eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.185

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 234-246
Nummer: 185


<-Forrige . Indhold . Næste->

185.

2 Maj 1496.

Jordebog over Byens Ejendomme.

Wdi thette aar mandagen nest fore helli kors dagh invencionis tha war befalet af borgemestere oc rod i Kiøbnehafn, Niels Scriffiiere, Anders Nielsen oc Peder Søfuerensen, byskrifuere samestedh, ath gaa oc ofuersee alle byes gaarde, grunde oc jordher jnnen oc vden byen etc., paa samme tid ware Esber[n] Jepssen, kallis Schrifuere, oc Lasse Perssen, kallis Later, borghemestere, doctor Pæder Albrictssen, Arild Vogn, Niels Scriffuere, Jep Nielssen, Greorss Mogensen, Erland Jonssen, Bertram Heckler, Knud Scriffuere, Jep Jensen oc Anders Nielssen rodmen.

Østre rodemal.

Hans Korte eth taarn, som hether Kringelin, liggendis paa det hiørne sønden fra Østre port oc østen for herr Benedictis gord, i lengde oc brede, som hans bref jnneholder, oc gifuer om aareth xxiiij Sk.

Kirstine Kaldss j haufue norden nest forskrefne gaard op till mwren oc sønden nest Jes Ollssen Smørhætis gaard, som hand hafuer af byen, i lengde oc brede, som brefvet holder, vj Sk.

Jes Olsen Smørhæt j torn oc en jord liggendis vd med samme mwr norden nest op till forskrefne hafve oc sønden op till Niels Persens gaard, i lengde oc brede, som hand er indhegnet, xij Sk.

Niels Persøns j gaard sønden nest op till Østre port oc norden fraa Jes Olsens gord vd met mwren i lengde oc bredhe, som er indhegnit oc gifuer xij Sk.

Norden 1) port, Østre port, Blegedamen j Mk.

Oc en hafue liggendis westen nest jnnen Østreport oc østen nest Elne Lawes gaard i lengde oc brede, som ind er hegnet oc gifuer om aarith j Mk.

End (!) øde jord, liggendis sønden nest denne forskrefne haufue ved Anders Nielsens gord, norden nest op til Østre port vd met mwren i lengde oc breede, som hand er indhegnet, vj Sk.

Hans Brolegger j homble haufue, liggendis østen op till Hans Bogbinders haufue wed mwren i lengde oc brede, som hans bref jnneholder, j Sk. grot.

Hermynd Leper skall hafue thenne forskrefne jordh wed mwren, som Hans Broleggers hafue, om aarit ix Sk.

__________

1) Rettet fra nord. Er det: Norden Østre port: Blegedamen j Mk. ?

I s.234

Elne Lawes en gord liggendis westen nest op till den jord, som Thord hafuer, oc sønden vd till Østre gade oc østen op till hattemagerens gord, i lengde oc bredhe, som hans bref jnneholder, met nogre bodher, vj marck.

Karene Hans Hattemagers j gord, liggendis østen op till her Korfitzis gord oc westen nest Elne Lafuesis gord vd met Østre gade, som er i lengde oc brede, huilchet hans bref vdwiser, iij Sk. grot.

Ander[s] Mwssens j gord, som sancte Hanse gille hafuer af byen, liggendis sønden for Østre gade, oc ij boder sønden op til samme gordh oc norden for thette strede, som løber til St. Nicolaj kierchegordh oc nether til mester Gregers stole [scole?], i lengde oc brede, som deris bref jnneholder, iiij Sk. grot.

Hans Gris j jord westen sancte Hanse jord vd til gaden oc østen op till hans egen gord, j lødig march.

Oleff Bagheris j haffue norden nest op till her dægens gord aff Roskilde oc sønden for her Erich Aagesens gordh, i lengde oc brede, som hans breff liuder, j march.

Seyrin Powelssens j gord i Pilestredet liggendis norden op till her Erich Aagesens gaard oc synden op till en byes jord, som Anne Bageris vti boer, i lengde oc brede, som hans breff jnneholder, j march.

