ved sanctam Clare paa Rosengorden, som rackeren bode vppa.

Anno domini mdxvj [1516] torsdagen, som vor sancte Søffrins dagh, vppa Købnehaffne radhws ffor ith sidynne radh giorde Per Anderssen radmand regenskaff paa Jens Brolegeres veghne ffor the[n] dobilde skatth, som fforscrefne Jens Brolegere opbar aff Købnehaffnne by anno domini mdxv til Martini, och for altten deel, som hand aff fforscrefne dobilde skatth haffde vdgiffuith, som fforscrefne Jens Brolegeres regenskaffs bøger ther om yttermere jnneholle och forclare, som til stæde ære paa Købnehaffne radhws, thet ene emod thet andre clarth aff reghnith, tha bleff Købnehaffne by Jens Broleggere skylligh jth halffth hwndreth marck vij skilling och j d. Offuer thette regenskaff vore rodemesterne.

Om radmandz koste, som aff er lagde.

Anno domini md decimo sexto torsdagen, som vor vor frowe afften precentacionis, vppa Købnehaffnne rodhws bleff thet swo beleffuit och samtycht aff burgemestere och radh, ath the radmend, som nw ære her i Købnehaffnne, som jcke haffue giorth theres rodmandz kosth, the skulle her effter jngen rodmandz kost gøre, men hwer there skall giffue tiwfue marck i bøssen. Item bleff och swa samtycht, ath nar gwdh thet swa fforseeth haffuer, ath heer skall keisses nogen ny rodmandh, tha skall hand jnggen rodmandz kosth gøre, men hand skall, strax ath han er bleffuen rodmand, giiffue tiwe marc i bøssen, och skall hand strax være particeps ligge meth the andre. Saghen er thette, ath then yngste rodmand skall staa saa stoor ffare bode till siell, godz och penninge som then elste, och er thette jcke ffor gwnst eller gaffue, men nar som rodith vill haffue nogen kost eller kollaes sammen, tha skall thet tages aff bøssen.

I s.266

Om the vti raaditt ære, som vdfare vti krigh och orloff ffor byend.

Mondagen, som wor the xm rydders dagh, vppa Købnehaffne raadhus wor swa samtycht och besluttitt endrectelighe, ath hwicken aff roditt, som vd skall ffare for en høffwidzmand for Købnehaffnne by vti kriigh och orloff, tha skall hand haffwe ffor hans vmaghe ffire rinske gyllenne om hwer monith, hand er wdhe, men hwicken aff almwenss mand, som far wdh for høffwidzmand, hand skall haffwe tho rinsk gyllenne om moneden.

Huilken 1) som bliffuer raadman, schall giffue xx marc i bøssen attholle vandmøllen ved lighe met, oc nar hand dør eller kommer aff raadet, tha schall hand eller hanss husfru annamme xx marc igen aff borgmestere oc raadmend. Thette war sambtyckt oc indscreffuet mandagen for iull 1530.

Haffuer 2) burgemestere och raadtrnendt huer there vdtlagt xx mark till at indgraffue thend engh meth, och naar noghen aff them dør eller kommer aff raadhit effther jull, tha skall hans hustru oc arffuinge haffue oc beholde thend første aars grødhe och sidhen bruge samme engh, till saa lenge, at the faa forscrefne xx mark ighen. Thed bleff i dag samtyckt anno domini mdxxxiij torstdagen nest fore palme søndag.

