eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm.

Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm.
    - Kapitel III E

Kbh., Gyldendalske Boghandel, 1889

Hans Daniel Lind (1847-1924)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk, og udgivet september 2004. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

236

E.

Skibsofficerer,

tagne i Tjeneste i Aarene 1625-30.

216. 1625-(30). Lukas Henriksen. "Eftersom Holmens Admiral haver angivet, L. H. sin Tjeneste for en Kaptejn til Skibs at præsentere, da ere vi tilfreds, at han for en Løjtnant antages"; saaledes resolverede Kongen 17. Dec. 1625, og noget efter, 9. Apr. 1626 blev L. H. endog Kaptejn (200 Dlr.), hvorpaa han 20. Maj-28. Jul. var i Vestersøen paa Den flyvendes Fisk under Admiral N. Hammer og gjorde s. A. flere Landrejser i offentligt Ærinde. 1627, 11. Apr.-6. Dec. kommanderede han Havhesten under H. Vind paa Veser og sendtes bl. a. med dette Skib til Holland med to Gesandter. 1628 var han udset til at føre Fisken; men 30. Marts laa han med Sælhunden under P. Mund ved Femernsund, da han med sin Admiral befaledes at sejle til Rostok for at forsænke Indløbet der, hvorpaa han atter indtog sin forrige Station. Dernæst førte L. H. Haren 17. Jul. 1628-27. Jan. 1629, da det blev oplagt i Nakskov. 1629, 21. Marts-26. Jun. var han om Bord paa Nassov og gjorde i Slutningen af Aaret en Rejse til Fyn, Tømmermænd at udskrive. 1630 i Feb. og Marts udskrev han atter Baadsfolk i Jylland og modtog af Ribe By en Foræring af 3 Rosenobel for at skaane Byen, da der intet "Forraad" var af Baadsmænd; i Apr. togtede han til Færøerne med Markatten under P. Munds Admiralskab 2). Nu synes L. H.

__________

1) Nielsen IV, 256. Klæd. 1624.

2) Sj. Tegn. XXIII, 125. Sj. Reg. 18, 92. 99. 187. 295. 469. 484. Klæd. 1626-30. Best. Prot. III, 205.


237

i nogle Aar at have tjent ikke som Kaptejn, men som Skipper, thi 1633 boede "Skipper L. H." i Kongensgade. Men 25. Jan. 1637 antoges L. H. som Skibskaptejn med 200 Dlr. Løn, var 1639, 27. Apr.-20. Nov. til Søs i 3 Farter, fik 1640 forhøjet Pension (300 Dlr.) fra Mikkelsdag, førte d. A. Jomfrusvenden under S. G. Akeleje og var 1642 Chef paa Nældebladet i K. J. Grabovs Konvøj til Spanien (22. Apr.-14. Okt.); et andet Togt, der varede 24. Okt. 1642-5. Feb. 1643, galdt vistnok de nordlige Farvande, thi 11. Jan. modtog han den Befaling, at naar J. Børgesen forrejste "her neder til Danmark", skulde L. H. forordne A. Muat til at kommandere i hans Sted paa Markatten. 1643 var han i Fart 23. Jul.-18. Okt. og dernæst 29. Dec.-20. Avg. 1644. 12. Marts d. A. havde han faaet det Hverv at begive sig som Admiral over Svanen, Nældebladet og Havhesten at ertappe de af Svensken ved Vismar udrustede Skibe; tillige skulde han bemægtige sig eller ødelægge det nye danske Skib, A. B. Berns havde under Bygning i Neustadt, eftersom Fjenden stræbte at blive Herre over det. Men 24. Marts fik L. H. Kontraordre og Befaling til med sine underhavende Skibe at begive sig straks til København og stak atter i Søen 24. Apr. Paa Kolberghede 1. Jul. var han Chef paa Svanen i J. Vinds Eskadre og blev noget efter Svenskens Undvigelse fra Kielerfjord sendt til København med Svanen for at lade det reparere, overbringende en Fortegnelse paa den Proviant, som gjordes fornøden paa Flaaden; under Stævns Klint sluttede han sig atter til de øvrige Skibe. L. H. gjorde endnu et Togt 10. Okt.-15. Nov. Han maa d. A. have vist sig tapper uden at finde Paaskønnelse, siden det i et Flyveskrift fra c. 1645 kunde hedde: "Men bekom ikke L. H. for sin mandelige Gærning Skam og Overfuselse til Løn ?" Hvad der end er sket, saa forblev L. H. i Tjenesten, førte 1645 Den norske Løve, var 1646 til Søs 5. Jun.-27. Sept., havde 1649 300 Dlr. i Pension og var 1653 i Fart Størstedelen af Aaret 1). Kristoffer Dybvad omtaler L. H. i sin Dagbog for 1619 ved at fortælle om en "Lucas Holstenius", der havde bragt opsigtsvækkende Efterretninger fra Holland. 1645 boede

__________

1) Sj. Reg. 19, 473. 21, 55. 122. 284. Sj. Tegn. XXVIII, 7. 176. 194. Best. Prot. III, 206. Klæd. 1639. 42-45. 49. 51.


238

L. H. endnu i Kongensgade, men 1661 havde Skrædder Henrik H. (en Broder ?) Bolig i hans Hus 1).

217. (1625). Jens Sehested fik 1625 "Instruktion anlangende Skibene paa Veseren", men han nævnes ellers ikke som Søofficer, og var vel kun Overbringer af Befalingen til Admiralen paa Veser. Han var Søn af Klavs S. og Anna Lykke, skrives til Holmegaard og faldt 12. Jul. 1627 som Landofficer ved Lydershausen 2).

218. 1626-(28). Søren Harbo (Harbou) var Søn af Kristen H. og Birgitte Mund. Han afsejlede 29. Nov. 1618 til Ostindien med O. Gedde, og deltog maaske ogsaa i en senere Ostindiefart; men skønt der var bevilget ham 24 og senere 28 Gylden til maanedlig Besolding, vilde Kompagniet, da han hjemkom (1626), ikke beregne ham mere end 20 Gylden maanedlig, hvorfor Kongen maatte tilholde Forvalterne at give S. H., hvad der tilkom ham med Rette; tillige gav Kongen S. H. Anvisning paa Rentemesteren, at hæve Besolding for Rejsen fra København til Dannisborg i Ostindien, "eftersom andre K. Maj.s Tjenere sket er, som samme Rejse haver været". - 9. Apr. 1626 fik han da Bestilling for en Kaptejn til Lands og Vands (200 Dlr.), hvorpaa han 1. Maj fik Søpas paa Fides for under H. Vind at konvøjere Islandske Kompagnis Skibe, hvilken Rejse varede 18. Maj.-25. Jul. 8. Avg. fik han dernæst Ordre til med et Skib, som Holmens Admiral nærmere skulde anvise ham, at sejle til Agershus og der ruinere alle Skibsbroer ved Oslo, eftersom ingen Ind- og Udskibning maatte ske dér mere, - hvis Norges Statholder da ikke allerede havde fuldbyrdet Ødelæggelsen. Denne Tur udførte S. H. paa Nassov 8. Avg.-1. Nov. 1627 laa han paa Veser under H. Vind med Flensborg 11. Apr.-31. Okt., hvorpaa han udtog 400 Baadsmænd i norske Len. Men efter at han 1628 havde faaet sin Løn forhøjet med 100 Dlr. og var blevet destineret til Chef paa Rafael, forekommer han ikke senere som Søofficer og skal være død 1629-30 3).

__________

1) Kbh. Dipl. V, 88. VI, 209. 233. I, 728. Kinch II, 719. Slange v. Schl. II, 360. Breve III, 335. IV, 320. D. Mag. 4. R. VI, 281. V, 46. Sj. Tegn. XXIX, 247.

2) Sj. Reg. 18, 72. V. Simonsen, J. Brahe 52. Hofman III, 49. Derimod D. Mag. 4 R. V, 225. Befalende paa Veser (1625) var først N. Rosenkrans (eller J. Ulfeldt) og senere J. Munk.

3) Sj. Tegn. XXIII, 190. 226. Sj. Reg. 18, 92. 99. 187. 264. Klæd. 1626-28. Hofman I, 3. N. Rigsr. V, 640. Pers. Tids. 2 R. II, 227.


239

219. 1626-45. Hans Lydersen omtales 1622 som Borger i København, hvem der "denne ene Gang" gives Tilladelse til at tilforhandle sig en Skibsladning Rug i Danzig eller andet Steds og at sælge den igen i København. 9. Apr. 1626 blev H. L. Skibsløjtnant og tjente da 15. Maj-25. Jul. som H. Vinds Løjtnant paa Rytteren i Vestersøen, hvorefter han sendtes til Itzeho for at hente Lindormen, som var bygget der. 1627, 8. Marts-12. Apr. hentede han Skibstømmer i Bergen og bestemtes 1628 til at føre Mynden ved den holstenske Kyst. 1629 blev H. L. (12. Marts) Skibskaptejn (200 Dlr.) og var 1. Marts-13. Okt. om Bord paa Havhesten; 1631, 22. Jul.- 6. Okt. Chef paa Oldenborg og 1632 i Fart 15. Marts-31. Maj, hvorhos han en Maaned hvervede Skibsfolk. 16. Apr. 1633 fik han Pas paa Svanen, som skulde til Norge og konjungere sig med Flaaden dér under A. Muats Kommando; i det hele var H. L. i Søen 4. Maj 1633-12. Nov. 1634 og har vel overvintret i Norge. 11. Nov. 1635 udkommanderedes han atter med A. Muat til Flækkerø paa Trost og gjorde Tjeneste 11. Jan. 1636-25. Sept. I 1640, da hans Kaptejnsgage forbedredes 11. Avg. med 50 Dlr. og allerede 12. Okt. med andre 50 Dlr., skulde han 7. Maj følge Kvartaladmiral S. G. Akeleje med Svanen, men forordnedes 20. Okt. som Admiral over Den sorte Rytter og Svanen at løbe i Sundet og der forvente de hollandske Skibe, som havde været arresterede i København, og konvøjere dem til Flækkerø, hvorpaa han skulde returnere til København. 1641 hentede han (fra Apr.) rysklandsk Fisk og spansk Salt med Den hamborgske Fortuna og fik 2. Okt. Proviantskriverens Kvittering for Varerne; 10. Maj-10. Okt. 1642 var han ligesaa paa Rejse til Arkangelsk efter Voks og russiske Huder. 14. Marts 1643 fik "os elskelig" H. L. Instruktion til med Oslo Galej og St. Peters Galej at være Admiral under Jylland og konvøjere den Riber- og Varder-Øksneflaade til Holland (indtil 19. Jul.); og i Krigens Tid var han uafbrudt i Virksomhed 23. Dec. 1643-4. Nov. 1645, uden at vi dog kunne specificere hans Farter. 3. Nov. 1645 blev han forløvet af Tjenesten. Han var (1629) Broder i Danske Kompagni og boede (1645) i Løvstræde i Hr. Otto Skels Gaard. - 1617 omtales en H. L. i Bergen, som af Kapitlet var bleven skilt fra sin


240

Hustru Else Karstensdatter, men havde giftet sig igen uden Bevilling 1).

220. (1626). Thomas Dyre havde 1626 (eller 28) "begivet sig til Skibs" med H. Vind, Admiral over Flaaden paa Elben; og var 11. Jun. 1645 til Stede paa Trefoldighed ved Afsigelsen af en Søretsdom. - T. D. til Hvidstedgaard og Sundsby var Søn af Iver Dyre og Else Galskyt, fødtes 1. Jun. 1605 og var 1. Apr. 1629-Feb. 1634 ansat i Danske Kancelli, hvor han indførte Kongebrevene i "Sjælandske Registre" (1629-32) med en ret tydelig Haand. "Manden kan være god nok", skriver Kongen 1643, "men jeg talede aldrig med hannem et Ord, jeg ved ikke heller, at han lod underskrive et Brev hos mig, saa længe han var i Kancelliet". 1644 fik han Dragsmark Kloster til Len og døde 13. Sept. 1651. Han var 1629 optaget i Danske Kompagni og 1634 indbudt til Prinsens Bilager. Der er ikke forefundet nogen Bestalling for T. D. som Skibskaptejn 2).

221. 1627-(29). Klavs Bagge. Se Levnetsløb 115.

222. 1627-(29). Johan Maar. Se Levnetsløb 169.

223. (1627)-29. Steffen Sørensen. Se Levnetsløb 137.

224. (1627). (32). Hans Torkildsen havde vel selvstændig Kommando over Sælhunden 29. Maj 1627-15. Dec. og opererede fra 27. Okt. paa Jyllands Vestkyst, ligesom han 29. Maj-25. Jul. 1632 fik Kostpenge, som om han var Kaptejn; men han var dog kun Skipper baade 1620, da han brugte Ølsalg uden at bære Bysens Tynge, og 1621, da han blev Fattigforstander i Holmens Sogn, og 1622, da han sad i Retten paa Bremerholm, og 1633, da hans Have uden Østerport omtales, og 1634, da han boede i K. Maj.s Huse og havde Barn i Kirke 3).

225. 1627-29. Albrekt Jensen Kistenmacher blev 18. Jul. 1627 Skibsløjtnant (150 Dlr.) og forløvedes 19. Jun. 1629; Pensionen udbetaltes til den hollandske Agent 4).

__________

1) Sj. Reg. 18, 92. 395. 19, 105. 370. 20, 268. 300. 303. 21, 230. Klæd. 1626-36, 42-45. Afregn. H, 3. Kbh. Dipl. II, 720. VI, 304. 57. Breve III, 335. N. Rigsr. IV, 664.

2) D. Saml. 725. Reg. Geh. Ark. Sj. Tegn. XXII, 142. XXV, 286. N. Saml. 4to V, 376. Breve IV, 390. Rentek. 1872, 163. Erslev, Len II, 81. Kbh. Dipl. VI, 60.

3) Klæd. 1627. 32. Sj. Reg. 18, 234. Kirkebg. Kbh. Dipl. IV, 770. VI, 219. 331.

4) Sj. Reg. 18, 202. Klæd. 1627.