Tomas Lestemageris j gord i samme strede, norden nest op till Bent Brøgeris gord oc sønden op till Lawe Brøgeris gord, i lengde oc bredhe, som hennes bref jnneholder, j march.

Nis Persen Oxæ j haffue liggendis i nordvest op till hwshawen, i lengde oc brede, som inne er hegnet, vj Sk.

Hans Terchelsen en haffue norden op till Nis Persens haffue i lengde oc bredhe, som henne bref vdwiser, ix Sk.

Anders Skeere j hafue opp tyll Nisses hafve, i lengde oc bredhe, viij Sk.

Hans Tømel slawere j gord, liggendis norden op till hwsehaffuen oc østen nest op till Gisles haffue, xij Sk.

Per Kock j gordh paa thet hiørne norden sancte Nicolaj kierchegord oc østen for then jordh, mester Børre hafuer, i lengde oc bredhe, som hennes bjeff liuder, v march.

Niels Koch j gord i Østre gade tuert ofuer fraa her Laxmans gord, synden forskrefne mantz fem boder i thet stræde, som man gaar aff Amager thorgheth oc till sancte Nicolaj kierche, oc westen

I s.235

for det lille stræde, som gaar imellem mester Bertels gordh oc forskrefne boder, i lengde oc bredhe, som hans bref jnneholder, ix march.

Didrich Schreder j gord liggendis i samme stræde, østen nest op till Michell Basuneris gordh oc westen nest Hans Persens gord, i lengde oc bredhe, som ind er hegnet, iij march.

Oluf Kempe j gord westen nest op till the forskrefne v boder, som Oluf Bager hafuer, i lengde oc brede, som jnne er hegnet, iiij Sk. grot.

Berette Ofuerskieris j gord westen op till Oluf Kempis gord i samme stræde, i lengde oc bredhe, som ind er hegnet, oc gifuer iiij Sk. grot.

Tygge Bentssen j gord westen nest Tors gord i same stræde, i lengde oc bredhe, som ind er hegnet, iiij Sk. grot.

Claws Byswen en gardh paa et hiørne i samme strædhe vesten nest Tyge Bentssen, i lengde oc bredhe, som ind er hegnett, iiij Sk. grot.

Oluf Peterssen en gord østen for Amagher torghet, som Stenebergh vti bode, oc sønden for Øster gade, som hun begynnes, i lengde oc bredhe, som hans breff vdhwiser, oc giffuer ther af om aarit xvj marck.

iij øde boder østen nest op till Stenebergh oc vesten nest then gardh, som Oluf Baghere hafuer af byen, i lengde oc brede, som han er indhegnet.

Item Malleris j bodh af forskrefne boder iij Mk.

Søfren Madsen j af forskrefne boder iij Mk.

Lusse Albritz Brocmantz amme j af same boder iij Mk.

Arild Wægns [Wogns?] rodemal.

Willom von Bomel j gordh paa then nøre oc østre hiørne, som man gaar af Amager torgith op till Høybro, oc norden op till Hammer Kock, i lengde oc bredhe, som hans bref ythermeere jnneholder, xij Mk.

Mons Laurenssen j gord tuert ofuer westen paa den annen hiørne v march.

Fra Wellom von Bomel, som man gaar nether til Høybro, i lengde oc bredhe, som hans breff jnneholler, oc østen nest Matthis Thirressen [Thickessen?], v marck.

Wyllom Mentz j gaard westen nest op till Anne Hattemagers gaard oc synden ved Amager toridth, østhen nest then gord, Hans

I s.236

Bogbinder hafuer af byen, i lengde oc bredhe, som hans bref jnneholder, viij Mk.

Hans Bogbinders gaard vesten nest Matthis Thickesens gaard oc østen op till Oluf Bagheris gordh, i lengde oc bredhe, som hans bref jnneholder, viij march.

Anders Glar j gordh vti Hyskestredet vesten nest then hiørne hwss, mester Hans Nymans jordh oc grundh, lidet vesten tuert ofuer [for] Knud Schriffuers gordh, som hand vti boer, i lengden oc bredhen, som ind er hegnet, iij marck.

