eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm.

Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm.
    - Kapitel III G

Kbh., Gyldendalske Boghandel, 1889

Hans Daniel Lind (1847-1924)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk, og udgivet september 2004. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

311

G.

Skibsofficerer,

tagne i Tjeneste i Aarene 1644-48.

436. 1644. Kort Mejer blev 2. Jan. d. A. Løjtnant (150 Dlr.) og døde 19. Jun. 2).

437. 1644-(49). Kristoffer Højer. Levnetsløb 379.

438. (1644). Hartvig Saks. Levnetsløb 208.

439. (1644)-(50). Lavrits Galtung. Levnetsløb 414.

440. 1644-45. Jens Gagge (Bagge ?) antoges 8. Feb. 1644 som Skibsløjtnant (150 Dlr.), men forløvedes 29. Okt. 1645, og havde da haft 200 Dlr.s Løn. 1645 boede J. Gage, Skibskaptejn, i Hyskenstræde, og 1647 var J. G. til Prinsens Begravelse. 1656 og 1657 ses "velb. J. G." atter som Søofficer og i Virksomhed til Skibs 3).

__________

2) Sj. Reg. 21, 281. Klæd. 1644.

3) Klæd. 1645. 55. 57. Kbh. Dipl. VI, 244. Volf, Diar. 653. Sj. Reg. 21, 281.


312

441. 1644-(67). Kornelius Kruse (den ældre) fik 10. Feb. 1644 Løjtnants Bestilling med 150 Dlr., men steg hurtigt til 200, 300 og til sidst (20. Dec. 1647) 350 Dlr.s Løn. Han angives at have faret til Søs 27. Jan. 1644-26. Feb. 1645, 14. Apr.-10. Jul. s. A. og 27. Maj 1646-31. Dec. I 1645 forrettede han Tjeneste især i Norge og var efter Haanden Chef for den kgl. Rosengalej, for den Tønsbergske Fløjte (i Jul.), for Engel Malta, et Silius Marsilius tilhørende Skib (i Avg.), og endelig (i Okt.) for Hann. Sehesteds Galiot, hvormed han skulde konvøjere Den norske Fregat, som førte Kongens Penge ned til København; her skulde K. K. faa videre Ordre af Rigsadmiralen. 1649 fik han 2 Maaneders Kostpenge og 1651 5 Maaneders; han sejlede 4. Dec. 1652-23. Marts 1653 og 13. Jul. 1653 med faa Afbrydelser til 23. Feb. 1656; ogsaa 1657 var han i Fart. - 1655, 29. Avg. fik K. K. Sæde i Admiralitetet, havde fra 8. Jun. 1656 derhos Tilsynet med Reberbanen og Skibsudtaklingen paa Holmen, boede 1661 i Hummerstræde, havde 1662 1287 Dlr. tilgode hos Staten og konvøjerede 1667 med Hummeren de to her byggede, af Frankrig købte Orlogsskibe til Teksel, hvorefter han søgte Elben. - 1641 nævnes en Skipper K. K., der optræder som Forlover. I de senere Aar er vor Skibskaptejn K. K. ikke let at skælne fra Kompasmager K. K. den yngre, der endte som Søofficer 1).

442. 1644-45. Niels Nielsen Kierkel (Kircker) var 10. Feb. 1644 bleven Løjtnant (150 Dlr.). 24. Marts befaledes han med St. Peter at gaa i Konvøj til Baahus og dernæst begive sig til Kristianopel, krydse der under Landet og bemægtige sig Pinker og Skuder, som løb mellem Sverig og Tyskland med Breve og Budskab. Denne Rejse varede 24. Marts-24. Avg.; derpaa sejlede han 30. Sept. 1644-13. Sept. 1645 og forløvedes 3. Nov. - 1614 var N. K. Skipper paa Helsingørskibet Fortuna, der skulde norden om Norge 2).

443. 1644-45. Svend Jensen Varberg blev 20. Feb. 1644 Løjtnant (100 Dlr.) og forløvedes 3. Nov. 1645 3).

__________

1) Sj. Reg. 21, 281. Best. Prot. III, 212. Klæd. 1645-55. N. Saml. 4to IV, 474. 512. V, 216. 407. Bruun, Kort Adl. 390. 396. 411. Afregn. C. 55. 89. Kbh. Dipl. I, 734. Garde, Efterr. I, 165. Becker, Fred. III. II, 193. Kirkebg. Holberg, Damnhist III, 215.

2) Sj. Reg. 21, 281. Sj. Tegn. XXVIII, 177. Klæd. 1645. 47. N. Rigs. IV, 521.

3) Sj. Reg. 21, 281. Klæd. 1645. 47.


313

444. 1644-50. Johan Kolmejer. Levnetsløb 390.

445. 1644. Pros Mund. Levnetsløb 207.

446. 1644-45. Oluf Svendsen Malmø udnævntes 2. Marts 1644 til Løjtnant (150 Dlr.), sejlede 1645, 5. Marts-25. Jun. og forløvedes 3. Nov. Han havde i mange Aar været Skipper; saaledes førte han 1622 Pinken Lindormen til Bergen. 1645 boede "Kaptejn" O, S. M. i Vingaardstræde 1).