Anno domini md sexten torsdagen, som vor vor frowe afften precentacionis vppa Købnehaffne radhws ffor ith sidinde raadh giorde Peder Anderssen regenskab ffor byes jorder, som hand haffuer borith leyen op aff till posken anno domini md femten och inttil thenne forledne poske, och haffuer hand haffth jorderne halff andith aar, summen aff jorderne iijcxxxvij marc och ij skilling. Sammeledes giorde hand och regenskab for nogre byes jorder, som ere solde, som hand bar penningen op, som er xxiiij marc aff Per Kemppe for en jord paa Rosengorden, jtem xxx marc aff Hermen Lipperth for en jordh, jtem xx marc aff Boo Pungemagere paa Boill Geddes børns veghnne for en jordh. Sammeledes giorde hand och regenskaff ffor byes sageffall, som hand haffuer opborith siden tiwende dagh iwle anno domini md femten och inttill thenne dagh. Summen aff sagefallith ijcxvij marc och iiij skilling. Summa summarum aff all thenne hans opbærelsse vjcxxviij marc och v skilling. Summa summarum aff hans vdgiffth sex hundrede xxiiij marc vij skilling och j alb., effter hans regenskabes bøgers jnne hollelsse, som till stæda ære paa Købnehaffne rodhws, yttermere forclare och jnne holle. Then ene

__________

1) Dette Stykke er med en nyere Haand.

2) Endnu nyere.

I s.267

swm jndtecthen clarth aff regnit emod vdgifften tha bleff Købnehaffne by hanum skylligh xlvj marc ij skilling och j alb. Item 1) skall Per Anderssen opbære leyen aff thet byes hws, som Oluff Bagere nw vti boer paa Amage torgith, som er xvj [marc] om arith, och skall thet aff quittes i hans hoffuedh swm, hwad hand opber aar fra ar, jnttill hand er betallith.

Tisdagen 2) nest effther kære søndagh waare thesse efftherscrefne dannemend Per Kempe, Pouill Hanssen burgemestere, Oluff Seriffuere raadtmand och Ambrosius Bogebindere forsamblede vdj mesther Hanss Wenckes stwe paa eth venligt modhe emellom Jenss Kammerswend raadtmand och een køpswend hedher Bernt Hetthermand, och thitalede(!) hand Jenss Kammerswend for ijc marc, som hand skulle haffue vpboridh aff Knud Scriffuere paa Berintz vegne. Ther till suarede Jenss, at hand aldrig haffde vpborid aff Knud Scriffuere paa Berintz vegne meere end jc marc, hand (?) bestodh Berindh at Jenss haffde vell oc venligen giffuit oc fornøgid hannwm. Ther paa bleff them saa emellom forhandlit, at Jenss vor hannwm inthid ythermere pligtig end thed hand hannwm bestodh, och sagde Berindh, at hand vell viste, ath Jenss haffde aldrig vpboridh samme penninge, meen hand meenthe sig ther till athaffue noghen rett, forthi ath handscriffterne waare Jenss offuerantwordede.

Anno domini mdxvij [1517] mondagen, som vor the hellie elleffuue jomfrwers afften, vppa Købnehaffnne rodhws for ith sidinne rodh giorde Peder Anderssen rodmand, som kalles Bagere, regenskaff ffor then halff anden skatt, som toges op aff Købnehaffnne by anno domini md sexten aff altthet, som han aff fforscrefne ij skatt haffde wd giffuitth, och løff then halff anden skatt vjc marck och iiij skilling, och løff vdgifften offwer hoffwed sex c xxxv mark j skilling och ij d., thet ene regenskaff klartt aff reghnitt mod thet anditt, tha bleff Per Anderssen til acters lxxvj marck och ij d., som hans regenskaffz bøger jnne holle och forclare, som paa Købnehaffnne rodhws til stæde ære, ffor vden the xvij mark, som vbetallede ære vppa thet regenskaff, som han bleff til acters vppa, som her findes strax till fforen. Item samme dagh bleff och giortt regenskaff ffor byes gell, som betalles skall. Item forscrefne lxxvj marc ij d. betallede Lasse Hanssen fforscrefne Per Andersen.

__________

1) Herfra til betallith er overstreget og senere skrevet: Item her vppa bar han vp vppa regenskaff aff then halffwe skatth xxix marck.

2) Dette Stykke er med en nyere Haand, sandsynligvis fra 1533.

I s.268

Item Renoltt Skotte xxiij mark for raffter, som kom til Høffuebro, han lodt seg nøge meth.

Item Lasse Haussen til acters aff kemmeneriett xxiij marck v skilling.

Item Jens Broleggere till acters aff kemmenerieth xix marck ij skilling.

