eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.146

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 194
Nummer: 146


<-Forrige . Indhold . Næste->

146.

20 April 1457.

Kong Christiern I. forbyder sine Tjenere og dem, der have Kongens Beskærmelsesbrev, og andre, der høre under Byens Retsomraade, at skyde sin Sag andensteds hen.

Wi Christiern met guds naade Danmarchis, Norgis, Wendis och Gottis konning, greffue vthi Olldenborg och Delmenhorst, giøre witterligt, at oss er till widennde wordet, at nogre som tilbør at stande huer anndre til rette for wore ellschelige borgemestere och raadt i Kiøbenhaffnn och seerdelis wore tienere oc the som wor beschermellse breff haffue i samme stedt, ey wille bide rettenns dom, menn schiuder sig dedenn, førennd rettenn worder affsagdt, emod lougen, huilchet wi inngenlunde stede wille. Thi forbiude wi alle och huer seerdeelis, huad heller the ere besiddendis her i Kiøbenhaffnn eller ey, som theris ret hører at søge eller pleye for forskrefne borgemestere och raadt, at the ingenlunde med saadan list eller rede vnduige retten, men naar retten affsagd er, huo ther emoed haffuer at sige, hannd schiude sig tha paa sit faldtzmaal emoed oss och byen, som lougenn vduijser. Giør nogenn her emoed, huad heller hannd haffuer wort beschermelse breff eller ey, tha schall hannd bøde therfore effter lougenn, och sagsøgerenn schall dog fuldmact haffue sinn ret at forføllge emod hannom till enn fuldkommelige ennde, och naar saa er giort, schulle forskrefne wore borgemestere och raad lade hannom vdt, hues hannom hører met rette effter theris doms lyudelsse vden alschens hinder eller giensigelse. In cuius rei testimonium secretum nostrum præsentibus est impressum. Datum in castro nostro Haffnensi dominica quarta post pascha anno domini mcdlvij.

De mandato dominj regis præsente domino
Olauo Martinj presbytero Roschildensj.

Originalen fattes nu i Raadstuearkivet. Afskrift i Valkendorfs Bog S. 107.

I s.194

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 29 20:21:20 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top