eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.186

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 246-247
Nummer: 186


<-Forrige . Indhold . Næste->

186.

16 Marts 1497.

Torsten Timandsen lejer en Jord ved Plankerne ved Nørreport, der tilhører St. Peders Kirke.

Alle, som thette breffh foræ kommær, witherlicth gør jegh Torsthen Tymandsen, borgher i Køppenhaffn, ath jegh haffuer wthj leyæ annamet æn jordh och grwndh i mynnæ daghæ, i myn hosfrwess daghæ Kirstinæ, som jegh nw haffuer, och i begghæ woræ egthæ børns dagh, som wy sammen afflæ, aff beskednæ mendh Per Andhersen och Trwelss, borgher wthi Køppenhaffn och kirckæwærie till sancti Petri kirckæ isammesteth, och hørær forskrefne jordh sancti Petri kirckæ till, lighendes wedh planckernæ hoss Nørre porth, østhen nesth Henrick Jenssens iordh aff Lyngbylillæ, som Mickell Woghen karll nw wthi boær, och westhen nesth then iordh, som Karinæ Krogss haffuer aff sancti Petri kirckæ, huilcken forskrefne jordh, som ær i lenghæ aff nør och i søndhen fyræsintywæ sælinsk alnæ elløffh alnæ och halth andhet qwarther. Item wedh then nørræ ændhe hoss planckernæ i sin bredhe aff østhen och i westhen tywæ sælinsk alnæ, en alnæ och haltrediæ qwarther. Item wedh then søndher ændhe aff østhen i westhen sexthen sælindsk alnæ, och skulle wij haffwe, nydhe och brwghe forskrefne jordh medh all sin begreffwelsse i lenghæ och bredhe, som forscreffuet standher, i wor lifstidh och begges worth egthæ barn effther oss, medh saadanth wilkor ath wij skulle giffuæ orligh aarss xij skillingh aff forskrefne jordh till sancti Petri kirckæ, entidt om aareth

I s.246

wth ath giffwæ till godhe redhe, saa som ær om poskæn till landgillæ, och skullæ wij ladhe bygghæ forskrefne jordh medh godh nytteligh bygningh och holdhe hinne i godhe madhe, och huath som wij bygghæ, thet skullæ wij lade teckæ medh sten eller straatagh effther wor eghen wiliæ och saa ath forskrefne tagh bliffuer wstraffindes. Item skulle wij inghen macth haffwæ forskrefne iordh, grwndh, hwss eller bygningh ath sæliæ, pantsettæ eller affhendhe modh forskrefne kirckæwæriess och sognæ mendz radh, samtyckæ och fulbordh. Item nar forskrefne wilkor ock artickell icke saa strengeligh holdes, som forskreffuet standher, tha skulle forskrefne kirckess forstandher och kirckæwæriæ haffwe fuldh macth forskrefne jordh medh bygningh och forbeyrelss, som ther tha paa findes, qwith och frij igen ath annamæ till sancti Petri kirckæ wdhen all gensielss. Item nar iek Torsthen Tymandsen, inyn hosfrw Kirstinæ, som iek nw haffuer, och begghæ wore egthe børn æræ dødhe och affgangnæ, tha skall forskrefne jordh medh bygningh och forbeyrelss inthet wndher taghen kommæ qwith ock frij whindrith forskrefne sancti Petri kirckæ och inghen penningh ther for i nogher madhe wth ath giffwæ. Till ythennere witningss byrdh ock stadfestelss bedher jek thesse effterskrefne dannemen, som ær Arildh Woghen, radman, gamblæ Jenss Kellæ smeth ock Nielss Hemmingsen Kellæsmeth, thette mith opnæ breffh ath beseglæ, thy jek haffuer ickæ selffuer jnsigell. Datum Haffnis anno domini mcdxc septimo, feria quinta ante palmarum.

Seglene fattes. Orig. paa Perg. i Geh. Ark.

I s.247

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jul 9 11:34:43 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top