Item Arntt Hake til acters for Østre portt xxvj marck. Summa summarum jclxxxv mark vj skilling ij alb. ij d.

Offuer thette regenskaff vore alle rodemesterne och aff menigheden, som vor Per Bagere paa Nørregade, Jens Lauridzsen skomager, Kell Skomager, Per Jwde skomager, Swen Bagere och flere aff menigheden, Anders Thomessen, Thomes Brygere.

Anno domini mdxviij [1518] onsdagen, som vor sancte Fabiane et Sebastiane martirum dagh, vppa Købnehaffne rodhws ffor burgemestere och rodh giordhe Mons Lauridzsen rodman regenskaff ffor xxviij mark, som han bar op aff Karinne Amages for en byes jordt effter burgemesters och rodz befallningh, the xxviij mark kostede han vppa Høwe bro.

Item samme dagh giorde hans [i.e.: han] och regenskaff for xxxviij mark och vij skilling, som han bar op aff Per Anderssen bagere, som byes jorder vore solde ffore, som fandz vti thet tredie bladt her till fforen vti Per Andersøns regenskaff, for huicke pendinge han skulle giffue kalck och sthen ighen til byes behoff, huickitt att han och swa giortt haffwer effter hans regenskaffz bogs inde holdelsse, vdgiffthen clartt aff regnett mod indtecthen, tha bleff thet regenskaff klartt, att ingen bleff then anden skyllig.

Item sammeledes giorde han och regenskaff ffor then deel, han efftter burgmesters och rodz befalningh haffde kostith vppa then skarnkisthe wed Myndricke broen ath fferdhe, och ffor en sthenbro, han lodh legghe norden for Rodhusitt, ther vppa bleff han till acters vij marck och iiij skilling.

Sammedagh giordhe Lasse Hanssen rodmand regenskaff for byes jorder, som han haffwer boritt leye op aff vti halfft anditt aar, som vor først til sancte Michels dagh anno domini md sexten til pasken anno domini md søtthen och nw til sancti Michels dagh nest forleden anno xvij, hans indtecht offwer howett vti thet halfft anditt aar try hwnrede marck, otthe marck iiij skilling myndre, hans vdgifft halfftredie hunrede marck iij marck iij skilling effter hans regenskaffz bogs indeholdelsse, swmmen aff indtecthen clartt aff regnith mod vtgiffthen tha bleff Lasse Hanssen Købnehaffnne by skylligh xlvj marck

I s.269

j skilling. Om Per Anderssøn rodmandz regenskaff aff byess jorder siden sancte Barabra dag ith aar nest forleditt, han giorde regenskaff, sequitur.

Samme dagh vppa Købnehaffne rodhws for burgemestere och rodh giorde Per Andersen rodmand regenskaff for byes sagefall siden vor Frowe afften precentacionis (!) anno xv och till thenne dagh, swmma halfftredie sindz tiwe marck och thi skilling, hwicke fforskrefne pendinge han haffwer aff quitthitt vti hans betalning, och alle the swmme, som Købnehaffne by vor hanum skylligh før, staa skreffnne i bogen, the ære hanum alle sammen clartt aff betallede, och offwer aldt regenskaff tha er han Købnehaffnne by skylligh iiij marck.

Anno domini mdxviij sancte Clementtis afften paa Købnehaffne rodhws for burgemestere och rodh i alle rodemesternnes neruerelsse och flere aff menigheden giorde Hanss Friman vppa skipper Peders weghne regenskaff for j byskatt, som han bar op aff Købnehaffne by anno domini mdxvij til Martini; hanss indtecht løber iiijcxxiij mark iiij skilling, hanss vdgifft vc marck xiij skilling ij alb., thet ene clartt aff reghnitt vdgiffthen modh intecthen, tha er byen skylligh paa thette regenskaff lxv mark v alb., som betallis skall af kemenerieth.