447. 1644-(49). Jørgen Lavritsen bliver 2. Marts 1644 Løjtnant (150 Dlr.; 1647 200 Dlr.); fanges 13. Okt. 1644 af Fjenden, men løsgives 26. Okt. 1645, faar derefter 1 Maaneds Kostpenge og er endnu 1649 i Tjenesten. Han boer 1645 i Farvergade, og hans og Hustru Karen Knudsdatters Barn Lavrits døbes 1646 2).

448. 1644-(51). Jep (Ib) Valtzer (Vatzer), "os elskelige, af vor Købsted Helsingør" blev 5. Marts 1644 Løjtnant (150 Dlr., 1. Nov. 1645: 200 Dlr.). Ogsaa i Aarene 1647-51 var han i Marinens Tjeneste 3).

449. 1644-(49). Mattias Møller. Levnetsløb 403.

450. 1644. Jakob Fleck blev 9. Marts d. A. Løjtnant (150 Dlr.), men døde 3. Sept. og Efterleversken modtog Pensionen 4).

451. 1644. Mogens Davidsen førte 1622 som Skipper Pinken Dragen til Bergen; modtog ogsaa senere fortjente Kostpenge for (vel som Skipper) at have ført Tre Kroners Galej 7. Nov. 1627-27. Jan. 1628; blev 20. Marts 1644 Løjtnant (150 Dlr.) og forløvedes 13. Okt. 1644. 1645 boede "Kaptejn" M. D.s Enke ved Vingaardstræde 5).

452. 1644. Peter Lavritsen (Lavrsen) blev 20. Marts d. A. Løjtnant (150 Dlr.). 23. Apr. fik han og Hustru Anne Hosslersdatter (?) deres Barn Zibellæ døbt. "P. Lorens" boede 1645 i Øster Kvarter 6).

453. 1644-(47). Henrik Ejlertsen (Ellers) blev 26. Marts 1644 Løjtnant med 24 Dlr. maaiiedlig. Løn; 15. Marts

__________

1) Sj. Reg. 21, 281. Klæd. 1645. 47. N. Mag. II, 187. Kbh. Dipl. VI, 236.

2) Sj. Reg. 21, 281. Klæd. 1643-49. Kirkebg. Kbh. Dipl. VI, 258.

3) Sj. Reg. 21, 281. Best. Prot. III, 235. Klæd. 1645-51.

4) Klæd. 1644.

5) N. Mag. II, 187. Klæd. 1627. 45. Sj. Reg. 21, 281. Kbh. Dipl. VI, 236.

6). Sj. Reg. 21, 281. Kirkebg. Kbh. Dipl. VI, 232.


314

1645 bevilgedes ham Aarsløn som Kaptejn, og 1647 havde han 250 Dlr. Da boede han i Løvstræde 1).

454. 1644. Henrik Johansen bestilles 26. Marts d. A. i Lybek som Skibsløjtnant med 24 Dlr. Løn om Maaneden, men afgaar ved Døden 20. Avg. 2).

455. 1644-(51). Lavrits (Lorens) Petersen blev 27. Marts 1644 Løjtnant med 150 Dlr.s aarlig Løn, fik i Nov. 1645 50 Dlr.s Tillæg og fandtes ogsaa i Tjenesten 1647-51 3).

456. 1644-45. Peter Rasmussen blev 30. Marts 1644 Maanedsløjtnant (24 Dlr.) men fik 1. Dec. Kaptejns Aarsløn (300 Dlr.), fortjente 4 Maaneders Kostpenge og døde 1. Jun. 1645. 5. Avg. befaledes Rentemestrene at udbetale Efterleversken Engel Peiters hendes Husbonds resterende Besolding 4).

457. 1644. Frederik von Buchwald. Levnetsløb 285.

458. 1644-46. Ludvig (Lavrits) von Witten (Withe) antages (som Maanedsløjtnant) og udsejler 10. Apr. 1644, til 31. Okt., da han med Lammet er hjemkommen; bestilles 3. Maj 1645 for Skibsløjtnant (200 Dlr.) indtil 21. Avg., da han udnævnes til Skibskaptejn. Men 28. Jun. 1646 forløves han 5).

459. 1644-45. Jesse Holck blev 10. Apr. 1644 Skibskaptejn (250 Dlr.), sejlede 4. Maj-24. Avg. og aftakkedes 8. Maj 1645. 1. Sept. 1628 befaledes Admiralitetet at dømme i en Sag angaaende et hollandsk Skib, som af en Kaptejn Jessenus Holche var anholdt og bragt til Kristiania 6).

460. 1644. Jarmen Kloppenberg antages 13. Apr. d. A. som Maanedsløjtnant (20 Dlr.) og afskediges 29. Avg. 7).

461. (1644). Adser Ris var 1644 til Skibs 1. Apr.-28. Dec. Han førte Jomfrusvenden, var i Slutningen af Jun. sendt Øster paa for at skaffe Kundskab, stødte 29. Jun. atter til Flaaden under Stævns og deltog i Slaget 1. Jul. i J. Vinds Eskadre 8).

