eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm.

Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm.
    - Kapitel III F

Kbh., Gyldendalske Boghandel, 1889

Hans Daniel Lind (1847-1924)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk, og udgivet september 2004. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

274

F.

Skibsofficerer,

tagne i Tjeneste i Aarene 1631-48.

319. 1631-45. Jakob Andersen var 5. Jan. 1631 blevet Løjtnant (150 Dlr.), var 1632 (i Maj) K. Stensens Løjtnant paa De to Løver i Vestersøen og fungerede senere 22. Okt.-18. Marts n. A. 1634 forordnedes han at ligge paa Strømmen udi Prinsens Bilager, og senere sejlede han 17. Okt.-20. Nov. og 1636 13. Apr.-31. Avg. Paaske 1638 var han udnævnt til Kaptejn med 200 Dlr.s Pension, som Avg. 1640 forhøjedes til 300 Dlr., og i Maj d. A. skulde han paa Havhesten opvarte Norske Løve. 1641 i Maj sendtes han til Hertugdømmerne for at bemægtige sig Salpeter fra Skibene og føre det til Guvernøren i Kristianspris. 1642 sejlede han 1. Maj-7. Jul.; i 1643: 18. Marts-9. Jul. og 29. Avg.-


275

20. Nov.; i Marts konvøjerede han med St. Peters Galej under Admiral H. Lydersen Øksneskibe til Holland. 1644 deltog J. A. i Krigen 1. Feb.-7. Nov. Han kommanderede Forlorne Søn, der 29. Feb. sammen med Haabet sendtes til Hallands Kyst at skaffe alle Skuder og Baade til København, for at de ikke skulde falde i Svenskens Gevalt, hvorefter han i Øresund indhentede nærmere Ordre. Straks efter laa han for Elfsborg og borttog her en svensk "Galeon", hvormed han 12. Maj ankom til Helsingør. Herom tryktes en "sandfærdig Beretning". Han var 1. Maj blevet sendt til Kristian IV's Eskadre ved Gøteelv og 8. Maj til Samsø. J. A. forløvedes 3. Nov. 1645. Han skal være født 1589, død 1676 og begravet 4. Jun. i Holmens Kirke. Hans første Hustru fødte ham 1635 og 1636 2 Døtre, der begge hed Anna. 25. Feb. 1637 trolovedes han med Mette Johansdatter, Skrædder J. Pops Datter i Aalborg, og i Dec. fik Ægteparret, der boede i Badstuestræde, et Barn døbt. 1638 fødtes Barnet Hans, 1640: Mette, 1642: Villads og 1644 endnu et Barn. 1645 boede J. A. i Skindergade og skal senere have ægtet Anna Simonsdatter. 1646 ejede han en Part af Mikkel Vibes Have uden Vesterport 1).

320. 1631-32. Frans (von) Stenvinkel havde 1630 paa nogle Aars Tid været i Ostindisk Kompagnis Tjeneste paa den ostindiske Rejse, derover alt sit tilsat, og dog ikke kunnet bekomme den ham tilsagte Løn og Besolding. Paa hans Klage beordredes Kompagniets Forvaltere at kontentere ham. 8. Apr. 1631 blev han Skibsløjtnant (150 Dlr.), var 7. Maj 1632 P. Harbos Løjtnant paa De tre Løver i Vestersøen og aftakkedes 1. Avg. Senere blev han af Jens Bjelke ansat til Tolder i Bergenshus Len, men afskaffedes 1639, anseendes, han ikke var værd at betros til nogen Bestilling, eftersom han formedelst adskillige hans Bedrifter og uterlige Forhold var ble ven forvist Danmark. Desuagtet vedblev han senere (1644) paa egen Haand at drive Tolder- og Visitørforretninger i Norge, foregivende, derpaa at have General visitørens Befaling. Der udgik da det Konge-

__________

1) Sj. Reg. 19, 17. 20, 63. 268. 21, 49. 230. 279. Klæd. 1631. 34. 36. 42. 43-45. Kirkebg. Breve III, 335. D. Saml. VI, 265. Stolpe, Dagspressen I, LXI Kbh. Dipl. VI, 289. Nielsen IV, 338. Lützow 12.


276

bud, at han skulde udvises af Bergenhus Len eller velforvaret skikkes til København 1).

321. 1631-(33). Ove Dal blev 1. Maj 1631 Skibsløjtnant (150 Dlr.), sendtes i Maj 1632 som Chef paa Flyendes Hjort under H. Vind i Østersøen, udsejlede i Marts 1633 i Vestersø med Kronet Galej under A. Muat og var til Søs 4. Maj 1632-4. Apr. 1633. O. D., Søn af Lavrits D., skrives til Malkenæs og Sandvigen i Søndhordlen 2).

322. 1631-46. Stenzel von Jasmund. Levnetsløb 241.

323. 1632-45. Frans Nielsen (Nilson) blev 25. Feb. 1632 Løjtnant (150 Dlr). Uagtet han ogsaa de følgende Aar anføres i Regnskaberne som Officer, høre vi dog intet om ham før 1639, da han gjorde Togt 28. Marts-29. Jan. 1640. I Jun. 1639 laa han som tilforordnet Admiral over Galejerne Dybendal og St. Peter i Bælt og skulde i Okt. med Højenhald løbe i Sliens Fjord og kræve Salpetertold. I Maj 1640 befaledes han paa Ørnen at opvarte Norske Løve, og 11. Avg. blev han Kaptejn (200 Dlr). 1644 gjorde han Krigstogt fra 7. Feb. (-18. Feb. 1645), var 26. Maj 1644 i Kongens Eskadre med Samsons Galej i Flækkerø, udsendtes for at opsøge P. Munds Flaade og byde ham at forføje sig til Flækkerø, kommanderede samme Skib i P. Munds Eskadre paa Kolbergerhede og var i Okt. under Lolland som Kaptejn paa Lammet en af de faa, hvem det trods skrap Forfølgelse lykkedes at undgaa den almindelige Ødelæggelse. F. N. forløvedes 3. Nov. 1645 og boede da paa Vandkunsten 3).

324. 1632-(40). Iver Hansen Kolding blev 28. Feb. 1632 Løjtnant (150 Dlr.) og sejlede fra 7. Maj i Vestersøen som V. v. Wows Løjtnant paa Rafael. 1633 fungerede han 25. Feb.-9. Jul. og 20. Avg.-17. Okt., var 1635 (8. Apr.-14. Nov.) sendt til Ruden med Den flyvende Hjort og blev 1638 ved Paaske Kaptejn (200 Dlr., 11. Avg. 1640 forhøjet til

__________

1) Sj. Tegn. XXIV, 450. Sj. Reg. 18, 573. 19, 17. Klæd. 1632. N. Rigsr. VII, 578. VIII, 308.

2) Sj. Reg. 19, 17. 20. 72. Klæd. 1632. 33. (Norsk) Budstikken IV, 718

3) Sj. Reg. 19, 227. 20, 119. 268. Sj. Tegn. XXVI, 492. XXVIII, 185. Breve IV, 335. Se Rettelserne i nærværende Værk. Klæd. 1644. 45. Bruun, Kolb. 35. Garde, Efterr. I, 143. Kbh. Dipl. VI, 259.


277

250 Dlr.), men er dernæst afsat fra sin Tjeneste. 18. Okt. 1642 blev han efter Ansøgning atter antaget i sin forrige Stilling. I Krigens Tid virkede han 28. Dec. 1643-20. Dec. 1645. I Nov. 1645 fik han et Tillæg af 50 Dlr. til sin Gage og havde samme Løn endnu i 1650. Det vides ogsaa, at han var i Fart Marts 1653-4. Dec. 1654. - 1633 boede han paa Vestergade og fik Sønnen Mads døbt; 1634: Datteren Sofie og 1636: Kristian og Magdalene Sybilla. 1645 boede han paa Gammeltorv og havde 1647 en indviklet Gældssag med B. Orning 1).

325. 1632-45. Povl Mikkelsen. Levnetsløb 298.

326. 1632-41. Trond Tejste (Thested, Thiste, Teste, Thæst) blev 4. Apr. 1632 Løjtnant til Skibs (150 Dlr.), men Bestillingen udfærdigedes først 19. Maj 1637. - 1632 var T. T. A. Muats Løjtnant paa Svanen i Vestersøen og i Marts 1634 Admiral D. Husums Viceadmiral over 2 Galejer, hvoraf T. T. skulde føre Hjorten mellem Jylland og Norge (4. Jun.-11. Okt.). 1635 udkommanderedes han 11. Nov. i Vestersø paa Kronens Galej under A. Muat. Han forløvedes Mikkelsdag 1641, men gjorde 1644 atter Tjeneste 13. Jun.-20. Avg. og førte 1. Jul. Sorte Bjørn i K. J. Grabovs Eskadre paa Kolberghede. - T. T. til Hananger og Lunde paa Lister var Søn af Hans T. (Levnetsløb 75) og gift med Karen Fris og med Pernille Rytter. I Skifteforretningen efter T. T. 1660 anføres blandt Bohavet ogsaa et Minde om Ejerens forhenværende Stilling: en Skibs-Underdyne 2).

327. (1632). Bent Andersen var 5. Maj-7. Okt. 1632 Løjtnant med 14 Dlr. Løn om Maaneden og blev V. Evertsens Løjtnant paa Kronet Fisk i Vestersøen. Men ellers omtales han som Skipper, boede 1629-32 "i K. Maj.s Huse" og fik i de Aar 3 Børn, hvoriblandt Ingvor og Margrete 3).

328. 1632-(35). Kristian Klavsen Flensborg, "os elskelig", blev 9. Maj 1632 Løjtnant (150 Dlr.) og allerede 29. Dec. Kaptejn (200 Dlr.) 1634 var han til Søs 5. Maj-

__________

1) Sj. Reg. 19, 17. 20. 309. 20, 64. 268. 21, 213. Bestal. Prot. III, 218. Klæd. 1633. 36. 44. 45. 49. 51. Sj. Tegn. XXIX, 247. Kirkebg. Kbh. Dipl. VI, 287.

2) Sj. Reg. 19, 500. 17. 215. 370. Klæd. 1634. 43. 44. Bruun, Kolbh. 34. N. Saml. 4to III, 375.

3) Sj. Reg. 19, 17. Klæd. 1632. Kirkebg. Er maaske den i Bruun, Kurt Adl. 411. Kbh. Dipl. VI, 508. D. Saml. 2.R. V, 21 nævnte Bernt A., død 1675.


278

15. Jun. og forordnet at ligge paa Strømmen udi Prinsens Bilager. 1635 sejlede han 8. Apr.-30. Avg., idet han paa De tre Løver afgik til Irland for at forsørge det ostindiske Skib Kristianshavn med Folk og Takkel og konvøjere det hjem. Med Guvernøren i Irland skulde han holde god Korrespondens og hannem en Present ved H. U. Gyldenløve lade presentere og overlevere. Hjemkommen fik han 7. Nov. Bestilling at drage med St. Anna til Ostindien mod en maanedlig Besolding af 100 Dlr., og hans Hustru, der var en Udlænding, modtog 3 Maaneders Forskud paa denne hans Løn. Men Rejsen maa have voldt K. K.s Død, thi 6. Maj 1638 fik hans Efterleverske Tilhold om at skifte med sit Barn og stille en Formynder for det, førend hun selv drog ud af Landet. Af Børn kændes i øvrigt 2: Engelke, døbt 1633, da K. K. boede i Pilestræde, og Mary, døbt 1635, da han var ude med De tre Løver 1).

329. 1632-(38). Johan (Jan) Adriansen blev 19. Maj 1632 Skibsløjtnant (150 Dlr.). 1635 sejlede han først 11. Jun.-26. Sept. og befaledes dernæst 11. Nov. at være Chef paa St. Peter under H. Knudsen til Norge. 1636 var han i Fart 5. Jan.-12. Okt. og skulde 23. Marts 1638 ligge under Norge med Samsons Galej og gaa ad Fladstrand mod Dynkerkerne, indtil tre Uger efter Mikkelsdag; Baadsfolket maatte ej gøre Folket der paa Landet nogen Overvold eller Uret, "som vi hidtil formærket have at være sket" 2).

330. (1632). Peter Jonsen Landskrone sejlede 5. Maj-7. Okt. 1632 som Maanedsløjtnant paa Lammet, Kaptejn O. Glad, i Vestersø 3).

331. (1632). Johan Hasenkop var 5. Maj-7. Okt. 1632 M. Hess'es Løjtnant paa Fides i Vestersøen, vistnok som Maanedsløjtnant 3).

332. (1632). Rasmus Gylling fik 16. Maj 1632 Pas at begive sig udi Bælt med Samsons Galej 4).

333. (1632). Jørgen Nielsen Tærning fik 16. Maj 1632 Pas at ligge med en Galej under Faaborg for at hindre Toldsvig 5).

__________

1) Sj. Reg. 19, 64. 309. 367. Sj. Tegn. XXV, 464. XXVI, 303. Klæd. 1634. 35. Kirkebg. Breve III, 407.

2) Sj. Reg 19, 54. 370. 20, 4. Klæd. 1635. 36. N. Rigsr. VII, 390.

3) Sj. Reg. 19, 17. Klæd. 1633.

4) Sj. Reg. 19, 50.

5) Sj. Reg. 19, 51.


279

334. 1632-45. Lavrits Bertelsen blev 8. Jun. 1632 Løjtnant til Skibs (150 Dlr.). 1634 laa han paa Strømmen til Parade ved Prinsens Bryllup og var 1639 i Virksomhed 11. Marts-2. Dec. I Begyndelsen af 1644 udskrev han 300 Baadsmænd i Baahus Len, sejlede 15.-29. Marts og 26. Avg.-13. Okt. og førte under Lolland Søhesten, som erobredes; han selv toges til Fange og kom først 26. Okt. 1645 tilbage til Danmark, hvorpaa han forløvedes 3. Nov. - Men 1647 anføres han som atter værende i Tjenesten (250 Dlr. og 25. Dec. 1649: 300 Dlr.) og vides at have været i Fart i hvert Aar 1652-1658. Han døde 1662 og begravedes 20. Apr. i Holmens Kirke. Med sin Hustru Mette Hansdatter havde han mindst 3 Børn: Inger (1644), Hans (1646) og Bartilmeis (1648). 1645 boede L. B. i Hestemøllestræde, 1660 købte han Nr. 5 i Laksestræde for 400 Dlr. - Angives at have været en Søn af Adelsmanden Bertel Lavritsen Hørby 1).

