eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Instruction for Natte=Vægterne i Kiøbenhavn

Instruction for Natte=Vægterne i Kiøbenhavn

Kbh., Møller, 1784

Anonym.


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale udgave fra 1784. Teksten er tastet hos eremit.dk januar 2002


 

Instruction


for

Natte = Vægterne

i Kiøbenhavn.


Kiøbenhavn,

trykt hos Hofbogtrykker Nicolaus Møller.

1 7 8 4.

V. Post.


[1]

 

[Tom side]

[2]
 

 

1.

Vægterne skulle alle hver Aften møde paa Raadhuset, præcise ved efterfølgende Klokke=Slet, nemlig:

i Jan. og Octob. Maaned, Kl. 4 om Efterm.
  Nov. og Dec.       " " 3½
  Febr.                  " " 4½
  Martii og Sept.     " " 6
  April og August    " " 7
  May, Junii og Julii " 8

paa det de sammesteds af Vægter=Leuitenanten kan blive mynstret og opraabt, og enhver svare til sit Navn, som hidindtil brugeligt haver været.

2.

Ingen maa fra Aften=Paraden blive borte, uden han dertil haver Inspecteurens Tilladelse, med mindre paakomne Svaghed det skulle forhindre, i hvilket Tilfælde han dog skal være forpligtet at give Vægter=Inspecteuren det tilkiende, paa det een

[3]
 

 

4

af de antagne Reserve=Vægtere kan møde i hans Sted, som baade kan svare til den udeblivendes Navn ved Aften=Paraden, og tillige forrette hans Natte=Vagt, som skee bør.

3.

Gade=Løgterne, saa mange som dennem til deres Poster ere, eller i Tiden maatte blive overleverede, skulle de paa den Tid Brændingen continuerer, besørge forsvarligen renoverede, beskikkede, og udi god Stand vedligeholdne, som maa være besørget førend de gaaer paa Aften=Paraden, saa og altid nøie paa=agte, at samme Løgter med deres Lamper og Skaaler ikke bortkommer, eller at de dertil hørende Stiger bortstiæles, saafremt de ikke selv vil svare til deres Betaling, og paa egen Bekostning anskaffe det manglende, som formedelst deres Forsømmelse eller Uagtsomhed kunde bortkomme.

4.

Angaaende berørte Løgters Antændelse og Brænding, da skal de derom følge og

 

 

5

rette sig efter den Ordre og Befaling, som dennem Tid efter anden af deres Inspecteur eller Vægter=Lieutenanten vorder given, og i extraordinair og uventelig indfaldende Taage eller Mørke, at indhente nærmere Ordre hos bemeldte deres Foresatte.

5.

De skulde dernæst med Flid, Aarvaagenhed og Ædruelighed tage vare paa deres Poster, fra den Tid de samme antræder, som er hver Aften præcise ved følgende Tider, nemlig:

i Jan. og Febr. Maaned Kl. 7.
  Martii             " "  8.
  April              " "  9.
  May, Junii og Julii  " " 10.
  August                   " "  9.
  Sept. og Octobr.      " "  8.
  Novembr. og Dec.    " "  7.

og indtil om Morgenen, nemlig i Januar, Febr., Nov. og Dec. til Klokken er slagen 7, Martii og Octobr. til Kl. 6, og April, May, Junii, Julii, August og Sept. til Klokken er slagen 5, og bliver da

 

 

6

deres Raab saaledes: for Januar, Febr. Novembr. og Decembr. første Raab Kl. 8. og sidste Kl. 5, Martii, Sept. og Octob. første Raab Kl. 9 og sidste Kl. 4, April og August første Raab Kl. 10, sidste Kl. 3, og May, Junii og Julii første Raab Kl. 11 og sidste Kl. 2.

6.