462. (1644). Stalder Kaas. Levnetsløb 193.

463. 1644-45. Kort Haffuekost (Haurkost) faar 4. Maj 1644 Kaptejns Bestilling (200 Dlr.) og er til Søs i 3 Maaneder. 26. Jun. 1645 fornyes hans Bestalling, og han tilforordnes

__________

1) Sj. Reg. 21, 347. Klæd. 1644-47. Kbh. Dipl. VI, 303.

2) Klæd 1644

3) Best Prot. III, 238. Klæd. 1647-51.

4) Sj. Reg. 21, 344 Klæd. 1645. Sj. Tegn. XXVIII, 409.

5) Sj. Reg. 21, 380. Klæd. 1645. 47.

6) Klæd. 1644. Sj. Tegn. XXIV, 115.

7) Klæd 1644.

8) Klæd. 1644. Bruun, Kolb. 34. 60.


315

til at anføre et "Brandskib", hvorfor der loves ham en Gave af 300 Dlr. in specie, dersom han, Fjenden til Skade, Brandskibet vel anligger. Han fungerer saa 23. Jun.-1. Sept., hvorpaa han forløves 3. Nov. 1).

464. 1644. Klavs Lesche, Skibskaptejn med 40 Dlr. om Maaneden, antaget i Lybek, var i denne Stilling 16. Maj-16. Avg. 1644 2).

465. 1644. Hans Lybek, antaget 16. Maj i Lybek som (Maaneds ?) Løjtnant, døde allerede 22. Avg. 2).

466. 1644-45. Jørgen Knudsen, Løjtnant, antaget 17. Maj 1644, forløvet 3. Nov. 1645 3).

467. 1644-78. Rikardt Andersen (Stud) fik 14. Marts 1644 Pas paa Kaperen Jægeren som Fribytterkaptejn, men antoges derpaa 21. Maj som Skibsløjtnant (150 Dlr.) og var i Virksomhed til 26. Okt. 7. Okt. bevilges ham Halvparten af en Skude, som han havde taget under Femern og som de svenske vare løbne fra. I Slaget under Lolland førte han en Galej. 1645 fo'r han til Søs 14. Apr.-30. Sept og fik 1. Nov. et Lønningstillæg paa 50 Dlr. I Aarene 1655, 57-59 og 61 var han i Fart; fik 1660 Nr. 4 i Laksestræde udlagt, hvor han ogsaa boede 1668; havde 1670 300 Dlr.s Gage og udnævntes 1678 til Chef paa Fregatten Vildmanden, Vagtskib i Bælt, men døde midt paa Sommeren 4).

468. 1644-45. Jakob Bahr (Bare) blev 22. Maj 1644 Skibsløjtnant (150 Dlr.) og forløvedes 3. Nov. 1645. Han boede da paa Østergade 5).

469. 1644-(49). Anders Weinhugger (Vinhuger) var Løjtnant (150 Dlr.) fra 24. Maj 1644 at regne. 1. Jun. 1644 fik Peter Harbo, Kaptejn paa Føniks, Kongebrev om, at A. W. skulde være Løjtnant hos ham, "og dersom A. W. sig forholder, som det sig bør, skal han bekomme vores naadige Bestalling". Denne udfærdigedes 28. Apr. 1645, og A. W. fungerede 5. Jul.-7. Sept. 1644. 29. Avg. 1646 fik han 200 Dlr.s Løn og var endnu 1647-49 i Tjeneste 6).

__________

1) Sj. Reg. 21, 311. 373. Klæd. 1644-47.

2) Klæd. 1644.

3) Klæd. 1645. 47.

4) Sj. Reg. 21, 310. 323. Sj. Tegn. XXVIII, 232. Best. Prot. III, 326. Garde, Efterr. I, 143. Klæd. 1645-61. Kbh. Dipl. V, 713. II, 811. Bruun, Kort Adl. 411. Lützov 225.

5) Klæd. 1644. 45 Kbh. Dipl. VI, 326.

6) Sj. Reg. 21, 359. 544. Sj. Tegn. XXVIII, 185. Klæd. 1645-49. Er maaske den "Kapt. Anders Andersen", som 1645 boede i Admiralgade. Kbh. Dipl. VI, 239.


316

470. 1644-45. Jakob Lerke bliver 2. Jun. 1644 antaget som Maanedsløjtnant og er til Søs 5. Jun.-10. Nov. 28. Marts 1645 bevilges ham Aarsbesolding som Kaptejn (250 Dlr.), men 3. Nov. forløves han 1).

471. 1644. Oluf Steffensen af Glykstad fik 3. Jun. 1644 paa Trefoldighed i Flækkerø 2 enslydende Bestillinger som Kaptejn til Lands og Vands. Som Løn tillodes det ham at beholde det, han "byttede". Han fungerede derpaa som "Admiral" ved Elben og Sønderjyllands Vestkyst og deltog (i Avg.) i de danskes Belejring af Riberhus. Han havde tidligere leveret Tømmer til Kongen 2).