335. 1632-44. Daniel Nielsen Frederiksstad blev 6. Sept. 1632 Løjtnant (150 Dlr.); laa 1634 paa Strømmen udi Prinsens Bilager; bestemtes 7. Maj 1640 paa Kronede Fisk at opvarte Patientia; befaledes 14. Sept. med Krongalej (og Arken) at krydse mellem Elben og Helgoland efter Dynkerkere; var 11. Avg. bleven Kaptejn med 200 Dlr.s Løn; sejlede i 1642: 26. Marts-14. Maj; udskrev 1644 300 Baadsmænd af Agerhus Len og forrettede i det hele Tjeneste 29. Dec. 1643-2. Dec. 1644; men sidst anførte Dag døde han 2).

336. (Før 1632). Frans Herkules. M. V. Prins'es Efterleverske Anneke Korts (Levnetsløb 175) giftede sig med Kaptejn F. H., "der ogsaa havde været i K. Maj.s Tjeneste" og 1632 befandt sig i Holland. Anneke stod da i Begreb med at drage til ham og blev forskaanet for at svare 10de og 6te Penge af Formuen til Kongen og Byen 3).

337. 1633-(39). Jakob Hansen blev 2. Marts 1633 Løjtnant (150 Dlr.) og 25. Jun. 1635 Kaptejn (200 Dlr.); var s. A. til Søs 20. Jun.-23. Sept. og hvervede Skibsfolk en

__________

1) Sj. Reg. 19, 221. Best. Prot. III, 209. Klæd. 1634. 39. 43. 45. 47. 49-57. Kirkebg. Garde, Efterr. I, 143. Lützow I, 69. Kbh. Dipl. VI, 262 V, 703. N. Rigsr. VIII, 306.

2) Sj. Reg. 19, 54. 20, 268. 285. Klæd. 1634. 42. 44. 45. Breve IV, 334. N. Rigsr. VIII, 305.

3) Sj. Reg. 19, 42.


280

Maaned, fungerede 1636 25. Maj-28. Jul. og sendtes 18. Jul. 1639 med Kristians Ark efter en Ladning norske Deler til Glykstad 1).

338. 1633-37. Otte Jensen fik 16. Apr. 1633 Løjtnants Bestilling (150 Dlr.), førte (21. Nov. 1635-10. Okt. 1636) Samsons Galej under A. Muat ved Norges Kyst og døde 11. Okt. 1637 2).

339. (1633). Jakob Hundersen fik Kostpenge 21-29. Maj 1633 3).

340. 1633-34. Jens Hansen fik 28. Jun. 1633 Løjtnants Bestilling (150 Dlr.), paraderede ved Prinsens Bilager 1634 og forløvedes straks efter, 16. Okt. 4).

341. 1633-44. Korfits Ulfeldt blev 9. Jul. 1633 Kaptejn (250 Dlr.). 1634 var han Admiral paa Elben og fik 12. Jul. Instruktion i 11 Artikler om Toldens Opkrævning, Skibenes Oplæggelse efter Rigsadmiralens Ordre osv. Paa Vejen til Elb skulde han bemægtige sig de Hamborgskibe, han mødte mellem Øresund og Helgoland. 11. Okt. befaledes han at blive liggende paa Floden med Nældebladet og Skiens Galej Vinteren over, medens Hummeren, Havhesten og Kronegalej skulde til København. Endnu i Dec. faar han Ordre om Provianten og Folkenes Spisning m. m. 1635 hvervede han Skibsfolk 1 Maaned. 12. Marts 1637 fik han Instruktion om at konvøjere Johan Brams Skibe til Spitsbergen med De tre Løver for at hindre ulovlig Hvalfangst fra Fransøsers og andres Side og holde Kongens Højhed i Agt. Denne Instruks modificeredes 29. Apr. derhen, at han, naar han saa, at J. Brams Skibe vare bastante nok til selv "at anholde samme Hvalfiskeri", skulde straks efter Ankomsten til Spitsbergen vende tilbage til Glykstad paa nærmere Ordre. 1638, 11. Apr. udfærdigedes ny Instruktion for ham til at konvøjere J. Brams Skibe samme Steds hen med De tre Løver, Lammet og Stokfisken; atter skulde han, "al fjendtlig Anmodning, være sig af franske eller Hollændere, afværge"; naar mindelige Forestillinger ikke frugtede, maatte han gribe til Magt. Ved Spitsbergen traf han to hollandske Skibe og bemægtigede sig dem,

__________

1) Sj. Reg. 19, 79. Klæd. 1635. 36, 39. N. Rigsr. VII, 595.

2) Sj. Reg. 19, 147. 370. Klæd. 1633-36.

3) Klæd. 1633.

4) Sj. Reg. 19, 124. Klæd. 1633. 34.


281

men havde den Tort, at de med Magt bleve befriede af andre hollandske Fartøjer. Efter K. U.s Hjemkomst paakændtes Sagen af Bremerholms Ret og Rigsraadet, hvis Domme ikke gik ham imod; de senere Konvøjeringer til de nordlige Farvande bleve ham dog ikke betroede; men Navnet "Ulfeldts Bay" bevarede i nogen Tid Mindet om hans Færd i disse Egne 1). 1640 udnævntes han 7. Maj til Kaptejn paa Lindormen og instrueredes 5. Avg. som Admiral over Lindormen og Lammet at gaa til England med Gesandter; i Flækkerø tørnede Lammet imod blinde Skær i Indløbet, og senere skilte en Storm paa 3 Døgn Skibene ad, men han selv red den heldigt af til Ankers under Englands Kyst, idet hans Skib var det bedst besejlede. 11. Avg. havde K. U. faaet et Lønningstillæg paa 50 Dlr. 1641 sejlede han 17. Apr.-13. Sept. I 1644 deltog han baade i Slaget paa Kolbergerhede, hvor han førte De tre Kroner som Viceadmiral i P. Munds Eskadre, og under Lolland, hvor han som Schoutbynacht kommanderede Stormarn, der under Slaget kom paa Grund og toges af Fjenden; K. U. faldt (13. Okt. 1644). Han ligger begravet i Tapdrup Kirke ved Viborg og var, i Følge en (senere) Indskrift paa Alteret, "fordum Riges Admiral, som blev i det Søslag for Lister Anno 1644, da Kong Kristian . . . miste sit Øje". - K. U. til Selsø, Tvis og Krogsdal var Søn af Rigsadmiral M. U. og Anna Munk og var gift med Else Tot, Hans Lindenovs Enke 2).

342. 1633-(34). Staffen Schønfeldt (Schønfelder) blev 14. Sept. 1633 Kaptejn (200 Dlr.). Forinden havde han været kgl. Styrmand og i Nov. 1630 faaet Befaling til at føre sin Bøjert til Itzeho for at hente Tømmer til Glykstad. - Kaptejn S. S. gjorde Tjeneste 2. Okt. 1633-1. Jun. 1634 og forordnedes d. A. at ligge paa Strømmen udi Prinsens Bilager. Men Mikkelsdag oprettedes der en Kontrakt med ham an-

__________

1) Sj. Reg. 19, 131. 263. 488. 20, 10. Sj. Tegn. XXV, 319. 344. 361. XXVI, 184. Klæd. 1635. Breve IV, 226. 406. Fridericia II, 217. N. Rigsr. IX, 169.

2) Sj. Reg. 20, 251. 267. 17, 509. Sj. Tegn. XXII, 397. 413. XXVII, 328. Klæd. 1645. Hist. Tids. 3 R. III, 493. 6 R. I, 468. Breve I, 330. IV, 334. Bruun, Kolbh. 35. Garde, Efterr. I, 142. Hofman II, 217. 232. Højskolebladet 1887, 1236.


282

langende Søtønderne paa Elben at have i Agt, at indtage og udlægge etc. I Pension herfor skulde han have 2000 Dlr. 1).

343. 1634-44. Sebastian (Bastian) Fenotzsky (Fenogsi, Fenoschi) blev 7. Jan. 1634 Løjtnant (150 Dlr.) og fik 1640 forhøjet Løn (200 Dlr.). 1643 sejlede han 16. Apr.-10. Jun. og 1644: 17. Apr.-24. Avg.; han førte Den hvide Bjørn under K. J. Grabov paa Kolberghede. Men 24. Sept. 1644 aftakkedes han. S. F. boede 1634 paa Kødmangergade og fik da Barnet Anna døbt; 1640 døbtes hans og Hustru Marias Barn Bastian 2).

344. 1634-(47). Kristoffer Mormand, Søn af Erik Kristoffersen M., til Esperød, blev ved Paaske 1634 Løjtnant (?) til Skibs (200 Dlr) og fik Paaske 1640 (som Skibskaptejn) sin Gage forhøjet til 300 Dlr.; s. A. i Maj bestemtes "Kf. Norman" til Chef paa Marstrands Plage. 1643 fungerede K. M. 24. Apr.-8. Jul.; 1644 afsejlede han 1. Apr. paa Pelikanen til Elfsborg og derfra til Flækkerø, hvor han blev tilbage uden Ordre, men dog var udset til at deltage i det projekterede 3dje Listerdyb-Slag. Paa Kolberghede kommanderede han Sorte Rytter i Kongens egen Eskadron. 11. Jun. 1645 var han til Stede paa Trefoldighed ved Afsigelsen af en Søretsdom, var endnu ved Paaske 1647 i Tjenesten og havde da 972 Dlr. til gode. - K. M. til Esperød var gift med Else Ulfstand og døde 1659. 1645 boede han i "Leyerstræde" i Borgmester Kristoffer Hansens Baghus 3).

345. (1634)-(58). Iver Børgesen. Uagtet I. B. i Regnskaberne indtil 1651 kun forekommer som Underarkelimester og Arkelimester (med 150 Dlr. og efter 1647 med 300 Dlr. i Løn), har han dog til forskællige Tider gjort Tjeneste som Skibskaptejn og som saadan faaet udbetalt Kostpenge: 1634 for 14. Apr.-10. Jul.; 1643 for 5 Maaneder; 1644 for 6 Maaneder, 1645 for 3 Maaneder og endelig for 11. Nov. 1646 -15. Sept. 1647. 1642 synes han at have været Markattens

__________

1) Sj. Reg. 19, 147. 518. Sj. Tegn. XXIV, 450. Klæd. 1631. 34. Se Levnetsløb 137.

2) Sj. Reg. 19, 222. 20, 287. Klæd. 1633-45. Kirkebg. Bruun, Kolbh. 34.

3) Velvillig Meddelelse af Hr. Arkivsekretær Thiset. Sj. Reg. 19, 283. 20, 319. Danske Saml. i Geh. Ark. 725 Reg. Klæd. 1643. 47. Breve IV, 334. D. Saml. VI, 264. Bruun, Kolbh. 35. (Suhm) Saml. II, 2, 152. Kbh. Dipl. VI, 243. Sj. Tegn. XXV, 197.


283

Chef ved Norges Kyst; 1644 var han medvirkende, dog maaske som Arkelimester, ved Blokeringen af Kielerfjord; og 18. Jul. 1646 forløves han for at blive Kaptejn paa et af de Skibe, der vare befalede at gaa til Spanien, hvortil Holmens Admiral da skulde forordne ham. Først 27. Apr. 1651 beskikkes han udtrykkelig til Skibskaptejn og ses at have været i Fart 1649 og 1651 - 58, da der betaltes ham Kostpenge; 1658 kommanderede I. B., "vores Skibskaptejn", Batterierne paa Toldboden 1).

346. 1635-(77). (Povl) Jørgen Bjørnsen. Se Levnetsløb 250.

347. (1635). Didrik Hansen Hessel. I Foraaret 1635 krydsede M. Mortensen ved Skagen, indtil Delmenhorst kom til ham i Søen; da skulde M. M. indtræde paa Delmenhorst og "os elskelige D. Hessel, vores Skibskaptejn" igen gaa sin rette Gang med Postillionen efter sin Instrukses Indhold. 2. Jul. befaledes D. H. med sit underhavende Skib at begive sig til Stavanger og derfra konvøjere til Skagen det Skib, hvorpaa Jørgen Brokkenhuses Lig befandt sig. - 1620 var D. H. Undervisitør i Norge, men udviste næppe noget ulasteligt Forhold i dette Embede, siden Kongen 1622 befalede ham under Trusel med Bremerholms Jærn at lade sin Visiteren blive. Ikke desto mindre blev D. H. 1623 Generalvisitør, og 1626 sælges og afhændes til "Visitør udi Øresund" D. H. det kgl. Skib Den forlorne Søn, 75 Læster stort. 1631 fik han Bestilling som (Skibs-) Visitør i al Norge og er vel derpaa, blevet Skibskaptejn. 11. Maj 1635 solgte Kongen "D. H., vores forrige Visitør hans Gaard i Helsingør, som os nu tilkommer", for 2000 Dlr. in specie. Men i Jun. 1635 kaldes han atter Visitør 2).

348. 1635-45. Verner tor Borrig (Thorborg) var Skibskaptejn (200 Dlr.) fra Paaske 1635. 1635 sejlede han 2. Apr.-24. Avg. 1638, 17. Avg. befaledes han at forføje sig med Jagten Højenhald ned til Øresund, der at passe paa de danzigske Skibe, at de ej passerede eller repasserede, før-

__________

1) Klæd 1634. 42-45. 47-58. Sj. Tegn. XXVII, 210. XXVIII, 7. 192. XXIX, 81. Bestal. Prot. III, 208. Kbh. Dipl. V, 459.