Pær Springher j gord westen nest op till Anders Glars gordh vnder en lenge i samme stredhe, i lenghe oc bredhe, som ind er hegnet, iij march.

Kæld Bagere j gordh, liggendis i det stræde, som Pær Brolegere boer, vthi nordhen nest bagh thet danske Compagnie oc nest op till thet halfue strede, som løber op till Niels Schrifuers gaard, i lengdhe oc bredhe, som ind er hegnet, iiij marck.

Jes Hemmyngsen j gordh op till Knud Schriffuers gordh och westen op till Pær Grubbe i Pær Brolegger strædhe, i lenghe oc bredhe, som hand indhegnet er, vj Sk. grot.

Jep Hampe j gord westen nest Jes Hemmingsens gordh paa hiørnet ved thet lille strede, som man gaar nether till Knud Schrifuers gord, i lenge oc brede, som er jndhegnet, iiij Sk. grot.

Per Broleggere j gaard i samme forskrefne stræde, westen nest op till hans egen gaard oc nordhen for gade brøndhen i lengde oc bredhe, som hans bref liuder, oc gifuer iij Sk. grot.

Oc hafuer samme Per Brolegger j hafue, liggendis norden nest op till hans gord, af then jord, som byen fich af wor Frue kierche til vederlegningh for thette gamle rodhws, i lengde oc bredhe, ij Sk. grot.

Mette Perss j hafve af samme forskrefne jordh liggendis østher for thette ny rodhus, i lengdhe oc bredhe, ij Sk. grot.

Jes Wogn oc en deel af forskrefne hafue, i lengdhe oc bredhe, som thesse thre parter ære indhegnede, j Sk. grot.

Item thesse ere de v boeder østen fran radhuseth, som Mogens Laurenssen flytte fran Rosengaarden: Item Hans Mattssen j boed i lengde oc brede, som ind er hegnet, iij march. Item Oluf Timmerman iij marck. Item Per Greyssersen j boed, i lengde oc bredhe, som ind er hegnet, iij marck. Item Oluff Jørgensen j boed i lengde oc bredhe, som ind er hegnet, iij mark. Hans Andersen Liggere j boed i lengdhe oc bredhe, som ind er hegnet, iij marck.

I s.237

Item thesse er bodder, som ligge synden op tyll rodhuseth, som Oluf Adtzersen oppbygde. Item thesse forskrefne iiij boder, som Oluf Adtzerssen opbygde, skulle efterskrefne 1) xiiij [iiij?] bysvenne hafve til hialp till theris husleye, om the thet selffue ey besidde wille. Item thenne forskrefne boed, som ligger østen op till rodhusgorden, skall forskrefne Kiøbinghafns mestermand hafue. Item Areldth iiij Sk. grot. Item Jens Mattssen iiij Sk. grot. Item Jørgen Ollssen iiij Sk. grot. Item Lasse Skibman iiij Sk. grot. Item mester Esbern, bødelen, iiij Sk. grot.

Thesse efftherskreffne ære the haffwer, som ligge i Katteswndeth.

Snare en haffue i lenghe oc bredhe, som ind er hegnett, vj grott.

Jes Bonde en jord i lenghe oc bredhe, som ind er hegnett, vj Sk.

Clemen Mwrere j haffue i lenghe oc bredhe, viij Sk.

Niels Thyggessen en hafue i lenghe oc bredhe, xij Sk.

ij øde jordher i forskrefne Kattesundh.

Skipper Per i syn haffue en jordh i samme Kattesund vj Sk.

Jørgen wid tinget j jord i lenghe oc bredhe, vj Sk.

Boo Later j haffue i lenghe oc brede, viij Sk.

Per Laffrenssen j hafue xiij Sk.

Hans Botkare j haffue vj Sk.

Oluf Jude ved Wandmøllen j hafue vden byen [i] vester i lenghe oc bredhe, som ind er hegnet, vj grotte.

Anne Per Anderssens j hafue viij Sk.

Item Niels Jude j haffue viij Sk.

Per Ollssen j haffue sønnen op til Radhusgaarden, som hans bref inneholder, ij Sk. grott.