472. 1644-(47). Peter Mattissen Riber blev 25. Jun. 1644 Løjtnant (150 Dlr.) og var endnu i Tjeneste ved Paaske 1647 3).

473. 1644-(45). Anders Bøjsen var Kaptejn (150 Dlr.) fra 25. Jun. 1644 og tjente vel endnu i Nov. 1645 4).

474. (1644). Trond Tejste. Levnetsløb 326.

475. 1644-(66). Fit (Vit) Johansen (Jansen) Ertman blev 13. Jul. 1644 Løjtnant (150 Dlr.; 1. Nov. 1645: 200 Dlr.) og sejlede 5. Jun.-9. Sept. 1645. Han var nu vedblivende i Tjenesten og til Skibs 1652-59. For Tiden 1652-1663 havde han til gode hos Kongen 1872 Dlr. (300 Dlr. aarlig Løn). I Okt. 1658 var han næstkommanderende paa H. Bjelkes Admiralskib Trefoldighed; blev 1660 sat til at vaage over Karantæneforanstaltninger paa Københavns Red, førte 1663 Trælast fra Norge til Holmen paa Den sorte Bjørn og overværede 1666 Prøveprædikener i Holmens Kirke. Men 1668 omtales Afy (eller Anneke), salig Fit Jansens. 1645 boede P. J. uden Østerport 5).

476. 1644-(55). Arne (Arnt) Tøgersen (Torgiersen, Thorchersen) beskikkes 25. Jul. 1644 til Skibsløjtnant (150 Dlr.), fik 1. Nov. 1645 50 Dlr.s Lønningstillæg og vides at have været i Tjenesten indtil 1655, da han endnu gjorde Farter til

__________

1) Klæd. 1645.

2) Sj. Reg. 21, 294. Kinch II, 376. Breve III, 304 IV, 148.

3) Sj. Reg. 21, 301. Klæd. 1645. Kbh. Dipl. VI, 233.

4) Sj. Reg. 21, 295. Klæd. 1645.

5) Sj. Reg. 21, 348. Klæd. 1645-49, Best. Prot III, 250 Afregn. A, 8. Kbh. Dipl. V, 525. VI, 351. 327. Lützov 222. Kirkebg. Wulff, Jens Bang, 9. 195 omtales en Johan Ertman i Aalborg


317

Søs. Hans Hustru hed Inger Isaksdatter; Barnet Karen døbtes 1646 og Erik 1647 1).

477. (1644)-(49). Niels Jensen (Bøge). Levnetsløb 310.

478. 1644-(73). Jørgen Plovmand (Plou) udnævnes 13. Okt. 1644 til Løjtnant til Skibs (150 Dlr.), samme Dag, som han under Lolland tages til Fange af Svensken; 22. Apr. 1645 kommer han atter fri og faar 50 Dlr.s Tillæg 1. Nov. Han er ogsaa Søofficer under Frederik III og i Fart Aarene 1653, 55-58 og 61. 1660 vurderes Nr. 30 i Laksegade for Kaptejn J. P., som endnu 1668 boede der. 1670 har han 300 Dlr. i Gage. 1673 sejlede Kaptejn P. fra Drammen til København med Skibet København 2).

479. (1644)-(50). Thomas Diriksen træffes første Gang som Officer 13. Okt. 1644, da han under Lolland faldt i svensk Fangenskab, hvoraf han løslodes 26. Okt. 1645. Derpaa vedblev han at tjene i Marinen indtil omtr. 1650. Da maa han have faaet Afsked, men 16. Jul. 1653 antoges T. D. paa ny med 200 Dlr. og er i Fart 1656-61. 1658 var T. D. Viceadmiral N. Helts Løjtnant paa Hannibal, der skulde sekundere Hollænderne; 1670 havde han 250 Dlr. i Gage. - T. D.s Hustru hed Karen Mikkelsdatter; 1647 døbtes deres Anna Lisbet og 1648 Mikkel 3).

480. (1644)-45. Peter Hansen Holst. "Kaptejn Holst" var 1644 Chef paa Kronfisken, der under Lolland kom paa Grund og toges af Fjenden. 3. Nov. 1645 forløvedes P. H. H. 4).

481. (1644). Jørgen Belov. D. A. skrev Kongen: "Der er en gammel Herremand her i Byen, ved Navn J. B., som jeg haver lovet Kaptejns Plads, og skal den samme bruges med første Lejlighed paa et af Skibene". Han havde 1599-1601 været Hofjunker og skal være "bleven" i Slaget under Lol-

__________

1) Sj. Tegn. XXVIII, 232. Best. Prot. III, 233. Klæd. 1647-55. Kirkebg.

2) Best. Prot. III, 230. Sj. Reg. 21, 348(?). Klæd. 1645-61. Bruun, Kort Adl. 411. Kbh. Dipl. V, 701. II, 811. Hist. Tids. 3 R. III, 632. En J. Plog arbejdede 1619-21 paa Frederiksborg, Glykstad og Københavns Befæstning. Breve I, 167. Sj. Reg 17, 125.

