eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm.

Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm.
    - Tilføjelser og rettelser

Kbh., Gyldendalske Boghandel, 1889

Hans Daniel Lind (1847-1924)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk, og udgivet september 2004. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Tilføjelser og Rettelser.

Side 13 nederst. Paa Toget til Rygen var Kongen om Bord paa "Prammen", som 5 Jul. havde faaet sin Soldaterbesætning kompletteret.
-- 22 Linie 24. Aar 1600 lod Kongen Orlogsskibene Fortuna, Herkules, Samson og Josva afkontrafeje.
-- 35 L. 4. 1632, læs: 1633.
-- 41 L. 26. Stjærnen, 22 Kanoner, erobredes 30. Jul.
-- 52 L. 23. O. Gedde kom for sent til at forsænke Indløbet til Gøteborg, thi 14 "svenske Hollændere" vare forinden ankomne paa Elven.
-- 108 nederst. 23. Feb. 1626 skrev Kongen: "Saafremt Proviantskriveren skulde gøre nogen Forvar med, hvis hjemme gøres skal, da maa han vel blive, som han er".
-- 112 L. 6. "Jakob Proviantskriver", befaler Kongen 7. Avg. 1626, "kan ved Bestillingen blive indtil videre Besked". Han har da fungeret under Vakancen efter B. Haagensen og har derfor affattet Regnskabet for 1626. -r
-- 119 L. 18-26. Optællingen af de under Trykningen reviderede Officersbiografier giver ikke ganske disse Tal, der jo ogsaa kun ere omtrentlige.
-- 120 L. 4. En Del af de adelige Aspiranter antoges først nogen Tid paa Prøve eller som Volontører, inden Bestallingen udfærdigedes.
-- 154 L. 8. Jon Tejste til Eg og Hans T. til Bjelland (død 1624) vare Brødre.
-- 160 L. 12. Herluf Daa var i Foraaret 1611 med 10 Orlogsskibe sendt til Østersøen at krydse mellem Øland og Stokholms Skær og i Slutningen af Maj mellem Øland og Gulland.
-- 162 L. 23. Erik Urne kom 3. Maj i Kalmarsund.
-- 162 L. 25. 17. Jul., læs: 9. Jul.
[440]

441

Side 167. L. 26. Karsten Manteutel var 1608 blandt Kongens Livdrenge.
-- 170 øverst. Jørgen Daa fik i Slutningen af Apr. et strengt Brev fra Kongen, fordi to fjendtlige Pinker uhindrede vare løbne ud og ind ved Gøteelv. I Maj befaledes det ham at paase, at der ikke skete nogen svensk Person Overlast af Eskadrens Besætning. 12. Jun. afbrændte han Gøteborg.
-- 170 nederst. 27. Nov. entredes det svenske Hektor (som antændtes), og Blaa Ormen, men intet Skib erobredes.
-- 173. Fra det danske Rigsarkiv er modtaget følgende velvillige Meddelelse. 29. Maj 1616 paakændte Herredagen en Sag mod Isak Petersen til Aagaard, som havde kaldet et Ting "et Skælmsting", forulempet Tingskriveren paa Tinge og ønsket "en levendes Djævel" i nogle Altergæster; - hvilken Sag afgjordes paa den i Anm. under Teksten Side 173 antydede Maade. 7. Jul. 1624 tiltaltes I. P. atter for at have gjort Bønderne i Baahus Len modvillige, forbudt dem at give Skat efter de kgl. Skattebreves Lydelse og taget mod Skænk og Gave ved Baadsmandsudskrivningen. Han benaadedes mod at forblive i Danmark; kom han til Norge, skulde denne Sag igen være aaben.
-- 176 L. 14. 11. Maj 1611 var Peter Jakobsen sendt til Holland med 4 Mænd (deriblandt Morits Galde), som skulde hverve Tropper der.
-- 189 L. 19. Bartolomæus Schmalfeldt faldt som Ingeniør for Kalmar midt i Maj.
-- 189 L. 3 fra neden. 344, læs: 342.
-- 196 L. 9 fra neden. Ordinansen galdt Angrebet paa Femern. - En (ældre) Biografi af Jens Munk er meddelt i "Danebrog" 1882.
-- 202 L. 4. Søren Kjeldsen skal have været Skipper.
-- 224 L. 30. Klement Blomme, Borger i København, var før 1623 paa en Nordlandsfart blevet anholdt af Russerne og ført til Arkangel, men senere frigivet.
-- 256 L. 5. (1828), læs: (1628).
-- 263 L. 5. (1628), læs: (1628)-(29).
-- 267 L. 18. Søren Sørensen Korsør var 1620 Skipper. En S. S. var 1639-40 Kæmner i København.
-- 276. Indtil S. 276 er "Bricka og Fridericia, Kristian IV's egenh. Breve 1632-35" betegnet ved "Breve II", 1636-40 ved "Breve III" o. s. fr., da Brevene for Tidsrummet 1589-1631 formodedes at skulle udgøre kun 1 Bind. Fra og med Side 276 er denne Fejl rettet, saa at "Breve II" betegner Bindet 1626-31 o. s. v.
-- 287 L. 20. 1636-38, læs: 1636-(38).
-- 299 L. 26. Edelknabe hos Gyldenløverne i Sorø var ogsaa Joakim Frederik Basse.

442

Side 321 L. 14 fra neden. Aleksander Seaton blev 8. Apr. 1626 Kaptejn og 28. Feb. 1627 Oberstløjtnant over det skotske Folk.
-- 373 L. 15. Daniel Sinklær havde (1624) været Bygmester for Store Sofia og (1634) for Norske Løve.

__________

En Parentes om et Aarstal foran Levnetsløbene antyder, at Tallet e rusikkert. "Dlr." betyder efter Aar 1619 al Tid Kurantdaler; naar ikke andet opgives. Københavnske Lokaliteter ere ofte nævnede uden udtrykkelig Tilføjelse af, at de ere at søge i Hovedstaden.

Manuskriptet forelaa færdigt i Foraaret 1888; Trykningen begyndte Nyaar 1889.

__________<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: man sep 27 19:51:29 CEST 2004
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top