Wæstræ rodemaal.

Per Jepssen then synderste bolege aff the v boder, som ligger syndhen nest op til Radhusgaarden, i lenghde oc bredhe, som jnd er hegnet, iiij Sk. grot.

Lass Karlssen en bolegh nordhen nesth Michel, i lenghe oc bredhe, som ind er hegnet, iiij Sk. grot.

Oleff Jørghensen en bolegh norden for Michel, i lenghe oc bredhe, iiij Sk. grot.

Michel Mogensen en bolegh i samme lengdhe, i lenghe oc brede, iiij Sk. grot.

__________

1) Rettet fra forskrefne. Derefter skal rimeligvis staa: iiij (ikke xiiij) bysvenne, der opregnes nedenfor foran Bøddelen.

I s.238

Matz Siøborg en bolegh i samme lengdhe sønden nest Radhuseth iiij Sk. grott.

Kierstine Oluff Byswens en boleg vedh then nordwestre side weth Radhuseth i thet stræde, som løber aff Gammel torgh oc nidher til Kattesundhet, i lenghe oc bredhe, som ind er hegnet, ij marck.

Oluff byswend j bolegh i samme lengdhe nest oph till Kierstinis bolegh, i lengdhe oc bredhe, ij marck.

Mester Oluff j boleg i same strede, i lengdhe oc bredhe, som ind er hegnet, ij marck.

Karine her (?) Per Tollis en gaard vidh Westher port, nordhen fran, i lengdhe oc bredhe, som ind er hegnet oc ther paa breff vdhvyser, iiij skielling.

Apotecheren j haffue paa westre hiørne i gamle Radhusstrædeth, westhen op till then gardh, som her Hans Hiort haffdhe, i lengde oc bredhe, som hans breff jnneholder, iij marck.

Thesse efftherskreffne ære the haffuer oc jorder, som ligge vdhen Westre portt.

Per Fynbo j haffue i lengdhe oc bredhe, som ind er hegnet, iiij Sk. grott.

Marine Platses i lengdhe oc bredhe j haffue, som ind er hegnet, iiij Sk. grott.

Lasse Møller j haffue i lenghe oc bredhe iiij Sk. grott.

Oluff Perssens hustru j haffue iiij Sk. grott.

Bertel Smit j haffue i lengdhe oc bredhe iiij Sk. grott.

Andhers Badstuemandh j haffue i lengdhe oc bredhe, iiij Sk. grot.

Per Reyenssen j haffwe i lengdhe oc bredhe iiij Sk. grott.

Knud Schriffuer j haffue i lengdhe oc brede viij Sk.

Tomas Fiskere en haffue i lengdhe oc bredhe iiij Sk.

Anders Olssen en haffve iiij Sk.

Per Grydestøber en haffue, i lengdhe oc bredhe iiij Sk.

Jens Bøcker en haffue v Sk.

Vthen Vestre port.

Jens Jwl j haffue i lengdhe oc bredhe vj Sk.

Anders Thomessen j haffue nest op til Snares, i lengdhe oc bredhe, viij Sk.

Jesper Baghere j haffue wæsthen Knud Skriffuers haffue i l. oc b., vj Sk.

Povil Tessebølge en haffue sønden Michel Kocks hauffue iiij Sk.

Oluff Dyrlingh j haffue aller synderst, i lenghe oh bredhe, som ind er hegnet, v Sk.

I s.239

Torben Bryder j hauffue ther nest op till, i lenge oc bredhe, som jnd er hegnet, v Sk.

Jes Hanssen j haffue, som Snare haffde, i lengden oc bredhen, vj Sk.

Item Jens Bally j haffue i lenghe oc bredhe, som ind er hegnet, v Sk.

Vten Porten.

Item Per Twessen Woghnman j haffue op tyll then, Snare haffde, iiij Sk.

Item Oluff Kellsmett j haffue iiij Sk.

Item Hans Grydestøbber j haffue iiij Sk.

Item Nicles Kellesmyt j haffue iiij Sk.

Item Niels Grydestøber j jord op till Andres Tomesens hafue iiij Sk.