241

226. 1627-(39). Peter Gryner (Grøn) blev 2. Sept. 1627 bestillet for en Skibskaptejn (200 Dlr.) at ligge paa Elb (indtil 6. Dec. 1632); 8. Marts 1633 udsejlede han paa Lille Lykkepot under Admiral P. Mund i Vesterhavet og endte sit Togt 14. Jun.; han fik da Løn udbetalt til Paaske 1633 og endvidere 180 Dlr.s Forstrækning, men havde endnu i 1639 ikke fordret Afregning paa Klædekamret. - Samtidig med P. G. levede en Møntmester af samme Navn 1).

227. (1627)-(28). Ejler Urne til Aarsmarke og Gunderslevholm fødtes 1592 og var Hofjunker 1614-19. 1627 har han maaske været til Orlogs (dog uden Bestalling), thi der udbetaltes ham da Kostpenge for 15. Sept.-3. Nov. af Klædekamret. I den "Ejler Vorm", der 1628 anføres paa Flaadelisten som Patientias Chef, tro vi at genkænde E. U. Han havde Holbæk Len og (1620-40) Bratsberg Len. Som Lensmand her fik han 1635 det Bud, at dersom Dynkerkerne tog Skibe paa Kongens Strømme ved hans Len, skulde han anvende den største Flid at blive Fribytterne mægtig. Han leverede mange Mastetræer fra sit Len til Marinen, besigtede Masteskove og foreslog Midler, hvorved Skovene søndenfjelds kunde skaanes for Forhugning. E. U. var gift med Jytte Gyldenstjærne og døde 10. Jan. 1640. Han havde været til Stede ved Kr. Penzes og Korf. Ulfeldts Bryllupper (1634 og 36) 2).

228. (1627). Lorens Hartvigsen modtog Kostpenge for 27. Sept.-9. Dec. 1627, da han førte Galejen St. Peter. Var ellers Skipper 3).

229. (1627)-(43). Sigvard Gabrielsen Akeleje. Levnetsløb 132.

230. 1627-29. Lavrits Lavritsen, Søn af Lavrits Jonsen og Begge Andersdatter, fødtes 1582, kom i Tjeneste hos Jfr. Magdalene Powisch i Vejle og dernæst hos Iver Vind som Ridefoged paa hans gejstlige Godser i Ribe, Aarhus og Viborg. 4. Okt. 1627 fik L. L. Løjtnants Bestilling til Skibs (150 Dlr.), laa med Marstrands Galej i Middelfartsund 4. Okt. til 26. Dec. og førte Tre Kroner 11. Jan. 1628-31. Jan. 1629, hvorefter han 14. Avg. forløvedes. 1633 blev han Raad-

__________

1) Sj. Reg. 19, 51. 72. Klæd. 1631-33. 39.

2) Klæd. 1634. Sj. Tegn. XXV, 264. XXVI, 52. Breve III, 296. N. Rigsr. VI, 687. VII, 130. V, 388. 519. Erslev, Len II, 15. 80.

3) Klæd. 1622. 23. 28. Sj. Reg. 17, 123.


242

mand (senere Borgmester) i Vejle og døde 18. Jul. 1657. Gift med Karen Gregersdatter 1).

231. (1627). Lavrits Fris førte 6. Okt.-15. Dec. 1627 Søndervigs Galej. Han var næppe den kgl. Skipper, som i mange Aar havde ført Østers fra Norge til Hoffet 2).

232. 1627-29. Niels Honning antoges 11. Nov. 1627 som Skibskaptejn (200 Dlr.). 1628 blev han udset til at føre Karitas til Island og var i Fart 5. Jan.-31. Maj; 1. Jun. befaledes han at lade Karitas indtage Proviant og dernæst afgaa til Vlie for at hente de kgl. Tjenere, som vare udskikkede paa Patientia, og føre dem til København; han hjemkom 15. Nov. I Marts 1629 laa han med Havhesten og en Galej under Limfjorden at hindre Tilførsel til Fjenden og afgav senere Galejen til Læsøs Defension, medens han selv forblev ved Limfjorden. I Maj gik han som H. Rosenkranses Kaptejnløjtnant (paa Justitia) til Island og holdt Søen, medens Admiralen var i Land. Han forløvedes 4. Sept. 1629. - 1613 var N. H. Skipper paa det københavnske Skib Rytteren, der søgte norden om Norge. 1628, da N. H. boede i Vandmøllestræde, døbtes hans Datter Maren 3).

233. 1627-30. Henrik Hess var Deltager i O. Geddes ostindiske Togt, paa hvilket han (2. Nov. 1619) blev udnævnt til Løjtnant hos Erik Grubbe paa København, senere anvendt til diplomatiske Sendelser, og fik, uagtet Soldaterne ikke vare tilfredse med ham, (31. Maj 1621) Bestilling som Kommandant paa Dannisborg, men vendte straks efter hjem (med København). 27. Marts 1623 afsejlede H. H. (som Admiral) med Perlen, (hvorpaa Leonhardt Thomsen var Skipper), og Juppiter. Efter paa Udvejen heldigt at have undgaaet 4 tyrkiske Fribyttere, og paa Hjemvejen at have lidt meget af Storm, Sygdom og Mangel paa Proviant ankom Perlen (og H. H. ?) tilbage til København 30. Jul. 1626. Allerede 20. Okt. 1625 havde H. H. klaget over, at der ikke var tilsagt ham nogen vis Besolding, men at han kun havde oppebaaret nogle hundrede Daler paa Regnskab, hvorpaa Kansleren befaledes at forhandle

__________

1) Sj. Reg. 18, 257. 214. Klæd. 1627. 28. Jydsk Saml. I, 319. Hist. Tids. II, 202.

2) Klæd. 1630 (D. Mag. 4. R. II, 390. Sj. Reg. 14, 115. 156. Klæd. 1607).

3) Sj. Reg. 18, 325. 400. 411. Klæd. 1629. 31. Kirkebg. N. Rigsr. IV, 488.


243

derom med Bevindthebberne, saa at H. H. efter Billighed for Tjenesten kunde rekompenseres. At H. H. virkelig er hjemkommen i Efteraaret 1625, ses af en anden Befaling (af 13. Nov.) til Kansleren om at akkordere med H. H., - hvem det var bevilget at hverve et Kompagni paa 300 Mand, - om den Sum, han skulde have herfor; dog maatte H. H. stille Kavtion og være pligtig at levere Folkene til Marts paa det Sted, hvor H. Maj. til den Tid var. Men 30. Nov. 1627 var Kongen kommen til den Erkændelse, at H. H. ikke duede til at kommandere udenlandske Folk, og da der ikke fandtes saa mange danske i Hæren, at deraf kunde dannes et helt Kompagni til ham, var han blevet tilsagt at vare paa til Skibs. Fra 17. Apr. 1627 se vi ham ogsaa stationeret paa Veser, hvor han skal hindre al Skibsfart, uden kgl. Pas, til Bremen. Men først 9. Dec. 1627 traadte han definitivt i Marinens Tjeneste 1). 1628 var han bestemt til at virke med Nassov ved den holstenske Kyst og førte virkelig dette Skib 14. Feb.-9. Jun.; bl. a. hentede han Korn, Palissader o. a. i Ekernførde, formodentlig efter Angrebet paa denne By; hans Instruks lød dernæst paa, at han med Nassov, Haren, Mynden og Den flyvendes Fisk skulde krydse ved Femern, ruinere fjendtlige Orlogsskibe, overhale Handelsskibe o. s. v., indtil der sendtes en Admiral. 20. Apr. befaledes Sælhunden, Rosen-Galej og Galejen Vildsvinet at forene sig med ham, efter at de havde opereret paa det stralsundske Farvand; Øksne og Korn med Fru Moders Pas maatte frit passere fra Lolland og Falster; 23. Apr. skulde han lade 2 Galejer blive liggende i Femernsund, lade Haren og Mynden tage Station ved Rostok og Vismar og med Resten af Eskadren forene sig med de øvrige danske Orlogsskibe i Nydyb ved Lante Rygen, dér at hindre Tilførsel; 28. Apr. blev der givet ham Instruktion om at lade finske og lybske Skibe passere, naar de sejlede paa nevtrale Havne. 9. Avg.-15. Okt. førte han St. Anna og 28. Okt.-5. Apr. 1629 Trost, hvorefter han havde endnu en Kommando 25. Jul. 1629-8. Okt. 1630 var han (Feb. og Marts) i Fyn og Jylland at udtage Baadsmænd; fik i Maj som Kaptejn paa Viktor Søpas til Danzig for at hente Gesandter til København og blev 27. Jul. Chef paa Gabriel mod Hamborg, hvorfra han

__________

1) Sj. Reg. 17, 319. Sj. Tegn. XXIII, 119. 120. 297. Klæd. 1630.


244

hjemkom 9. Okt. og aftakkedes s. D. 22. Dec. fik han saa Majors Bestilling paa Agershus; og efter at hans Løn 1636 var bleven forhøjet "for hans lange og tro Tjeneste", blev han 1649 Oberstløjtnant. Han var gift med Dorte Luft (Lucht). 1672, 20. Nov. jordedes "General-Auditeur Heinrich Hesse in Norwegen" i Københavns St. Petri Kirke 1).

234. 1627-29. Johan Thiessen (Teiss) maa antages at have været Søofficer (Maanedstjener ?) fra 24. Dec. 1627. Han befaledes 30. Maj 1629 paa Galejen St. Oluf at sejle til den danske Flaade for Vismar og siden til Ruden at tage Vare paa, at Tolderen dér ingen Overlast led. Men 16. Avg. afgik J. T. ved Døden. Aaret forud (1628) boede "Kaptejn J. T." i Badstuestræde og havde 2. Pinsedag sin Søn Teis til Daaben 2).

235. (1627)-(28). Peter Olsen (Olufsen) Bornholm førte i 1627 Den flyvende Fisk 29. Maj-6. Sept., Galejen St. Oluf 12. Sept.-7. Dec og Galejen St. Peter 15. Dec. 1627-24. Dec. 1628, for hvilke Perioder han oppebar Kostpenge; han nævnes paa Flaadelisten af 1628 som Chef paa Den norske Galej ved Middelfart og langs Jyllands Kyst. Anføres ellers (fra 1607) dog kun som Skipper 3).

236. 1628-30. Niels Harbo havde været Officer paa et Togt til Ostindien og besad et ostindisk Krus som Minde fra den Tid. 1. Jan. 1628 blev han Løjtnant (150 Dlr.) og fo'r med Gabriel 27. Marts-9. Okt. 1630 var han til Søs fra 13. Apr.; fungerede paa Hamborgtoget som Underadmiral J. Ornings Løjtnant paa Nældebladet, hjemkom 9. Okt. og forløvedes 13. Okt. Han var Søn af Kristen H. og Birgitte Mund, var gift med Birgitte Galt, med Karen Urne og med Elisabet Termo og ejede Nielsbygaard, Holris og Egeløkke. 1642 tvivlede Kongen om hans Adelskab og kaldte ham og hans Lige for "Hundsfotter, Skrattinger og Skælmer". I Marts 1658 toges han ved Langelands Indtagelse til Fange af de svenske og var 18 Uger i Fangenskab. 1679 omtales han som død 4).

__________

1) Sj. Reg. 18, 295. 296. 300. 469. 491. 498. Sj. Tegn. XXIV, 63. 65. Klæd. 1628-30. Schlegel, Saml. I. D. Mag. I, 104. Breve (Molbech) I, 297. N. Rigsr. VI, 274. VII, 265. 317. IX, 265. Breve III, 193. Pers. Tids. 2 R. III, 281.

2) Klæd. 1631. Sj. Reg. 18, 417.

3) Klæd. 1607-30.

4) Klæd. 1628. 30. 32. Sj. Reg. 18, 252. 498. Pers. Tids. III, 54. 2 R. II, 229. Breve IV, 176.


245

237. 1628-29. Jørgen Bejer antoges 10. Jan. 1628 som Søofficer med 10 Dlr.s maanedlig Gage, afgik 20 Apr. med Galejen Vildsvinet til Stralsund og dernæst til Østersøeskadren, førte 25. Jun. 1628-28. Marts 1629 Rosengalejen, men døde 27. Jul. 1629 1).

238. 1628-(45). Henrik Mund til Serridslevgaard og Tidselholt, Søn af Klavs M. og Kirsten Harbo, fødtes 8. Dec. 1601 og blev 10. Jan. 1628 Skibsløjtnant (150 Dlr.), hvorpaa han førte Den nordlandske Galej 19. Okt.-4. Dec. Paa Hamborgtoget 1630 var han en af Kvartaladmiral H. Vinds to Løjtnanter paa Lindormen og kommanderede derefter 2. Dec. 1630-18. Jun. 1631 Gabriel under Admiral P. Galt i Østersøen. 1632, 7. Maj beskikkedes han til at være Viceadmiral P. Munds Kaptejnløjtnant paa Nældebladet i Vestersøen og fo'r til Søs 25. Jul-23. Okt.; 1634 skulde han ligge paa Strømmen i Anledning af Prinsens Bilager og dernæst 22. Sept. paa De tre Kroner (og Oldenborg) føre en Ambassadør til Danzig, hvorfra han kom tilbage 28. Okt. 1635 udtog han i Marts Baadsmænd i Danmark for Besolding og paa nogle Maaneders Tid, var dernæst i Fart 4. Jul.-24. Avg.; fik i Maj 1636 Instruks til som Admiral at løbe med De tre Løver og underhavende Skibe til Elben; paa Vejen did skulde de hollandske Skibe, som begærede det, konvøjeres fra Østersøen til det hollandske Rev. Naar han kom til Glykstad, hvor der henlaa nærmere Ordre, skulde han lade de paa Elben liggende danske Orlogsskibe sejle hjem. Denne Udkommando varede 14. Maj-6. Dec. 1637 var han i Fart 21. Jun.-3. Avg.; fik 1638 sin Kaptejns Løn forhøjet til 300 Dlr. fra Paaske at regne og fo'r derpaa 4. Jun.-3. Avg. 1639 befaledes han 29. Apr. at konvøjere Johan Brams Hvalfangerskibe med Lindormen, Kronede Stokfisk og De to Løver indtil Spitsbergen og forsvare dem mod Hollænderne og de fransøske; men for at undgaa de ubehagelige Sammenstød, som K. Ulfeldt forrige Aar havde haft med Hollænderne, gav Kongen H. M. 28. Maj ny hemmelig Ordre, i Følge hvilken han vel skulde begive sig til Johan Brams Bay, men kun fortøve der 14 Dages Tid; ingen fremmed maatte han tilføje Molest uden Aarsag, og til ingen lade sig formærke, hvorlænge han dér skulde forblive, eller hvor han derfra sejlede

__________

1) Klæd. 1631. Sj. Reg. 18, 302.