Samme dagh giorde Monss Lauridzsen rodman regenskaff for byes teylade, først anno domini xv, fremdelis anno xvj, fremdelis anno domini xvij oeh nw anno domini xviij, tha løb hanss landgille aff brenningernne jc och v mark, hanss byghningh vppa teyladen och paa ownen och pa kalckhusitt løber jciij Mk. iiij Sk. ij d., som hans regenskaff vduiser, tha er han byen skylligh ij Mk. iiij Sk. j alb.

Sancte Clementtis affthen giorde han regenskaff aff byes teyladhe for ij aar, han haffdenne for Monss Lauredzsen fickenne, tha løff hans vdgifft aff brenningerne lxij Mk. j Sk., tha bleff han til acterss viij Mk. j Sk.

Anno domini mdxix [1519] onsdagen nest ffore catedra sancti Petri vppa Købnehaffne rodhws giorde Jens Brolegger regenskaff for syszen for wijn, Emstøl, Hamburge beer och Prydzsingh, som han haffwer opboritt ffra sancti Morttens tiidh anno mdxvj och inttil thenne dagh anno xix, hans opbærelsse offwer all er halff siwende hunrett mark thi Mk. sex Sk. j alb., som han clartt fra segh anttuorditt haffwer, effter hans regenskaffz bøgerss innehollelsse, och bleff han byen inttet skylligh paa thette regenskaff, hwicken fforscrefne sum, som Albreth van Gock vppa vor nadigste herres veghne og burgemestere och rod paa byes veghne annammeth haffwe.

I s.270

Tiisdagen sancti Bartholomei affthen giordhe Per Kemppe radman reghenskab aff byskatthen, som han vpbar pa Køpnehaffuen byes weghne i thette aar mdxviij, som han effter borgermestere oc raadz befalningh haffde vppeboret oc vtgiffuet, tha bliffuer forscrefne Per Kemppe till achter xlvj mark v Sk. oc ij d. Owerwærendes Thomes Guldsmyt, Jens Broleggere, borgermestere, Lasse Hansen, Oleff Ostridzsen, Lasse Juwll, Henrich Myther, Nielss Temp, Korth Fyncke, Hans Fryeman, Per Bagere, rodmen, Albrecht fan Gock, Hans Clawesen, Moens Laurensen, Thomes Lesthemaghere, Lasse Jensen, Rassmus Bagere, Rassmus Kellesmyt, Hermen Lipper, Kæll Skomagere, Lasse Vendelbo, Cristiern Skomagere, Oleff Bryggere, Jens Thruwelsen skomagere, Per Judhe skomagere, Bo Pungemagere, Anders Fichsen skomagere, Jens Lawrensen skomagere, Thomes Brøggere, Hans Remmesnidere, Korth Beerman, Hans Bagere, Hermen Rølyng oc Swen Bagere, borgere her sammestedz.

Item aff forscrefne skath, som løber hundrede lødige marck, bliffuer Køpnehaffuen by Albrecht fan Gock ther aff skyllig xlvij mark oc ij skilling, som forscrefne Albrecht fan Gock skulle annamme oc vppebære pa wor kæreste nadige herres weghne.

Fredagen nesteffter sancti Lucij pape et martiris dag pa Køpnehaffuen rodhwss for eeth siddende raadt giorde Per Jørghensen ræghenskab aff the penninghe, som han haffde lonth oc vppeboret pa Køpnehaffuen byes vegnæ, tha bliffuer han byen skyllig iij hundredhe marck oc xl marck, owerwærendes bode borgermestere, Thomes Guldsmyt oc Jens Broleggere, Lasse Hansen, Oleff Ostridsen, Henrich Myther, Nielss Temp, Hans Fryeman, Per Bagere, rodmendt, Arendt Hake, Thomes Lestemagere, Hans Danckortzsen, Lasse Jensen, Rasmus Bagere, Rassmus Kellesmyt oc ther till meth manghe flere achte borgere then dagh nerwærendes pa rodhuset ware.