2) Sj. Tegn. XXV, 393. 417. N. Rigsr. V, 89. 257. 300. VI, 306. VII, 47. 71. Y. Nielsen, J. Bjelke 144. 274, Rentek. 1872, 205. Sj. Reg. 18, 97.


284

end de rigtigen vare blevne visiterede og fortoldede. 7. Maj 1640 førte han Samsons Galej og fik 10. Avg. Lønnen forhøjet med 50 Dlr. Han affærdigedes 25. Apr. 1645 paa Den flyvendes Hjort (med St. Peter og Ørnen) til Lolland, der den udvalgte Prinses Ordre at bekomme om Foretagender enten i Øster- eller Vestersø; men, efter at have sejlet 30. Nov. 1644-6. Sept. 1645, forløvedes han 3. Nov. og fik 16. Jan. 1647 Bevilling til at være fri for al borgerlig Skat og Tynge i København. 1635 boede han paa Nørregade, 1645 i "Leyerstræde". 1635 døbtes hans Anne Sofie, 1637: Helvig og 1639: Johan 1).

349. 1635-43. Bærnt Lambertsen (Lambrektsen) blev 1. Maj 1635 Skibsløjtnant (150 Dlr.) og Paaske 1638 Kaptejn (200 Dlr.; fra 11. Avg. 1640 250 Dlr.). 1638 havde han i 6 Maaneder været i Rusland som Tolk, 1642 fo'r han til Søs 4. Avg.-13. Sept. og 1643: 19. Apr.-17. Okt., da han døde. - 1640 døbtes hans og Hustru Bodil Hansdatters Otte og 1643 efter Faderens Død deres Bodil 2).

350. 1635-(37). Hans Madsen fik 1. Maj 1635 Løjtnants Bestilling (150 Dlr.) og var 1637 endnu i Tjenesten 1).

351. (1635)-45. Jan (Johan) Jansen. En Mand af dette Navn, Indvaaner i Hull, fik 1617 Pas norden om med sit Skib Susanna; en J. J. var Skipper paa Kristian paa O. Geddes ostindiske Rejse, men blev 1619 dømt fra sit officio for "Letfærdighed og Løgn"; en J. J. fra Holland endelig købte sig i 1629 Søpas til Nordlandene for en Portugaløse. En J. J. var 1635 kgl. Skibskaptejn (200 Dlr.), hvervede Søfolk i 2 Maaneder og tjente til Skibs 26. Jun.-23. Avg. 1636 fungerede han 1. Feb.-20. Apr. og 25. Maj-28. Sept.; 1639: 13. Marts -15. Dec. 1. Maj d. A. sendtes han nemlig paa Markatten til den lybske Rejde for der under Admiral K. J. Grabovs Kommando at afvente videre Ordre; fra Paaskedag var hans Løn forbedret med 50 Dlr. 1640 sejlede han først 25. Jan.-20. Marts; var dernæst i Maj ude at anholde Salpeter; det, der tilhørte de lybske Redere selv, maatte dog passere; 30. Sept.

__________

1) Sj. Reg. 19, 387. 20, 287. 21, 358. 584. Sj. Tegn. XXVI, 355. Klæd. 1636. 44. 45. Kirkebg. Breve IV, 334. Kbh. Dipl. VI, 243. D. Mag. 4 R. V, 142.

2) Sj. Reg. 19, 331. 20, 64. 268. Klæd. 1635-43. Kirkebg.

3) Sj. Reg. 19, 331. Klæd. 1635, 37.


285

endelig sendtes han, der 20. Jun. atter havde faaet et Lønningstillæg paa 50 Dlr., paa Trost til Norge for at visitere Skibe. 1642 var han til Skibs 4. Maj.-15. Jul.; 1643: 22. Apr.-9. Jul. (og desuden 1 Maaned). 1644 afsejlede han 1. Apr. fra København paa Graa Ulv til Elfsborg og derfra til Flækkerø, hvor han blev efterladt uden Ordre. Men 25. Maj deltog han i Listerdybslaget, dog ikke med Hæder, hvorfor der 3. Jun. afholdtes Krigsforhør over ham i Flækkerø. Graa Ulv førte han dog ogsaa i Kongens Eskadre paa Kolbergerhede og var i det hele i Fart 25. Marts-26. Avg. 1645 virkede han mindst 11. Jun.-6. Sept., hvorefter han 3. Nov. forløvedes. Han boede paa Kristianshavn og fik der 1637 Sønnen Elias døbt. Paa hans Ligsten i Holmens Kirke læses: "Denne Sten og Sted tilhører J. J., K. Maj.s Skibskaptejn, samt hans Hustru Anne Jensdatter, Børn og Arvinger med Rette. Lev ærlig og vel, gør Ret og Skæl, kom Døden i Hu; gør et af to: i Himmerig er Glæde og gode Dage, i Helved er Pine og evig Plage. Anno 1648". Det sidste Tal betegner Aaret, da Gravstedet købtes; thi Skødet udfærdigedes 1649. Selv døde J. J. vistnok 1668, og det tillodes 2. Feb., at hans afgangne Lig maatte begraves uden Betaling 1).

352. 1635-(51). Ernst Pricker. Se Levnetsløb 167.

353. 1636-44. Robert Williams (Villumsen) fik Paaske 1636 Løjtnants Bestilling (150 Dlr.). 7. Maj 1640 bestemtes han til Chef paa Lammet og blev 5. Jun. Kaptejn (250 Dlr.s Løn; fra Mortensdag 1642: 300). 1642 sejlede R. W. 22. Apr.-7. Dec. og 1643: 22. Apr.-19. Okt. - 12. Marts 1644 befaledes R. W. som Chef paa Nældebladet at følge L. Henriksen med 2 andre Skibe, som skulde krydse under Vismar og ertappe de der af Svensken udrustede Skibe. 25. Maj førte R. W. Nældebladet i Slaget i Listerdyb, men beskyldtes for at holde sig tilbage med sit Skib og kom derfor 3. Jun. i Krigsforhør. Derimod udmærkede han sig paa Kol-

__________

1) Klæd. 1635. 36. 39. 42-45. Sj. Reg. 20, 72. 74. 246. 291. Sj. Tegn. XXVII, 36. N. Rigsr. IV, 668. Schlegel, Saml. I, 2, 74. D. Saml. V, 59. VI, 264. 275. Bruun, Kolbh. 35. Kirkebg. Resen, Inscr. 194. Nielsen IV, 256. 258. Kbh. Dipl. III, 266. 311. VI, 442. Pers. Tids. 2 R. IV, 40. J J. er måaske identisk med den Kongens Ingeniør, som under Frederik III havde Arbejde ved Københavns Udvidelse mod Nord, og med en J. Hansen af Familien Sundt.


286

bergerhede, atter som Kaptejn paa Nældebladet i P. Munds Eskadre: det svenske Skib Kattan gjorde et Entringsforsøg paa Nældebladet, men Angrebet afsloges heltemodigt, Svenskeren mistede Bovsprydet og Gallionen, Hænderne afhuggedes endog paa flere af Angriberne, og de danske erobrede et Flag, som blev sat op paa Gækken. Under Lolland blev R. W.s Skib taget af Fjenderne, og han selv faldt. Saaledes varede hans Krigstogt 29. Dec. 1643-13. Okt. 1644. - R. W., der var en Skotte, trolovedes 1640 med Gesebrot (Gesebrekt) Modis (Mods), som var født i Utrecht. 1645 boede Efterleversken paa Østergade og ejede 1661 et Hus i Kongensgade. 5. Marts 1645 fik hun Bevilling til aarlig at bekomme af Provianthuset Fetalje for 20 Dlr.; af Klædekamret havde hun som "Naadsens Besolding" 40 Dlr., der 1649 forhøjedes til 100 Dlr. (Side 133) 1).

354. 1636-(58). Jørgen Rytter (Ritter, Ridder) blev 23. Apr. 1636 Løjtnant (150 Dlr.) og gjorde derpaa Tjeneste 4. Jun.-5. Okt. 1640 forhøjedes hans Gage til 200 Dlr. fra 26. Avg.; 7. Maj bestemte Kongen ham til at være K. Ulfeldts Løjtnant paa Lindormen. 1644 var han til Søs 25. Marts-6. Sept. og 1645, da han blev Kaptejn (250 Dlr.), 4. Apr.-27. Sept. Han vedblev at være i Tjenesten under den følgende Konge, overtog 1657 paa Gribben Kommandoen over Eskadren i Medelfarsund og var ogsaa 1658 i Fart. J. R. boede i Antonistræde og var gift med Marie (Mary) Henriksdatter; 1638 døbtes Barnet Jørgen, 1641: Anne Marie; 1645: Barbara; 1646: Marta, og endelig 1649: Sofie, ved hvis Daab Dronning Sofie Amalie var Fadder 2).

355. 1636-44. Albrekt Jack (Siake, Zach, Jackis, Jacques, Sanck) Lordhelmer. 29. Apr. 1622 hjemkom fra den ostindiske Rejse "Her Jackis", der var Styrmand paa David og havde været i Tjeneste fra 29. Nov. 1618.-23. Apr. 1636 blev A. J. L. Løjtnant (150 Dlr.) og Paaske 1638 Kaptejn (200 Dlr.), hvorpaa han 1689 sejlede 27. Feb.-2. Nov. 1640 bestemte Kongen 7. Maj: "A. J. paa Gabriel bliver a part";

__________

1) Klæd. 1636. 42-44. 49. 51. Sj. Reg. 20, 230. 21, 183. 284. 604. Breve IV, 334. D. Saml. VI, 275. Bruun, Kolbh. 35. 63. Garde, Efterr. I, 142. Kirkebg. Kbh. Dipl. VI, 326. I, 729.

2) Sj. Reg. 19, 384. 20, 287. Best. Prot. III, 247. Klæd. 1636. 44-58. Kirkebg. Breve IV, 334. Mejdell 144. Kbh. Dipl. VI, 321. N. Saml. 4to I, 427.


287

han skulde nemlig sendes til Veser for der at kræve den paabudte Salpetertold; men 30. Jun. befaledes han at kvittere det Sted, han laa paa i Veser, og krydse i Vestersøen; nødtes han at søge Veseren igen, skulde han "sætte" paa den oldenborgske Side af Floden; de Skibe, der syntes ham mistænkelige, maatte han følge til Søs. 12. Okt. fik han 300 Dlr. i Løn. 1642 fungerede han 7. Maj-24. Dec., 1643: 24. Apr.-21. Okt. og oppebar desuden 4 Maaneders Kostpenge; 1644: 27. Feb.-21. Maj. 20. Feb. fik han Instruktion paa Markatten at føre Munition til Kristianopel og dernæst krydse, med Rendezvous ved samme Fæstning, efter svenske Sejlere, der kom fra Tyskland; kaldtes 24. Marts til København der at forvente videre Ordre, men døde 21. Maj. A. J. L. boede i Helsingør og klagede 1638 over de haarde Skatter, som hans Hustru besværedes med, medens han "nu paa halvandet Aars Tid var paa Kongens Tog". 26. Jun. 1644 fik hans Enke Else Frihed for al borgerlig Skat og Bys Tynge i Helsingør 1).

356. 1636. Bøj Lavritsen blev 23. Apr. 1636 Løjtnant (150 Dlr.) 2).

357. 1636-38. Jakob (Jack) Kynnair (Kynnairt, Kenner, Kenær) blev 23. Apr. 1636 Kaptejn til Skibs (200 Dlr.) og sejlede 1638, 19. Apr.-11. Sept 3).

358. 1636-(58). Søren Hansen Viborg (eller: Bromand). 2. Marts 1636 androg S. H. V. for Kongen, at han en Tid lang havde faret paa Vestindien og paa Orlog (formodentlig som Skipper) og begærede derfor Skibsløjtnants Plads paa Kongens Flaade. Rigsadmiralen eksaminerede ham, der ogsaa bestod Eksamen og 23. Apr. blev Skibsløjtnant (150 Dlr.). 1643 sejlede han 24. Apr.-18. Okt. 1644 førte han Den hollandske Fregat og sejlede 1. Apr. fra København til Elfsborg og til Flækkerø og deltog i Listerdybslaget 16. Maj; i 1ste Juli-Slaget fandtes hans Skib i Kongens Eskadre. Ogsaa under Frederik III var S. H. Søofficer; saaledes blev han 1658 Søren Ornings Løjtnant paa St. Hans. - 1645 boede han i Antonistræde. 1642 fik S. H. og Margrete Mikkelsdatter deres Barn Karen døbt og 1643: Bodil. Efter som Enkemand at

__________

1) Klæd. 1623. 39. 42-45. Sj. Reg. 19, 384. 20, 64. 197. 235. 299. 21, 279. 297. Sj. Tegn. XXVI, 330. XXVIII, 177. Breve IV, 336.

2) Sj. Reg. 19, 384. Klæd. 1636.

3) Sj. Reg. 19, 385. Klæd. 1636. 39.


288

have klaret Skiftet efter Margrete trolovedes S. H. 1645 med Karen Nielsdatter og havde 1646 Barnet Hans til Daaben 1).

359. 1636-(38). Hans Hammer. Se Levnetsløb 288.

360. 1636-53. Peter Gorresen blev 23. Apr. 1636 Løjtnant (150 Dlr.) og Kaptejn fra Paaske 1638 (200 Dlr., som 1640 forhøjedes til 300 og 1645 til 400 Dlr.). 1640 maatte han i Okt. som Viceadmiral paa Svanen under Admiral H. Lydersen konvøjere hollandske Skibe fra Sundet til Flækkerø, men i øvrigt sejlede han 1639, 1. Jun.-21. Nov.; 1642, 11. Maj-3. Dec.; 1643, 24. Apr.-24. Jul. og endvidere 22. Dec. 1643-28. Avg. 1644; dernæst, efter at have været taget til Fange af Svenskerne: 1645, 10. Okt.-15. Nov.; 1646, 5. Jun.-27. Sept. og endelig 1647 i 7 Maaneder. 1652 fungerede han 25. Sept.-12. Nov. og 1653 1. Apr.-21. Jul. Hans Ligsten i Holmens Kirke fortæller videre: "Her under ligger ærlig og mandhaftig Mand, salig Kaptejn P. G., K. Maj.s forrige Skibskaptejn, som salig i Herren hensov 9. Avg. 1653 udi hans Alders 49. Aar." - 1645, da han var "fangen under Svensken", var hans Bolig i Løvstræde. 1644 fik Kaptejn P. G. og Hustru Inger Petersdatter deres Barn Mette døbt i Holmens Kirke 2).