246

hen; 13. Sept var han hjemme 1). 1641 var han i Fart 15. Maj-29. Sept; 1642: 28. Maj-10. Avg. og 1643: 22. Apr.-24. Jul. 1644 førte H. M. Stormarn som J. Vinds Schoutbynacht paa Kolbergerhejde, kom Patientia mægtig til Hjælp i Slaget, udnævntes 31. Jul. til Generaladmiral E. Ottesens Schoutbynacht og førte under Lolland Skibet Lindormen, som opbrændtes. 5. Maj 1645 befaledes han at møde i København, og 17. Nov. endvidere at indstille sig for Rigens Admiral, Viceadmiral og de andre Skibsofficerer i København at svare for det, hvis han beskyldtes anlangende sit Komportement og Forhold til Søs. H. M. døde 1. Jun. 1675 og var gift med Berete Mormand. 1634 var han til Stede ved Prinsens Bilager, og 1636 fik han Ondsted Kirketiende. "Hans ærlig Navn vi ej bør glemme", minder Gravskriften os om 2).

239. 1628-29. Knud Tollesen (Torlufsen) antoges 17. Jan. 1628 til Løjtnant (150 Dlr.) og forløvedes 14. Avg. 1629. Men i Toget mod Hamborg (Jul. 1630) deltog han som Underadmiral B. Juels Løjtnant paa Rafael og maa da være antaget paa ny 3).

240. 1628-(40). Aksel Muat (Movat, Moth) til Horland, Søn af Anders M. og Else Rustung, var Kaptejn (200 eller 300 Dlr.) fra 21. Jan. (8. Maj ?) 1628 og førte Haren 4. Jun.-30. Jul., Rafael i Nov. 1628 og Hektor 21. Marts-12. Jun. 1629. 1630 var han Kaptejn paa Havhesten i H. Vinds Eskadre mod Hamborg og havde maaske forinden været om Bord paa Rafael; han hjemkom 9. Okt. 1631 i Maj fik han Instruktion at være Admiral over Lindormen og Fides og holde det gaaende indtil 1. Jul. mellem Island og Færøerne og dernæst langs den norske Kyst, indtil den medhavende 4 Maaneders Proviant var opbrugt; han var hjemme 17. Avg. og gjorde endnu et Togt 31. Okt.-29. Nov. 1632 førte han Svanen under H. Vind i Vestersøen og fik Kostpenge for Tidsrummet 5. Maj 1632-16. Maj 1634. Han overvintrede nemlig i Bergen og udsejlede 1. Marts 1633 som Admiral med De tre Løver, De to Løver,

__________

1) Sj. Reg. 18, 257. 498. 522. 19, 17. 293. 307. 391. 20, 105. 71. Sj. Tegn. XXVI, 36. 446. Klæd. 1628. 31 34-36. 39.

2) Klæd. 1642-44. Sj. Tegn. XXVIII, 192. 347. XXV, 286. Sj. Reg. 19, 387. Marm. Dan. II, 173. Bruun, Kolbergh. 34. 42. 62. 155.

3) Sj. Reg. 18, 257. 498. Klæd. 1628-30.


247

Kronet Fisk og Kronet Galej, (som havde været oplagte i denne By), til Vestersøen for at holde Strømmene rene; mødte han Elbflaaden, skulde dennes Admiral (P. Mund) dog være Admiral over de forenede Eskadrer. I øvrigt skulde A. M. krydse mellem Norge og Jylland og ikke søge Havn uden for at proviantere, hvilket da skulde tilmældes Rigsadmiralen. I Apr. beordredes Svanen at støde til A. M.s Eskadre. Men 19. Avg. fik A. M. en udførlig Instruktion (i 13 Artikler) som Admiral paa Elben: naar Havhesten kommer, skal han træde over paa dette Skib og sende De tre Løver til Hovedstaden; men naar Svanen indtræffer, skal dette være Admiral og Hummeren Viceadmiral; om Skibenes Oplæggelse giver Rigsadmiralen Ordinans. 14. (17.) Sept. forbedredes A. M.s Løn med 100 Dlr. 1). Næste Aars Jan. og Feb. befaledes A. M., Admiral paa Elben, med Havhesten og Kronegalej at stikke i Søen med første aabne Vande for at konvøjere Øksneskibe; den mindste Galej skulde løbe op ad Elben for at indtage Hertug Ulriks Lig. 11. Nov. 1635 fik han Instruktion om i 1636 som Admiral over Fides, Svanen, Trost, Gribben, Krone Galej, Samson Galej og Marstrands Plage (og vistnok ogsaa Hummeren, Hjorten, Gabriel, St. Peter og St. Oluf) at afgaa til Vestersøen, hvor A. M. paa Flækkerø skulde lade sine Folk forfærdige en Bradbænk og en Kran, hvortil Overdelen medførtes paa Flaaden; noget forinden Togtets Slutning skulde Admiralen med Fides og de 3 smaa Skibe holde det gaaende en Stund mellem Norge og Jylland. 29. Avg. befales A. M. at lade Hummeren sejle til Danmark, men maa omtr. i Okt. have overgivet Kommandoen til P. Harbo. 1638, tidligt paa Aaret, modtog A. M. Befaling om at begive sig til København, straks, naar Vandet blev "obet", for dér at erfare Kongens Vilje, og 11. Apr. instrueredes han om at krydse langs ad Norge og Jylland, værge Kongens Højhed og blive ude til Mikkelsdag. 1640 førte han med første aabne Vande i egen Person de 320 Skibsfolk, til København, som han i Forvejen havde udskrevet i Trondhjems Len og Jæmteland. A. M. døde 27. Jan. 1661 og hans Enke Karen Bildt 2 Aar efter. I et Brev af 23. Nov. 1662 eragtede Kongen den salig Mands tro Tjeneste i Kristian IV's Tid, hvorudi han ogsaa havde

__________

1) Sj. Reg. 18, 259. 498. 582. 19, 17. 71. 105. 144. 146. Klæd. 1628. 31. 34. 36.


248

kontinueret, indtil hans Svaghed og Alderdom ej længer tillod det. - 1634 var A. M. til Prinsens Bilager 1).

241. 1628. Stenzel von Jasmund blev 21. Jan. (eller Paaske ?) 1628 Skibsløjtnant (150 Dlr.), men forløvedes nogen Tid efter. 24. Jul. 1631 antoges han paa ny som Kaptejn (200 Dlr.) og var d. A. til Søs 7. Jul.-9. Avg. og 31. Okt.-26. Dec. 1632 ledsagede han H. Vind i Vestersøen som Kaptejn paa Gribben (5. Maj -31. Jul.), laa 1634 paa Strømmen udi Prinsens Bilager og førte (7. Okt.- 30. Nov.) den fransøsiske Ambassadør paa Lindormen til Sverig. 1635 i Marts antog han en Del Matroser for Besolding og sejlede derpaa 13. Jun.-10. Sept.; da han kom tilbage i Sundet, fik han en Styrmand, der kændte Farvandene til Dieppe, om Bord og modtog Instruktion som Admiral over Skibsflaaden paa Elben, hvor han forblev 10. Sept. 1635-21. Okt. 1636. I Begyndelsen af Aaret 1636 havde han udbedet sig større Forsyning af Proviant, men fik (5. Feb.) til Svar, at han maatte behjælpe sig med den Forsyning, han havde, paa første foretagende Rejse, han udi Søen kommanderet blev, og ellers omgaas saa med Udspisningen, som han vilde ansvare. 31. Okt. fik han Befaling over Nældeblad og Den kronede Stokfisk, med hvilke han skulde sejle til Flækkerø, affordre P. Harbo hans Instruktion og rette sig efter den, medens Delmenhorst og Havhesten straks skulde hjem. Togtet endtes 17. Jun. 1637, men i dette Tidsrum var der af S. v. J. "forskudt" mod Artiklerne for 52 Dlr. 2). 8. Nov. 1637 fik S. v. J. Ordre om med Delmenhorst, Lammet, De to Løver og Snarensvend at løbe ud paa det pryske Farvand for at modarbejde Spieringernes Toldopkrævning; et Skib skulde sendes til Kønigsberg, og Handelsskibe konvøjeres ind og ud ved Danzig. Denne Ordre kom dog ikke S. v. J., men N. H. Kok til at udføre, hvilket fremgaar deraf, at der ikke er udbetalt S. v. J. Kostpenge for det Tidsrum, hvori Togtet gik for sig. 1638 forhøjedes hans Løn til 300 Dlr. fra Paaske. 1639 sejlede han 11. Marts-5. Dec.; hvervede i Jan. 1640 i Ribe og paa Vesterhavsøerne Skibsfolk, og var i Virksomhed

__________

1) Sj. Tegn. XXV, 244. 246. 250. 286. XXVI, 262. Sj. Reg. 19, 370. 452. 20, 9. N. Saml. 4to VI, 244. 256. 646. N. Rigsr. VII, 133. 228. 624. N. Mag. II, 220.

2) Sj. Reg. 18, 257. 595. 19, 17. 293. 307. 336. 452. Sj. Tegn. XXVI, 6. Klæd. 1632-37.


249

3. Jan.-18. Jun. 20. Jul. 1642 fik han Ordre til med Oldenborg og Den hollandske Fregat at begive sig fra Glykstad for at føre den franske Ambassadør d'Avaux til Calais eller en anden fransk Havn. Franskmanden tøvede imidlertid saa længe, at Kongen 28. Avg. ytrede sin Utaalmodighed derover. S. v. J.s Togt varede i det hele til 16. Avg. 1643; han havde en Tid lang Station paa Elben og maatte inden sin Afrejse derfra lade en Skipper, 2 Kvartermestre og 100 Aarstjenere blive tilbage i Glykstad. Da Krigen var udbrudt, tjente han til Skibs fra 29. Dec. 1643. 1. Apr. 1644 afsejlede han paa Sorte Rytter til Elfsborg, Flækkerø og derfra til Listerdyb, hvor han deltog i Slaget 16. Maj; paa Kolbergerhede kommanderede han Norske Løve, kom Trefoldighed godt til Hjælp og inspicerede efter Slaget Skibe og Mandskab; og under Lolland, hvor han var P. Munds Viceadmiral paa De tre Løver, erobredes hans Skib af Fjenden, og han selv blev Krigsfange, men 26. Okt. 1645 atter løsgiven. Han døde ugift 21. Jan. 1646; Holmens Snedker forfærdigede 2 Ligkister til ham, en af Fyr og en af Eg, og endvidere en Standart m. m. til Jordefærden (i Feb.) 1).

242. 1628-29. Hartvig Sasse. Se Levnetsløb 208.

243. 1628-44. Villum Evertsen (Efvindsen, Eventsen, Ebbesen) blev 26. Jan. 1628 antaget som Skibshøvedsmand (200 Dlr.) og befaledes 5. Apr. paa Trost at visitere og anholde de Skibe, der førte Munition fra Rostok og Varnemynde; tillige skulde alle paa Rostok farende Skibe uden Undtagelse anholdes. Dernæst havde han Befaling at holde sig under den nordiske Kyst i B. Juels Eskadre, men bestemtes 27. Maj til at forstærke H. Vinds Afdeling paa Elben. D. A. førte V. E. Trost 21. Feb.-8. Okt. 1629 sendtes han med en Jagt til Stokholm med Brevskab til Svenskekongen, men var i øvrigt i Fart 1. Marts-13. Okt. 1630 udtog V. E. Baadsfolk paa Sjæland, Lolland og Falster og var paa Hamborgtoget H. Hess'es Løjtnant paa Gabriel (3. Maj-19. Okt.). 1631, 4. Maj-18. Avg. var han Chef paa Fides; førte 1632, 4. Maj-28. Jul. Kronet Fisk i H. Vinds Eskadre i Vestersøen, og kommanderede 1633,

__________

1) Sj. Reg. 19, 519. 20, 64. 184. Sj. Tegn XXVIII, 56. 188. Klæd. 1643. 45. Afregn. S, 5. Breve II, 420. III, 297. IV, 247. D Saml. VI, 264. Bruun, Kolbergh. 34. 43. 63. Garde, Efter. I, 142. N. Rigsr. IV, 439. 473. Slange 885. Fridericia II, 51.


250

4. Jun.-11. Okt. Gabriel, som sammen med Rafael konvøjerede Købmandsskibe og krydsede mellem Norge og Helgoland. Togtet varede 8. Marts-18. Okt. 1). 1634, 4. Jun.-11. Okt. var V. E. Admiral i Vestersøen mellem Jylland og Norge over Rafael og Samson Galej; hvervede 1635 Søfolk én Maaned og sejlede 2. Maj-22. Avg.; hvervede 1636 atter en 3 Maaneders Tid, "rejste" 10. Maj-28. Sept. og sendtes Jul. 1637 med Fides til Friborg for at hindre Toldsvig; saa vel dette som det næste Aar hvervede han Skibsfolk, hvorefter han var i Fart 27. Feb.-30. Okt. 1639; hans Besolding forbedredes samtidigt (29. Sept.) til 300 Dlr. 1640, da Flaaden holdtes udrustet, førte han De tre Kroner, og i Avg. sendtes han med Den hvide Bjørn til Norge, dér at indtage Trælast, som skulde føres til Spanien og sælges der, hvorefter Skibet skulde lades med Salt og afgaa til Glykstad dermed. Kongen ønskede en dygtig Person til denne Forretning, og "saa fremt Kaptejn V. E. kunde skrive og læse", da var han god dertil, "men mange Subtiliteter havde man intet at forvente hos V.". Desuagtet var denne i Yndest hos Kongen, som d. A. skænkede ham en Guldkæde med sit Kontrafej. Næste Aar (1641) gjentog V. E. sin Spaniefart med Hvide Bjørn og var til Søs 10. Jul. 1641 - 24. Apr. 1642 og videre til 13. Jul. 1642; derpaa 8. Jul. 1643-10. Nov. 2). Ogsaa 1644 var han i Tjenesten 9. Apr.-16. Avg. og deltog i Slaget paa Kolberghede om Bord paa Fides i J. Vinds Eskadre; men 25. Avg. udgik følgende Kongebrev: "Eftersom V. E., vor Skibskaptejn, haver udi langsommelig Tid været udi vores Tjeneste og sig imidlertid forholdet saaledes, at vi udi Naade med hannem vel er tilfreds; og han nu for Alderdom og Skrøbeligheds Skyld ikke længere samme sin Tjeneste tilbørligen kan forrette, have vi naadigst hannem deraf forløvet og bevilge, at han den Besolding, han hidtil nydet haver, maa hans Livstid nyde og beholde". 22. Nov. 1646 blev V. E. Kirkeværge for Holmens Kirke, og 28. Dec. 1647 skulde hans Kirkeregnskaber forhøres. 11. Nov. 1648 døde han og jordedes 15. Nov. i Nikolaj Kirke, hvor

__________

1) Sj. Reg. 18, 262. 296. 418. 469. 498. 19, 17. 78. Sj. Tegn. XXIV, 86. Klæd. 1630-32. 34.