Skulle nogen Ildsvaade (den Gud naadelig afvende) om Aften eller Natten paakomme, da skal Vægterne (under deres Tienestes Fortabelse og Straf udi Fængsel paa Vand og Brød, om de enten ved deres Fraværelse eller paa andre Maader det forsømmer) forpligtede være, strax og saasnart de det fornemme, enten paa deres Post eller anden Steds i Staden, giøre Alarm og Anskrig, og Folkene allesteds udi Husene paa deres Post med Banken og Ringen paa Dørene og Porte opvække, samt med et sært imellem sig sluttet Tegn og Støden i Fløiten hverandre det tilkiendegive, og derhos raabe: Brand, Brand, udi den Gade eller Stræde Ilden er, som fra den ene til den anden skal raabes, paa det at

 

 

7

samme i en Hast ved dennem overalt i Staden kan kundgiøres, hvor, og paa hvad Sted Nøden er; da og strax nogle af de nærmeste Vægtere ved Ilden skal henløbe, nemlig een til Brand=Majoren, een til Vice=Brand=Directeuren, een til Ober=Præsidenten, een til Politie=Mesteren og Stads=Hauptmanden, een til Commendanten og til den øverste Admiral og Holmens Chef, saa og een til Raadhuus=Vagten, og til de militaire Vagter, hvor Sprøiterne ere forordnede, og een til Vægter=Inspecteuren, for dennem derom at advare; hvornæst de saavelsom de øvrige Vægtere strax skal antænde Gade=Løgterne, omendskiønt det kunde være Maaneskin, og ellers ingen Løgter skulle antændes, hvilke Løgter de siden skal slukke, naar Ilden er dæmpet, om det da er lyst. Dernest og saa snart Gade=Løgterne ere tændte, skal den halve Deel af Vægterne, efter den Anordning og Inddeling som Inspecteuren derom allerede giort haver, eller herefter giør, begive sig til Ilden, hvor nogle af dennem skal hensætte deres Gevær, enten i nærmeste Huse eller paa Raadhuset,

 

 

8

og da med al Flid giøre deres Beste, Sprøiterne med deres Slanger og Rør vel til Ilden at bringe, skaffe Vand udi Sprøiterne, hvor det bedst i en Hast kan erholdes, og dermed continuere det meste mueligt er, indtil de ved deres egne Officerer, eller Politiet faae anden Ordre, den de skal følge; De øvrige tilstedeværende Vægtere skal strax forføie sig ved de nærmeste Ender af Gaderne hos Borger=Vagten, for at beopagte at Fløtte=Gods, som søges reddet, ikke af onde og tyvagtige Mennesker skulde vorde forrykket. Den anden halve Deel af Vægterne, som ikke kommer til Ilden, men forbliver paa Posterne, skal imidlertid forsyne deres egne, saavelsom de fraværendes Poster, med fornøden Tilsyn, indtil Ilden er dæmpet, og disse komme tilbage igien, og imidlertid skal de paa Posterne tilbageblivende Vægtere nøie paa=agte, om nogen nye Ildebrand andensteds skulle opstaae, da den Vægter, som først bliver den vaer, og efter at han først haver giort nye Alarm, skal strax søge den første Ildebrand, for der at give Ober=Præsidenten, Politiemesteren, Brand=

 

 

9

Majoren og Vægter=Inspecteuren derom Efterretning, til videre forføiende Anstalt; Iligemaade skal de tilbageblivende Vægtere, efter at deres Kamerader er bortgaaen, nøie paa=agte, om nogen forsømmer at udhænge deres Brand=Løgter for deres Gaardes og Huses underste Etager, og det strax om Morgenen for Inspecteuren rapportere, at det nærmere paa sit Sted kan vorde angivet. Naar det skulle hænde sig, at Ildebrand om Dagen opstod, da haver enhver Vægter sig strax og uden Ophold at forføie til Ildebrand=Stedet, for paa samme Maade at assistere.

7.

De skal hver Morgen, saa snart de gaaer fra deres Poster raportere Vægter=Inspecteuren, hvad som i een eller anden Maade paa deres Post om Natten kan være passeret.

8.

Det skal Vægterne hermed alvorligen være anbefalet, at de med Beskedenhed begegne alle Folk, og med Gode styre til

 

 

10

rette og forhindre Klammerie, Mord og Tyverie af yderste Ævne, og ikke, uden de personlig anfaldes, nogen med Hug og Slag begegne, og udi saadanne eller andre Tilfælde skal Vægterne komme hverandre til Hielp, og ufortøvet løbe til, hvor Vægter=Fløiten eller Anskrig høres, og de paakaldes, og da hinanden uden Falskhed biestaae, og de Skyldige i Arrest føre; Dog hvis nogen af dem vil give Vægterne Drikke=Penge, for at komme løs, maa de dem annamme, og dog ei forskaane dem, at de jo blive arresterede, hvorfore de ikke maae understaae sig, at gaae fra deres Poster i den udi forestaaende 5te Artikel ommeldte Tid, enten for een eller anden Undskyldning, uden i de i 6, 8, 13, 15 og 16 Paragrapher af denne Instrux ommeldte Tilfælde, under høi og vilkaarlig Straf, om de antreffes herimod at handle.

