eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.190

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 252-253
Nummer: 190


<-Forrige . Indhold . Næste->

190.

8 Feb. 1501.

Thingsvidne af Lille Herred om Kjøbenhavns Borgeres Stavnsbaand.

Jeg Oleff Hemmingsenn i Balldrupsbrønne, tinnghører till Lille herritztinngh, giør witterligt met thette mit obne breff, att aar effter guds byrdt mdj manndagenn nest effter s. Dorotheæ dagh paa Lille herritz tinng for migh och flere dannemenndt, som thennd dagh tinngh søgte, wore schickede hederlige och fornumstige menndt Jeppe Jennssenn, borgemester i Kiøbennhaffnn, och doctor Peder Albrechtsenn, raadmanndt i sammestedt, mett enn theris borgere Jenns Oellssenn, som abbedt Peder i Esserom loedt deele thill staffnns, tha opstodt forneffnnde borgemester och spurde, om der waar nogenn, som haffde tilltale eller schylldninngh till forneffnnde Jenns Oellsenn, borger i Kiøbennhaffnn. Tha waar ther inngen, som hannom tiltalede eller schylldede i nogen maade, och meennige almue, som tinng haffde søgt, sagde, att hannd haffde werit i Lille herrit bode suenndt och manndt och leffuede erligenn thennd stunndt hannd hoss them waar, thenndt tidt ther inngen waar hannom tilltalede eller schyldede. Tha bedis forneffnnde borgemester liudt och lodt lese itt waar naadige herre konnings breff, som forbødt alle, ehuo the hellst ere eller were kunnde, att deele nogre Kiøbennhaffnns borgere till staffnns, før hanns naade haffde thet offuerueyget medt hanns naadis raadt, huor thett schall holldis met the borgere, som ey ere fødde i Kiøbennhaffnn, och mælte alle the deelsmaall mactløse, som giorde waare till thenndt tidt. Begerede forneffnnde borgemester it tinngs widne, tha tillmæltis thisse effterscreffne dannemenndt Jens Oellsenn i Tostrup, Lauritz Jennsenn i sammestedt, Jenns Anderssenn ibidem, Peder Matzssenn i Senngeløse, Niells Jennssenn i Kragehaffnn, Jeppe Madtzsenn i Balldrupsbrønde, huillcke sex dannemenndt effter Lille herritztings seduane vdginnge och well beraadde inndkomme, enndrecteligenn widnede, at the haffde hørt itt wor kiere naadige herris breff, som doctor Peder lessde lyudeligenn till tinnge och inndeholltt saadanne article, som forescreffuit staar, met flere anndre ordt och article. Till widnissbyrdt att saa er faret och gannget, som fore er

I s.252

rørt, trycker ieg mit inndseigel nedenn for thette mit obne breff met flere dannemenndt, som er Jep Oellssenn boendis i Tostrup i Abillegaardt och Jenns Pedersenn i Baldrupsbrønnde. Giffuit aar, dagh och stedt, som forescreffuit staar.

Afskrift i Valkendorfs Bog i Raadstuearkivet, S. 133-34.

I s.253

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 9 19:41:43 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top