2) Sj. Reg. 19, 214. 513. 20, 168. 21, 55. Klæd. 1634-37. 39. 41. 42-44.


251

hans Enke Mette ogsaa begravedes 2. Maj 1654. - V. E. boede i Kongensgade og ejede en Have uden Østerport 1).

244. 1628-(45). Mikkel Mortensen, Borger i København, var 1615 Skipper paa Den blaa Due, der skulde nordenom. 26. Jan. 1628 blev M. M. Skibskaptejn (200 Dlr.) og førte Fides 18. Apr.-9. Okt.; først ved den nordiske Kyst under B. Juel og dernæst 27. Maj ved Elben for at forstærke H. Vinds Eskadre der. 1630 paa Hamborgtogtet var han 12. Jul.-9. Okt om Bord paa Oldenborg som General-Viceadmiral G. Kruses 2den Løjtnant. 1632 sejlede han 8. Marts-21. Nov. og 1633: 8. Marts-27. Jul. Han fik d. A. Instruktion til med Rafael og Gabriel at konvøjere de i København overvintrede Handelsskibe fra Øresund til Rigets Strømmes Grænse og saa krydse mellem Norge og Helgoland, indtil Provianten slap op. Stødte han til Hovedflaaden, skulde han underordne sig P. Munds Kommando. Denne Ordre ændredes senere derhen, at det blev paa Farvandet under Færøerne (og Vespenø), Skibene skulde krydse, og naar den Proviant for én Maaned, de havde faaet i Flækkerø, slap op, skulde de straks tilbage til København; den sidstnævnte Instruks (af 1. Apr.) overbragtes af H. Rosenkrans 2). I Foraaret 1635 sendtes M. M. med Postillionen at krydse ved Skagen og gøre sig største Flid for at bemægtige sig 2 smaa Dynkerkere, som udgav sig for danske, og som havde røvet 4 hollandske og 1 Rostokker Skib og havde Anslag paa den første Handelsflaade, der vilde til Holland. Naar saa Delmenhorst stødte til ham, skulde M. M. træde over paa dette Skib og begive sig (vistnok) til Flækkerø. Under sit Ophold her har M. M. og en Kaptejn paa Rafael da omtr. 3. Jun. udvist en stor Mangel paa "Skikkelighed" lige over for Kongen, idet de ikke vilde hente "Ordet" hos ham, hvorfor de kom en Nat i Bolten ved den store Mast (Side 128). Længe har Kongens Unaade ikke varet, thi 7. Jun. sendes M. M. med Rafael til Hiterøen i Lister Len at eftersøge Fribyttere og anlægge en Skibsbro og et Batteri dér. 1639 fik han sin Løn

__________

1) Sj. Reg. 21, 301. Klæd. 1647. Sj. Tegn. XXIX, 296. Breve III, 334. 376. 382. 391. IV, 88. N. Rigsr. VIII, 55. Bruun, Kolbergh. 34. Kbh. Dipl III, 269. VI, 209. 219. 233. Resen, Inscr. 184. Pers. Tids. I, 207.

2) Sj. Reg. 18, 262. 498. 19, 77. 88. Klæd. 1629. 31. 32.


252

forhøjet til 300 Dlr. fra Paaske at regne og var til Søs 28. Maj-2. Nov.; 17. Jun. sendtes han med Delmenhorst til Trondhjems Kyst mod Sørøvere der. - 1. Apr. 1644 afsejlede M. M. paa Neptunus til Elfsborg og Flækkerø og deltog i Søslaget 16. Maj i Listerdyb; samme Skib førte han paa Kolberghede i Kongens Eskadre og under Lolland, hvor det gik op i Luer. I det mindste til Nov. 1645 var M. M. endnu i Tjenesten. - 7. Jun. 1634 havde M. M. faaet Bevilling til efter sin Fader Morten Soelings Død at bekomme Færgehuset ved Vordingborg (Hvidenger). Men i Sept. 1645 vilde Lensmanden paa Vordingborg sætte sin Skriver til Færgemand, hvilket kom Kongen underligt for, og "saa fremt den forrige Færgemands Søn, som haver tjent her paa Flaaden, kan sætte Loven og Vissen, at han vil holde al Ting færdig samme Steds, da er han saa god som en anden, thi han kan intet dertil, at hans Fader var en Bærenhyter" 1).

245. 1628-(29). Jørgen Kongell blev 26. Jan. 1628 Kaptejn (200 Dlr.) og var s. A. bestemt til at gaa til Elb med Gabriel og gjorde 1629, 12. Marts-30. Maj en Rejse til Lolland. - 1612 fik J. K. af København Kaperbrev paa Den hvide Hand (eller: Hund), og 1614 maatte J. K. "vinde" paa Københavns Raadhus angaaende Ytringer, som Mag. Oluf Kok havde brugt paa Prædikestolen. 1620 boede J. K. i Antonistræde 2).

246. (1628)-34. Kato Gertsen førte Den blaa Mand 5. Jan. 1628-22. Jan. 1629, Varbjerg Galej 26. Jan.-14. Marts, Kronen Galej (De tre Kroner) 21. Marts-9. Jul. og 11. Okt.-7. Maj 1630 og endnu et Skib 19. Maj-22. Jul., - altsammen vel som Skipper og en Stund som Løjtnant (150 Dlr.); 1. Maj 1629 havde han faaet Befaling til med De tre Kroner at afgaa til Ruden for at assistere ved Toldopkrævningen der og lade Skibsfolkene arbejde paa Skansen samme Steds. 29. Sept. 1630 blev han da Kaptejn til Skibs (200 Dlr.), medvirkede paa Krokodillen under K. Daa i Hamborgtoget til

__________

1) Sj. Tegn. XXV, 393, XXVII, 302. Sj. Reg. 20, 104. 144. 19, 228. Klæd. 1639. 45. N. Rigsr. IV, 558. VI, 518. VII, 51. Breve II, 393. V, 79. D. Saml. VI, 264. Bruun, Kolbergh. 35. Garde, Efterr. I, 142.

2) Sj. Reg. 18, 262. 15, 398. Kbh. Dipl. I, 605. Kirk. Saml 3 R. I, 609.


253

8. Okt. og førte 1632 Rosengalej under H. Vind i Vestersøen; men 31. Dec. 1634 forløvedes han. - I Efteraaret 1632 boede K. G. i Farvergade, hvor hans Husstand øgedes med 2 Sønner, Aksel og Peter 1).

247. 1628-29. Verner von Wow var 1628, 1. Jul.-29. Avg. Tolder i Øresund, men 11. (13.) Feb. s. A. blev han antaget som Skibsløjtnant (150 Dlr.), fra hvilken Stilling han aftakkedes 14. Avg. 1629. 1630 var han atter i Kongens Tjeneste, idet han paa Hamborgtogtet (27. Jul.) fungerede som Kvartaladmiral H. Rosenkranses 2den Løjtnant. 1632 førte V.v. W. Rafael under H. Vind i Vestersøen 5. Maj-31. Jul.; var 1634 i Fart 12. Apr.-17. Okt. og 1635: 25. Apr.-17. Okt., idet han da laa med Gribben i Bælt, og havde desuden en Maaned hvervet Søfolk. 1636 var han paa Gak med under A. Muats Kommando i Nordsøen, hvorfra han i Avg., efter at have lagt sine Stykker over i Hummeren, gik med Trælast fra Langesund til Glykstad. 1639 fik han sin Løn forhøjet til 250 Dlr., blev 1640 udset til at føre Nældebladet, der skulde opvarte Rigsadmiralen paa St. Sofie, var 1644 i Marts Chef paa Havhesten under L. Henriksen i Østersøen, førte paa Kolbergerhede samme Skib i J. Vinds Eskadre og var d. A. i det hele til Søs 13. Feb.-27. Avg. 3. Nov. 1645 forløvedes han 2).

248. 1628-29. Niels Krag blev 13. Feb. 1628 Løjtnant til Skibs (150 Dlr.) og forløvedes atter 14. Avg. 1629. Var det Niels Krag til Gissingholm og Søndergaard, Søn af Henrik K. og Kirsten Munk, gift med Johanne Kaas og med Maren Mund og 1613 tiltalt for Drab ? 3).

249. 1628. Benediks Groth fik 14. Feb. d. A. Kaptejns Bestilling (200 Dlr.) 4).

250. 1628-(29). (Povl) Jørgen Bjørnsen var født i Flensborg 1596 og fik 14. Feb. 1628 Kaptejns Bestilling (200 Dlr.). Han førte først 6. Apr.-1. Jul. Marstrands Plage i Femernsund, dernæst Viktor 15. Nov.-17. Jan. 1629, (hvorefter

__________

1) Sj. Reg. 18, 406. 498. 548. 19, 17. Klæd. 1628. 29. 34. Kirkebg.

2) Sj. Reg. 18, 267. 498. 19, 17. 310. 20, 64. 21, 284. Klæd. 1629. 34-36. 44. 45. Rentek. 1872, 205. N. Rigsr. VII, 228. Breve III, 333. Bruun, Kolbergh. 34.

3) Sj. Reg. 18, 267. Klæd. 1628. Pers. Tids. V, 6. Secher, Rettert. II, 523. 1620 fik N. K. en Søn optaget i Sor. Sj. Tegn. XXI, 540.

4) Sj. Reg. 18, 267. Klæd. 1628.


254

han oplagde Skibet paa Lolland), og endelig Flensborg 21. Marts-14. Jun. s. A., men maa dernæst være bleven forløvet. - 19. Marts 1635 antages han igen med 200 (og senere 300) Dlr.s Løn; dog vides intet om hans Søtogter før 1645, da han sejlede 28. Avg.-9. Sept.; og dernæst 11. Jan. 1646-17. Apr. 1647. I Fejden havde han udlagt 2000 1/2 Dlr. til gevorbne Maanedstjeneres Besolding, hvoraf han 6. Jun. 1647 af Rentemestrene fik Halvdelen straks udbetalt og Løfte om Resten, naar Middel var, "paa det han derover for den Tjeneste, han Riget gjort havde, ikke ganske skulde komme om sin Kredit og Velfærd"; men hans Kredit var dog ikke mere svækket, end han 1647 kunde købe E. Ottesens Plads paa Kristianshavn. Som Afdrag paa sit øvrige Tilgodehavende havde han 1645 fra Bremerholm modtaget en "Dagh Baaed" af 200 Dlr.s Værdi 1). 1. Jan. 1649 forbedredes J. B.s Løn til 350 Dlr., og s. A. var han til Søs. 1. Maj. 1651 udnævntes han til Viceadmiral paa Bremerholm med 700 Dlr.s Løn, men det nye Embede hindrede ham ikke i at gøre Søtogter baade 1651, 52 og 53. Bestallingen udfærdigedes dog først 23. Marts 1652. I Sept. modtog han som Holmens Souschef 750 udskrevne Baadsmænd paa Holmen. I Jun. 1654 udleverede han tomme Tjæretønder til at afbrænde paa Gaderne i Pestens Tid, og samtidigt aflagde han Regnskab over Udgifter til Flaaden paa Bremerholm 1652-54. Under Hovedstadens Belejring maatte han forordne Baadsfolk til at dæmpe Fjendens glødende Kugler, skaffe Baade til at overføre Krigsfolk til Flaaden; lægge 2 eller 3 mindre Orlogsskibe ud til at sikre Havnen mod Kapere; skaffe Pæle og Bomme til Havnens Spærring; presse søfarende Folk o. s. v. Desuden talrige Befalinger om Baadsmandsboderne, Søkvæsthuset, en Misdæders Henrettelse o. s. fr. I Anledning af Regeringsskiftet blev 19. Okt. 1660 en Del Fanger paa Grund af J. B.s Intercession løsgivne paa Bremerholm. 1669 maatte han opgive sin Stilling som Viceadmiral paa Holmen, i hvilken Jens Rodsten afløste ham. 1670 havde J. B. en Lønning paa 650 Dlr. Endnu 1671 gav han Møde i Admiralitetskollegiet, hvoraf han skal være udtraadt 1675; alligevel var der 1677 normeret ham en Løn af 900 Dlr. 1680 døde han og begravedes

__________

1) Sj. Reg. 18, 267. Sj. Tegn. XXIX, 202. Klæd. 1628. 29. 46. 47. 49. 51.


255

15. Dec. i Holmens Kirke, hvor der findes et Portræt af ham; han var gift med Anna Valentinsdatter. 1648 trolovedes hans Datter Birgitte med Herman Lygtemager. J. B. boede udenfor Holmens Laage i en Vaaning, han 1660 købte af Kongen for en Fordring paa 1250 Dlr. 1).

251. 1628-30. Korfits Mormand til Østeraad, Søn af Morten Mogensen M. til Løvestad, blev 15. Feb. 1628 Løjtnant til Skibs (150 Dlr.), deltog i Hamborgtogtet 1630 paa Viktor som Underadmiral S. Kaas'es Løjtnant og blev dernæst efter halvtredje Aars Tjeneste forløvet 23. Nov. 1630. Han var gift med Lisbet Bendiksdatter Hartvigsen 2).