361. 1636-(39). Jesper Fris. Levnetsløb 279.

362. 1636-44. Isak de Foss (Voss) blev 23. Apr. 1636 Skibsløjtnant (150 Dlr.), fik Mortensdag 1642 sin Løn forbedret med 50 Dlr. og blev Kaptejn; var til Søs 30. Dec. 1643-6. Okt. 1644; deltog i Kolbergerhedeslaget paa Flyvende Hjort i P. Munds Eskadre; men afgik 6. Okt. 1644 ved Døden 3).

363. 1636-(37). Johan Svabe (Suab) blev 4. Maj 1636 Løjtnant til Skibs (150 Dlr.) og var det ogsaa 1637 4).

__________

1) Sj. Reg. 19, 384. Sj. Tegn. XXVI, 15. Klæd. 1636. 43. Kirkebg. Kbh. Dipl. V, 525. VI, 325. D. Saml. VI, 264. Bruun, Kolbh. 35. En S. H. var 1605 Skipper paa et H. Daa tilhørende Skib, der ved Styrmandens Uerfarenhed strandede og siden opbrændte (Secher, Rettert. II, 58). En Severin Johansen, Løjtnant, og Hustru Pernille havde 1640 Barnet Adrian i Holmens Kirke (Kirkebg.).

2) Sj. Reg. 19, 384. 20, 64. 287. 311. Best. Prot. III, 210. Klæd. 1639. 42. 45. 49-51. Resen, Inscr. 194. Kbh. Dipl. VI, 303. Kirkebg.

3) Sj. Reg. 19, 384. 21, 183. Klæd. 1644. 45. Bruun, Kolb. 36.

4) Sj. Reg. 19, 389. Klæd. 1636. 37.


289

364. 1636-(50). Evert Karstensen kom 4. Maj 1636 i Tjenesten som Løjtnant (150 Dlr.) og sejlede 26. Jul.-14. Nov.; sendtes 1637 i Marts med Gribben til Ruden; fungerede 1639: 30. Marts-29. Okt.; fik Mikkelsdag 1640 Kaptejns Bestilling (300 Dlr.), sejlede d. A. 25. Jan.-20. Marts og 1642: 2. Apr.-13. Nov., sendtes 1646 i Maj til Norge efter guldholdigt Malm; fik 1647 2 Maaneders Kostpenge og havde endnu 1650 300 Dlr. i Løn. - 1645 boede E. K. i Kongensgade 1).

365. 1636-(49). Mikkel Skov (Schouw) bestilles 24. Maj 1636 som Løjtnant (?) til Skibs (200 Dlr.) og sejler d. A. 4. Jun.-29. Sept. 10. Maj 1640 bliver han Skibskaptejn (300 Dlr.), kommer derpaa til Skade i Malmø at dræbe Niels Jespersen, men da han ej "har givet nogen Aarsag til denne Persons Død", faar han sin Fred igen 26. Okt. 1642. 1643 gør han Tjeneste 1 Maaned og 1644 28. Jan.-24. Avg. 29. Jun. skal han (i Stedet for Chefen S. Hansen ?) begive sig med Den hollandske Fregat til Kielerfjord og forfare, om den svenske Flaade er der liggendes; og dersom han det fornemmer, ufortøvet begive sig tilbage til Hovedflaaden og gøre Kongen paa Trefoldighed vis Kundskab. Paa Kolbergerhede er M. S. Løjtnant hos Kongens Flagkaptejn paa Trefoldighed, L. Nielsen. 1645 fungerer M. S. 25. Apr.-6. Okt., faar 7. Nov. 1646 400 Daler i Pension og nævnes endnu 1649 som værende i Tjenesten, men maa derpaa være udtraadt af den, siden han 1. Apr. 1653 (atter) antages med 400 Dlr.s Løn. - Det er vel vor M. S., der senere blev Oberstløjtnant og Generaladjutant, og hvis Bedrifter i Svenskekrigen og i K. Ulfeldts Historie ere bekændte. Denne M. S. var da endnu i Live 1709 og Søn af Jesper S., Borgmester og Tolder i Ronneby i Bleking 2).

366. 1636-42. Hans Køster nævnes 1624 som Tolder i Lister Len, hvem Andabelø bliver tillagt; 1635 antages han, med Løn af 50 Dlr., til at have Indseende med Kongens Skibe og Galejer under Hiterøen og i andre omliggende Havne

__________

1) Sj. Reg. 19, 389. 486. 21, 55. Klæd. 1636-50. N. Rigsr. VIII, 405. Kbh. Dipl. VI, 233.

2) Sj. Reg. 19, 389. 20, 286. 21, 171. 297. 546. Klæd. 1636. 45. 49. 51. Bruun, Kolbh. 35. D. Mag. 3 R. I, 263. Nyt hist. Tids. II, 621. IV, 28. Birket Smith, E. K. Ulf. II.


290

og antegne, naar de udi Havnen der ankomme og igen udsejle, ved visse Tid og Dag (Side 128), "og skal han med ingen se igennem Fingre". 25. Maj 1636 udnævnes H. K. til Løjtnant til Skibs (150 Dlr.), at lade sig bruge paa den Rorsjagt, som bygges i Lister Len mod Fribyttere, og ellers hvor han tilsiges. Mikkelsdag 1642 forløvedes han. 1650 faar H. K.s Sønner Ditlev og Hans Brev paa Annabel Ø efter deres Forældre, som paa Grund af Alderdom havde opladt dem Øen 1).

367. (1636)-49. Klavs Jørgensen Holst. Levnetsløb 286.

368. (1636). Kort Holmer blev "sidst betalt ved Paaske 1636" med 150 Dlr. som Løjtnant. I Efteraaret gjorde han en Rejse til Baahus 2).

369. (1636). Bastian Helmer, Lutenant, boende i Klosterstræde, fik 1636 et Barn, Maricke, døbt i Holmens Kirke 3).

370. 1637-(53). Lukas Henriksen. Levnetsløb 216.

371. 1637-44. Peter Fris blev 7. Feb. 1637 Skibsløjtnant (150 Dlr.). I Sommeren 1639 sejlede han som Kaptejn paa Kristians Ark (tilligemed Gak med) til Norge at indtage Master til Glykstad. 7. Maj 1640 blev han udset til Chef paa Linden, der skulde opvarte Lindormen, og 24. Sept. fik han Kaptejns Bestilling (200 Dlr.). Efter at have faret til Søs 14. Avg.-4 Dec. 1643, døde han 24. Maj 1644 ugift. Han var Søn af Daniel Fris til Landvig og Helle Mylting 4).

372. 1637-(40). Johan Maar. Levnetsløb 169.

373. 1637-(44). Johan Gran. Mortensdag 1635 blev J. G. Visitør i Karmsund og Egnen nord derfor, med en Femtedel af, hvad der forbrødes, til Løn; hans Bestilling galdt lige saa vel Bergens By som Lenet, "anseendes, ikke at maa tilstedes Borgerskabet mere Utroskab at bevise end andre". 5. Sept. 1637 fik han tillige Kaptejns Bestilling til Lands og Vands; til Besolding skulde han have, hvad han hidtil havde nydt som Visitør. Men han forholdt sig i adskillige Maader utilbørligt i sit Embede, hvorfor han beordredes afsat i Feb. 1639. 7. Marts 1640 bliver han dog igen Visitør i Bergenhus Len mod Andel i Konfiskationerne og bestilles s. D. til Skibs-

__________

1) N. Rigsr. V, 377. VII, 60. 62. 222. X, 41. Klæd. 1639. 42.

2) Klæd. 1636.

3) Kirkebg.

4) Sj. Reg. 19, 491. 20, 152. 287. Breve IV, 334. Klæd. 1643. 45, Adelsaarbog.


291

kaptejn (150 Dlr.). Vel tiltales han atter 25. Feb. 1643 for ikke at have forestaaet Bestillingen forsvarligt, men endnu i Marts 1644 se vi ham som Skibskaptejn og Visitør som forhen. 1637 overleveredes der J. G. et lidet Skib med maadelige Stykker, at bemægtige sig Koffardiskibe med 1).

374. 1638-(70). Lavrits Nielsen blev 1. Jun. 1638 Skibskaptejn (250 Dlr., 12. Okt. 1640 forhøjet til 300 Dlr.). 1639 sejlede han 11. Maj-19. Okt.; var 7. Maj 1640 Chef paa Gak med; konvøjerede 1642 med De tre Løver Saltskibe til Spanien under Admiral K. J. Grabov og var til Søs 22. Apr.-5. Okt.; fungerede 1643 22. Apr.-18. Jul. og 2. Okt.-29. Nov. 1644 var L. N. Kongens Flagkaptejn paa Trefoldighed i Slaget paa Kolberghede; der bevilgedes ham, "som da var Kaptejn paa vores Skib hos os selv", Halvparten af en Skude, som de svenske havde ført til Femern, men løb fra, da den danske Flaade kom til Øen; efter nævnte Slag synede L. N. Flaadens Skibe og mønstrede Mandskaberne. 1647 var han 2 Maaneder i Funktion. Under den følgende Konge tjente han endnu i Marinen og havde ved denne Tid 400 Dlr. i Pension. 1652 var han i Fart 23. Sept.-10. Nov. og ligeledes 1653 og 56; 1657 førte han en Eskadre i Kattegat, hvormed bl. a. Gøteborg blokeredes. 1668 boede L. N. i Laksestræde og havde 1670 300 Dlr.s Gage. - 1641 fik han Skøde paa en Grund i Dronningensgade paa Kristianshavn; s. A. blev ham bevilget en Gaard i Roskilde Len, Kornerup kaldet, og 1642 en Gaard i Anderskov Len, Pebering kaldet. 1648 bevilligedes ham paa Ansøgning en Del Tømmer i Norge, og 1649 udleveredes ham Tøj til en Sørgeklædning. 1641 havde han Barnet Anne til Daab 2).

375. 1638-45. Thomas (Tønnes) Rasmussen var først Sorenskriver i Lister Len og beskyldtes 1630 for at have været Aarsag i, at nogle Børn vare druknede. 1631 forflyttedes han til Sorenskriveriet i Topdal i Mandals Len, men da han 1637 angav nogle Urigtigheder ved Toldopkrævningen i

__________

1) Sj. Reg. 19, 515. Sj. Tegn. XXVI, 227. N. Rigsr. VII, 120. 305. 503. 646. VIII, 262. 308.

2) Sj. Reg. 20, 73. 300. 21, 118. 122. 178. 310. Sj. Tegn. XXVII, 189. XXVIII, 188. Klæd. 1643-57. Kirkebg. Breve IV, 334. Bruun, Kolbh. 35. Kbh. Dipl, III, 220. II, 811. Bruun, Kort Adl. 411. N. Rigsr. IX, 132.


292

Flækkerø, blev han forordnet til Visitør der og til Kaptejn til Lands og Vands med 150 Dlr.s Løn fra 2. Jun. 1638; tillige anvistes der ham en liden Galej med nogle Stykker til at krydse med i Søen for Visitationens Skyld. T. N. føres nu i Regnskaberne som Søofficer indtil 3. Nov. 1645, da han aftakkedes; men endnu 1647 var han Visitør i Flækkerø 1).

376. 1638-45. Movrits Brun til Vindom fik 1. Dec. 1638 Bestilling som Skibsløjtnant med 150 Dlr., der 11. Avg. 1640 steg til 200 Dlr. 7. Maj s. A. førte han Postillionen, som opvartede St. Sofie. 1641 sejlede han 7. Apr.-7. Avg. og 1644 21. Maj-13. Okt.; deltog 25. Maj paa Markatten i Slaget i Listerdyb, men var 3. Jun. i Krigsforhør som anklaget for at have holdt sig tilbage i Kampen. 1. Jul. var han med paa Kolberghede i Pros Munds Eskadre og medvirkede i Blokaden for Kristianspris, hvorefter han 22. Jul. sendtes herfra (sammen med Postillionen) til Neustadt at bemægtige sig eller ruinere de svenske Skibe dér og straks begive sig tilbage. Ved denne Lejlighed erøvredes en af de svenske forløben Skude, hvoraf Halvdelen tillagdes M. B. som Ejendom, dog at han først erhvervede Admiralitetets Dom over Prisen. Under Lolland førte han De to Løver, som erobredes af Fjenden, der holdt M. B. i Fangenskab 13. Okt. 1644-26. Okt. 1645. Derpaa forløvedes han 3. Nov. 1645. Men 1. Jun. 1653 antoges han igen med 400 Dlr.s Løn og hvervede s. A. Skibsfolk i Jylland; ogsaa 1657 var han i Funktion 2).

377. 1638. Svend Povlsen, Visiterer i Bælt, modtog 9. Dec. 1638 Kaptejns Bestilling til Skibs, uden nærmere Angivelse af Lønnen. Nov. 1637 bekom S. P. et lidet Skib til at krydse i Bælt 3).

378. (1638). Bastian Behm, Lutenant, boende i Kødmangergade, havde 1638 Barnet Dorete til Daaben i Holmens Kirke 4).

379. 1639-40. Kristoffer Højer blev 9. Marts 1639 Løjtnant (150 Dlr.), var 7. Maj 1640 udset til Chef paa Rafael,

__________

1) N. Rigsr. VI. 247, 327. VII, 361. 408. VIII, 576. Kbh. Dipl. V, 236. Klæd. 1639-45. Sj. Tegn. XXVI, 310.

2) Sj. Reg. 20, 45. 268. 21, 302. Sj. Tegn. XXVIII, 190. Klæd. 1642. 45. 51. 55. D. Saml. VI, 275. Bruun, Kolbh. 35. Garde, Efterr. I, 142. (Suhm) Saml. II, 2, 167. Hofman, III, 185. Volf, Diar. 653.