Item Jens Bagere, som boer i Powell Tedtzebøllers hwss, j hauffue viij Sk.

Item Henrich Mølleris hauffue iiij Sk.

Hans Gudmanssen en haffue vdhen byen iiij Sk.

Nøre rodermaal.

Jes Olsen wiid Jermers 1) gaff en gord vesthen i gamle Raadhuus stredet nest planckerne tuert offuer for apotecherens haffwe paa thet annet hiørne, i lenghe oc bredhe som hans breff jnneholler, iiij Sk. grott.

Bertram Heckler j haffue østen nest op till Hennyngh Byskriffueris, som Bertram othe, ij Sk. groth.

Niels Kock rodhman j haffue i same strede i lengdhe oc bredhe, som hans breff liuder, xij Sk.

Karine Oluffs en gardh østhen nest Bertrams have i samme strede, i lenghe oc bredhe, som ind er hegnet, xij Sk.

Citze Posels j gordh østhen nest till Karines gordh i same stredhe, i lenghe oc bredhe, som ind er hegneth, xij Sk.

Peder Twessen en gordh østhen nest Citze Posels oc vesten nest op till sancti Laurentii gordh, som her Jep haffuer i same stræde, i lengdhe oc bredhe, som ind er hegnet, ix Sk.

Lass Mickelssen en gaard i samme stræde paa ij haffuer ved Jermers gaff bag nest Hennyngh Byskriffuers, en som Poll Tetzbøll haffuer, oc giffuer j Mk.

Oc en Jens Brun nw haffuer oc giffuer j Mk.

__________

1) Rettet fra Jenmers.

I s.240

Hiørnet, thet østre, with thet stræde, som løber till sancte Pedhers strede, oc vesthen op till then gordh, som Andhers Lassen nu i boer, som er y lengdhe oc bredhe, som jndhegnet er, iiij Sk. groth.

Lass Anderssen en gordh i st. Peders strede paa thet vesthre hiørne ved Jermers gaff oc nordhen op till Jes Olssens gordh, i lengdhe oc bredhen, som han er indhegnet, xij Sk.

Per Jepssen en gord østen nest Lass Anders[ens] gaard i samme stræde, i længden oc bredhen, som ind er hegnett, ij Sk. grot.

Nyyls Oluffsen tømmermand en gaard østen nesth wor Frue bolegh, som Knud Voghnmand paa boer, oc vesten then (!) vj Sk.

Hawen, Jep Kammerswen i Slagelse nu haffuer, i lengdhe oc brede, som hans breff jnneholder, vj Sk. groth, som ligger westhen nesth then haffue, som Ableholss closther tilhører.

Lass Brun en haffue østhen nest op till Oluff Awesens haffue i samme strede, i lengdhe oc bredhen, som han er indhegnet, j Sk. groth.

Jens Michelssen widh Gamle torgh en have østhen nest op till Lass Brunsens haffue og vesthen nesth sancti Laurentii gordh i samme stræde, i lengdhen oc bredhen, som ind er hegnet, j Sk. groth.

Mogens Nielssen en gord i same strædhe paa thet westhre hiørne i thet thwerstrede, som løber vdh aff st. Peders strede oc nedher till Niels Schriffueris haffwe, i lengden oc bredhen, som ind er hegnett, j marck.

En ødhe jordh liggendis østhen nest op till sancti Anthoni jordh, som Gudfast haffuer oc westhen Hans Guldsmeds boeder, vdi thet thwer strede, som løber af st. Peders stredhe oc indtill Niels Schriffueris haffwe, i lengden oc bredhen, som ind er hegnet oc doctor Peder haffuer giffuet, xij Sk.

Niels Skriffuere j gaard vesthen nest her Jens Perssens hawe, som hafuer st. Beriths altare, mellem planckerne oc Hans Guldsmeds gordh, i lengdhe oc bredhe, som hans breff jnneholder, xij Sk.

Her Heming iij boder østhen fraa hans eghen gard oc synden for sancte Pædhers kircke i st. Peders strædhe, i lengde oc brede, som breffvene vdtviser, vj Mk.