Anno domini mdxxvj [1526] tysdagen effter jomffru Mariæ dagh natiuitatis tha bleff samtycht och fuldbordh paa Køpnehaffn rodhus aff borgemestere och gandske sidende rodh, saa ath jeg Jørgen Mechilssen bysscriffuere scall haffue then stadz bodh, som min fader och moder, hues siæle gudh naade, ibode, och jegh selffuer er j fødh, quith och fry i myn liffztidt for vden nogen affgifft fore then store møde och wmage, jegh haffuer och haffue skall 1).

__________

1) Jørgen Mikkelsens Haandskrift begynder her og skriver sidste Gang 1529. Dette Stykke er overstreget.

I s.271

Fredagen fore Jomffru Marie dagh purificacionis tha wor Ingemar Vogenman raeth hans sønner Anders Suerfeyere, Peder Ingemerssen meth Søuerin Morthensen aff Owere och Hans Jensen her aff staden meth flere aff theres frender och venner forsamlede her paa Køpnehaffn rodhus och tiltalede Mattis Jensen for Karine Ingemer Woge[n]mantz dotter dødh, som haffde tienth forscrefne Mattis Jensen, och sade, ath hans høsfrue Barbare haffde slagit henne, saa ath hwn ther aff bleff dødh. Tha haffde forscrefne Mattis Haussen skiællige dannemendh, som ære Jesper Torssen, Rassmus Andersen, Jep Bendsen, Peder Jude, Peder Smedh, Torckildh Briggere, Anders Issacksen, Lauritz Suerfeyere, Oluff Skredere, Jens Clemidsen, huilke som vitnede for borgemestere och rodh, ath the haffde hørth forscrefne piges Karines ordh, ther hwn laa paa sith idderste, huilke som sporde samme pige ath, om hwn skildede forscrefne Mattis Hanssen eller hans høsfrue for syn dødh, tha sade hwn ney. Sammeledes vitnede tesse effterscreffne danne quinner for borgemestere oc rodt j dagh paa theres siælssalighedh, som ære Mette Jep Bendsens, Mette Jesper Torssens, Kistine Oluff Skøttes, Kistine Rassmus Andersens, Æline Æwers, Sitz Peder Smedz, Anne Møbes, Bouill Mattis Thomessens, Marine Per Gullis, Karine Klemitz, Æline Peder Andersens, Kistine Niels Aruidsens, Anne Søffrens, Lutze Peyter Bøsseskøttes, Margrette Pommererjngs och ther till bode them saa sandeligen gudh hielppe och alle gudz helgen, ath the wore hoss forscrefne pige Karine, før hwn døde, och sade och sore, som fore er rørth, ath samme pige døde aff swar pestilentie och ey aff the hugh, hwn haffde foedh aff forscrefne Barrabra, j noger mode. Tha bleff forscrefne Mattis Hansen och Ingemer Vogenman meth hans sønner och frender vell och venlige forlicte, saa ath the sade huer anden eth fast och trigt venskaff och forplictede them eller nogen aff theres frender, fødde eller vfødde, aldrigh her effter ath tale eller arge paa then sagh effter thenne dagh j noger mode.

Anno domini mdxxviij [1528] onsdagen effter sancte Dorothee virginis dagh wor Swendh Bagere paa Køpnehaffn raadhus for borgemestere, rodmendh och byffogit, nerwærindes Lauritz Nielssen, Oluff Cristiernssen, Lange Henrick, Henrick Smosyndh, Søffren Scomagere, Rassmus Bagere, Anders Haagensen, Henrick Trwmmeslagere, Cristiern Esgessen, Peder Jude, Jep Bentsen, Tønis Perlesteckere, Niels Persen bagere, mester Simen, Jens Broleggere, Jens Morthensen, Jens Briggere, Niels Jensen, och ther tha taledit till en endeligh ende paa hans søns Oluff wegne, for handh haffde indgoedh j Hans

