eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.153

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 201-202
Nummer: 153


<-Forrige . Indhold . Næste->

153.

18 Maj 1466.

Tilstaaelse af Brødrene i Graabrødre Kloster, at dette har faaet af velb. Jep Klavsen Penge, Kalk, Disk og Messerede og en Gaard ved Bent Krabbes Gaard til Trefoldigheds Alter for hans Sjælemesse.

Alle som thette breff see eller høre læsis, kungøre oc kennis wy broder Oluff Laurentsson custos, broder Morten, ga[r]dian i Graabrødre closther i Køpmannehaun, oc alle brødre i sammested oc wederkenne wy os firesyntive rinske gyllene, enn kalck oc disk aff sølff, eth messerede aff gyldenstyche oc een gaard, hwss oc jordh at haffue annammet pa the helge trefoldighetz altare weghne i wor closther aff hederlegge man Jepp Clawesson aff vapen, liggendis i Køpmanhafn westen nest Beyndt Krabbes gaardh, som the bolstower nw pa staa, till ewynnelighe eye haffue skulendes, met sodan vilkor at wy oc wore effterkommere brøder i wort closter skulle lade sighe oc holle till evigh tid daglig siwngen messe aff the hellige trefoldighedt for samme altare for forskrefne Jep Clawessons siels, hans forældris oc alle christne sielles bestandhelse, oc then messe skal syngis nest effther then første messe. Skeer thet ocsaa, at nogen vanskelse, forsømmelse eller hinder i nogen made pa kome for vor eller wore brødres efftherkomeres forsømmelse skuld, eller om gud thet so haffue wille, at brødre afdøde, so at forskrefne messe ey kune holles, som forskrefvet staar, thet gud forbyude, oc kome ther ekke hielp innen et halff aar ther nest epther, so at then messe worder igien optagen oc fuldkommelige holdes ther effter, som forskreffuet staar, tha skall forskrefne Jep Clausson oc hans arfvinge, medhen the leffue, oc burghemester oc radh i forskrefne Køpmanhauen effther theris dooth, som tha ære oc kome skullendis, haffue fuldmagt forskrefne gyldene kalch och disch oc messerede, gaard, huus oc jordh met alle tilligelse oc met thet howetbreff, som os ther pa giffuet ær, at annamme pa the hellige threfoldigheetz altares vegne i wor Frue kiercke i Køpmanhaffn sønden weth sancte Knutz altare till evig tiid bliffue skulendis vden all hinder, helpheredhe, gensigelse eller nogen ydermeere rethergang, oc the holde eller lade holde ther effter messer fore forskrefne Jepp Clawessons siels oc hans forældris oc alle christne sielles bestandelse effther thet opne breffs liudelse, som vy ther nw pa haffue. Till ydermeere withnesbyrd oc foruaring lade wy henge wore jnsigle for thette breff

I s.201

met wor conventz indsigle, giffuet i Køpmanhauen anno domini mcd lxvj, dominica proxima post ascensionis domini.

Afskrift i Resens Haandskrift Kjøbenhavns Raadstue osv. S. 277, i Raadstuearkivet, efter »Raadstuens gamle Pergamentsbog«.

I s.202

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre aug 30 16:59:31 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top