3) Sj. Reg. 20, 47. Sj. Tegn. XXVI, 257.

4) Kirkebg. Se dog Levnetsløb 369.


293

og befaledes 14. Sept. (under D. Nielsen) med Arken at krydse ved Helgoland efter Dynkerkere. - Efter en Tids Forløb, i hvilken han vistnok har været forløvet, antages han 2. Jan. 1644 i sin forrige Stilling og er i det mindste 5. Okt.-1. Nov. i Fart. 1645 kommanderede han (fra 22. Apr.) St. Peters Galej, der sendtes til Lolland, Kristian V's Ordre at bekomme til Øster- og Vestersø, og hjemkom 7. Okt. 1. Nov. fik K. H. 50 Dlr.s Lønningstillæg, sejlede endnu 1647 26. Jul.-9. Avg. og var en Maaned til i Funktion, men maa være blevet forløvet 1649 eller 50. - K. H. antoges atter Mortensdag 1651 (200 Dlr.); var i Fart 1652-55 og blev Kaptejn; hvervede 1657 Baadsmænd i Flensborg, Husum, Tønning og Kiel og var 1658 næstkommanderende paa Norske Løve, der skulde sekundere Hollænderne. - K. H. var gift med Bodil Hansdatter, boede 1645 i Endeløsgade og havde Barnet Dorrete til Daab. 1660 lod han sig udlægge Nr. 9 i Hummerstræde 1).

380. 1639-(51). Villum Lavritsen (Lavrsen) fik 11. Marts 1639 Kaptejns Bestilling (200 Dlr.). 1636 havde han været Fører af Engel Gabriel paa det grønlandske Kompagnis Togt (Apr.-Avg.) til Grønland. 29. Okt. 1639-29. Okt. 1643 var V. L. paa den ostindiske Rejse som Kaptejn paa Den forgyldte Sol, der bl. a. ogsaa kom til "Farnebuoko i Brasilien". Han anføres endnu i Regnskaberne 1647-51 med samme Løn 2).

381. 1639-45. Morten Karstensen (Kristensen) blev 12. eller 16. Marts 1639 antaget som Løjtnant (150 Dlr.) og døde 12. Feb. 1645 3).

382. 1639-(49). Aleksander Aarat (Aarred, Arratt) blev 30. Marts 1639 Kaptejn (200 Dlr.), var 7. Maj 1640 Chef paa Markatten; fo'r til Søs 21. Nov. 1641-1. Marts 1642; fik 24. Dec. 1642 sin Løn forbedret med 50 Dlr., og var endnu 1647 og 1649 i Tjenesten 4).

383. 1639-45. Nikel Helmer Kok afsejlede i Nov. 1637 med Delmenhorst, Lammet, De to Løver og Snarensvend til Danzig, hvor Polen var begyndt at kræve Told ved "Spie-

__________

1) Sj. Reg. 20, 64. 285. 21, 281. 358. Best. Prot. III, 231. Klæd. 1644-57. Afregn. C 57. Breve IV, 333. Kirkebg. Kbh. Dipl. V, 525. 699. 701. VI, 253. I, 733.

2) Sj. Reg. 20, 64. Slange 837. Pakke i Geh. Ark. om Krhvns og Solens Hejse. Klæd 1647-51.

3) Klæd. 1639. 45. Sj. Reg. 20, 64.

4) Sj. Reg. 20, 74. 21, 203. Klæd. 1639-49. Breve IV, 334.


294

ringernes" Hjælp. S. v. Jasmund var fra først af udset til at være Eskadrens øverstbefalende. 22. Nov. ankom N. H. K. for Danzig, bemægtigede sig næste Nat 2 polske Orlogsmænd der, detacherede 2 Skibe til Pillav og sejlede hjem efter at have efterladt 2 Skibe ved Danzig. Først under 20. Sept. 1638 fik han, fra førstkommende Paaske at regne, Bestilling for en Skibskaptejn (200 Dlr., 12. Okt. 1640 forhøjet til 300 Dlr.); hvervede 25. Jan.-20. Marts 1640 Skibsfolk i Aabenraa, Sønderborg, Flensborg og Ekernførde; var 7. Maj Chef paa Snarensvend, der skulde blive a part; og fik 17. Jul. Instruktion til (med Havhesten ?) at gaa under Norge for at hindre ulovlig Indførsel og besøge alle Havne indtil Flækkerø, hvor han skulde proviantere og afvente nærmere Ordre; denne udfærdigedes 30. Sept. og lød paa, at han med Havhesten skulde visitere Skibe i Vestersø. 1641 foretog han to Farter (24. Apr.-13. Nov.), hvoraf den første gjordes paa Markatten til Riga "med vor affærdigede moskovitiske Gesandt Hans Helmer". 22. Marts havde Rentemestrene faaet Befaling til at udbetale N. K. 2000 Dlr., "hvilke vi hannem naadigst have foræret, for hvis Rejse han for os gjort haver", - maaske den, paa hvilken N. K. hentede Hertug Hanses Lig fra Rusland. 11. Maj 1642 udnævntes han til Generalvisitør i Norge, men fik dog udbetalt Kostpenge som kgl. Skibskaptejn, saaledes for 21. Maj-20. Dec., da han førte Snarensvend. 15. Feb. og 20. Marts 1643 modtog han ny Udnævnelse som Generalvisitør i Danmark og Norge; Skibet Postillionen tildeltes ham som Visitørskib; men ogsaa i den følgende Tid udbetaltes der ham Kostpenge. I Feb. 1645 døde han 1). - N. H. K. var oprindelig Borger paa Kristianshavn, hvor han ejede Nr. 22-24 i Strandgade. Som driftig Handelsmand knyttede han gode Forbindelser, saaledes med den danske Marine, hvilken han leverede Hamp og Skibstømmer; 1637 fragtede han det kgl. Skib Følgesvenden til Spanien. Den danske Konge brugte ham ogsaa som Faktor i diplomatiske Sendelser. Men N. K.s voldsomme Karakter forførte ham ikke sjeldent til Overgreb, som da han 1639 for Retten slog Hans Knip, Borger i Kristians-

__________

1) Sj. Reg. 19, 519. 20, 37. 239. 290. 300. 21, 46. 134. 220. 231. Sj. Tegn. XXVI, 268. XXVII, 148. Klæd. 1639, 42. 44. Breve IV, 173. 336. 381. V, 236. 292. Fridericia II, 52.


295

havn, for Hovedet; som naar han (1642) paa egen Haand indsatte Visitører, eller naar Skibsvisitationen i Øresund af ham blev udført med den største Strenghed. Hans Overgreb vakte Mishag hos Kongen, - der af den Grund skal have slaaet ham med sin Stok, - og opirrede Landets Fjender. "Monne nu N. K. med sine Adhærenter kunne erstatte den Verlust udi Holsten, Jylland og Skaane ?" hedder det i et Skrift fra 1645. Og N. K. blev Genstand for et almindeligt Had, der endog udartede til Haandgribeligheder imod ham. I en Udtalelse fra 1651 skildres han som "en uforstandig Kompan, der ellers af Profession havde været en Kok udi Flensborg, som kunde hverken læse eller skrive, en dumdristig, uforfaren, løgnagtig Opsnidere og Drukkenbolt". At N. H. K. ikke kunde skrive, er bevisligt. Naar Kongen for Spøg kalder ham "velbyrdig", forklares det af den Omstændighed, at N. K. skal være adlet af den polske Konge Vladislav. Hans Hustru hed Else og fødte paa Kristianshavn Børnene Ide (1639), Kristian (1640) og Nikolaus (1641). Senere boede N. K. i Helsingør, hvor Else efter hans Død fik Frihed for borgerlig Tynge, Indkvartering undtagen 1).

384. 1639-(41). Hans Kynnairdt (Kyners) blev 26. Maj 1639 Løjtnant (?) til Skibs med 200 Dlr. og modtog Løn endnu 1640 og 1641 2).

385. 1639-(53). Johan Koppen (Kiøppe) blev Løjtnant (150 Dlr.) 19. Dec. 1639 og fo'r til Søs 5. Sept. 1641-29. Sept. 1642, 28. Dec. 1643-25. Dec. 1644, 23. Apr.-17. Avg. 1645 og 1647 3 Maaneder. Det første Krigsaar førte han i Apr. Højenhald til Elfsborg og til Flækkerø, men sendes i Maj med Admiral J. Vind om Bord tilbage til København. Samme Skib førte han i Kongens Eskadre paa Kolbergerhede, men i Slaget under Lolland derimod Markatten, som det lykkedes ham at redde fra at falde i Fjendens Hænder. 6. Marts 1644 var han bleven Kaptejn med 200 Dlr., der 21. Avg. 1645

__________

1) Sj. Reg. 19, 422. 20, 76. 21, 348. Sj. Tegn. XXIX, 172. Nielsen IV, 271. Breve III, 165. IV, 269. V, 93. 236. 351. 384. Büsching VII, 330. N. Rigsr. VIII, 226. 340. 374. Fridericia II, 288. 383. Hist. Tids. III, 330. D. Mag. 4 R. VI, 282. Kirkebg. Holberg, Damn. Hist. II, 573. Kbh. Dipl. V, 204. Lassen, Børsen 47.

2) Sj. Reg. 20, 108. Klæd. 1639. Maanedstegnebog. Se Levnetsleb 357.


296

øgedes med 50 Dlr., og 1. Nov. med andre 50 Dlr., og der foræredes ham desuden 100 Dlr. Efter Kongens Død fandtes han endnu i Tjenesten med 300 Dlr.s Løn og var i Fart omtrent fra Apr. til Nov. 1653 1).

386. (1639). Otto Pors "til N.", bestalter Skibsløjtnant, blev 27. Avg. 1639 forløvet for at gøre en Rejse til Ostindien, hvor der lovedes ham en Charge 2).

387. 1640. Villum von Pudterberg (Podtberg, Pattberg), "vor Mand og Tjener", blev 20. Jan. 1640 Løjtnant til Skibs (150 Dlr.) og skulde 7. Maj være Kvartal-Underadmiral H. U. Gyldenløves Løjtnant paa Norske Løve. Han var gift med Agnete Ludvigsdatter og havde 1641 Barnet Ludvig til Daab i Holmens Kirke 3).

388. 1640-43. "Unge Aksel Muat" fik 3. Marts 1640 Løjtnants Bestilling til Skibs med 150 Dlr., der 1642 vare øgede til 250 Dlr. (Kaptejnsgage); designeredes 7. Maj til 1ste Løjtnant hos Rigens Admiral paa St. Sofia og er vel den A. M., som Lukas Henriksen i Følge Befaling af 11. Jan. 1643 skulde sætte til Chef paa Markatten i I. Børgesens Sted. Men 3. Marts skrev Kongen: "Efterdi der er for faa Dage siden af en af Kaptejnerne stukken en anden Herremand ihjel, da vil befales, at Vidnesbyrdene i samme Sag bliver forhørte med det første. Der siges, at den, som død blev, gav den anden stor Aarsag". Det var A. M., paa hvem L. Galtung "et ulykkeligt Drab for Haanden beganget havde" 4).

389. 1640-(45). Niels Lange antoges 8. Marts 1640 til Skibskaptejn (200 Dlr.); i Kongebrevet af s. D., som forlenede ham med Sæm og Eker, findes anført: "Dog, at du skal tilfortænkt være, os og Kronen til Lands og Vands, hvor og naar tilsiges, at tjene." Uagtet han forefindes i Regnskaberne indtil Nov. 1645 som Søofficer, kan det ikke opgives, hvilke Tjenester han har ydet Søetaten. - N. L. til Fritsø var Søn af Gunde Lange og Anna Litle og gift med O. Geddes Datter Merete; havde været Hofjunker 1636-40 og forlenedes ogsaa

__________

1) Sj. Reg. 20, 176. 21, 344. Klæd. 1642-47. 49. 51. D. Saml. VI, 265. Bruun, Kolbh. 35. Garde, Efterr. I, 143.

2) Sj. Reg. 20, 158.

3) Sj. Reg. 20, 183. Kirkebg. Breve IV, 335.

4) Sj. Reg. 20, 199. 21, 275. Klæd. 1642, der sætter 1 Maj som Dødsdagen. Sj. Tegn. XXVIII, 7. XXIX, 247. Breve IV, 333. V, 313.


297

med Brunla og Numedalen og med Lavrvigens Tolderi. 1645 blev han Generalkrigskommissær, men befaledes 1649 at klare sine Regnskaber. I en Satire fra denne Tid hedder det: "Der præsenterede sig en fornemme Person formummet; paa hans Hat stod skrevet: "Hr. Generalkommissarius"; i hans Vaaben hans Symbolum: "Lad Soldaten sulte, lad Fædrelandet gaa for Fanden, naar min Pung kun bliver spækket"". Den saaledes skildrede N. L. blev virkelig overbevist om, "Kronen største og ulidelige Skade at have tilføjet", og maatte afstaa Len og Godser 1).

390. 1640. Hans (Johan) Kolmejer (Gelmejer) blev 5. Apr. 1640 Løjtnant til Skibs (150 Dlr.) og var 7. Maj 2den Løjtnant hos Rigens Admiral paa St. Sofia. - Efter at have været forløvet nogen Tid antages han 22. Feb. 1644 med 150 Dlr.s Løn, der 1647 var forhøjet til 200 Dlr. 1645 sejlede han 22. Feb.-9. Nov.; 1646: 20. Jun.-15. Avg., hvorpaa han forløvedes ved Paaske 1650 2).

391. 1640-45. Johan Henriksen blev 5. Apr. 1640 Skibsløjtnant (150 Dlr.) og forløvedes 3. Nov. 1645. 1641 døbtes Jan H.s og Sofie Neppis (?) Datter Sofie 3).