I s.272

Kocks hus her meth raadit raadh och wilde j hiell sla hanum vden alth skæll, skildh och brøde, och stack hans korde sønder j dørren effter hanum, for huilken sagh handh haffde forbrudet syn hals, dogh for gudz, verduge faders och herres her Lawe Wrnis meth gudz naade wor naadigste herre bischops scriffuelsse och vilie skildh, sammeledes for wor naadigste herres heroldz her Frederiks och for hans fattige faders, søsters och mange erlige dannemendz och hederlige danne quinners idmige bøn och kerlige begæringh skildh bleff hanum benaadit och giffuen hans hals, dogh haffuer tesse effterscreffne danne mendh, som ære Swend Bagere hans fader, Hans Hønnekøffuer hans suoffuer, Tønnis Perlestekere, Keld Scomagere, borgere her same stædz, so loffuidh och sagd godh for hanum, ath huor handh noger tidh her effter, thet gudh forbyude, will arge, feyde eller feyde lade nogen aff Køpnehaffns borgere eller induonnere, mandh, swendh, wngh eller gammell, j huem thet helst er eller wære kandh, for thenne forscrefne sagh ingen (!) byes eller vden, tha schulle tesse forscrefne hans forloffuere staa i hans stædh och suare for hans gerninger; doch haffuer forscrefne Oluffz fader Swendh Bagere racht och foedh the forscrefne trenne danne mendh, the som i loffte meth hanum, som fore er rørth, syn handh och forplictidh sigh oc syne arffuinge ath holle them oc theres arffuinge thet wden alth skade. Sammeledes haffue forscrefne dannemendh sagt godh hans faltzmoll, som er jc Mk., handh scall giffue Køpnehaffn stadh och ther till forliges meth wor naadigste herris bifogit paa wor naadigste herres wegne, och sameledes meth saguolderen, som hand haffuer giorth then offuer lasth.

Anno domini mdxxviij jomffru Marie afften visitacionis tha wor schipper Hans Kreye oc schipper Jørgen Knobe paa Køpnehaffn rodhus for eth sidende raade och gaff till kenne och [i.e.: at] mondagen j pintze hellige dage nest forleden tha faldh en køpswendh aff hans schiff, som hedh Claus Raade, wnder Kwrlandzside och bleff drucknet. Thy haffde handh steffndh tesse effterscrefne karle, Jochim Daties, Peiter Besetter, Hans Lange, Jesper Speyere, Jørgen Raske, i rette for oss, som wore j samme schiff paa samme tidh, och badh them sye hues them witterlicth wore ther om och ey andet, thill huilket the suarede alle och huer besunderligh och bade them sandeligen gudh hielppe oc alle gudz helgen, meth opracte fingre, ath the wilde sye theres wedskaff och retsandhedh ther om och ey andet, och sade, ath forscrefne Claus Rode haffde druckit j tre dage offuer och wor megit drucken, och handh gick frem och till bage hoss masten, och schiffuet wor tha wnder alle syne segell, och tha faldh

I s.273

handh reth baglends wdh aff schiffuet och ingen wolth j hans dødb j noger mode.

Samme dagh wor Jørgen Rasche paa Køpnehaifn rodhus for eth sidende raadh och gaff till kenne, ath handh haffde lonth forscrefne Claus Raade xxx Mk. Rigest, huilke penninge handh schulle betale hanum her j Danmarck meth danske penninge; thy haffde handh steffndh tesse effterscrefne Joachim Daues, Peiter Besetter j rette och giorde spørssmoll till them, hues them witterlieth wore ther om, thill huilket the swarede och bade them saa sandeligen gudh hielppe och alle gudz helgen, ath the wilde sye thet vedskaff ther om och ey andet, och sade ath the wore hoss, ther forscrefne Jørgen Rasche lonte forscrefne Claus Raade forscrefne xxx Mk. Rigest, och hand schulle giffuet hanum her fore j Danmark xxxviij dansk, naar schipperen finge syn fracht.

