eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm.

Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm.
    - Titelark

Kbh., Gyldendalske Boghandel, 1889

Hans Daniel Lind (1847-1924)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk, og udgivet september 2004. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

KONG KRISTIAN DEN FJERDE

OG

HANS MÆND

PAA

BREMERHOLM.

[I]

[Tom side]

[II]

KONG KRISTIAN DEN FJERDE

OG

HANS MÆND

PAA

BREMERHOLM.

AF

H. D. LIND.


__________________________________________________

MED UNDERSTØTTELSE AF MARINEMINISTERIET OG DEN
HJELMSTJERNE-ROSENCRONESKE STIFTELSE

__________________________________________________


KØBENHAVN.

GYLDENDALSKE BOGHANDEL.

TRYKT HOS J. JØRGENSEN & Co. (M. A. HANNOVER)

1889.

[III]

[Tom side]

[IV]

Omendskønt det danske Søværns Historie, netop hvad Kristian den fjerdes Tidsalder angaar, i vore Dage har fundet flere fortjenstlige Dyrkere, er der dog endnu levnet Plads for Undersøgelser, der fortrinsvis have Marinens indre Historie i nævnte Tidsrum til Genstand. Nærværende Arbejde er et Forsøg i denne Retning og har stillet sig den Opgave at give en Fremstilling af Søetatens Administrationssystem paa hin Tid og af de enkelte Embeders Hverv og Grænser, og derhos at yde Bidrag til Skildringen af samtlige bekændte Embedsmænds Levnetsløb, især af deres Virksomhed i Marinens Tjeneste under denne Konge. Hvad Løsningen af den saaledes stillede Opgave angaar, da er Forf. langt fra at mene, at der intet skulde være at rette eller fuldstændiggøre i den Mængde af Enkeltheder, som her er fremdraget; men det vilde være ham en Tilfredsstillelse, om Bogen kunde søge sin Styrke i, at den gengav disse Enkeltheder, - der hidtil have været spredte over afsides, ja ubetraadte Egne, - sammenføjede og indsatte hver paa sit Sted, i ét samlet Billede. I et saadant Mosaikarbejde kunne da enkelte Stene enten helt mangle eller ikke have faaet den rette Farve, uden at dette har synderlig Betydning for Totalindtrykket. Og det Indtryk vil sikkert være det blivende, naar vi lade hele Rækken af Bremerholms-Embederne glide forbi vort Blik, at Holmen paa Kristian den fjerdes Tid har ejet en Organisation, som, ledet af den kyndige Konge personlig, trods alle Mangler ikke var uskikket

[V]

til sin Virksomhed i Fædrelandets Tjeneste, men tværtimod saa frugtbar paa gode Begyndelser, at senere Tiders mere modne Forhold uden Spring i Udviklingen have kunnet udvikle sig af den daværende Ordning.

Den fornødne Redegørelse for de Kilder, der ere anvendte i nærværende Værk, er henvist til Noter under Teksten; Kildeangivelserne ere kortfattede, men derfor vel ikke uforstaaelige eller vildledende (om Kristian den fjerdes egenhændige Breve se dog Rettelser). De utrykte Kilder ere alle søgte paa det danske Rigsarkiv (det kgl. Gehejmearkiv), hos hvis ærede Embedsmænd den søgende al Tid finder den velvilligste Modtagelse og kyndigste Bistand.

Det er Forf. en Glæde med dybt følt Tak at kunne tilføje, at saa vel Udarbejdelsen som Udgivelsen er blevet muliggjort ved virksom Understøttelse fra det kgl. Marineministerium og fra den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse.

Rynkeby Præstegaard, 20. September 1889.

H. D. Lind.

[VI]

Indhold.

__________

Side
I. Kongen som Sømand .................. 1-24
II. Bremerholms øverste Styrelse ............. 25-117
     A. Rigens Admiraler .................. 32
     B. Holmens Admiraler (Befalingsmænd paa Bremerholm) 56
     C. Skrivere under Bremerholms øverste Styrelse .... 82
          1. Klædekammerskrivere ............. 82
          2. Proviantskrivere ................ 95
III. Kongelig Majestæts Skibsofficerer, nærmest under Rigens Admiral .................... 118-324
     A tagne i Tjeneste før Aaret 1588 ........... 134
     B. tagne i Tjeneste i Aarene 1588-1609 ........ 149
     C. tagne i Tjeneste i Aarene 1610-12 ......... 174
     D. tagne i Tjeneste i Aarene 1613-24 ......... 206
     E. tagne i Tjeneste i Aarene 1625-30 ......... 236
     F. tagne i Tjeneste i Aarene 1631-43 ......... 274
     G. tagne i Tjeneste i Aarene 1644-48 ......... 311
IV. Kongelig Majestæts Holm-Tjenere, nærmest under Holmens Befalingsmand ................. 325-439
     A. Overskippere og Skippere .............. 326
     B. Portnere ...................... 331
     C. Retstjenere ..................... 334
     D. Skrivere paa Bremerholm .............. 343
          1. Skrivere i den store Smedje .......... 343
          2. Materialskrivere ................ 346
          3. Vejere. .................... 351
          4. Deleskrivere ................ 363
[VII]

               5. Vindskrivere .................. 355
          6. Skibsskrivere ................. 356
     E. Mestre paa Bremerholm ............... 357
          1. Mestersmede i den store Smedje ........ 357
          2. Skibbygmestre ................. 361
              Tillæg: Skibsleverandører ........... 376
          3. Snedkere .................... 380
          4. Drejere .................... 381
          5. Rebslagere. .................. 382
          6. Sejllæggere og Kompasmagere ......... 387
          7. Malere. .................... 391
     F. Medicus, Bartskære, Sygehusforstandere ....... 393
     G. Prædikanter .................... 400
          1. Præster ved Bremerholms Kirke ........ 400
          2. Skibspræster. ................. 412
     H. Læremestre .................... 427
          1. Danske Skolemestre .............. 427
          2. Lærere i Navigation .............. 431

__________

Tilføjelser og Rettelser .................... 440
Navneliste. .......................... 443

__________


[VIII]

<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: fre sep 3 21:13:39 CEST 2004
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top