392. 1640-(41). Rasmus Hansen fik 5. Apr. 1640 Bestilling som Skibsløjtnant (150 Dlr.), blev 7. Maj Chef paa Arken og var endvidere til Søs 15. Dec. 1640 -19. Marts 1641. Efter at være forløvet en Stund antages han atter 22. Apr. 1645 og sendes d. D. med Ørnen til Lolland, der Prinsens Ordre at bekomme. Rejsen er forbi 3. Okt., og 3. Nov. 1645 forløves han atter. - 1642 fik han og Hustru Anna Hansdatter Sønnen Hans døbt 4).

393. 1640-(53). Henrik Brun bliver 20. Apr. 1640 Skibsløjtnant (150 Dlr.) og bestemmes 7. Maj til at være Underadmiral Erik Ottesens 1ste Løjtnant paa Patientia. 1642 har han 200 Dlr. i Løn. Efter i 1644 at have fungeret i 5 Maaneder tages han 13. Okt. til Fange, men løsgives allerede 7. Dec. 1646 sejler han 20. Jun.-27. Avg. (og endnu en

__________

1) Sj. Reg. 20, 187. Sj. Tegn, XXVI, 280. Klæd. 1645. N. Rigsr. VII, 226. 328. 514. 648. T. Sehested I, 157. 169. D. Saml. VI, 356. N. Saml. 4to II, 526. Sperling, Selvbiogr. 127. Volf, Diar. 653.

2) Sj. Reg. 20, 199. Klæd. 1645-51. Breve IV, 333.

3) Sj. Reg. 20, 199. Klæd. 1642. 45. Kirkebg.

4) Sj. Reg. 20, 198. 21, 358. Klæd. 1642-45. Kirkebg. Breve IV, 334.


298

Maaned), er 1649 i Fart i 3 Maaneder og 1653 i 2. 1645 boer han i Vingaardstræde "ud til Gaden". - En H. B. var 1631-45 kgl. Enspænder 1).

394. 1640. Jørgen Holgersen blev 27. Apr. 1640 Løjtnant (150 Dlr.) og 7. Maj V. Evertsens Løjtnant paa Tre Kroner 2).

395. 1640. Mattias Vormersen blev 29. Apr. 1640 Skibsløjtnant (150 Dlr.) 3).

396. 1640. Kristian Brandt blev 30. Apr. 1640 Løjtnant (150 Dlr.) og 7. Maj Underadmiral E. Ottesens 2den Løjtnant paa Patientia 4).

397. 1640-44. Peter Hansen fik 9. Maj 1640 Løjtnants Bestilling (150 Dlr.); sejlede 1642 24. Apr.-7. Sept., førte 1644 Stumpet Dorete; skulde med det begive sig ned til Øresund at hente Ordre hos Kronborgs Lensmand; sluttede sig i Maj til Kongens Eskadre ved Vingø, sendtes 8. Maj til København; sejlede i alt 7. Feb.-11. Sept., men døde 29. Okt. 1644. - 1641 døbtes Datteren Mette. 1642 bevilgedes ham betingelsesvis, at den Arrest, som var lagt paa Raadmand i København Kristen Bentsens Gæld til P. H., maatte hæves for at han (P. H.) kunde komme til sine Penge 5).

398. 1640. Hans Jakobsen. 1619 var "Her Jakobsen" Overstyrmand paa David til Ostindien, men dømtes fra alle fortjente Maanedspenge for at have bragt Flaaden i Perikel. - 11. Maj 1640 antoges H. J. som Skibsløjtnant (150 Dlr.) og blev kort Tid efter atter forløvet. Men 1643 tilbød han igen sin Tjeneste og beskikkedes 21. Jan. som Løjtnant, sejlede 24. Apr.-31. Okt. og døde 14. Dec. 1644. 1642 døbtes Barnet Sofie 6).

399. 1640-76. Peter Knudsen (Skaaning). Levnetsløb 524.

400. 1640. Søren Kristensen var Skipper, da han 28. Marts 1627 befaledes at blive paa Veser med de Skibe,

__________

1) Sj. Reg. 20, 199. Klæd. 1642-53. Breve IV, 333. Kbh. Dipl. VI, 236. Rentek. 1872, 158.

2) Sj. Reg. 20, 199. Breve IV, 334.

3) Sj. Reg. 20, 219.

4) Sj. Reg. 20, 199. Breve IV, 333.

5) Sj. Reg. 20, 202. Sj. Tegn. XXVII, 353. XXVIII, 174. Klæd. 1642-45. D. Saml. VI, 265. N. Rigsr. VIII, 45. Kirkebg.

6) Sj. Reg. 20, 199. 21, 212. Klæd. 1643-45. Schlegel, Saml. I, 2, 76. Kirkebg.


299

han da havde hos sig, indtil H. Vind kom med flere. S. K. skulde imedens anholde alle Fartøjer, som førte Proviant og Munition til Bremen. Fra 16. Maj 1640 er han Skibsløjtnant (150 Dlr.), bliver derpaa afsat af sin Tjeneste, men 21. Jan. 1643 atter antaget og sejler derpaa 22. Apr.-9. Jul. 1643 og 1. Marts-10. Sept. 1644. 29. Feb. d. A. fik S. K. paa Haabet Ordre at afgaa (med J. Andersen) til Halland og skaffe alle Skuder og store Baade til København; i Maj forenede han sig med Kongens Flaadeafdeling ved Vinge, men sendtes 8. Maj til Samsø. 1647 var han lønnet med 200 Dlr., fo'r 1649 til Søs og forløvedes ved Paaske 1650; Staten skyldte ham da 201 Dlr., hvorfor der gaves ham Restseddel, som han straks pantsatte for 41 Dlr. 1).

401. 1640. Hans Ulrik Gyldenløve var Søn af Kong Kristian IV og Slegfreden Karen Andersdatter Vinke og fødtes 10. Marts 1615 paa Kronborg. 1618 gav Kongen Karen 286 Dlr. for alle Haande Folk, som havde varet paa H. U. Denne (og Halvbroderen Kristian Ulrik) fik Mester Jens Dinesen Jersie til Tugtemester og boede hos Magisteren i Studiestræde; ved Gudstjenesten i Vor Frue Kirke "stod" H. U. paa det Pulpitur, som Mette Hardenberg havde ladet opføre. Apr. 1621 befaledes Proviantskriveren M. Davidsen at udlevere Genant til H. U. og hans Folk. Salomon Gutfeldt "balberede" ham (?) og hans Tjenere; Mikkel Ytrekt lærte ham. at slaa paa Simfani, og Oluf Mus var Præceptor for de Edelknaber, der opdroges sammen med ham; af disse nævnes Oluf Brokkenhus, en Lytzov og en Lindenov; men Apr. 1625 bleve Adelsdrengenes Forældre anmodede om at hente deres Børn hjem; H. U. var den Gang sendt til Sorø Akademi. I Nov. 1625 blev Niels Mortensen Schelderup udset til Hovmester (til 1629), og 1627-30 var Kristoffer Lebzeltern antaget til at rejse uden Lands med Gyldenløverne og har vel ogsaa rejst med H. U.; thi i Maj 1629, skriver Kongen, drog Hertug Frederik til Frankrig og "samme Tid sendte jeg H. U. (?) med" 2). Dernæst paa-

__________

1) Sj. Reg. 20, 203. 21, 213. 279. Sj. Tegn. XXIII, 291. Afregn. P. 55. 3. Klæd. 1642-49. D. Saml. VI, 265.

2) Sj. Tegn. XXIII, 42. Sj. Reg. 17, 121. Hofman III, 221. Nyt hist Tids. IV, 333. Gjellerup, J. D. Jersin 68, 140. 271. D. Saml. V, 63. Rentek. 1872, 167. 185. Kirkehist. Saml. 3 R. I, 446.


300

begyndtes H. U.s maritime Uddannelse. Under 27. Nov. 1634 skrev Kongen til Rentemestrene: "I skal fortinge H. U. i Kost hos godt Folk i København, det næste Slottet ske kan, paa det han desto bedre det, som hannem paa Holmen og udi Arkeliet at lære befalet er, kan sætte i Værk". H. U. fik da tilligemed 2 Tjenere Lossement hos Købmand Lavrits Hammer, der fik Betaling for Kosten og for saa meget Vin og Tyskøl, som H. U. for sin Person til Nødtørft kunde behøve. 1. Marts 1635 udnævntes H. U. til Hofjunker og var som saadan i Marts om Bord paa De tre Løver (Kapt. K. Klavsen Flensborg), der skulde til Irland; H. U. medbragte en Present til Guvernøren der. 2. Jul. 1636 befaledes Rentemestrene at gøre den Anordning, at der kom saa meget Proviant om Bord paa Delmenhorst, som H. U. til hans Fornødenhed fra København til Veseren kunde behøve. Efter denne her antydede Rejse udnævntes H. U. 28. Avg. til Kammerjunker. 1637 blev H. U. myndig; til hans Formyndere og Værger havde været udnævnt: Kristoffer Urne til Aasmarke (til 1623); Aksel Arnfeldt til Lysholt (til 1626); Jens Høg til Vang (til 1628); Tønne Fris til Hesselager, (der dog vægrede sig); Ernst Normand til Palsgaard (til 1633); og endelig Ventzel Rotkirk, som 30. Apr. 1637 overleverede Værgemaalet til H. U. selv; Jordegodset udgjorde 1638 omtr. 670 Tdr. Hartkorn. 7. Dec. 1638 blev det bevilget H. U. G., der skrev sig til Vindinge, at være fri for den af Adelen bevilgede Kontribution, "fordi han er i vor daglige Tjeneste" (som Kammerjunker). I Maj 1640 blev H. U., der var blevet forlenet med Hven, derimod Kvartal-Underadmiral paa Norske Løve under Rigens Admiral som Hovedanfører, men kom dog ikke længere end paa Strømmen. 31. Jul. fik H. U. G., bestalter Kammerjunker og nu tilforordnede Admiral, derpaa ny Instruktion. Han skulde med Norske Løve og Delmenhorst transportere Hannibal Sehested til Spanien, holde god Orden med alt og god Justits mellem Besætningen; af alle mødende Skibe skulde han fordre Strygning. Efter at Gesandten var landsat, skulde H. U. uden Forhal begive sig tilbage. Denne Rejse kom ogsaa i Stand; der var medgivet H. U. en dygtig Matematiker fra Husum, Povl Wurtz, der skulde undervise ham i Navigation; men han "havde intet Hoved eller Ingenium dertil", og Kongen maatte snart opgive sine Planer om at gøre Sønnen til Rigsadmiral. Det


301

gik heller ikke ganske efter Instruktionen af 31. Jul., thi da Eskadren efter en trods Styrmændenes "store Forseelse, Vanvittighed og Uerfarenhed" nogenledes lykkelig Rejse havde naaet Corunna, gik H. U. i Land med H. Sehested og blev hos denne saa længe, indtil H. U.s epileptiske Anfald tvang ham til at vende hjem paa et lybsk Skib. Han havde i øvrigt i Spanien faaet Tilbud om en Charge i den spanske Marine, men paa uantagelige Vilkaar 1). Efter Hjemkomsten blev H. U. 25. Apr. 1641 Lensmand over Kronborg, Frederiksborg og Abrahamstrup Len, og det var vel som Lensmand, at han 13. Jun. i Sundet skulde antage 15 forfarne Styrmænd, og at han 18. Jun. skulde give Ordre til 2 af de snareste Skibe, som sendtes ned til ham; men H. U. kom atter i nærmere Forhold til Holmen, thi da E. Ottesen d. A. var blevet suspenderet som Holmens Chef, skrev Kongen 13. og 18. Jul. to Breve desangaaende med Udskrift: "Dette skal af Rentemesteren Sten Beck og H. U. G. forrettes" eller "St. B. og H. U. G. til Hande", hvorved altsaa H. U. synes midlertidigt at have overtaget Holmens Styrelse. S. A. 10. Okt. stod hans Bryllup med Regitse Grubbe, Datter af Jørgen G. til Vedby; i Marts 1642 holdtes Skifte i Karen Andersdatters Bo, hvoraf Halvdelen tilfaldt H. U. 18. Jul. beordredes han med en Del af Adelen til København. 6. Nov. var han til Hannibal Sehesteds Bryllup, men følte sig utilpas i Dec. Som Lensmand paa Kronborg synes han at have indlagt sig Fortjenesten af at modarbejde den Toldpolitik med opskruede Toldsatser og streng Opkrævning, som Kongen da fulgte. Saaledes modtog han 1641 en mod Sverig meget streng Ordre, men hans Forespørgsel om dens Betydning indgav Kongen Betænkeligheder, saa at Ordren blev væsenlig modificeret. 31. Jan. 1645 døde H. U. paa sit Fødested, knap 30 Aar gammel. Kongen selv kom paa Grund af Dødsfaldet til Kronborg; Fruer indbødes at være udi Sørgestue til Begravelsen, at "drage" og gaa for Borde; Herremænd befaledes at gøre Liget den sidste Ære, naar det nedskikkedes til Vor Frue Kirke i København; Melkior Oldeland fik Paabud om at tale over H.

__________

1) Sj. Reg. 19, 309. 17, 393. 18, 322. 20, 45. 247. Sj. Tegn. XXIII, 157. XXIV, 131. 170. XXV, 142. XXVI, 185. Breve III, 302. 315. 451. IV, 49. 335. Sperling, Selvbiogr. 99. T. Sehested, H. Sehested I, 16, 27. Rentek. 1872, 133. 150. D. Mag. 5 R. I, 180.


302

U. G.s Lig "efter den Form, vi dig derom ville lade opsætte og siden dig tilstille"; Holmens Snedker forfærdigede Bagebrædder og Skovle at bruge ved Forberedelserne til Begravelsesgildet. I Frue Kirke sattes da hans (nu tilintetgjorte) Ligsten; hans Portræt findes endnu paa Rosenborg. Hans Enke havde 1645 faaet Hven som Len, men opgav det 1654 mod en aarlig Pension af 1000 Dlr.; 1647 anvistes der hende Bolig paa Esrum Kloster; 1661 boede hun derimod i sin Gaard Nr. 12-16 paa Østergade og havde (1667) en heldig Strid med Rudernes Arvinger om Gravstederne i Vor Frue, men beskyldtes for Delagtighed i Mordforsøget paa Birte Skel og forvistes (1678) til Bornholm paa Livstid 1).