3) Klæd. 1645-61. Kirkebg. Kbh. Dipl. V, 525. Bruun, Kort Adl. 411.

4) Garde, Efterr. I, 142. Klæd. 1645.


318

land. Søn af Vielnek B. og Katarine Kamptz og gift med Ursula Bilov 1).

482. (1644). St(en?) Haugers førte Galejen Højenhald i Slaget under Lolland 1644 2).

483. (1644). Henrik Hagedorn "paa K. Maj.s Skib Fides skudt og død den 13. Okt. 1644" 3).

484. 1644-58 el. 59. Peter Jensen Bredal skal være født i Ditmarsken og have begyndt sin Løbebane i Marinen som simpel Matros. Kaptejn blev han 23. Nov. 1644 (200 Dlr. og 1. Nov. 1645: 250 Dlr.). I 1645 havde han sejlet 27. Sept.-6. Okt. og desuden fortjent 7 Maaneders Kostpenge. 1651 indgav Kaptejn P. B. en Supplikation, som Kongen, for at blive forskaanet for videre Overløb, befalede Lensmanden paa Baahus at tage sig af. Efter at han havde været til Søs 1653 Apr.-Okt. og faaet sin Bestalling fornyet, deltog han i Svenskekrigen og kæmpede 1657 med i Slagene ved Møen og Falsterbo. Dernæst beordredes han af Admiral H. Bjelke med 4 Skibe at holde sig i Søen saa længe som muligt. Isen lukkede ham inde i Nyborg Fjord (1658), og de svenske angreb, men han skrev til Kongen, at han vilde forsvare sig til sidste Mand, og holdt Ord: Skibene bragtes i god Behold til København, hvor H. Maj. "beviste P. B. all Æres-Tegn", udnævnte ham til Ekvipagemester paa Holmen og skænkede ham 6 af Skipperboderne som Pant for 1900 Dlr. Under Københavns Belejring løb N. Helt og P. B. med Skytbaade i Kalvebodstrand (24. Avg.) for at ruinere de af Fjenden til et Angreb paa Amager samlede Skibe. Det lykkedes, en fjendtlig Orlogsfregat maatte endog kappe Ankertov for at undgaa Entring, og 19 Skuder og 5 Pramme førtes til København. I Okt. kommanderede han Tre Løver som Viceadmiral. I Nov. maatte P. B. først forstærke H. Bjelkes Flaadeafdeling for Landskrone og sejlede dernæst med Skibe til den nørre- og sønderjydske Kyst for at beskytte Overførelsen af Tropper. Men da P. B. i Maj 1659 laa ved Æbeltoft, blev han angrebet af Fjenden: P. B. mistede begge Benene og døde kort efter; Skibene gik tabt. Efter anden Beretning er P. B. allerede 18. Dec. 1658 faldet under Angrebet paa Sønderborg Slot, da han vilde entre et fjendtligt Skib.

__________

1) Breve V, 427. Adelsaarbog.

2) Garde, Efterr. I, 143.

3) Klæd. 1645.


319

1675 fik Jacobus Petri Bredalinus, Discipel ved Metropolitanskolen, af Rektor et ret godt Testimonium, tildels paa Grund af adsiduus lamentantis interpellantisque matris (Helvig Hansdatters) fletus et ejulatus 1).

485. (1644)-(53). Niklas (Nikolaj) Jansen (Johansen). I 1644 havde N. J. været 12 Dage "over til Malmø"; 23. Feb. 1645 blev N. "Hansen" Skibskaptejn (200 Dlr. og 19. Feb. 1649: 250 Dlr.). 1647-53 var N. J. (H.) endnu i Tjenesten med 250 Dlr.s Løn. En Klavs Johansen var Enspænder fra 1635 2).

486. 1645. Jokum Wart von Staden blev 1. Jan. d. A. Skibskaptejn (300 Dlr.) 3).

487. 1645-57. Kristoffer Lindenov. Levnetsløb 15.

488. 1645-54. Hans Petersen Nordmand bestilles 6. Marts 1645 til Skibsløjtnant (150 Dlr.) og er i Fart 25. Okt.-12. Nov. samt senere i 3 Maaneder. 31. Jul. 1647 sendes "Kaptejn Gellius" (Levnetsløb 495) til Norge og ønsker da at faa H. P., "en norsk Løjtnant", med sig; 1649 modtager H. P. endvidere 6 Ugers Kostpenge. H. P., der 1. Nov. 1645 har faaet 50 Dlr.s Tillæg, dør 18. Apr. 1654; Enken Malene har da 672 Dlr. til gode hos Staten. - En H. P. var Postbud ad Sverig 1633-41; en anden H. P. var (Marts -Okt. 1645) Visitør i Trondhjem, men fik Afsked, da han selvraadigt "afsatte Tjenere" 4).

489. 1645-56. Niels Trolle. Levnetsløb 7.

490. 1645-(53) Bode Albertsen antages 20. Marts 1645 som Løjtnant (150 Dlr., 1. Nov. 200 Dlr.). 1647-53 var han endnu i Tjenesten 5).