Her effter følger thet breff, som samme tweune schippre finge aff her Johan Wrne:

Ick Johan Wrne, ridder vnde houetmann wp den koniglicken slott Koppenhagen, bekenne vor allermeniglicken myt deszen mynen, apenen breue, dat jck von weghen mynes allergnedigsten herren van Jørgen Knob vn Hansen Kreyen beyde schipperes angenomen vnde entfangen hebbe xx last teres, xxviijct klapholt, vijct hundert kleyn klapholt vnde eyn hundert wogenskut vnde noch eyn vat vlasses, welches alles Clauszen Roden, de na sage der genomeden schippers auer borth gefallen vnde vordruncken ys, angehort hefft; van sodanen entfangen gude hebbe ick Jorgen Rasche wan wegen des vordruncken Claus Roden fyff vnde twyntich marck densk, mynns iiij Sk., an acthehaluen vnde dertich marck, de em Caus Rode schildich ys gebleuen, betalet vnde vornoget; kommen awerst syne eruen jn iaar vnde dach, mogen se den awerlop krigen, doch dat se mich dat wnkosting vnde wmages, so dar wp gegangen, entrichten vnde vornogen, ock hefft Thomes Goltsmyt, radman to Koppenhagen, des sulues gudes van den genomenden schippers angenomen vnde entfangen dertigh decker roder ruscher fell vnde ein vnde tachtendig tal hantsche vor virdehaluenn vnde nogentich marck densk; daruan hefft he den schippers tho fracht geuen Ixxxi marck vnde Jorgen Rasche xiij marck, mynns iiij Sk., alszo dat he syner xxxviij mark vorneget ys, ock heff de ergemelte Thomes Goltsmit vnde Cristiern Wendelbo wnderfogit eine kisten mit kledern geringes werdes jnuenteret, besegelt vnde jn voruaring genomen. Des to merer getugnis hebbe ick mynn signet to

I s.274

ende deszes breues drucken laten. Geuen to Koppenhagen des vifften dages Julii anno mdxxviij.

Anno mdxxviij xiiij daghe for sancti Bartholomej dagh tha wor Niels Bagere paa Køpnehaffn rodhus for borgemestere och rodmendh, haffde tesse effterscreffne danne mendh meth sigh, som ære Lidke Budmagere, oldermendh(!) for budmagere. Jens Inguorsen, oldermandh for schredere, huilke som bestode, ath the wrde en rødh engelst kiortill, som forscrefne Niels Bagere haffde j pant, som hørde Anne Hardenacks till, kiortelen for xij Mk. och foredh for iij Mk., och iij ten fadh bleff wrth aff Jep Kannestøffuere for xxx Sk. Thette forscrefne bleff wrth effter forscreffne Annes wilie och samtøcke.

Wy borgemestere och raadmendh j Køpnehaffn gøre vitterlicht, och kendes meth thette vorth obne breff, ath thenne breffuissere Henrick Slyman, Geert Ritters tienere aff Lubek, haffaer wæridh fyre samfelte tingh dage paa wort raadhus j wor neruærilsse och opbudet twenne regenskaffs bøger, som hørde Welem Stall till, som handh till forn tienth haffde. Tha wor her ingen, som samme bøger anamme wilde, huercken the som Welem Staell skildich wor eller andre j noger mode, och sade handh, ath handh haffde steffridh Welem Staels skildener j rette. Till iddermere vitnesbyrdh ath saa er goedh och faridh j alle mode, som forscreffuidh staar, lade wy trøcke worth stadz jndzegle næden for thette wort obne breff. Screffuidh j Køpnehaffn løuerdagen fore sancti Thome apostoli dagh anno domini mdxxviij.

Anno mdxxix [1529] mondagen for sanctorum Simonis et Jude apostolorum dagh tha antuordede tesse effterscreffne danne mend her Hans capelan for Schotte alteret Hans Vichtman borgere j Lyett, Welem Haa, borgere i Dundre, Hans Smedh, Thomes Haa, borgere i Køpnehaffn, erligh och welffornumstich man Pouill Hansen, Køpnehaffn stadz kemmener, paa Køpnehaffn rodhus effter borgemesteres och rodmendz befalningh thette effter screffne guldh och penninge, som ære xiij englotte, xiij støcke rinstk(!) guld, vij frantz kroner, en wngers gilden. Item lxxij marck danske penninge, item vj schotz støders, item x schotz plack och j penningh, som hørde Jachop Nyemand till, som wor borgere j Tundre och døde till mester Clemmitz Badskeres. Gudh hans siell naade.