402. (1640). Peter Gyntersen var 7. Maj 1640 Kvartaladmiral S. G. Akelejes Løjtnant paa Oldenborg 2).

403. 1640. Mattias Møller fik 3. Jun. 1640 Skibsløjtnants Bestilling (150 Dlr.), men forløvedes derpaa. 5. Marts 1644 antages han paa ny, havde 1647 200 Dlr. i Løn og fandtes i Tjenesten ved Paaske 1649. 22. Jul. 1644 var han paa Ørnen sendt fra Kielerfjord til Femernsund for at afskære Forbindelsen mellem Holsten og Femern og mellem Neustadt og Vismar, og for i det hele at afværge Fjendtligheder. 1645 sejlede han 26. Jun.-1. Sept. 1658, 30. Avg. sendtes fra København en Galiot med 100 Mand Hjælpetropper til det belejrede Kronborg, hvilke det lykkedes Skibsføreren, Jørgen Mattisen M., at bringe til Bestemmelsesstedet 3).

404. 1640-(58). Søren Jensen Ørbek blev 3. Jun. 1640 Løjtnant med 150 Dlr. Løn , som senere forhøjedes til 200 Dlr. 1645 gjorde han Tjeneste 8. Maj-6. Sept., var ligeledes 1647, 51-53 og 55-58 i Fart og føres i det mindste fra 1657 som Kaptejn. 1661 ejede hans Arvinger et forfaldent Hus paa Østergade 4).

__________

1) Sj. Tegn. XXVII, 187. 193. 287. 323. 354. XXVIII, 63. 282. 284. 295. XXIX, 281. Afregn. S. 5. Sj. Reg. 21, 381. 603. 737. Bestal. Prot. II, 39. 47. III, 177. Erslev, Len II, 18. 55. Breve IV, 93, 321. V, 98. 104. 131. 276. VI, 18. 362. D. Saml. 2 R. III, 389. Fridericia II, 284. 405. Marm. Danic. I, 56. Nielsen IV, 428. Skel, Fam. Skel 240. 246. Supplement 53. Kbh Dipl. VI, 476. Jammersminde 2 Udg. 197. Brock, Old. Kgsl. 41.

2) Breve IV, 334.

3) Sj. Reg. 20, 220. 21, 281. Klæd. 1645-49. Sj. Tegn. XXVIII, 190. D. Mag. 5 R. I, 314. 323.

4) Sj. Reg. 20, 220. Klæd. 1642-57. [ fortsat side 303 ] Kbh. Dipl. I, 728. Levnetsløb 105 nævnes Hans J. Ø., vistnok en Broder.


303

405. 1640. Samuel Kristensen Malmø blev 15. Jun. 1640 Løjtnant (150 Dlr.). Efter at have været forløvet en Tid, kom han atter i Tjenesten 10. Jun. 1642, og var da til Skibs 20. Apr.-31. Maj og 25. Jun.-9. Jul. 1643, hvorpaa han 19. Maj 1644 fik Afsked. 1645 trolovedes Løjtnant S. K. M., "absolvendus", med Kirstine Petersdatter, "absolveret". 1648 døbtes deres Søn Kort 1).

406. 1640. Johan Lambretsen blev 16. Jun. d. A. Løjtnant til Skibs (150 Dlr.) 2).

407. 1641-79. Povl Justsen fik 1. Jan. 1641 Skibsløjtnants Bestilling (150 Dlr.) og fo'r til Søs 28. Dec. 1643-18. Jan. 1644 og 17. Feb.-13. Apr. 12. Marts befaledes P. J. at sejle med Dybendal til Medelfarsund og levere Admiralen der Munition; derfra til Bæltet for at hindre Indfald i Fyn og især have et vaagendes Øje paa Knudshoved og Slipshavn. 1. Nov. 1645 fik han 50 Dlr.s Lønningstillæg, modtog Kostpenge 1647, 53, 55, 56 og 58 og førte i Sept. 1659 paa Nældebladet Brændeved fra Aalborg til København. Hos Staten havde han 2350 Dlr. til gode; derfra droges Værdien af en Vaaning i Laksestræde (Nr. 27) og af Indvisning i Trondhjem Amt. 1670 havde han 300 Dlr.s Gage. 1678 var han Havnemester i København, men saa svækket af Alderdom , at han d. A. maatte have en Medhjælper og n. A. nedlægge Embedet. 1689 boede Enken endnu i Laksestræde. 1646 var P. J., Enkemand, blevet trolovet med Anna Kristensdatter, en Skibsløjtnants Enke; 1647 døbtes deres Hans Kristian 3).

408. 1641-44. Thomas Hansen Aalborg udnævntes 1. Jan. 1641 til Skibsløjtnant (150 Dlr.). 1. Jul. 1644 døde han (paa Kolberghede). Med sin Hustru Margrete Hansdatter havde han 1642 Barnet Hans 4).

409. 1641-(45). Kristen Rasmussen (Bødker) var Enspænder 1617-24, men udnævntes 1624 til Foged i Jæmteland, hvor han tillige skulde være Kaptejn over Bønderknægtene (1634 ogsaa i Herjedalen). I Fogedembedet begik

__________

1) Sj. Reg. 20, 293. Klæd. 1642-43. Kirkebg.

2) Sj. Reg. 20, 248.

3) Best. Prot. III, 237. Sj. Reg. 21, 24. 284. Klæd. 1644-58. Afregn. P. 17. 41. Kbh. Dipl. V, 703. VI, 705. Kirkebg. Bruun, Kort Adl. 411

4) Sj. Reg. 21, 68. Klæd. 1645 47. Kirkebg.


304

han mange Uretfærdigheder og fik sin Afsked derfra, men forblev i Kaptejnsbestillingen. Det er vel ham, som fra 1631 var Tolder i Øresund. 5. Jan. 1641 blev K. R., forrige Visitør, Løjtnant til Skibs (150 Dlr.) og træffes i dette Embede endnu 3. Nov. 1645 1).

410. 1641-45. Erik Sørensen antoges 5. Maj 1641 til Løjtnant (150 Dlr.), sejlede 5. Maj-27. Dec. 1643 og 16. Jul.-8. Okt. 1645 og forløvedes 3. Nov. E. S. havde været Skipper; saaledes sendtes han 1621 med Den lybske Skude til Agdesiden efter Østers 2).

411. 1641-45. Klavs Kaas blev 30. Mai 1641 Løjtnant (100 Dlr. in specie), men udnævntes Paaske 1643 til Kaptejn (200 Dlr.) og fungerede d. A. en Maaned. 1644 sejlede 3. Apr.-13. Okt., var Kaptejn paa De tre Løver i K. J. Grabovs Eskadre paa Kolberghede og toges med sit Skib Fides af Svensken under Lolland, men kom fri 26. Okt. 1645. I Dec. ansøgte han om at forløves en Tid lang med Bibeholdelse af Lønning, men Kongen resolverede, at Forlov kunde han faa, men ingen Penge, eftersom det kom Kongen tungt nok an at besolde dem, som forblev til Stede. Derpaa forløvedes K. K. 27. Dec. 1645. - K. K. til Gerdrup var Søn af Frans K. og Anna Hundermark, fødtes 1618, var gift med Anna Barbara von Kaltenhoff og faldt i en Træfning til Lands i Skaane 1657 som Oberstløjtnant 3).

412. (1641)-(67). Bærnt Orning nævnes første Gang som Søofficer 1. Maj 1641, da han tiltraadte et Togt, som endte 11. Sept.; 1642 sejlede han 27. Apr.-28. Avg.; 1643: 22. Apr.-24. Sept. og dernæst 13. Nov. 1643-19. Marts 1644; var medvirkende som Pelikanens Chef baade paa Kolberghede i Kongens Eskadre, hvor han kom Kongeskibet godt til Hjælp, og under Lolland, hvor han frelste sit Skib fra at falde i Fjendens Hænder. Ogsaa 1645 træffe vi ham 11. Jun. paa Trefoldighed ved en Søretsdoms Afsigelse, og han var fremdeles i Tjenesten ogsaa under den følgende Konge. 30. Avg. 1648

__________

1) Sj. Reg. 21, 2. Klæd. 1645. Rentek. 1872, 157, 205. Breve III, 415. N. Rigsr. V, 426. 447. VI, 299. 498. 647.

2) Klæd. 1642-47. N. Rigsr. V, 183.

3) Sj. Reg. 21, 55. 281. Klæd. 1643 45. Bruun, Kolbh. 34. Garde, Efterr. I, 142. Breve VI, 113. N. Saml. 8vo II, 498 Pers. Tids. V, 273.


305

forløvedes han til med Bibeholdelse af den fulde Gage "at gøre en Rejse eller to paa Strædet eller Vestindien" og atter, naar det fordredes, indstille sig til Tjeneste. 1667 skulde han kommandere Galejerne og Skærbaadene i Norge og kaldes ogsaa senere "Admiral for Galejerne". Endnu 1677 nævnes en Kapt. B. O. som Fører for Fregatten Glykstad (?). - B. O. til Vatne var Søn af Erik Ottesen O. og Karen Muat og gift med Sidsel Juel, Børge J.s Datter. 1647 fremhæves han som en af de bedste Kaptejner og forfarneste Sømænd i den danske Marine. I Anledning af en Fordring, som J. Kolding havde paa E. O. O., befaledes det 1647, at B. O., der havde vedgaaet Faderens Arv og Gæld, og var sin Moders Værge, maatte lade alt sit Tilgodehavende paa Klædekamret (mindst 1035 Dlr.) beslaglægge indtil videre 1).

413. 1641-(60). David Urbanus Daniel (Danel, de Nell), født omtr. 1605, forordnedes 14. Jun. 1641 til Skibskaptejn (200 Dlr.); sejlede 8. Jul.-26. Dec. 1642, 19. Apr.-30. Nov. 1643 og 29. Dec. 1643-13. Okt. 1644. I Feb. s. A. forbedredes hans Løn med 100 Dlr., og s. M. var han vel P. Munds Viceadmiral paa De to Løver og befaledes derfor at udføre en Ordre angaaende Ødelæggelsen af Baade paa Slesvigs og Holstens Kyster (Side 228); han skulde være Admiral over De to Løver, Delmenhorst, Lammet, Kronet Fisk og Samsons Galej og endvidere tage med sig de 2 Galejer, som laa under Femern, hvis de kunde ombæres dér. I Okt. deltog han i Slaget under Lolland som P. Munds Flagkaptejn paa Patientia, blev Fange og hjemkom først 26. Okt. 1645 med Jomfrusvenden. Efter at han 1. Nov. 1645 havde faaet 400 Dlr. i Løn, var han til Skibs 11. Nov. 1646-15. Sept. 1647; 18. Jul. 1646 var han nemlig "forløvet" for at gaa som Kaptejn med et af de Skibe, der befaledes at løbe til Spanien. 1652 foretog han paa Grønlandske Kompagnis Bekostning en Grønlandsfart med St. Peter og St. Jakob Maj-Sept. og kom i Land paa Vestkysten. 10. Feb. 1653 blev D. D. Kaptejn med 500 Dlr.s Gage, førte St. Jakob (Apr.-Sept.) i samme Kom-

__________

1) Klæd. 1642-46. D. Saml. 725. Reg. Geh. Ark. Sj. Tegn. XXIX, 247. Bruun, Kolbh. 35. 63. Bruun, Kort Adl. 265. 422. Garde, Efterr. I, 142, 233. N. Rigsr. VII, 470. IX, 126. 147. Pers. Tids. I, 135. N. Saml. 4to. VI, 251.


306

pagnis Tjeneste og opnaaede atter Forbindelse med Land. Marts 1654 afsejlede han endnu en Gang med to Skibe, laa 3 Uger ved Grønland og saa i Davisstrædet "en Havfrue med udslagen Haar og meget dejlig". S. A. 14. Nov. fik D. D. Befaling til at føre Lindormen, der var købt i Lybæk, til København. Ogsaa 1655-56 var han til Søs og blev ved denne Tid Assessor i Admiralitetet. 8. Jun. 1656 overdroges ham Inspektionen over Udspisningen paa Holmen, Bødkerens og Kompasmagerens Virksomhed; han havde s. A. faaet Eneret i 12 Aar til i København at falholde toldfrit indførte Master, Spir og Rundholter. 1658 var han Admiral H. Bjelkes Flagkaptejn paa Trefoldighed i den Flaade, der skulde sekundere Hollænderne. Men 12. Jun. 1660 overlod "Maren salig D. D.s" til Fiskal P. Knudsen en Fordring paa 32 Dlr.; 1646 fik D. U. D. og Hustru Maren Petersdatter Barnet Livike døbt og 1648: Margrete; Datteren Maren var senere gift med Bager Jakob Sirtzou. 1654 boede D. D. tvært for Holmen i Nr. 12, som tillige med Nr. 13 blev ham udlagt Jan. 1660 1).

414. (1641)-43. Lavrits Galtung nævnes første Gang i Regnskaberne 15. Jun. 1641, da han som Skibskaptejn (200 Dlr.) tiltraadte en Rejse, der endte 27. Sept. Men 1. Marts 1643 blev han entlediget, idet han (i Duel) havde ihjelstukket unge A. Muat og derfor maatte flygte ud af Landet til fremmede Steder. Da de i Sagen førte Vidnesbyrd udviste, at den dræbte havde givet ham stor Aarsag, fik han dog 1. Feb. 1644 Bevilling paa sikkert Lejde her i Landene. Men i Krigens Tid blev han angrebet og fanget af Svensken, kom fri 5. Apr. 1645 og var dernæst i Virksomhed 10. Jun.-6. Okt. 1645. 1647 havde L. G., der "holdtes for en af de bedste Kaptejner og forfarneste Sømænd", 300 Dlr. i Pension. Han var ogsaa i Frederik III's Tjeneste som Søofficer i nogle Aar, men er saa afskediget og har dernæst faaet ny Bestalling (300 Dlr.) fra 1. Maj 1651, da "hans Charge først begyndtes". 1652 sejlede

__________

1) Sj Reg. 21, 57. 280. 301. Sj. Tegn. XXIX, 81. Best. Prot. III, 207. 220. Klæd. 1642-55. Kirkebg. Afregn. P. 55. 3. Graah, 146 Grønl. hist. M. III, 713. D. Saml. 712. Reg. Geh. Ark. Garde, Efterr. I, 158. Bruun, Kort Adl. 391. Kbh. Dipl. I, 734, II, 812. III, 433. V, 525. 694. VI, 514. Lützov 182 har (Avg.) 1661 som Dødsdatum.