252. 1628-37. Markus Hess (Huss) bestilles 25. Feb. 1628 til Løjtnant (150 Dlr.). 28. Feb.-8. Apr. førte han Marstrands Plage ved Femern under (Broderen ?) H. Hess, men da der fattedes en Kaptejn paa Mynden, blev M. H. 8. Apr. Befalingsmand paa dette Skib, hvorfor den Fetalje, som Myndens forrige Kaptejn havde efterladt paa Skibet, blev afkortet i M. H.s Kostpenge. Mynden førte han saa til 2. Okt. og 18. Nov.-5. Feb. 1629. Paa Flaadelisten af 1628 anføres han som Chef for Haren paa den holstenske Kyst. 1629, 18. Avg.-19. Nov. kommanderede han Dragen og udskrev Søfolk i Skaane, Halland og Bleking fra Dec. til Apr. n. A. 1630 førte M. H. 17. Apr.-7. Okt. Gribben og Mynden, sidstnævnte mod Hamborg i H. Vinds Eskadre. 1631 var han 4. Jul.-28. Dec. i Fart, udskrev i Apr. 1632 Søfolk og sejlede 5. Maj- 28. Jul. som Kaptejn paa Fides under H. Vind i Vestersøen. 1633 var han i Virksomhed 16. Jan.-3. Feb. og 29. Marts-27. Jul.; forordnedes 1634 at ligge paa Strømmen udi Prinsens Bilager, hvervede ogsaa Skibsfolk og fik Kostpenge 2. Apr.-4. Avg. og 13. Okt.-29. Nov. 1635 fo'r han til Søs 2. Apr.-12. Okt. og hvervede desuden i 2 Maaneder. 1636, 1. Maj-15. Sept. var han udsendt paa en Islandsrejse at holde Strømmene rene og tog vistnok ved denne Lejlighed et Skib til Pris, som senere R. Samsing fik Brev paa. - M. H. boede

__________

1) Klæd. 51. Kirkebg. Kbh. Dipl. III, 496. 500. V, 700 o. fl. Bruun, Kort Adl. 189. 211. 381. 411. D. Saml. 2 R. II, 122. Lützov, Hist. Eft. Søoff. 107.

2) Klæd. 1627-30. Sj. Reg. 18, 267. V. Simonsen, J. Brahe 32. Velvillig Meddelelse af Hr. Arkivsekretær Thiset.


256

i Helsingør og døde 26. Sept. 1637. 21. Feb. havde han efter Begæring faaet Frihed for borgerlig Tynge, da han ingen borgerlig Næring brugte. Hans Hustru hed maaske Lisbet og boede da 1645 i København 1).

253. (1828). Prangell. I Følge Klædekammerregnskabet 1628 har P. Galt paa Rafael "spist" Løjtnant P. 21. Marts-28. Apr. 1628.

254. 1628-29. Trude Petersen blev 1. Apr. 1628 Skibsløjtnant (150 Dlr.). Han førte da Galejen Den sorte Ravn 28. Apr.-20. Jul. og 15. Avg.-26. Marts 1629. Det første Aar kæmpede han ved Stralsund under E. Pricker og indlemmedes dernæst i H. Hess'es Eskadre. Han forløvedes 31. Marts 1629, men fik, da han en Tid lang havde tjent Kongen for en Skibsløjtnant, 29. Jul. 1634 Tilladelse til at nedsætte sig i hvilken Købsted i Danmark og Norge, han selv lystede, og der være fri for al kgl. og borgerlig Tynge, saa længe han ingen borgerlig Næring brugte 2).

255. 1628. Lavrits Jensen havde 1612 ført Kaperen St. Peter og blev 20. Apr. 1628 Kaptejn til Skibs (200 Dlr.), men døde allerede 31. Okt., og hans Hustru Maren Lavritses fik hans Løn udbetalt. I Begyndelsen af Aaret havde han faaet en lille Datter ved Navn Maren og boede da ved St. Nikolaj Kirkegaard 3).

256. 1628-(39). Herman Hunemeyer (Honnemeyer, Hunemyr, Hunemører, Hunemør, Hønemor, Hunnemurer, Hunemørder) fik 20. Apr. 1628 Løjtnants Bestilling til Skibs (150 Dlr.) og førte Den store Pram (Scheltudtz) fra 27. Maj; 28. Okt. skulde han med "denne vor Pram" gaa til Møen paa videre Ordre og 11. Dec. til Vordingborg tillige med nogle Galejer, udføre Øverste Henrik Holks Befalinger (i Stralsund ?) og dernæst begive sig med Prammen til Korsør, men skikke Galejerne til København. 11. Apr. 1629 sendtes han med Prammen (fra Lybeks Red) til Ruden at blive der, indtil "vor Flaade var at finde", og da at forene sig med den; men mærkede han, at

__________

1) Klæd. 1629-37. Sj. Reg. 18, 227. 296. 498. 19, 17. 398. 481. 20, 88. Kbh. Dipl. VI, 232.

2) Sj. Reg. 18, 300. 302. Klæd. 1628. N. Rigsr. VI, 669. 127. 595 nævnes en T. P. som Herbergvært paa Moss og som Forstander for Bergen Hospital.

3) Sj. Reg. 15, 398. 18, 299. Klæd. 1628. Kirkeb.


257

"vi havde begivet os tilbage", skulde han ogsaa vende hjem. Togtet endte 28. Jun. 1630 var H. H. 27. Jul. bestemt til at være Generaladmiral K. Daas 2den Løjtnant paa St. Sofia, men var i Virkeligheden (18. Avg.-6. Dec.) om Bord paa Den forgyldte Løve. 18. Avg. var han bleven Kaptejn med 200 Dlr.s Gage. 1631 førte H. H. Lykkepotten 29. Apr.-8. Sept. næste Aar. 1634 laa han paa Strømmen i Prinsens Bilager, sendtes 1635, 11. Nov. med Hummeren og Hjorten til Hiterøen i Norge og skulde Okt. 1636 lade Gak med indtage Deler og Master i Drammen. 1639, 16. Apr. blev H. H. Tolder i Øresund med 250 Dlr. og en Femtedel af, hvis forbrødes, i Løn og var anden Visitør endnu i 1643; men 13. Jul. fik H. U. Gyldenløve Befaling til paa Kronborg at anholde ham, forfare om hans Levnet og Bedrifter og tiltale ham, hvis hans Forseelse fandtes, og 24. Jul. sad H. H. i Blaataarn. Der blev afkortet ham 58 Dlr., som han dels havde "forskudt", dels "fortæret udi Fængslet, og som Byfogden udi København havde annammet, ydermere at gøre Regnskab fore". Efter at have mistet sit Embede blev H. H. Fribytterkaptejn paa Roth Gans og fik som saadan 29. Feb. og 9. Marts 1644 Pas og Skibsartikler. Men det var gaaet tilbage for ham. 1646 klager H. H., Indvaaner i Helsingør, at han i sidste Krigstid formedelst stor Tynge og Besvær, som han da haver udstaaet, er geraden udi stor Skyld og Gæld, hvorved han tribuleres daglig, og hans Formue med Hus og Gaard hannem ved Vurdering fratages. Hans Kreditorer ville ingen Respit ham forunde; men da han har noget at fordre i Rostok og Lybek, begærer han, at de ville have Gedult med ham. Kongen bød da Lensmanden paa Kronborg at skaffe ham denne Respit, for at han ikke skulde blive overilet og ruineret. Nov. 1659 omtales han som død. - I 1628 boede han i Violstræde i København og fik Barnet Benediks døbt 1).

257. 1628-(29). Sikst (Siks) Jakobsen var 1618-22 Skipper paa København, der var paa Ostindiefart, men blev 1619 dømt til Forlis af 2 Maaneders Sold, for Ord, som Folkene noget nær til "Mentenation" kunde foraarsage. 20. Apr.

__________

1) Klæd. 1630. 34. 47. Sj. Reg. 18, 299. 348. 371. 403. 498. 548. 19, 370. 20, 110. 21, 234. 277. 323. Sj. Tegn XXVIII, 1. 63. XXIX, 89. Afregn. B, 36. Kirkebg. N. Rigsr. VII, 242. Rentek. 1872, 206.


258

1628 antoges S. J. til Kaptejn (200 Dlr.). D. A. førte han Hummeren, der henhørte til en af G. Kruse kommanderet Eskadre i Østersøen, fik 24. og 29. Apr. Instruktion om at efterstræbe en Fribytter ved Kysten under Lybek; skulde senere paa Sommeren overføre Tropper til Vlie i Holland, paa Vejen jage Fribyttere og efter endt Rejse slutte sig til H. Vinds Eskadre paa Elben, hvorfra Hummeren dog snart beordredes hjem; og fik endelig 11. Dec. Instruktion paa Hummeren og de Skibe, hannem medgives, at underlægge sig G. Kruses Kommando i Østersøen. 1629 i Maj sejlede han med Trost til Nyborg for at konvøjere Skuder; ledsagede H. Rosenkrans til Island med samme Skib og var tilbage 20. Avg. Men 8. Nov. fik Ostindisk Kompagni Pergamentpas herfra til Ostindien paa Skibet Flensborg, som os elsk. S. J. var Skipper paa. 1632 i Sept. omtaler Kongen dette Skib som "genommen", vistnok af Dynkerkere, imod hvem Sag skulde anlægges i Bryssel; der maa altsaa være tilstødt S. J. Uheld paa Vejen. 1633 boede han i "det nye ostindiske Hus" ved Stranden 1).

258. 1628-45. Hans Knudsen antoges 27. Apr. 1628 til Skibskaptejn (200 Dlr.). Han blev 12. Nov. Chef paa Mynden, der da laa i Nakskov, og var det til 4. Sept. 1629, hvorpaa han førte Sælhunden 3. Okt. 1629-30 Maj 1630, Havhesten 22. Jul. 1631-27. Avg. og Sælhunden (i H. Vinds Eskadre i Vestersøen) 4. Maj 1632-29. Jul. 1633, 14. Apr. befaledes han med Galej Kronen at holde det gaaende under Norge, anløbe Havnene der og efterstræbe Sørøvere. Dette Togt varede 20. Apr. 1633-14. Nov. 1634; senere hvervede han Skibsfolk en Maanedstid. Efter i 1635 at have sejlet 11. Maj-3. Sept. beordredes han i Nov. til Norge med Gabriel, St. Peter og St. Olaf og i 1636 med Gabriel alene til Bælt, saa at han var til Søs 27. Nov. 1635-25. Sept. 1636. 1639 var han i Fart 11. Maj-27. Nov. og befaledes 8. Okt. med Den kronede Stokfisk at begive sig til Ekernførde for at visitere efter Salpeter og Krudt; hvo der vægrede sig at betale den paalagte Told, 14 Dlr. pr. Centner, skulde miste sin Salpeterladning. 1640, 7. Maj skulde han paa Rytteren følge Kvartaladmiralen paa Oldenborg, fik 11. Avg. Gagen forhøjet til

__________

1) Klæd. 1628. Sj. Reg. 18, 302. 311. 333. 371. 408. 412. 443. Schlegel, Saml. I, 2, 61. Kbh. Dipl. VI, 210. Breve II, 43.


259

250 Dlr. og 29. Sept. til 300 Dlr. og fo'r derpaa 17. Sept. 1642-26. Dec. og 29. Apr. 1643-19. Okt. 1644. I første Krigsaar deltog han paa Delmenhorst i Slaget ved Listerdyb 25. Maj, men anklagedes 3. Jun. for at have holdt sig tilbage i Slaget; baade paa Kolberghede og under Lolland kæmpede han paa samme Skib, der i sidste Slag skal være taget af Fjenden, hvorved han vel selv blev Fange. 25. Apr. 1645 forløvedes han derpaa. - 1641 udgav han Navigationsbogen "En nyttig Tavle"; boede 1632 i H. Rosenkranses Gaard i Pilestræde og fik s. A. Datteren Karen døbt; 1645 boede han paa Gammeltorv. Broder i Danske Kompagni var han bleven 1637 1).

259. (1628). Lavrits Rasmussen skulde 5. Apr. 1628 paa "sin Krejer" løbe til Trost ved Rostok efter nogle prisgjorte hollandske Oste. 1617 havde han ført et Flensborgskib nordenom 2).

260. (1628)-(49). Daniel Hansen von Husum førte Flyvende Hjort 16. Apr. 1628-27. Nov. og St. Oluf Galej 16. Apr. 1629-11. Avg., hvorpaa han udskrev Skibstømmermænd i Skaane og Bleking. 20. Jan. 1630 blev han, - der hidtil havde været Løjtnant (150 Dlr.), - derpaa Kaptejn. Skibet Haren førte han fra 29. Apr. 1630 og desuden i Avg. mod Hamborg i H. Rosenkranses Eskadre, i Nov. s. A. under P. Galt i Østersøen og endvidere 29. Apr. 1631-18. Jun. 1632 var han T. Kristensens Løjtnant paa Lindormen under H. Vind i Vestersøen; 1633 fo'r han 30. Avg.-17. Okt.; og da der i Marts 1634 udsendtes smaa Galejafdelinger mellem Jylland og Norge, blev D. H, "Admiral" for en Afdeling, bestaaende af Rosen og Hjorten. D. H. hvervede Søfolk i 1635 og var ogsaa 1636 i Fart. 1637 laa han paa Elben med De tre Løver, da dette Skib ulykkelig omkom paa denne Rejse; Viktualierne, som han havde indkøbt til Skibsbehov, men som blev med Skibet, godtgjordes ham dog. 1638 sejlede han 16. Maj-14. Avg. 1639 fik han 9. Marts Kaptejns Bestilling med 250 Dlr.s Løn og tilforordnedes i Avg. 1640 (som Admiral ?)

__________

1) Sj. Reg. 18, 303. 19, 17. 104. 370. 385. 20, 268. 21, 3. Sj. Tegn. XXVI, 492. Klæd. 1628. 31. 32. 34-36. 39. 43-45. Breve III, 335. D. Saml. VI, 275. Bruun, Kolbergh. 35. Garde, Efter. I, 142. Kirkebg. Kbh. Dipl. VI, 287. 58. Bruun, Kort Adl. 219. Se Kap. IV, H, 2.

2) Sj. Reg. 18, 296. N. Rigsr. IV, 630.


