eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind I > nr.101

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: I
Side: 137-141
Nummer: 101


<-Forrige . Indhold . Næste->

101.

8 Nov. 1416.

Overenskomst mellem Kong Erik og Kapitlet i Roskilde, at Kjøbenhavns Slot skal overgives til en Biskop af Rigets Raad, der skal holde det paa begges Vegne, til den ny Biskop i Roskilde bliver viet, der atter skal stadfæste denne Overenskomst, til

I s.137

en Kjendelse sker af Erkebispen og 5 Prælater, som Biskoppen udnævner, og af Ridder Hr. Aksel Pedersen og 5 andre Riddere og Svende af Rigens Raad, som Kongen udnævner, og denne Dom skal afsiges inden næste Kyndelmisse, eller inden 6 Uger efterat Biskoppen af Roskilde bliver sit Bispedømme mægtigt. Denne Dom skal den tabende rette sig efter. Nærmere Bestemmelser i Tilfælde af Dødsfald blandt nogen af Parterne.

I gutz naffn amen. Thettæ æræ the deythingen, som wi Eric meth guds nathæ Danmarks, Swerigis, Norgis, Wendis oc Godis koning oc hertugh j Pomeren mæth wort raths samthycke aff Danmark, Swerige oc Norge, som tha nærwerende ware, haue talit oc deythingit meth hederlicht capittel i Roskilde oc the meth oss om then ræticheet oc tiltaal, som wi mene athaue til Køpendehaffn vppa kronene wegnæ i Danmark, oc capittel i Roskilde mene, at biscop i Roskilde hauer vppa kirkene oc biscopsdomens wegnæ. Oc ære ther om swo ouer enæ worthnæ, som her æpter følger. Fførst oc fræmmerst, at her Cristiern, prowest i Roskilde, meth fornæffnde capittels wiliæ oc raeth hauer oss intaghit meth sich til Kopendehaffne hws i same tro, som hanom biscop Pæther aff Roskilde, hwes siæl gudh haue, i hans leuende liiff, oc capittel i Roskilde sidhen æpter hans døth thet vppa kirkens oc biscopsdomes wegnæ i Roskilde befalit oc tiltroot haue, i swa made at wi oc fornæffnde prowest Cristiern sehule thet fornæffnde slot framdelis antworde, befale oc tiltroo pa beggis wore weghne i goeth tro en biscop aff righens raeth, som oss bothe thycker i swa made, som her æpter følgher. Swasom ær, at then fornæffnde biscop schal thet fornæffnde slot meth sin tilliggilsse haue, holde oc beware vppa begges wore weghne swo lenge, til capittel i Roskilde wæliær sich en biscop, hwilken som oss tha schal forwaring gøre meth sich oc capittell i Roskilde æffther righens raths raeth, at han schal stedhe oss til rætæ oc æy holde æller wæriæ oss fore meth vræte thet fornæffnde slot, om thet worder oss laghlighe æpter lands lagh meth rætæ tilfunnit oc tildømpt. Fframdelis schal fornæffnde biscop, som wi bothæ befale thet fornæffnde slot i goth tro, som fore ær saght, haue, holde oc beware pa beggis wore weghne, swo lenge til then fornæffnde koren biscop i Roskilde wordher stathfæst og wigdh, tha schal han ater pa thet ny meth siit capittel gøre oss oc fornyæ then forwaring, som forescreuit staar, vm fornæffnde wor ræthichet oc tiltaal, som wi mene athhaue til Kopendehaffn vppa kronene weghne, oc han mener athaue vppa biscopsdomene weghne, oc swo framdelis schal then fornæffnde biscop, som wi ther til troet haue, thet fornæffnde slot haue, holde oc beware, swo lenge til thet wordher funnet oc dømpt eller oss til pa kronene weghne eller then