307

han 23. Sept.-10. Nov.; skulde 25. Marts 1653 mælde sig hos Admiralen paa Bremerholm for dernæst i Maj at krydse i Vestersøen med 4 Skibe efter engelske Kapere. Ogsaa i 1656 var han i Fart. 19. Jun. 1657 forbedredes Lønnen til 400 Dlr., hvorefter han som Admiral førte en Eskadre paa 7 Skibe, deriblandt det store Frederik, til Danzig og forenede sig med de andre Skibe der. Endnu 1658 var han til Søs og fik Lister Len kvit og fri som Skibshøvedsmand; tidligere havde han været forlenet med Hørje. L. G. til Thorsnæs og Bjørnstrup, Søn af Johan G. og gift med Barbro Grabov, døde 1659 eller 61 og efterlod en Restfordring paa 2134 Dlr., der 2. Apr. 1662 betaltes af Kongen. 23. Avg. 1648 var hans Adelsbrev blevet konfirmeret 1).

415. 1641-(45). Mads Bøjesen var 1639 Visitør paa Nordmøre og 1641 Generalvisitør udi Trondhjems Len; 5. Jul. bestilles han tillige som Skibskaptejn (200 Dlr.); hans "Afgang" (som Visitør ?) omtales i Okt. 1645 2).

416. 1641 -(45). Peter (Peiter) Petersen de Foss (Voss, Fasy) antages 1. Sept. 1641 som Skibskaptejn (300 Dlr.) og gør Tjeneste til Søs 26. Marts 1642-30 Maj, 24. Apr. 1643-9. Jul., 10. Okt.-14. Nov. og 30. Dec. 1643-7. Sept. 1645. Han er Chef paa Kronet Fisk i K. J. Grabovs Eskadre i Slaget paa Kolberghede 3).

417. 1641-(50). Tidemand (Timand) Henriksen Dunker fra Friesland fik Løjtnants Bestilling (150 Dlr.) 22. Sept. 1641. 1644 fungerede han 27. Jan.-10. Sept. og i 1647 én Maaned, havde 1649 200 Dlr. og var endnu i Tjenesten, ved Paaske 1650. 1646 trolovedes han med Kirsten, Datter af Undervejer H. von der Lip, og 1647 døbtes Barnet Sikæ 4).

418. 1641-45. Jens Lavritsen blev 29. Sept. 1641 Kaptejn (200 Dlr.), sejlede 20. Sept. 1641-25. Marts 1643,

__________

1) Klæd. 1642-55. Sj. Reg. 21, 275. Best. Prot. III, 219. D. Saml. 723 Reg. Geh. Ark. Afregn. L, 18. Breve V, 313. Bruun, Kort Adl. 422. Meidell 114. Erslev, Len. II, 83. N. Saml. 4to. II, 543. III, 382. VI, 252. Pers. Tids. I, 139. Adelsleksik. I, 170.

2) Klæd. 1642. 45. N. Rigsr. VII, 613. VIII, 76. N. Saml. 4to V, 413.

3) Sj. Reg. 21, 68. Klæd. 1642-45. Bruun, Kolbgh. 34.

4) Klæd. 1642-50. Sj. Reg. 21, 94. Kirkebg.


308

-24. Apr. 1643-11. Sept. 1644 og 8.-20. Okt. s. A., men døde 24. Feb. 1645. Han er maaske den "K. Maj.s Tjener", som 1606 (som Skipper ?) fik Søpas til Narven, eller hvor Vinden hannem kunde henføje 1).

419. 1641-(45). Ejler(t) Gorresen (Jorresen) blev 13. Okt. 1641 Skibsløjtnant (150 Dlr.) og var 3. Nov. 1645 endnu i Tjenesten 2).

420. 1641-(45). Gabriel Akeleje til Hjulerød, Søn af Knud Gabrielsen A. og Sofie Vøjen, fik 21. Okt. 1641 Skibsløjtnants Bestilling (150 Dlr.). Han tjente endnu i Marinen, da han i Maj 1645 befaledes at traktere med en Del skotske vel udmunderede Skibe, om de for Maanedssold vilde tjene den danske Konge. Resultatet af Underhandlingerne skulde G. A. "ved Nat og Dag" lade Kongen forstændige. 1643 var han bleven Sekretær i Danske Kancelli, og 1647 befaledes han baade at ekstrahere Klædekammerregnskabet og inventere, hvis der udi Kongens (afbrændte) Tøjhus fandtes. Han var ogsaa bleven Oberst i Skaane og havde faaet et Præbende ved Aarhus Domkirke, "thi han havde det behov". 1649 sendtes han til Island og Færøerne for i Kongens Navn at modtage Indbyggernes Hylding. Han døde 1656 efter at have udmærket sig i Litteraturen 3).

421. (1641)-(47). Helmick de Fererius (Ferrius) forekommer først 1642 i Regnskaberne med 200 Dlr.s Løn (som Kaptejn ?). 25. Feb. 1647 fik Holmens Admiral Ordre til at gøre Afregning med H. d. F., for at han kunde faa Restseddel. Men i Følge Holmens Kirkebog var han "Løjtnant" 27. Okt. 1641, da han og Hustru Giaqvitina havde Barnet Giaqvitina til Daab 4).

422. 1642-48. Frederik Bøjsen, Borger i Kristiania og Søn af Bøj Frederiksen i Oslo, drev Skibsbyggeri ved Falkensten ikke alene for private, - hvad en "Skibstrætte" med en Glykstad-Borger 1636 tyder paa, - men ogsaa for Kongen, som 1634 lod et af F. B. der bygget Skib vurdere,

__________

1) Sj. Reg. 21, 109. 15, 111. Klæd. 1642-45.

2) Sj. Reg. 21, 94. Klæd. 1645.

3) Sj. Reg. 21, 94. Sj. Tegn. XXVIII, 357. XXIX, 210. 277. Klæd. 1642. 45. Rentek. 1872, 164. Breve VI, 337. D. Saml. 2 R. II, 67. Hist. Tids. 5 R. IV, 694. Pers. Tids. V, 229. Adelsaarbog.

4) Kirkebg. Klæd. 1642. Sj. Tegn. XXIX, 141.


309

hvilket vistnok havde Navnet Følgesvenden; for dette ansøgte F. B. nemlig 1636 om resterende Betaling. 1638 blev han Visitør i Agershus, Tunsberg og Baahus Len, men forsaa sig 1641, truedes af Fængsel og Dom, men slap heldigt derfra, thi 27. Apr. 1642 fik han Skibskaptejns Bestilling (200 Dlr.) og tillige Forpagtningsbrev paa Foss Mølle ved Agershus, og skønt Generalvisitøren i Norge N. H. Kok snart efter beskyldte ham for at have udgivet falske Toldsedler, blev han dog 1645 Koks Efterfølger. I Dec. s. A. paatog han sig ved Skibbygger J. Rubbens Fuldførelsen af det paabegyndte "Hoved-Orlog-Konge-Skib" (Hannibal), som Statholderen skulde levere Kongen, hvortil F. B. selv i Jun. havde opkøbt Tømmer. Da Skibet var færdigt, deltog F. B. i dets Vurdering og overtog vel dernæst ogsaa Leveringen af Sofia Amalia og Prins Kristian, thi 1651 skyldte Hann. Sehested F. B. 7300 Dlr. "for Skibene". Fra 1648 lønnedes F. B. som Generalvisitør med Procenter og maatte opgive sin Skibskaptejns Besolding; 1650 blev Inspektionen over alle norske Defensionsskibe ham overdraget, og 1653 var han Generalinspektør over Skovene søndenfjelds. Han levede endnu 1672 1).

423. 1642-(43). Johan Pettersen (Petersen) blev 6. Maj 1642 Løjtnant (200 Dlr.) og var til Søs 17. Okt. 1643-19. Dec. - 1617 omtales Jan P., Indvaaner i Amsterdam, som Skipper paa Fartøjer norden om. 1618 var Jan P. Overstyrmand paa Øresund, men "for en Skælm bortløb" i Apr. 1621. En Johan P. var 1628-34 Løjtnant ved Kaptejn S. Bugges Kompagni paa Sjæland; det er vel ham, som har gjort to Farter til Søs: 4. Apr.-7. Nov. 1633 og 26. Avg.-11. Okt. 1634 2).

424. 1642. Bærnt Lavritsen. Under 18. Nov. 1642 udgik Brev til Bentemestrene om, at Kongen 23. Maj sidstleden havde antaget B. L. for Skibsløjtnant (150 Dlr.), men da nu hans Tjeneste ikke længer behøvedes, skulde der udbetales ham Løn indtil Datum. - En Brønnild L. antoges 1. Jun. 1653 med 200 Dlr. 3).

__________

1) N. Rigsr. VI, 696. VII, 227. 431. VII, 18. 22. 181. 262. 552. IX, 46. X, 2. 306. Sj. Tegn. XXVI, 14. Klæd. 1642. D. Saml. VI, 337. N. Saml. 4to III, 126. IV, 467. 501. V, 449. 456. T. Sehested II, 366.

2) Sj. Reg. 21, 171. Klæd. 1634. 42-44. N. Rigsr. IV, 614. Schlegel, Saml. I, 3, 75. Rentek. 1872, 201.

3) Sj. Tegn. XXVII, 386. Klæd. 1651.


310

425. 1642-44. Samuel Kristensen. Levnetsløb 405.

426. 1642-(54). Iver Hansen Kolding. Levnetsløb 324.

427. 1642-45. Jakob Sinklær blev 1. Dec. 1642 antaget til Skibsløjtnant (150 Dlr.) og forløvedes atter 3. Nov. 1645 1).

428. (1642). Lavrits Kristensen, Skibslutenant, havde 17. Apr. 1642 Barnet Jens til Daab i Holmens Kirke 2).

429. 1643-44. Hans Jakobsen. Levnetsløb 398.

430. 1643-50. Søren Kristensen. Levnetsløb 400.

431. 1643. Daniel de Rees, "os elskelig" fik 8. Feb. 1643 Skibsløjtnants Bestilling uden nærmere Angivelse af Lønnens Størrelse. 11. Dec. skriver Kongen: "Herhos sender jeg en Certifikation (nemlig til Passage gennem Sundet), som D. d. R. er given (1634), at han var Borger i Stokholm, der han dog aldrig var Borger samme Steds". D. d. R. blev N. H. Koks Medhjælper ved Skibsvisitationen 3).

432. 1643. Rikardt Smidt blev 19. Apr. d. A. Kaptejn (200 Dlr.) 4).

433. (1643). Kristian Gørker kaldes "vor Skibskaptejn", da han 29. Apr. 1643 bliver Visitør i Sundet mod at nyde en Femtedel af Konfiskationerne; et nyt Beskikkelsesbrev af 29. Jul. tillægger ham desuden 250 Dlr. in specie i Pension (som Visitør) 5).

434. (1643). Erik Nielsen. 24. Okt. 1643 sendte Kongen følgende Linier til Peter Vibe i Stokholm: "Den Kaptejn E. N., som du haver skrevet Rigens Admiral til om, skal du lade forstaa, at han skal blive akkommoderet, naar han kommer, og skal du lade mig vide, hvad Traktement han i Sverig haft haver". At E. N. virkelig blev knyttet til Danmarks Sag, ses dog først en Del Aar efter, da Mikkel Skov skulde gøre Anslag mod Kristianopel (1659), thi da gives der ham Anvisning paa at tage Kaptejn E. N. med hans Kaper til Hjælp 6).

__________

1) Sj. Reg. 21, 193. Klæd. 1647.

2) Kirkebg. Denne omtaler ogsaa 1642 "en Kaptejn, som havde tjent paa Agershus og nu var i H. Maj.s Tjeneste".

3) Sj. Reg. 21, 217. Breve V, 423. Fridericia II, 289. Medd. Geh.Ark. 1883-85, 181.

4) Sj. Reg. 21, 24. Klæd. 1642.

5) Sj. Reg. 21, 234. 259. Bestal. Prot. I, 38.

6) Breve V, 412. D. Mag. 3 R. I, 270.


311

435. (1643)-70. Mattias Bolt modtog i Regnskabsaaret 1643-44 3 Maaneders Kostpenge; fungerede (ligeledes) i 1645 21. Maj-26. Nov.; 1646: 28. Apr.-13. Okt. og sejlede "med adskillige Skibe" i 1647 og 48. Da han 1646 hævede 100 Dlr. hos Skriveren paa Nyborg Slot og 1649 kaldes Visitør, har han maaske alle de nævnte Aar været "Visiterer udi Bælt og kgl. Kaptejn", hvilket han kaldes 1656. Gagen var 1649, da han sejlede 7. Apr.-7. Dec., 200 Dlr. 1657 affærdigedes han (maaske med Galioten St. Peter) til Medelfarsund som Eskadrechef og var i Sept. paa Krydstogt mellem Als, Ærø og Femern. 1661 førte han Fregatten Den hvide Mand (Vagtskibet ved Nyborg) og den kgl. Jagtpapegøje. 1670 havde han opnaaet 250 Dlr. i Løn, men døde s. A. og jordedes 25. Apr. i Nyborg. M. B. var gift med Birgitte Sørensdatter og besad Landejendom i Vindinge 1).

__________

__________

1) Klæd. 1643-61. Meidell 144. Pers. Tids. V, 327. Bruun, Kort Adl. 411.<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: tir sep 21 20:28:08 CEST 2004
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top