__________

1) Sj. Reg. 21, 315. Best. Prot. III, 219. Klæd. 1645-57. N. Rigsr. X, 152. Kbh. Dipl. V, 445. 501. 508. 526. Becker, Frederik III, I, 396. Vaupell, D. d. Hærs Hist. I, 32. Nielsen, II, 295. Hist. Tids. III, 301. 3 R. III, 675. Biogr. Leks. III, 35.

2) Klæd. 1644-49. Rentek. 1872, 158. - Om Henrik Bjelke, den senere Rigsadmiral, der i Følge Traditionen skal have været blandt Kristian IV's Søofficerer, men først 31. Avg. 1648 faar Bestalling til at tjene til Lands og til Vands for 200 Dlr. om Maaneden, se Sj. Reg. 21, 15. Bruun, Kolbh. 232. Fridericia II, 413.

3) Sj. Reg 21, 403.

4) Sj. Reg. 21, 344. Sj. Tegn. XXIX, 235. Klæd. 1645-49. Best. Prot. III, 234. Afregn. P, 55, 3. Rentek. 1872, 208. N. Saml. 4to III, 126. V, 413.

5) Best. Prot. III, 249. Sj. Reg. 21, 348. Klæd. 1645-51.


320

491. 1645. Rasmus Hansen. Levnetsløb 392.

492. 1645-(50). Karsten Thomasen blev 23. Apr. 1645 Løjtnant med 150 Dlr. (1. Nov. 200 Dlr.), sejlede 12. Jun.-9. Sept. og stod ogsaa 1650 i Nummer som Officer. 1646 havde K. T. og Ingeborg Petersdatter Sønnen Thommus til Daab. En K. T. var Enspænder 1612-13 1).

493. 1645-(51). Oluf Rasmussen (Nordmand) beskikkes 3. Maj 1645 til Løjtnant (150 Dlr.; 1. Nov.: 200 Dlr.); 1651 og 1656-58 ses han i aktiv Tjeneste. 1660 fik "Kaptejn O. R." Nr. 27 i Hummergade udlagt for 225 Dlr. Han og Hustru Inger Jensdatter havde 1647 Barnet Ingeborg til Daab. 6. Dec. 1651 dømtes O. R. Nordmand, som i København havde truet Martinus Tancke, forhenværende Resident i Haag, til at være æreløs og gaa paa Holmen hans Livstid og der vel bevares, for at Tancke kunde være sit Liv sikker. O. R. maa dog senere være bleven benaadet 2).

494. 1645. Jokum (Johan) Pølcke blev 1. Jun. d. A. Løjtnant (150 Dlr.) og forløvedes 4. Nov. 3).

495. 1645-60. Gelles Leonhardtsen (Gille, Gellius, Jelles, Lennertsen, Lennerts) blev 7. Jun. 1645 Kaptejn (400 Dlr.). Da han havde god Erfarenhed om Fiskeriets Beskaffenhed, forløvedes han med fuld Gage 31. Jul. 1645 for at rejse til Norge til Fiskeriets Fremme der (Levnetsløb 488). Han hævede d. A. Kostpenge for 23. Marts-24. Maj, 14. Jun.-26. Jul. og 9. Avg.-11. Nov. og desuden for 1 1/2 Maaned. 4. Marts 1648 kapitulerede han med Gabriel Marselis, Faktor i Amsterdam, om et Traktement af 400 Dlr. til sig selv og Matrosgage for Sønnen Bondevin; tillige betaltes der for Sønnens Rejse fra Holland til Danmark; 22. Jun. 1649 fik G. L. Tilladelse til i Fredstid, og naar Kongen ej hans Tjeneste behøvede, at sejle i Østersøen og andre Steder og dog beholde Lønnen. Men 1649, 52, 53, 57 og 58 udbetaltes der ham Kostpenge i Kongens Tjeneste; 1658 var han saaledes Kaptejn paa Norske Løve. 1660 købte han den Vaaning, han iboede, Nr. 17 tvært

__________

1) Best. Prot. III, 248. Sj. Reg. 21, 374. Klæd. 1645-49. Kirkebg. Rentek. 1872, 156.

2) Best. Prot. III, 229. Klæd. 1645-55. Kbh. Dipl. V, 701. Kirkebg. D. Mag. 3 R. IV, 135. Breve V, 18.

3) Sj. Reg. 21, 373. Klæd. 1645.


321

for Holmen. 1647, 19. Feb. befaledes Rentemestrene at lade G. L. bekomme et halvt Aars Løn til Hustruens Begravelse 1).

496. 1645. Jørgen (Jokum, Jakob) Hejdtman, der 26. Jun. 1645 var bleven Kaptejn (200 Dlr.), blev tillige Fører af et Brandskib, og der lovedes ham endvidere 300 Dlr. in specie, hvis han tilføjede Fjenden Skade. Han fungerede til 1. Sept. 2).

