eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.176

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 222-223
Nummer: 176


<-Forrige . Indhold . Næste->

176.

25 Juni 1487.

Vidisse af den Artikel i Kong Hanses Privilegium (Nr. 174), at den, der forbryder sin Fred her, skal have den igjen paa samme Sted.

Alle som dette breff forrekommer, vitterligt giør vij efterskrefne Erich Nielsen, degn i Kiøbenhaffn, Hendrich Mienstrop, ridder, landtzdommer j Sielland, och Jørgen Huid, cannicke vdi forskrefne Kiøbenhaffn, med wor kierlige helsen med gud, at erlige mend borgemestere och raadmend i samme Kiøbenhaffn haffue ladet os see, høre och læse dend naade, frihed och privilegia, som høybaarne første wor naadigste herre konning Hans Kiøbenhaffns byes indbyggere vndt och giffuit, stadfest och beseiglit haffuer, i huilche privilegier en artickell eblant flere saa liudendis, som effterfølger: Item om nogen forbryder sin fred i Kiøbenhaffn, hand skall haffue sin fred igien paa

I s.222

Kiøbenhaffns byetingh och ingen andensted, fordi huor mand bindis, der skall mand løsis, vden hand foreenis med saguolderen och fanger sin fred aff os. Att wij forskrefne saa haffue seet, hørt och læst forrørde privilegia, dette widne wij med wore jndseigle hengde for dette breff. Giffuit aar effter Christi wor herris byrdt mcccclxxxvij mandag nest effter s. Hansdagh midsommer.

Afskrift i Raadstuearkivet.

I s.223

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 3 16:30:49 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top