260

med Marstrands Plage og Den hollandske Fregat at konvøjere hollandske Skibe fra Sundet til Flækkerø. 1641 sejlede D. H. 16. Apr.-30. Sept.; 1643, da hans Løn forbedredes med 50 Dlr., var han til Søs 24. Apr.-8. Jul. og ligeledes hele Krigsaaret 1644 til 31. Jan. 1645; paa Kolbergerhede var han Chef paa Lammet i J. Vinds Eskadre. 1647 fik han en Maaneds Kostpenge og havde 1649 endnu 300 Dlr.s Gtage; baade 1630 og 1639 afkortedes der ham Summer for, hvad han havde forskudt mod Artiklerne. Hans Bopæl var 1645 i Admiralgade 1).

261. 1628. Donald Macdonald var Skibskaptejn (200 Dlr.) fra 1. Maj 1628, men forekommer kun dette Aar 2).

262. 1628. Villum (Vuldemb) Lejel, der stammede fra Helsingør, havde i en Del Aar været ansat ved den hollandske Handel paa Batavia, da han 1. Maj 1628 blev udnævnt til Kaptejn til Skibs (200 Dlr.), men forekommer som saadan kun dette ene Aar. 1634 var V. L. Købmand paa St. Anna til Ostindien; blev 1635, 14. Sept Bevindthebber (og Forvalter) i Ostindisk Kompagni; indgav 1637 et selvstændigt Overslag om Udrustningen af Kristianshavn og blev udset til Kommandant i Trankebar; antoges 1639 som "Buchhalter" og Participant i Kompagniet mod 500 Dlr.s Pension "af hvis Retour, som kommer aarligen Kompagniet til gode." S. A. sejlede han med Kristianshavn til Ostindien, men Skibet blev arresteret paa Teneriffa, hvorfor V. L. maatte rejse til Spanien for at klage. 1642, da V. L. havde været borte paa 4de Aar i Kongens Tjeneste, begærede hans Hustru Alhed, der boede i København, en Latværge, som hendes Gods og Formue i Husbondens Fraværelse kunde forestaa, hvorfor Renteskriver Anders Sørensen maatte paatage sig dette Værgemaal. Alhed V. L.s kunde ikke skrive, hvorfor hun paa en Kvittering (af 7. Dec. 1641) for modtagne 500 Dlr. kun aftrykkede sit Signet, medens hendes Svoger Jakob Timmermand underskrev paa hendes Vegne 8).

__________

1) Klæd. 1630-32. 34-37. 39. 42-45. 47. 49. Sj. Reg, 18, 454. 498. 523. 19, 17. 215. 20, 64. 273. 21, 209. Bruun, Kolbergh. 34. Kbh. Dipl. 239.

2) Sj. Reg. 18, 313. Klæd. 1628.

3) Sj. Reg. 18, 313. 19, 341. 20, 151. Sj. Tegn. XXVI, 20. XXVII, 285. 408. Pakke om Krhvn.s Rejse. Geh. Ark. Klæd. 1628. Breve II, 315. Nielsen IV, 227. Kbh. Dipl. III, 205. Slange 981. 1029. 1467.


261

263. 1628. Robert Lambsden blev 1. Maj 1628 Skibskaptejn (200 Dlr.) 1).

264. 1628. Jerome (Giereme) Hortein blev 1. Maj 1628 antaget som Kaptejn til Skibs (200 Dlr.). 1621-22 var han kgl. Styrmand med 300 Dlr.s Løn 2).

265. 1628-29. Jens Boldevig udnævnes 3. Maj 1628 til Løjtnant (150 Dlr.) og fører Galejen Vildsvinet 3. Maj-1. Jul. 1628; en kgl. Ordre af 29. Maj byder vel, at Vildsvinets Chef skal arresteres og vel forvaret føres til Hovedstaden; men J. B. fortsætter dog sin Virksomhed (med nogle Afbrydelser 11. Jul.-30. Marts 1629) og afskediges først 14. Avg. 1630, 30. Jan. antages J. B. paa ny i samme Stilling, fører Rosen Galej (30. Maj-30. Jul.) og Flyvende Fisk (mod Hamborg, 31. Jul.-9. Okt.), hvorefter han forløves 13. Okt. 1630 3).

266. 1628. Erik Ottesen Orning. Se Levnetsløb 14.

267. 1628-29. Jon Hill (Hyll) fik 31. Maj 1628 Løjtnants Bestilling til Skibs (150 Dlr.). Paa Bergens Galej (eller Galej Samson) skulde han i Jun. løbe under Læsø, blive der, saa længe hans Proviant varede, og dernæst begive sig til København; efter endt Rejse (18. Jan. 1629) blev Galejen oplagt paa Lolland. Men 30. Apr. s. A. døde J. H., og hans Hustru Magdalene Gabrielsdatter hævede hans resterende Løn 4).

268. 1628-45. Jan (Johan) Folkersen blev 18. Jun. 1628 Skibsløjtnant (?) med 200 Dlr.s Løn og førte Karitas Galej 19. Jun.-17. Dec. 1629 befaledes han paa Galej Samson at begive sig med Visitør D. Hessel til Norge og blive der hos ham 1 à 3 Maaneder; han blev der 6. Jun.-31. Jul. og førte saa Haren 12. Avg.-2. Nov. 1630 var J. F. Kaptejn paa Gribben mod Hamborg i H. Vinds Eskadre (fra 3. Maj) og sejlede lige til 12. Nov. 1631. Næste Aar 1632 var han i Virksomhed 17. Maj-26. Sept.; laa 1633 fra Apr. med Gribben i Bæltet; hvervede 1634 Skibsfolk en Maaneds Tid, befaledes i Nov. 1635 at føre Hjorten til Hiterø i Norge og maatte i 1636 betale hele 144 Dlr., som ban havde forskudt imod Artiklerne; 1637 var han omtrent stadigt til Søs 7. Maj-23. Dec.

__________

1) Sj. Reg. 18, 313. Klæd. 1628.

2) Sj. Reg. 18, 313. Klæd. 1621. 22. 28.

3) Sj. Reg. 18, 403. 417. 454. 498. Klæd. 1628-30.

4) Sj. Reg. 18, 322. Klæd. 1628.


262

1640, 7. Maj bestemtes han til paa Kronens Galej at opvarte Underadmiral E. Ottesen paa Patientia og fik 11. Avg. Kaptejns Bestilling med 250 Dlrs. Løn og Mikkelsdag s. A. med 300 Dlr. 1641 fungerede han 17. Apr.-28. Avg. og 1644: 16. Marts-20. Avg. Derpaa forløvedes J. F. 3. Nov. 1645 og omtales 1647 som død, efterladende sig en Enke. Han synes at have haft Møje med at komme til Ro i Ægtestanden. I Holmens Kirkebog omtales 1624 en K. Maj.s Styrmand Johan Volckis von Embden, der alt to Gange havde været gift i Amsterdam, hvor begge hans Hustruer laa begravne, og nu 3. Pinsedag d. A. trolovedes med Margrete Petersdatter, salig Karsten Povlsen Styrmands Enke. Men det opgives ikke, naar eller om de bleve viede. Om vor J. F., der ogsaa var fra Holland, vides det, at han i 1628, da han og hans Fader vare bosiddende i Helsingør, i denne By var bleven trolovet med Annike Mikkelsdatter, som dog straks vilde hæve Forbindelsen, da hun af sin Stiffader var nødet til Trolovelse, da hendes Formynder ikke havde givet sit Samtykke, og da hendes Forlovede jo var "Papist", der ikke vilde gaa til Herrens Bord; før hun vilde lade sig vie til ham, skulde enten hun eller han "blive kold". J. F. paatalte da Sagen for Roskilde Domkapitel, som dømte, at Trolovelsen burde ved Magt at stande. Men i Jan. 1629 søgte J. F. selv om Tilladelse til at hæve Trolovelsen, hvilket for at undgaa værre Ting ogsaa billigedes, da begge Parter vare enige deri, mod, at de hver udgav 40 Dlr. in specie til Hospitalet i Helsingør. Kort derpaa (Sexagesima) stod J. F. s Trolovelse i København med Sikst Jakobsens Pige Trine Johansdatter, og Vielsen fandt Sted 3 Søndage derefter 1).

269. 1628-29. Hans Sørensen (Sukkerbager) antoges til Skibsløjtnant 23. Jun. 1628 og førte Galejen Stjærnen (Ekers Galej) 15. Jul.-2. Nov. og derpaa 6. Dec.-12. Jun. 1629. 17. Maj d. A. skulde han med Jagten Kronen afgaa til Nyminde ved Ringkøbing for at bemægtige sig en fjendtlig Jagt, som krævede Told der; siden skulde han ligge paa Aalborg Fjord. 17. Jun. s. A. befaledes han at føre Ekers Galej til Norge, den der at oplægge, og forløvedes endelig

__________

1) Sj. Reg. 18, 381. 418. 19, 20. 90. 370. 20, 268. 21, 55. Klæd. 1628-37. 42. 45. 47. Breve III, 334. Secher, Danmark i æld. og ny. Tid II, 95. Kirkebg.


263

14. Avg. 1629. Senere var han Foged i Nordlandene og fik 1635 Nærø Kirketiende i Namdalen, hvor han residerede 1).

270. (1628)-(29). Abraham Wasser omtales som farende til Søs med Dragen 11. Jun. 1628-10. Avg. 1629 2).

271. (1628). Daniel Straarup førte Den sorte Ravn 3. Jun. 1628-5. Apr. 1629 3).

272. 1628-44. Peter Galt til Tidselholt, Søn af Niels G. og Elisabet Hvitfeldt, fødtes omtr. 1581, var 1604-5 .og 1609-12 i Danske Kancelli; red (Marts 1611) under Aarhus Fane i Kalmarkrigen, og blev 1621 Agent i Stokholm (til 1625). 9. Jul. 1628 udnævntes han til Kaptejn til Lands og Vands med 300 Dlrs. Løn, - men maa i Følge Regnskaberne allerede have været det i 1627, - og var om Bord paa Viktor 15. Nov. 1628-19. Jan. 1629. I Forvejen kan han i Følge Flaadelisten af 1628 have været til Søs som H. Vinds "Lytenant" paa Lindormen paa Elb (ikke som Chef paa et Skib "Lytenant", der ikke kan paavises blandt Kongens Orlogsskibe). 1629 skulde P. G. holde det gaaende med Rafael langs Jyllands Kyst (21. Marts-1. Avg.). 1630 var han Generaladmiralens Underadmiral paa Spes, som havde Kongen om Bord, i Toget mod Hamborg (15. Jul.-9. Okt.), og blev derpaa selvstændig Admiral over Havhesten, Gabriel, Markatten, Haren, Mynden, Den flyvendes Fisk og 2 Galejer, hvormed han (2. Dec. 1630 -18. Jun. 1631) begav sig i Østersøen med Nakskovs Odde som Station. Han gjorde nu intet Togt i nogen Tid, uagtet han i Regnskaberne for 1632, 33 og 39 føres som Skibskaptejn; men fra denne Periode skriver sig hans De jure Danorum liber, som han (1632) havde udarbejdet, "naar han blandt de andre Officerer paa den kgl. Flaade var fri for at være til Søs, og som derfor maaske lugtede noget af Fartøjet" 4). Saa oprinder 1644. I Slaget paa Kolbergerhede deltager han som Kaptejn paa Oldenborg i J. Vinds Eskadre og staar Trefoldighed godt bi under Kampen; efter denne bliver P. G. derhos Admiral over J. Vinds Eskadre, bestaaende af Stormarn, Fides, Svanen, Lammet, Havhesten, Jomfrusvenden, Ørnen og Prins Kristian, Københavns Skib. 4. og 5. Jul. bestemmes han til

__________

1) Sj. Reg. 18, 415. Klæd. 1628 29. N. Rigsr. VI, 149. VII, 32. 326.

2) Klæd. 1628.

3) Klæd. 1629.

4) Sj. Tegn. XX, 378. XXII, 148. 245. 371. Sj. Reg. 18, 414. 498. 522. Klæd. 1627-29. 31-33. 39.


264

med Avantgarden at spærre Svenskerne inde ved Kristianspris, først i længere Afstand, dernæst nærmere. 13. Jul. befales han at tage imod det første Stød af Fjenden, hvis denne vilde bryde ud. Og endelig udstedes den skæbnesvangre Ordre af 29. Jul., at P. G. skal lette Anker og søge Fjenden, som han ligger, og give ham først den ene Side og siden den anden. Har P. G. anset Ordren for uudførlig eller har vhan misforstaaet den? Følgerne af hans Ulydighed vise sig snart, idet Fjenden uantastet kan træffe sine Forberedelser til Afrejsen. 31. Jul. degraderes P. G. fra Admiral til Erik Ottesens Viceadmiral; 2. Avg. maa han begive sig til København; 23. Avg. beordres han tiltalt for, hvad han havde forsømt 30. Jul.; Admiralitetsretten mener vel ikke at kunne dømme i Sagen, da den angaar en Adelsmands Liv og Ære, men Rigsraadets Dom gaar den anklagede imod, og 31. Avg. (Klædekammerregnskabet har, mærkelig nok, 4. Sept.) falder hans Hoved for Bødlens Sværd paa Slotspladsen, hvorefter Liget henbæres i et Fjælehus bag Holmens Kirke og bliver siden derfra forflyttet hen til at begraves i Hagested Kirke. - P. G. var gift med Birgitte Baad og ejede bl. a. en Plads paa Kristianshavn. 1606, 31, 33 og 34 havde han faaet officielle Indbydelser 1).

273. 1628-29. Gert Pricker, Søn af Skibskaptejn E. Pricker (Levnetsløb 167) antoges 5. Avg. 1628 som Løjtnant (150 Dlr.) og døde 8. Jan. 1629 2).

274. 1628-29. Nikolaus Manley (Manle, Mandlein, Mandelinn) blev 26. Avg. 1628 antaget som Skibsløjtnant (150 Dlr.), hvorpaa han var Chef paa Fortuna, (eller Den wolgastiske Pinas) 9. Sept. 1628-28. Marts 1629. 11. Apr. d. A. maatte han begive sig til Ruden og blive der indtil videre for at kræve Told og hindre Tilførsel; men hjemkommen 27. Jul. blev han vistnok aftakket. - Paaske 1630 blev han igen antaget og var først i Virksomhed 27. Apr.-25. Okt. og dernæst paa Mynden i P. Galts Eskadre i Østersøen (2. Dec.-23. Jun. 1631). I Avg. 1631 fik han Befaling til paa Markatten at begive sig til Reval og "forbide" Gesandten Malte Juels Ankomst; men slap Provianten op forinden, skulde han

__________

1) Sj. Reg. 21, 298. Sj. Tegn. XXVIII, 192. XX, 108. XXV, 197. 286. XXIV, 586. Rentek. 1872, 177. Volf, Diar. 630. Nielsen IV, 258. Kinch II, 439. Bruun, Kolbergh.