Lille Niels ehn gord pa thet hiørne vesten nest bispens gord aff Siæland i samme stredhe, i lengdhen oc bredhen som ind er hegneth, vj skilling groth.

Gydhe Werchmestere en gaard synden nest lille Niels paa Nøregade oc vesthen for bispens gordh, i lengdhe oc bredhen, som ind er hegnett, vij skil.

I s.241

Marene Jep Stygges en haffue ved Nøre port i l. oc b., som indhegnet er, iij Sk. grot.

Andhers Mathsen en jordh liggendis harth østhen op till then gord, som her Peder Olssen gaff tyll Kallente altaridth, oc synden fra Boo Attessens hawe oc nordhen for thet stredhe, som løber aff Nøregade och harth bagh bispens gord aff Sielland, i lengden oc bredhen, som ind er hegnet, j Mk. »

Hans Bertramsen en hawe østhen op till then jordh, Andhers Mathsen haffuer aff byen i thet stræde, [som løber fra?] her Cantors port, i l. oc br., som indhegnet er, j Mk.

Mortin Schriffuere ehn hawe østhen op till hans gord oc vesthen fra thet lille stræde, som løber fraa her Cantors port, i l. oc br., som er indhegnet, vj Sk.

Per Andersen en gord paa Nøregade liggendis synden h. Jørgen Dwnck widh Nøre porth oc nordhen vidh Hans Hanssens gord aff Særitzløff, i lengden oc bredhen, sorn han er indhegnet, j lødig Mk.

Mogens Saxen ehn gord på thet østre hiørne, i lenge oc brede, som hans breff vdtwiiser, oc haffuer i syn tiidh i xx aar regnendis fra thet datum mdiiij oc gaffue syten byen hvert aar ther aff. 1)

Innen for Nørre port, som man gaar till Rosengaarden, i lengden oc bredhen, som han er indhegnet, iij marck.

Morthen Hæmessen iij marck. Jonas Pive iij marck. Margrette Andhersses iij marck.

Kiødmangere rodermaall.

Per Mortenssen en gord østhen fraa Nøre porth wiidh mwrene, i lengdhen oc bredhen, som indhegneth [er], xx Sk.

Jep Mortenssen en gordh synden fra Per Mortenssen vedh thet strædhe, som løber ind till sancte Giertrud, i lengden oc bredhen, som jnd er hegnet, j Sk. groth.

Per Laurenssen en gord synden Jep Mortenssen vti thet lille stræde, som løber ind til her Cantors port, i lengdhen oc bredhen, som ind er hegnet, vj Sk.

Beint 2) en hawe synden op till Bertrams gord i samme stræde, i lengdhen oc bredhen, som ind er heignet, vj groth.

Willom von Bomel en haffue synden op till Beintes have i same strædhe, i lengdhen oc bredhen, som hans breff jnneholder, j Mk.

__________

1) Dette maa være senere inført i Grundskriften.

2) Hans Tilnavn betegnes kun ved xe.

I s.242

Her cantor en hawe synden nest Willoms have oc nordhen widh hans eghen gordh i same stræde, i l. oc br., som ind er hegnet, xij Sk.

Per Bryggere en have østhen nest op till cantors hawe oc nordhen i thet strædhe bagh hr. degens gordh, i lengde oc bredhe, som hans breff jnneholder, ij Sk.

Karine Jes Ollssens en haffue østhen nest her dægens haffue i samme strædhe, i lengden oc bredhen, som ind er hegneth, j Sk. groth.

Mester Niels j hawe østhen nesth op till Karines hawe i lengdhe oc bredhe, som ind er hegnet, i samme strædhe, j schelling groth.

Dawet Bontmagere en hawe paa hyrnet bagh her Niels Søffrenssen, xx Sk.

Mester Jørghen en hawe østhen nest mesther Nielses hawe i same stræde, i lengdhe oc bredhe, som hans breff liuder, j Sk. groth.

Mesther Peder Michelssen en gordh østhen for mester Jørgens hawe pa thet hiørne widt thet strædhe, som løber nedher till Rosengaarden, i lengden oc bredhen, som hans breff inneholder, j Sk. groth.