497. 1645-(53). Jokum Jorresen Wall (Jorresvall, Jorresen) blev 26. Jun. 1645 Kaptejn (200 Dlr.). J. "Botval" fik s. D. et Brandskib at føre, med Løfte om en Belønning paa 300 Dlr. in specie, dersom han blev Fjenden til Skade. J. J. sejlede 23. Jun.-1. Sept. 1645, modtog senere endnu en Maaneds Kostpenge og forekommer fremdeles 1649-53. - 1646 havde J. J. og Dorrete Rasmusdatter deres Søn Jakob til Daaben; 1648 deres Berete 3).

498. 1645. Didrik Bentsen Kongell udnævnes 26. Jun. 1645 til Kaptejn (200 Dlr.) og til Fører af en Brander med Løfte om 300 Dlr. in specie, dersom han tilføjer Fjenden Skade; han fungerer indtil 1. Sept. og hæver desuden 1 Maaneds Kostpenge, da han forløves 3. Nov. Han antages atter i Tjenesten 26. Apr. 1653 (200 Dlr.) og farer til Søs 1655 og 57. - 5. Avg. 1645 have D. B. og Anne Petersdatter deres Bente til Daab i Holmens Kirke 4).

499. (1645)-(47). Johan (Jan) Hardt (Haardt) sejlede 5. Jun.-9. Sept. 1645 og var endnu i Tjenesten ved Paaske 1647 5).

500. (1645). Aleksander Sitton (Seaton). 22. Okt. 1627 androg Oberstløjtnant Ziton, hvorledes der efter sidste Munstring i Assens resterede ham nogle Penge. 24. Maj 1628 bestiltes "Aleksander Engelsk" til Kaptejn over Landfolket i Norge. 16. Maj 1645 sender Kongen Oberst S., som tilforn havde været i kgl. Tjeneste, med Hannibal Sehested til Norge. Han anvendtes først til Lands, men 15. Jul. satte H. Sehested ham til Admiral over en Flaade-

__________

1) Sj. Reg. 21, 378. Best. Prot. III, 215-17. Sj. Tegn. XXIX, 235. 140. Klæd. 1647-55. Kbh. Dip. V, 525. 700.

2) Sj. Reg. 21, 373. Klæd. 1645. 47.

3) Sj. Reg. 21, 373. Best. Prot. III, 211. Klæd. 1645-51. Kirkebg.

4) Sj. Reg. 21, 373. Klæd. 1645. 53. 55. 57. Kirkebg.

5) Klæd. 1645. 47. - Om Oluf Koldevej, Fører af "Anders Madsens Fregat" (i Norge), "i K. Maj.s Tjeneste" (?) N. Saml. 4to IV, 472.


322

afdeling paa 8 Skibe, der skulde gøre en Ekspedition mod Gøteelven. 2. Avg. var denne Flaade ankommen til Marstrand. 14. Avg. kommanderedes 10 Skibe under A. S.s Anførsel til at konvøjere en Lastflaade ned til Danmark, men først 11.Sept. skriver H. Sehested en Anbefalingsskrivelse, som A. S., der "var befalet denne norske Flaade", skulde have med: "A. S. begærer underdanig at maatte salutere E. Maj.; han har, udimidlertid han har været her, komporteret sig vel". 14. Avg. synes H. Sehested en Tid at have haft den Tanke at lade A. S. faa en Kommando i Land (paa Agershus) og sætte S. G. Akeleje alene over Flaaden. I Okt. tjente A. S. vistnok atter som Landmilitær 1).

501. 1645. Sigvard Gabrielsen Akeleje. Levnetsløb 133.

502. 1645-(49). Daniel Blom udnævnes 2. Avg. 1645 til Skibsløjtnant (150 Dlr. og senere 200 Dlr.) og er 1647-49 endnu i Marinens Tjeneste 2).

503. 1645. Lavrits Købken blev 21. Avg. 1645 Kaptejn med 250 Dlr. og fra 1. Nov. med 300 Dlr. 3).

504. (1645)-(61). Enevold Frederik Akeleje var Søofficer mindst fra 1645, thi der forefindes en Seddel om hans Lønning, undertegnet 1. Nov. af O. Gedde. 1646 androg E. F. A., om han mod at beholde sin Besolding maatte 1 1/2 Aar sig videre til Søs forsøge udi Forhaabning at ville blive dygtigere og mere capable at gøre Kongen og Fædrelandet Tjeneste. Det bevilgedes ham 10. Apr.; dog skulde han med rigtige Passer bevise, i hvilke Occasioner og hvor han desimidlertid havde tjent. 21. Avg. 1647 tillodes det ham at blive endnu et Aar uden Lands, paa det han sig udi Navigationen og Artillerikunsten desto bedre kunde lade sig informere. 2. Nov. 1648 blev han Skibshøvedsmand (250 Dlr.). 25. Marts 1653 indkaldtes han til Flaaden at mælde sig hos Holmens Admiral, hvorefter han var 6 Maaneder til Skibs; ligeledes findes han 1657 og 61 i Virksomhed. - E. F. A. til Hjulerød var Søn af

__________

1) Sj. Tegn. XXIII, 403. N. Rigsr. VI, 39. VIII, 366. N. Saml. 4to IV og V.