2) Klæd. 1628.


265

uden Forhal sejle tilbage. 1632 var han 5. Maj-28. Jul. paa Flyvende Fisk i Vestersøen under H. Vind; blev ved Paasketid Kaptejn (200 Dlr.); var 1633, efter nogle Smaafarter, fra 7. Sept. paa et længere Togt indtil 13. Nov. 1634; hvervede 1635 Søfolk, sejlede derpaa 13. Jun.-29. Sept. og var endelig i Fart 18. Maj 1636-25. Sept. 1). I Avg. 1638 havde han "paa halvandet Aars Tid været paa Kongens Tog," og 1639 fungerede han 11. Marts-17. Nov. 7. Maj 1640 bestemtes han til at opvarte Rigsadmiralens St. Sofia med sit Fides og fik 11. Avg. 250 Dlr. i Gage. 1642, 4. Avg.-13. Sept. førte han paa Lammet og Kronet Fisk de ryssiske Gesandter til Riga og returnerede straks; senere var han i Fart 24. Okt. 1642-15. Feb. 1643 og 12. Apr.-18. Nov. I Krigsaaret 1644 blev han fanget 13. Okt., kom tilbage til Danmark 26. Okt. 1645 og forløvedes 3. Nov. næstefter. - 1638 klagede N. M., der da boede i Helsingør, at Borgmester og Raad dér besværede ham med Skat, idet han i halvandet Aar havde udgivet 3 Skatter og for den fjerde var helt stærkt udpantet, og det uagtet han ingen borgerlig Næring brugte 2).

275. 1628-(30). Jakob Kofod blev 27. Okt. 1628 Kaptejn (200 Dlr.) og havde allerede 11. Sept. s. A. paa Postillionen begyndt et Togt, som dog fik en brat Afslutning, idet han 3. Maj 1630 toges til Fange af Hamborgerne paa Elben 3).

276. 1628-29. Haagen Jensen Holm blev 20. Sept. 1628 Maanedsløjtnant (10 Dlr.) og 16. Marts 1629 Løjtnant med Aars-Bestilling (150 Dlr.). Den nordlandske Galej førte han 20. Sept. 1628-13. Jan. 1629 og befaledes 29. Maj d. A. at gaa med "Finken" til Bælt, fængsligen anholde Kaptejnen paa Jagten Vildsvinet og sende ham med Finken vel forvaret til København, medens han selv skulde træde over paa Vildsvinet og tage Ordre af Admiralen der eller Marsken. Den befalede Arrestation synes, dog ikke at være sket; Togtet endtes 26. Jul. og selv afskedigedes H. J. H. 14. Avg. - 11. Jul. 1630 an toges han paany som Løjtnant og forløvedes efter endt Fart 25. Sept. 4).

__________

1) Sj. Reg. 18, 334. 404. 523. 596. 19, 17. 149. Klæd. 1628. 29. 32. 36.

2) Sj. Tegn. XXVI, 330. Sj. Reg. 20, 268. 21, 166. Klæd. 1639. 42. 43. 45. Fridericia I, 58. Breve III, 333.

3) Klæd. 1633. 34.

4) Sj. Reg. 18, 408. 417. Klæd. 1628. 32.


266

277. 1628-(45). Peter Harbo (Hardebou) fik 30. Okt. 1628 Løjtnants Bestilling (150 Dlr.). 1629 modtog han i Jan. Ordre om at krydse med den nordlandske Galej ved Samsø og overvintre enten der eller i Kalundborg. 1632 førte han De tre Løver 5. Maj-28. Jul. under Admiral H. Vind i Vestersøen; hvervede 1635 Skibsfolk en Maaneds Tid og var 1636 i Søen 13. Jul.-10. Nov.; det var formodentlig da, at han førte midlertidig Kommando over Norgeseskadren efter A. Muat, og førend S. v. Jasmund blev Admiral; under den sidstes Overanførsel sejlede han rimeligvis 10. Nov. 1636-20. Marts 1637. I Maj 1640 destineredes han til Chef paa Justitia, blev 1. Avg. Skibskaptejn (250 Dlr.) og hvervede 1641 om Vinteren 100 Baadsmænd i Baahus Len 1). I Apr. 1644 stødte han med Føniks til Kongens Eskadre for Elfsborg; kommanderedes 1. Maj til Marstrand at blive der, indtil O. Gedde kom; men fik s. D. Kontraordre og skulde strax følge Kongen. Med denne sejlede han til Flækkerø og deltog i Slaget i Listerdyb 16. Maj; men fik 3. Jun. Underretning om, at Føniks skulde være O. Geddes Admiralskib, og at han derfor skulde rette sig efter, "hvad O. Gedde ham befalendes vorder". Endnu 3. Nov. 1645 var han i Marinens Tjeneste. - P. H. til Hvam, Jomfruholm, Østergaard o. s. v. var Søn af Niels H. og Mette Mund og gift med Maren Mund. Han døde omtr. 1670 2).

278. 1628-29. Jakob Fris blev 31. Okt 1628 antaget som Maanedsofficer (10 Dlr.); sejlede med Marstrands Plage 6. Dec. 1628 -23. Jul. 1629 og afskedigedes 17. Avg. s. A. 3).

279. 1628-(29). Jesper Fris antoges 30. Dec. 1628 med 10 Dlr.s maanedlig Løn (indtil 17. Avg. 1629) og førte (20. Apr. 1629-28. Jul.) Den blaa Mynde til Svendborg for dér at underordne sig Rigens Marsk. Forinden havde J. F. ført Flyvende Hjort 30. Dec. 1628-28. Marts 1629. - 23. Apr. 1636 antoges han paa ny som Kaptejn (200 Dlr.), gjorde en halv Maaneds Rejse til Flækkerø og begyndte 28. Sept. et nyt Togt. 1638 sendtes han i Jul. som "Admiral" over et eneste Skib, nemlig Rosengalejen, til Reden for Rostok, Told

__________

1) Sj. Reg. 18, 349. 375. 19, 17. 452. 20, 248. Klæd. 1632. 36.

2) Sj. Tegn. XXVIII, 184-185. N. Rigsr. VII, 772. VIII, 329. Breve III 334. D. Saml. VI, 265. N. Saml, 4to I, 379. Pers. Tids. 2 R. II, 218.

3) Klæd. 1628.


267

for Varnemynde at hindre. 24. Sept. fik han den Ordre, at han, naar den kejserlige General lod Varnemynde-Skansen demolere, skulde lade Skansens Folk paa de fra Rostok hidskaffede Skibe konvøjere til Travemynde (Side 185). 1639 var han 12. Apr.-2. Nov. til Søs, idet han med Den norske Løve skulde sejle til Kielerfjord at bie en kejserlig Gesandt for at føre ham til Danzig. - J. F. til Landvig, Søn af Daniel F. og Helle Mylting, og gift med Inger Mormand, døde 1676 1).

280. (1628)-(35). Bøj Festersen sejlede 2. Dec. 1628-25. Nov. 1630 og nævnes derpaa som Løjtnant (150 Dlr.) indtil 5. Maj 1632, da han blev Kaptejn (200 Dlr.) 1632, 5. Maj-29. Jul. førte han Vildsvinet i Vestersøen under H. Vind og var paa et nyt Togt 7. Avg.-30. Okt. 1634 sejlede han 7. Apr.-18. Nov. I Nov. 1635 befales han med Marstrands Plage at slutte sig til A. Muats Eskadre ved Norge. Dec. 1633 viedes han til Maren Torkildsen 2).

281. (1628). Ejler Vorm. Se Levnetsløb 227.

282. (1628). Søren Sørensen anføres paa Flaadelisten af 1628 som Chef paa Justitia. I Danske Kompagni indkom 1631 en S. S., og en Mand af dette Navn ejede en Plads uden Vesterport og var ved denne Tid afgangen ved Døden 3).

283. (1628). Johan Sandersen var 1628 om Bord paa Galejen Vildsvinet i 3 Maaneder 4).

284. (1628). Niels Krantz var i Følge Flaadelisten af 1628 bestemt til at føre Galejen Marstrand ved den holstenske Kyst.

285. (1628). Frederik von Buchwald var (i 1628 ?) forordnet Admiral under Jyllandskysten, der at afværge og forhindre Tilførsel, som ske kunde til Rigens Fjender. - I Marts 1644 havde F. v. B. Befaling over 9 Skibe og 700 Soldater, hvormed han tilbageerobrede Vesterhavsøerne og fratog Fjenden hans Landgangsfartøjer. - Ellers er F. v. B. til Nedergaard mest bekændt som Landofficer. Uagtet udvist stridbar Ulydighed og Uheld i Krigsførelsen var han i Yndest og fik 1642 adelige Privilegier; og da han 1646 ønskede Afsked som Oberstløjtnant, nægtedes det ham, "anseendes, vi

__________

1) Klæd. 1628-29. 36. Sj. Reg. 18, 405. 19, 385. 20, 22. 71. Sj. Tegn. XXVI, 346. Adelsaarbog.

2) Sj. Reg. 19, 17. 294. 370. Klæd. 1631. 32. 34. Kirkebg.

3) Kbh. Dipl. VI, 58. 222.

4) Klæd. 1628.


268

med hans forrige gjorte Tjeneste er vel tilfreds, han og af os er bekændt og i Landet bosat". Han havde 1628-29 været Hofjunker og døde 1676 1).

286. (1628). Klavs Jørgensen Holst. Omtr. 1628 var K. H. Skibskaptejn under Admiral F. v. Buchwald under Jyllandskysten; men da Admiralen en Gang gav sin Løsning om at gaa til Sejls, lystrede K. H. ikke, "eftersom en Del af hans Skibsfolk var i Land". For denne "mislige Forseelses" Skyld flygtede han til Sverig og blev Kaptejn for et af de fornemste svenske Orlogsskibe, men anholdt dog 1636 den danske Konge om Pardon og fik 9. Dec. Brev paa at maatte begive sig ind i Danmark igen og forskaanes for al Tiltale. Da han 2. Marts tillige havde begæret Skibsløjtnants eller Skippers Plads, eksamineredes han af Rigsadmiralen og er rimeligvis da blevet Løjtnant; 19. Jan. 1639 udnævnes han til Kaptejn (300 Dlr.). Han var til Søs 26. Marts-31. Jul. 1642, 23. Apr.-6. Nov. 1643 og 22. Dec.-19. Okt. 1644, og fik endnu 1647 20 Dlr. i Rejsepenge. 1645 boede han i Admiralgade. Men 21. Avg. 1649 dømtes K. H. at miste sit Liv for med beraad Hu at have dræbt en værgeløs Mand, Peter Ottesen, i en Seng, denne havde lagt sig paa; K. H. havde vist Kone og Pige ud og skudt Slaaen for Døren for at kunne fuldbyrde sin Misgærning 2).

287. 1629-31. Andreas Muat var Løjtnant (150 Dlr), fra 17. Jan. 1629 indtil Mikkelsdag 1631, da han vel forløvedes 3).

288. 1629-30. Hans Hammer fik 9. Feb. 1629 Løjtnants Bestilling (150 Dlr.), førte 23. Marts-27. Jun. St. Johannes og 3. Okt.-30. Maj 1630 et andet Skib, men blev d. D. taget til Fange af Hamborgerne. 1636, 23. Apr. antages han paa ny og faar 1638 Datteren Kirsten hjemmedøbt 4).

289. 1629-30. Rejnholt Bentsen blev 12. Marts 1629 Løjtnant (150 Dlr.) og forløvedes 31. Marts 1630 5).

__________

1) Sj. Reg. 19, 464. 21, 169. Sj. Tegn. XXVIII, 150. 148. XXIX, 44. Rentek. 1872, 148. Meidell, Fra Enev. Dæmr.

2) Sj. Reg. 19, 464. Sj. Tegn. XXVI, 15. Klæd. 1639. 42-44. 47. Kbh. Dipl. VI, 238. D. Mag. 3. R. IV. 5.

3) Sj. Reg. 18, 380. Klæd 1629-31.

4) Klæd. 1629. 32. 36. Sj. Reg. 19, 384. Kirkebg.

5) Sj. Reg. 18, 395. Klæd. 1632.


269

290. 1629. Movrits Klavsen antoges 16. Marts 1629 som Løjtnant (?), sejlede med Den norske Bøjert 5. Apr.-11. Jul. og aftakkedes 21. Sept. 1).

291. 1629-30. Jens Skram blev 23. Marts 1629 Skibsløjtnant (150 Dlr.), var 30. Marts-26. Jun. om Bord paa Haren, udskrev Skibstømmermænd 5. Dec. 1629-29. Feb. 1630; var 3. Maj-16. Jul. til Søs med Markatten, hvorefter han aftakkedes s. D. 2).

292. 1629-(33). Johan Kornelissen førte 1617 som Skipper et københavnsk Handelsskib norden om. 1618 var han Understyrmand paa Kristian, der deltog i Ove Geddes ostindiske Rejse, og dømtes 1619 fra officio og til 3 Gange at drages under Kølen for at have udtalt forklejnende Ord om Skibsartiklerne; men blev senere Skipper og Styrmand paa samme Skib, hvorfor der, da Skibet var strandet, gaves ham (1621) "Seddel" paa Lønnen for denne Tjeneste. - 26. Marts 1629 blev han Kaptejn til Skibs (200 Dlr.) og førte i Maj Kongesønnen Hertug Frederik til Holland paa Havhesten, hvorefter han nogen Tid skulde løbe under jydske Kysten ved Ringkøbing (indtil 12. Jul.). 1630 udtog han Baadsfolk i Skaane, Halland og Bleking, hvorefter han paa Hamborgtoget var Underadmiral P. Galts Løjtnant paa Spes. 1631 i Jul. befales han at begive sig til Itzeho, forsyne et Skib dér med Stykker, Munition, Proviant og Folk og føre det til København; i Sept. skal han i Kiel sammen med en Arkelimester opsætte Artilleriet paa Torvet og derpaa føre Skytset til Glykstad; endelig faar han 12. Okt. Søpas paa De tre Kroner fra Glykstad til København. 1632 sejlede han 15. Jun.-30. Sept., men kaldes 1633 "forrige Skibskaptejn" 3).