I s.138

fornæffnde biscop i Roskilde til pa kirkene weghne aff righens raeth, swosom ær først ærkebiscopen i Lund oc sithen andre fæm biscope oc prelate aff righens raeth, som biscop aff Roskilde tha ther til næffner vppa kirkens weghnæ, oc hær Axel Pætherssøn, riddere, oc aff andre fæm riddere oc swenæ aff righens raeth, som wi tha ther til næffnæ vppa koningxdømens weghnæ, oc then ræt schal finnæs oc framsighes oc gange innæn thette oc kyndelmyssæ nw næst kommer, vm fornæffnde koren biscop i Roskilde hær forinnæn rætælighe stadhfæst oc wigdh wordher. Oc skal her vdi ængen toffring meth foracht æller wiliæ pa noger wor sidhæ gøres. Item ware thet swo, at fornæffnde biscop i Roskilde innæn thenne forscreffne tiidh kyndelmyssæ æy stadhfæst oc wigdh worder, som fore ær saght, tha schal then forscrefne ræt finnes oc framsighes oc gange innæn sex vgher æffter thet, at han mæchtigh wordher i siit forscreffne biscopsdome aff Roskilde ther aff vpathbære oc vthathgiue, oc her schal ængen længer tøffring vdi ware pa nogher sithæ vden alt arght, oc hær for innæn schule hwerken wy fornæffnde koning Erik æller fornæffnde prowest Cristiern thet fornæffnde slot igen kreffue eller aname aff fornæffnde biscop, som wy bothæ thet befale oc tiltro. Item nar then fornæffnde ræt, som forscreuit staar, funnæn oc fræmsagd worther innæn then tiidh, som fore ær saght, aff fornæffnde righens raeth, som then ræt sighe schule, som forescreuit staar, swo at thet fornæffnde slot meth thæs tilliggilsse eller worther oss vppa kronene weghne eller fornæffnde biscop i Roskilde pa biscopsdomens wegnæ tilfunnet oc tildømpt rætælighe, som fore ær saght, tha wele oc schule wi fornæffnde koning Erik gensten aff then fornæffnde biscop, som wi tiltroet oc befalet haue thet fornæffnde slot meth sin tilliggilsse vppa wore weghne, all then macht, tro oc slotz befaling meth thæs tilliggilsse igen kalle oc igen taghe, oc so genst fornæffnde prowest Cristiern thet fornæffnde slot meth syn tilliggilsse igen fran oss ffaa oc vpantwordhæ j swo goth tro, som wy thet anamet haue aff fornæffnde prowest Cristiern, vden alt arght, hielperedhæ oc lenger tøffring, oc som fornæffnde prowest oc capittel i Roskilde oss ther til trodhe j swo made, som forscreuit staar, og sithen schal fornæffnde prowest Cristiern thet fornæffnde slot meth sin tilliggilsse genest then fornæffnde biscop i Roskilde fran sich antworde oc vplathe i swo gothe tro, som thet hanom antwordit war. Ær thet tha swo, at thet fornæffnde slot meth sin tilliggilsse ær oss oc kronen tildømpt oc tilfunnet, som fore ær saght, tha schal then fornæffnde biscop i Roskilde thet slot meth sin tilliggilsse friit oc umbeworit vden alt arght, hiel-

I s.139

perede æller lenger tøffring fran sich antworde oc vplathe oss eller wore kære husfrwe Philippe oc firæ aff wort raeth, hwem wy æller hwn ther tilsættæ vppa kronene weghne, om wi hær forinnen aff gaa, thet gudh forbywthæ. Ær thet oc swo, at thet fornæffnde slot meth sin tilliggilsse ær tha fornæffnde biscop i Roskilde tilfunnet oc tildømpt, som fore ær saght, tha schal thet fornæffnde slot meth sin tilliggilsse friit oc vmbeworit bliue, ligge oc tilhøre til kirken oc biscopdømet i Roskilde vhindret aff oss æller aff noger anner vppa wore weghne. Item skeer thet oc swo, at fornæffnde prowest Cristiern her forinnæn døer, tha schal fornæffnde capittel j Roskilde fulmacht haue en annæn aff capittel i hans stæth atsættæ oc fulmæchtigh atgøre j alle made, som forscreffne prowest Cristiern tilforn war. Item scher thet oc swo, at then fornæffnde biscop, som thette fornæffnde slott antwordes, her forinnæn døer, tha schule wy, fornæffnde koning Eric oc prowest Cristiern, fulmacht haue en annæn biscop af wort raeth, som wi bothe ther til kesæ, i then stæth atsættæ meth lighe macht, som then annæn tilforn haffde. Item ee hwat som fornæffnde ærkebiscop aff Lund, her Axel Pætherssøn, meth forscreffne righens raeth, som ther til wordhe næffnde, æpter thy som forescreuit staar, om thette fornæffnde slot oc thæs tilliggilsse døme oc fore en ræt landræt sighæ, thet schal bliue ræt vden noghers woris gensighelsse vppa bothæ sither. Item vthouer thesse forscreffne deythingen oc artikele, som deythingede ære mellom oss, forscreffne koning Eric oc prowest Cristiern oc capittel i Roskilde, ther haue nærwerende hoess warit hedherleghe fædhre meth gudh oc wælborne mæn, sosom ær ærkebiscop Pæther aff Lund, ærkebiscop Jens aff Vpsale, biscop Jeyp aff Osslo, biscop Pæther aff Ripæ, biscop Naffno aff Westraaross, biscop Aslac aff Berghen oc prowest Anbiørn aff Berghen, hær Pritbiern van Podbosch, hær Anders Jeypssen, hær Axel Pætherssøn, hær Ændrit Ærlendssøn aff Lossnø, hær Erik Nielssøn oc hær Benedictus Pogwisk, riddere, oc till mere witerlicheeth oc wissen vm alle thesse forscreffne stycke, ath alle stycke schule swo holdes oc fulkommes j alle made, æpter thy som forscreuit star, tha lathe wi fornæffnde koning Eric och wi prouest Cristiern oc capittel i Roskilde fornæffnde wore jnsighle henge fore thette breff. Oc ære thelighe tw breff oc scriffter, som ordh fran ordh alt ens ludhe vm thesse forscreffne stycke oc artikele, giorde. Thet enæ breff oc scrifft beholde wy forscreffne koning Erik vppa wore oc koningxdømens weghne, oc thet annit breff oc scrifft wy forscreffne prowest Cristiern oc capittel i Roskilde vppa kirkens oc biscopsdømens weghne i Roskilde, vm thesse

I s.140

forscreffne stycke. Datum Roskildis anno domini mcdxvj dominica proxima ante festum beati Martini episcopi et confessoris.

Orig. paa Perg. i Geh. Ark. 3 Segl hænge under.

I s.141

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor aug 8 20:56:30 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top