Oluff Mathssen en gord paa Rosengaarden paa thet hiørne østhen twerth fraa her Henrick Meynstorps gord, i lengden oc bredhen, som indhegnet er, j Sk. groth.

Item noch hr. Tyge en gord nordest op thyll thenne gord i lenghe oc bredhe, som Jakopp Skomager i boer oc giffuer j marck.

Niels Skomager paa Nøregade ehn gord på Rosengaarden nordhen Arild Wogns gaard oc synden Oluff Jørgenssens gord i lengde oc bredhe, som ind er hegneth, om aaret iij Mk.

Mester Niels canich en gord nordhen for st. Pedhers gord, som her Tygge haffuer, paa hiørnet i lengde oc bredhe, som ind er hegnet, oc breff ther paa haffuer, ij Sk.

Ingwor en gord vesten nest Jes Jenssens gord i samme strede i lengden oc bredhen, som indhegnet er, j løde marck.

Item en hawe lyggenes i Kattesund, som byen fick aff prior i Hellig geist, som Mette Bythers nw haffuer, oc staar eth hws paa.

Nis Jenssen ehn gord paa Rosengorden i thet strædhe, som løber fra Nøre gadhe oc intill sancte Giertruds kiercke, norden for erckebispen[s] gord oc westhen op till Søffuren Draffueris gord i lengde oc bredhe, som hans breff liuder, xx Sk.

Andhers Ollssen en gord østhen op till Jes Jenssens gordh oc westhen nest st. Gertruds jordh i samme strædhe i lengde oc bredhe, som ind er hegneth, iij Sk. groth.

I s.243

Andher[s] Herligthsen en gaardh westen nesth Ingwors gordh i samme stræde, i lengden oc bredhen, som ind er hegnet, xv Sk.

Jep Strygere en gord østhen nest Per Morthenssen wiid mwren, østhen Nørre port, i lengde oc bredhe, som ind er hegneth, iij Sk. groth.

Jens Ingworssen en gord østhen for Anders Herligh[sens] gord wiid Rosengorden, i lengdhen oc bredhen, som ind er hegneth, iij Sk. groth.

Per Mwrere en gord vt met mwren østhen Ingwors gord, i lengdhen oc bredhen, som ind er hegnet, j marck.

Elsebe Pers en gordh østhen nest Per Mwrere ved mwren, i lengde oc bredhe, iij Sk. groth.

En øde jord østhen Elsebe Pædhers ved mwren, i lengde oc bredhe, xij Sk.

Mette Mogenses østhen nest sancte Gertruds kiercke gaard en gord oc synden nest Laurs Hatfilters gord, som hand haffuer aff byen, i lengdhen oc bredhen, som hennes bref liudher, xij Sk.

Iwer Feryman en gord østhen sancte Gertruds kierche oc nordhen Mette Mogense[s] gordh paa, Rosengorden, i lengde oc bredhe, som hennes bref liudher, ij marck.

Nyls Gedde en hawe nordhen vidh sancte Gertruds kierche vt met mwren og westen nest Karine Laurenses gord, i lengde oc bredhen, som ind er hegneth, xij Sk.

Clemit Jepssen en gordh vdhen widh Rosengorden østhen Karine Laurses ved muren, i lengde oc bredhe, som ind er hegnet, j marck.

Olle Jensens gordh synden op till Jørgen Marswyns gord oc nordhen for her Axell Lawessens gord vid Rosengorden, i lengde oc bredhe, som ind er hegneth, giffuer viij Sk.

Jep Hansen en gord synden op till Matthis Draffuers gord wid Rosengaarden, i lengde oc bredhe, som ind er hegneth, j Sk. groth.

Hans Jensen en haffue vesten op till Jep Hanssens gord i samme stredhe, i lengdhen oc bredhen, som indheignet er, j Sk. groth.

Jes Bonde en gord vesthen op till Hans Jensens gordh i samme gade i lengdhen oc bredhen, som ind ær heigneth, j Sk. groth.

En hawe nordhen op till Mogens Laurenssens gord i samme gade, i lengden oc breden, som er heigneth oc hans breff paliudher, j marck.