293. 1629-(38). Knud Stensen bliver 29. Marts 3629 Løjtnant (150 Dlr.), er 1630 Kvartaladmiral H. Vinds 2den Løjtnant paa Lindormen imod Hamborg og fører 1632 De to Løver i Vestersøen under H. Vind 5. Maj-25. Jul. og dernæst til 7. Sept. 1633. D. A. afsejler K. S. fra Elben med Lammet i P. Munds Eskadre, efter ved Paaske at være blevet Kaptejn (300 Dlr.); farer 1634, 21. Apr.-11. Okt.; 1635, 20. Jun.-

__________

1) Klæd. 1629.

2) Sj. Reg. 18, 399. Klæd. 1629. 30.

3) Sj. Reg. 18, 400. 408. 469. 498. 587. 597. Klæd. 1629. 30. 33. 39. N. Rigsr. IV, 616. Schlegel, Saml. I, 2.


270

23. Avg.; 1636, 15. Maj-7. Sept, (som Admiral over Oldenborg og Rafael at krydse mellem Island og Færø); 1637, 14. Apr.-18. Sept. og 1638, 5. Apr.-31. Jul., (da han bl. a. paa Oldenborg fører Østersøflaadens Maanedstjenere til København). 1638-45 er K. S. Lensmand i Nordlandene og skal 1640 i sit Len udskrive 100 Skibsfolk og selv føre dem til Holmen. - K. S. til Stensgaard fik 1644 Bevilling til at lade sig vie til Mette Karstensdatter, med hvem han forinden havde et Barn 1).

294. (1629). Johan Farbis. Om Bord paa Rafael havde P. Galt "spist" Kaptejn Forbes 23 Marts 1629-6. Apr.; 1618-22 var Johannes Froboes i Tyske Kancelli; 1634 solgte Johan Baarbes et Parti Hamp til Kongen, og 1645 boede Kaptejn Johan Farbis i Strandkvarter i København 2).

295. (1629)-(32). Lavrits Kristensen Oddevold er endnu 1625 Skipper (100 Dlr.). Men i Ordren af 21. Maj 1629 til ham om paa Galejen Krokodillen at ledsage Skuder til Svendborg og derpaa afvente nærmere Ordre, kaldes Kan "vor Skibskaptejn". Som saadan oppebar han Kostpenge paa Krokodillen 16. Maj-30. Jul.; ligeledes paa K. Maj.s Galej Stavanger (mod Hamborg i G. Kruses Eskadre) 1. Jun. 1630-20. Okt. og endvidere 16. Jun. 1632-8. Sept. 3).

296. (1629). Peter Rikardtsen fik 17. Jun. 1629 Pas til at føre Trondhjems Galej hjem til Norge 4).

297. (1629). Thor Lavritsen befaledes 17. Jun. 1629 at hjemføre Frederiksstad Galej 4).

298. (1629)-46. Povl Mikkelsen blev 17. Jun. 1629 skikket til Norge med Skien Galej, men synes dernæst ikke at have været i Tjenesten før 4. Marts 1632, da han blev Løjtnant (150 Dlr.). 1634 laa han paa Strømmen i Prinsens Bilager og førte 1635 St. Oluf Galej til Norge (27. Nov. 1635-28. Sept. 1636). Kaptejn (200 Dlr.) blev han 1638 ved Paaske, var 1639 til Søs 6. Apr.-9. Nov. og laa fra Jun. med Prinsens Jagt i Middelfartsund. 1640 blev han (7. Maj) Chef for De to

__________

1) Sj. Reg. 18, 402. 498. 19, 17, 71. 202. 399. Sj. Tegn. XXII, 368. XXVI, 312. Klæd. 1633-39. N. Rigsr. VII, 624. VIII, 307. Erslev, Len. II, 86.

2) Klæd. 1628. Rentek. 1872, 166. Breve II, 304. Kbh. Dipl. VI, 243.

3) Klæd. 1625. 30-32. Sj. Reg. 18, 416. 498.

4) N. Rigsr. VI, 149.


271

Løver og fik (11. Avg.) sin Løn øget med 50 Dlr.; sejlede saa 24. Apr. 1643-29. Nov. og 19. Marts 1644-12. Nov. 1. Apr. afsejlede han nemlig fra København med Postillionen til Elfsborg, Flækkerø og Listerdyb, hvor Slaget stod 16. Maj. Paa Kolberghede førte han samme Skib i K. J. Grabovs Eskadre. 22. Jul. sendtes han og Markattens Chef fra Kielerfjord til Neustadt at gøre sit bedste for at bemægtige sig eller ruinere de svenske Skibe dér. Ved denne Lejlighed erøvredes en Skude, som af de svenske var fraløben, og det bevilgedes P. M. og hans Fælle at beholde denne Prise mod at tage Admiralitetets Dom over den. 1645 udskrev P. M. Baadsmænd og boede da paa Kødmangergade i velb. Kristian Belovs Gaard, men han døde 30. Jul. 1646, og hans Efterleverske hævede hans Tilgodehavende 1).

299. 1629-43. Oluf Glad (maaske identisk med den i Levnetsløb 136 nævnte O. Jensen) blev Løjtnant 3. Jul. 1629 (150 Dlr.) og var i Søen paa Haren 3. Maj 1630-26. Okt. og paa Den flyvendes Fisk under P. Galt i Østersøen 2. Dec.-28. Jun. 1631. 30. Maj d. A. havde han faaet Instruktion om at afgaa med Den flyvendes Fisk, Mynden og St. Olaf Galej til Ruden at hindre, at "vor Bygning der turberes" eller at Toldernes Oppebørsel formenes. Dernæst sejlede han 5. Maj 1632-17. Okt. 1633; det første Aar førte han Lammet under H. Vind i Vestersøen; det andet Den kronede Fisk i Vestersøen under A. Muat; Skibskaptejn (200 Dlr.) var han bleven Paaske 1632. 1634 befaledes han i Marts at være Viceadmiral i Skagerak paa Galejen Samson under V. Evertsen (5. Jun.-23. Sept.); 23. Sept. 1634-6. Maj 1635 sejlede han med Gabriel, som affærdigedes til Trondhjems Len imod fremmede især hamborgske Skibe uden Pas, og som skulde hjembringe en Ladning Sild til Proviantgaarden. 1635 fo'r han endvidere 20. Jun.-12. Sept., derpaa 2. Nov.-11. Apr. 1636, (da han førte Gribben i Vestersø under A. Muat), 29. Apr. 1636-30. Dec. og 14. Marts 1639-2. Dec., (da han "forskød" for 129 Dlr. Munition). 11. Avg. 1640 forbedredes hans Løn til

__________

1) Sj. Reg. 19, 47. 370. 20, 64. 120. 268. 21, 302. Sj. Tegn. XXVIII, 190. Klæd. 1634. 39. 43. 45. 47. N. Rigsr. VI, 149. Breve III, 335. IV, 491. D. Saml. VI, 264. Bruun, Kolbergh. 34. Kbh. Dipl. VI, 306.


272

250 Dlr. og 1. Jan. 1643 til 300 Dlr.; 1642 konvøjerede han paa Delmenhorst Saltskibe til Spanien (under K. J. Grabov, 22. Apr.-5. Okt.), og 1643 gjorde han sin sidste Rejse 24. Apr.-11. Nov., da "han ved Døden er afgangen" 1).

300. (1629). Frans Arnesen blev 1629 "forstrakt" med 30 Dlr. i Kostpenge 2).

301. (1629). Henrik Backer fik 1629 30 Dlr. Kostpenge som Forstrækning 2).

302. 1630-31. Kristoffer Her von Rederen (Rehdern) blev 19. Jan. 1630 Skibskaptejn (300 Dlr.) og forløvedes 26. Nov. 1631 3).

303. 1630. Jens Boldevig. Levnetsløb 265.

304. 1630-44. Markus White (Vitte, Huidt, Widt, Weicht), af engelsk Herkomst, blev 24. Feb. 1630 Skibskaptejn (200 Dlr.) og var i Fart 27. Marts 1630-19. Nov. 1631; 15. Apr. 1632-13. Jul. og 7. Sept.-13. Dec.; 30. Marts 1633-8. Okt.; 20. Avg. 1634-11. Nov. og endelig 2. Maj 1635-18. Avg.; desuden havde han d. A. hvervet Søfolk 1 Maaned og efter Ansøgning faaet 100 Dlr.s Forbedring paa sin Gage. 8. Okt. 1639 begav han sig med Snarensvend til Kielerfjord at visitere efter Salpeter. I Vinteren 1640 udskrev M. W. 400 Baadsmænd af Baahus Len; bestemtes i Maj til at føre Spes, (som skulde blive "a part"), og sendtes i Jul. til Flækkerø at opsøge Skibe, som havde angivet mindre Last af Master o. desl., end de havde inde, eller ingen Toldseddel havde fra Sundet; han skulde modtage nærmere Anvisning af Lensmændene og proviantere i Flækkerø. Han attraperede virkelig 3 Skibe, som havde udført Master af større Dimensioner end tilladt. 1641 førte M. W. Norske Løve fra Kristianspris til København. Fra 13. Avg. 1642 laa han i Listerdyb og krævede Told af Heste, Fæ og Korn; Pengene nedlagdes i en Toldkiste, og til Regnskaberne holdt han en Dreng, "der kunde skrive". Til Instruksen gjorde Kongen selv et Udkast; 28. Jul. 1643 fik W. Den dynkerker Bøjert og Gunde Langes Jagt til Hjælp ved Toldopkrævningen ved Amrum og "Heveren". 1644, 4. Jan. befales det ham at hverve

__________

1) Klæd. 1629. 31. 34-39. 43. 45. Sj. Reg. 18, 523. 582. 19, 17. 71. 148. 215. 291. 370. 20, 268. 21, 122. 209. N. Rigsr. VII, 15.

2) Klæd. 1629.

3) Sj. Reg. 18, 454. Klæd. 1630.


273

3 à 400 Baadsmænd paa Øerne ved Listerdyb, sættes med 8 Galejer til at forsvare Vesterhavsøerne; gaar i Feb. over til Fjenden, men falder næste Maaned i de danskes Hænder ved Øernes Indtagelse og bliver 25. Apr. "til Glykstad for sin Forseelse stranguleret". I den korte Tid, han var i svensk Tjeneste, lod han et Barn (Markus) døbe i Ribe, da Byen var besat af Fjenden 1).

305. 1630. Tidemand Klavsen. Levnetsløb 195.

306. 1630-45. Nikolaus Manley. Levnetsløb 274.

307. 1630-31. Niels Kristensen blev 10. Jul. 1630 Skibsløjtnant (150 Dlr.) og befaledes at rejse til Glykstad, hvorefter han forløvedes 1. Maj 1631. 1634 var han Tolder i Nordmøre i Trondhjems Len 2).

308. 1630. Erik Orning blev 10. Jul. 1630 Løjtnant til Skibs (150 Dlr.) og var paa Hamborgtogtet Viceadmiral-General G. Kruses 1ste Løjtnant paa Oldenborg, men forløvedes 9. Okt. E. O. til Ejde, vel en Søn af Erik Ottesen O. og Karen Muat, gift med Mette Harbou, levede endnu 1652. 1627-33 boede han i Ribe og havde Børnene Mads, Søren og Sofie til Daaben; A. Skels Frue Birte Fris viste ham sin Ringeagt ved til Datterens Barsel at sende sin Fadeburskvinde i sit Sted 3).

309. 1630. Haagen Jensen Holm. Levnetsløb 276.

310. 1630. Niels Jensen (Bøge) blev 24. Jul. 1630 Skibsløjtnant (150 Dlr.) og forløvedes 13. Okt. I 1644 kæmpede "Jens Nielsen" om Bord paa Gak med i P. Munds Eskadre paa Kolberghede; 13. Okt. blev N. J. tagen til Fange, men løsgaves, saa at han Okt. 1645 hjemkom paa Jomfrusvenden. Baade 1647 og 1649 var N. J. B. endnu i Tjeneste og havde sidste Aar 200 Dlr. i Løn 4).

311. 1630-41. Klavs Daa. Se Levnetsløb 4.

312. (1630). Jens Andersen Faaborg nævnes baade 1607, 1622 og 1625 som kgl. Skipper, men 1630 førte han

__________

1) Sj. Reg. 18, 471. 19, 357. 20, 240. 21, 54. 169. Sj. Tegn. XXVI, 492. XXVIII, 68. 124. Klæd. 1632-35. 44. N. Rigsr. VII, 624. Breve III, 336. 391. IV, 253. 365. Jydsk Saml. I, 137.

2) Sj. Reg. 18, 495. Klæd. 1630. 31. N. Rigsr. VI, 637. 643.

3) Sj. Reg. 18, 495. 498. Klæd. 1630. N. Saml. 4to VI, 251. Jydske Saml. I, 139. Y. Nielsen, J. Bjelke 370. Pers. Tids. 2. R. II, 244.

4) Klæd. 1630. 45-49. Bruun, Kolb. 35.


274

Tre Kroners Galej 27. Jul.-19. Okt. (mod Hamborg) og hævede Kostpenge, som om han var Søofficer 1).

313. (1630). Peter Hermansen fungerede 27. Jul.-19. Okt. (som Skibsofficer?) 2).

314. (1630). Knud Tollesen. Se Levnetsløb 239.

315. (1630)-45. Verner von Wow. Se Levnetsløb 247.

316. (1630). Børge Holm afsejlede 6. Avg. mod Hamborg i H. Vinds Eskadre som Kaptejn paa Rosengalej 3).

317. (1630). Oluf Knudsen deltog fra 6. Avg. i Hamborgtoget som Chef for Flyvende Hjort i H. Rosenkranses Eskadre 3).

318. (1630). Gunde Ranuigk(?) fik 27. Okt. i Glykstad Pas til at begive sig til København med Galejen St. Oluf 4).

__________

__________

1) Klæd. 1607. 25. 31. Kirkebg.

2) Klæd. 1634.

3) Sj. Reg. 18, 498.

4) Sj. Reg. 18, 516.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: søn sep 19 16:47:20 CEST 2004
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top