2) Sj. Reg. 21, 405. Klæd. 1645-49.

3) Best. Prot. III, 223. - Anders Briks, bestalter Skibskaptejn paa en norsk Fregat, presser i Avg. 1645 Skibsfolk til Flaaden. N. Saml. 4to V, 216.


323

Knud Gabrielsen A. og Sofie Vøjen, blev Landsdommer i Halland, gift med Margrete Stensen og døde 1679 1).

505. (1645). Henrik Tancke havde 1645 været Søofficer, men forløvedes 4. Nov. 1645. Han antoges atter 10. Jul. 1652 som Løjtnant (150 Dlr., 26. Feb. 1654 paa Ansøgning 200 Dlr.), var paa Togt i Aarene 1655-58 og kaldes 1658 Kaptejn, men synes forløvet 16. Dec. 1658. Et Gældsbevis fra ham til Povl Simonsen paa 216 Dlr. er affattet paa tysk 2).

506. (1645)-(49). Herman Hermansen Stahl (Staaell) anføres i Sept. 1645 i Holmens Kirkebog som Lutenant og var endnu 1647-49 Officer med 200 Dlr. 1645 fik H. S. og Anna Nielsdatter Barnet Malene døbt, 1647: Herman og 1649: Margrete, som "er dødt" 3).

507. (1645). Kristoffer Didriksen, Søn af Didrik Sandersen, Borgmester i Kristiania, og Guri Trondsdatter og gift med Karen Schøller, skal have været Kaptejn paa et "Orlogsskib" 1645. Han og hans Broder Johan bleve adlede af Frederik III under Navn von Tack 4).

508. (1645)-(50). Hans Dal var Skibsløjtnant (200 Dlr.) ved Paaske 1647; men var det vist allerede 1645 og i det mindste indtil 1650. H. D., "vores forrige Løjtnant til Skibs", indgav 1651 en Supplikation om en Sag, hvori Lensmanden paa Bergenhus skulde hjælpe ham til Rette. 1. Marts 1653 blev han atter antagen med 200 Dlr.s Gage; var 1655-61 til Søs; boede 1668 (som Kaptejn) i Laksestræde og havde 1670 300 Dlr.s Løn 5).

509. (1645). Niels Børgesen nævnes blandt "de Kaptejner og Løjtnanter, som indtil 3. Nov. 1645 havde faaet Forstrækning i Følge Kristoffer Lindenovs Seddel" 6).

510. (1645). Mads Madsen havde 3. Nov. 1645 faaet Forstrækning. M. M. var Kaptejn og i Fart 1657 og 58 og boede 1668 i Store Færgestræde 7).

__________

1) D. Saml. 724. 667. 723. Reg. Geh. Ark. Sj. Reg. 21, 469. Sj. Tegn. XXIX, 242. Klæd. 1649-57. Adelsaarbog.

2) Klæd 1645-57. Afregn. P, 55, 3.

3) Klæd. 1645-49. Kirkebg.

4) N. Saml. 4to IV, 501.

5) Klæd. 1645-61. N. Rigsr. X, 148. Bruun, Kort Adl. 411. Kbh. Dipl. II, 811.

6) Klæd. 1645. (Levnetsløb 310 ?)

7) Klæd. 1645. 57. Kbh. Dipl. II, 808.


324

511. (1645). Morten Petersen havde faaet Forstrækning indtil 3. Nov. 1645. 1657 var han Kaptejn og til Søs 1).

512. (1645). Vibolt Petersen fik Forstrækning til 3. Nov. 1645, antages 13. Nov. 1648 paa ny (300 Dlr.), forløves 12. Apr. 1650 og kommer atter i Tjenesten 1. Jan. 1654 2).

513. (1645). Albrekt Nissen, Kaptejn (300 Dlr.), faar Afsked 3. Nov. 1645 3).

514. (1645). Henrik Jensen forløves 3. Nov. 1645 som Søofficer 3).

515. (1645). Niels Eriksen, Skibsofficer, forløves 3. Nov. 1645 3).

516. (1645). Anders Hansen, Kaptejn, og Hustru Johanne Hansdatter havde 27. Dec. 1645 Barnet Zander til Daab i Holmens Kirke 4).

517. (1645). Gunder Andersen, "Skibsløjtnant", og Hustru boede 1645 i Daniel Bundtmagers Gaard ved Farvergade 5).

518. (1647)-(60) Lavrits Bertelsen. Levnetsløb 334.

__________

1) Klæd. 1645. 55.

2) Klæd. 1645-55.

3) Klæd. 1645.

4) Kirkebg.

5) Kbh. Dipl. VI, 261. G. A. er maaske identisk med G. Ranuigk (Levnetsløb 318). Kbh. Dipl. VI, 234 anføres som boende (1645) ved Nikolaj Kirkegaard: K. Maj.s Kaptejner Jørgen Lavtrup og Klavs Brandt (se Levnetsløb 396).

__________


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: ons sep 22 19:55:27 CEST 2004
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top