Tesse effterscreffne penninge stode hanum till geldz:

Item Hans Suthdringym er hanum xx marck schildig. Item Peyter Schotte er hanum, xviij marck schildig. Item Henrick Panthon er hanum schildig for xxviij alne klæde, huer alen xiij Sk.

I s.275

Om roedmands kost oc indkome.

Anno domini mdxliij [1543] then fredag nest fore midfaste bleff endregteligen oc aluorligen beuiligett oc samtøgt aff alle borgemesterne oc thett gantze roed, att epther thene dag schall skyckis och handles mett huer then, som aff guds forsiun schall indsettes i Køffnehauffns raad etc., sameledes mett them oc theres arffuinge, som epther guds willi aff døø aff forscrefne raaed epther thenne dag, wbrødeligen, som her epther følliger:

Primo huilcken dandemandt, som her epther bliffuer samtøgt oc indsett tiill roedmandt, hand schall strax legge fraa seg lx marc danske vtj bøssen for sin roedmands koest epther gamell seduane oc for then anden herlighedt, som er bekostett oc ligger thiill roedhussett, som er Vandmølle eng, haffue oc andett, huaed thett helst er, wndertagett thønderne, oc syden were hand en fuld delebroder vtj thette forscrefne epther gamell skyck.

2. Will hand oc strax were fuld dele broder vtj thee forscrefne thønder, wij aarligen lade wtlegge oc ere bekostett mett wore pendinge oc wmage, tha schall hand for then herlighed legge fraa seg vtj bøssen halfftrediesends tiuffue jochims daler oc syden were hans anpartt ther vtj lige som en anden roedmands.

3. Huilcken som epther guds willi kalles och affdøer epther thenne dag aff roedett, borgemester eller roemandt(!), i huilcken thiid som thett skeer om aarett, tha schall hans eptherleffuerske, børn eller arffuinge nyde then neste aars grøre aff ager oc eng, som then døde haffde, oc syden schall them skenckes xl jochimdaler oc ett pund peber oc ther met were thee wenligen afftackett, wden hues them aff rette kandt thiill falde aff winkelderen eller aff anden drick, thett nyde thee theres anpartt till regenschaffs. Amen.

Anno etc. 1543 then oensdag, som wor then 13 dag junij, vtj thee heligtrefoldigheds nauffn bleff Peder Jenssen jndsett tiill en roedmandt j Køpenhauffn, laus deo; oc betalet alt, som for er schreffuet.

Jesper Olsen sameledes.

Lauris Mullie bleff ther nest, oc betalet oc saa alt, som forscreffuit stor.

Frantz Ipsen i Jesu nauffn bleff ther nest, oc betalet oc, som for er screffuit.

Arild Hacke bleff roedmand i Jesu naffn ther epther, siden (?) then siste contragt om tønnerne bleff giort mett K. M., oc hand haffuer betalet forscrefne lxx daler.

I s.276

Anno 1551 vtj Jesu naffn bleffue thesse dandemandt mester Lauris oc Anders Godske bode paa en dag koret oc sette till roedmendt, oc thee haffue oc saa sameledis betalet.

Anno 1557 sanctj Thome apostolj afftenn paa raadhusit bleffue artickelen stadtfest och sambtygtt aff ett siddende raad:

Huilcken som aff raaditt dødelig affgaar, tha skall hans høstru, børnn och arffuinge aname vdj deling saa stor partt, som hanom mett rette kunde tiilffalle enttenn heell heller halffpartt effter tidssens lelighed, oc er thend raadmand heller burgermester død effter nye aars dag, tha skall hanns arffuinge beholle thett tiilkomendis aar hans agger och eng vdj marckenn och thesligeste thett aars rentte. Dør hand och for ny aars dag, tha haffuer hand sielffuer vppeboritt thet aars grøde, som thenom effter hanom kommer, skall haffue sidenn thennd agger och eng for sinn wmage.

»Magistratens Vedtægtsbog« Bl. 1-21, i Raadstuearkivet.

I s.277

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 12 21:21:37 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top