Hans Offuelender guldsmith en haue aff byen for j marck.

Jep Mogenssen en have af byen i lengde oc bredhe, som ind er heynet oc giffuer xij Sk. om aareth.

I s.244

Arild Wogn en have nordhen for Claus Nielsens gordh oc vesten Jes Bondes gord, i lengde oc bredhe, som hans bref jnneholder, j marck.

Jacob Schomager en gord nordhen fran then Helligans bodher, tuert offuer fran her Laurs Morthinssens gord paa Rosengorden, i lengde oc bredhe, som hans bref jnneholder, iiij Mk.

Oluff Jørgenssen en have bagh op til sin gord i lengde oc bredhe, som han er indheynet, xij Sk.

Karine Abritz i Bastwen op till then gord, som her Hans Morthinssen haffuer aff byen paa Rosengorden, i lengden oc bredhen, som hans breff liudher, xiiij Sk.

Oluff Hemmingssen. ehn gord paa then nøre hiørne, som mand gaar til Graabrødre, giffuer viij Sk. groth.

Marine Bøckers en gard synden op till then hawe, som Ewert haffuer i same gaadhe, i lengde oc bredhe, som henes bref liuder, ij Sk. groth.

Her Lauritz Mortenssen ehn gord syndhen widh Karine Mortens gaard i samme gade, i lengdhen oc bredhen, som hennes bref liudher, v Sk. groth.

Doctor Per rodhman en gord nordhen vidh Canicke stredet paa thet østhre hiørne wid Kødmangere strædeth oc synden her Lauritz Mortensens gord, i lengde oc bredhe, som hans breff jnneholder, oc giffuer iiij Mk.

Oluff Jenssen en hawe liigher op till theris gordh, han boer vti, i lengden oc bredhen, som han er indhegnet, xij Sk.

Jep Mønbo en have op till her Axel Lauritzsens gord, viij Sk.

Jens Lauritzsen byefogeth en gord i Suderboderne vesten nest Jep Brun oc østen nesth Jes Nielssen skomagere, i lengde oc bredhe, som hans breff jnneholder, x marck.

Kort Monholth en gord i samme gadhe, westen nest Niels Hallandtzfare oc østhen nesth vnghe Claus Bagere, synden offuer fra Niels Kock, i lenghde oc bredhen, som hans breff jnneholler, x marck.

Matthis Jepssen bagere en gord westhen Kort Monholt paa thet hiørne, som løber fra Suderboderne oc till Strandstwen, oc østhen nest fra Albret Baggers gordh, i lenghe oc bredhe, som hans breff jnneholder, vij marck.

Esbern Schriffuere borghemestere een gord met ij boder y Strandbadstue strædit synden op till Korth Monholtes gordh oc nordhen op till the boder, som Niels Schriffuer haffuer aff byen, i lenghe oc bredhe, som hans breff jnneholler, viij Sk.

I s.245

Niels Schriffuere viij bodher i Strandstwe strædeth, synden nest op till the bodher, Esbern borgemestere haffuer af byen, oc nordhen nest Gerloff Kockis hws.

Klædeboders rodermaal.

Hemyngh byschriffuere en gord liggendis paa thet venstre hiørne i Klædebodherne vedh Gammel torgh paa then søndre sidhe, som byen fich aff wor Frue kiercke till wederlagh for thet gamle Radhwss, i lengdhen oc bredhen, som hans breff juneholler, vij Mk.

Then gordh, som Kiøbenhauffns by fich aff Andhers Nielsen, ligger weeth Gamle torgh, giffuer om aarit viij Mk.

Item iiij bodher vppa Rosengordhen, som the fattighe qwinnæ boo vthi.

Poll Tetzebøll en gordh nordhen op tyll Gamle torgh v marck.

Hermyndt Bontmagere en gordh westhen opp till Poll Tetzebølle.

Afskrift i Resens Samling i Raadstuearkivet: Kjøbenhavns Raadhus osv. S 661-88, hvorefter den tidligere er trykt i Origines Hafn S. 431-48.

I s.246

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 5 21:04:46 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top