9.

Vægterne skulle raabe hver Time Slag efter den i 5te Paragrapho af denne Instrux fastsatte Orden eller Tid for hver Maaned de sædvanlige Vers, saa og hvad

 

 

11

Vinden er, og derforuden flittig gaae deres Post igiennem, samt opholde sig midt paa Posten, for at paa=agte om Ildebrand, Mord, Tyverie eller anden Uleilighed skulle forefalde.

10.

Hvorfor og ingen af dennem maae forsamle sig ved Enden af Gaderne, for at holde Snak og Samtale med hinanden, men enhver skal i den Tid hans Vagt varer, stedse forblive paa den ham anfortroede Post, og ikke findes paa Posten uden i fuld Mundur med Gevær, og den anordnede Haand=Lygte.

11.

Vægterne skulle tilsee og forhindre, at ingen Ureenlighed udbæres og kastes paa Gaderne eller i Canalen om Aftenen eller Natten, eller af Natteførerne spildes; Iligemaade skulle de paa=agte, om nogen fra deres Huse udskiøller Locum eller andet Skarn, hvorom de om Morgenen indgive Rapport, og skal derfor nyde deres Deel af Penge=Straffen, som slige Per=

 

 

12

soner blive tildømte at betale. Skulde Vægterne overbevises, noget saadant, imedens de var paa Posten, at være skeet, og de det fortiet haver, skal de betale efter Politimesterens Kiendelse, lige saa meget, som de ellers for Angivelsen af Straf=Bøderne kunde tilkomme.

12.

Ligeledes anbefales Vægterne, i Følge af Consumptions=Forordningen de Dato 15 Octob. 1778 dens 4 Cap. 13 Art., at de ikke maa lade nogen slags Vahre, som Consumption bør betales af, passere over Gaderne i deres Vagt=Timer, i hvad Rigtighed end dertil kan haves, hvorfore de skal nyde deres Anpart, af hvis de kunde confisquere. I Almindelighed haver Vægterne at anholde alt hvad der om Aftenen eller Natten paa deres Poster antreffes, af nogen at søges at bringes fra et til andet Sted, være sig Kiøbmands=Vahre eller andet Gods eller Effecter, hvorved kan være ringeste Mistænkelighed.

 

 

13

13.

Vægterne haver og behørig at assistere Politiens Betiente og de anordnede Patroiller, udi deres Natte= og andre Inqvisitioner, samt dennem samtligen at giøre al Assistence, baade med at bringe urolige Mennesker til Arrest, saa og i andre Tilfælde, og naar de fra Inquisitionerne entlediges, haver Vægterne sig strax igien til deres Poster uden Ophold at forføie.

14.

Soldater, og de i Hans Kongl. Majestæts Tieneste staaende Matroser, naar de findes paa Gaderne efter at Tappenstreg er slagen, og ikke kan forevise det bekiendte Frihedstegn til at være ude af deres Qvarteer paa den Tid, haver Vægterne strax at lade levere i nærmeste Vagt, eller paa Raadhuset; men skulle det hænde sig, at nogen af den Kongl. Livguarde til Hest skulle foretage sig noget utilladeligt paa Gaderne om Natten, da maae de ikke paa andre Steder, end til Regiments=Gevaldigeren afleveres.

 

 

14

15.

Begierer nogen Huus= eller Gaardeier, eller en bekiendt boesiddende Mand, at Vægterne skulle arrestere nogen, som enten kunde have begaaet Tyverie, Indbrud, Slagsmaal eller anden Uorden, da maae Vægteren, naar Huus= eller Gaard=Eieren eller den boesiddende Mand selv er tilstede og lader Arrestanten udlevere paa Gaden, imodtage ham, og paa Huus=Eierens Ansvar bringe ham i Raadhuus=Arresten; men ellers i Husene eller Døre og Porte, maae Vægterne ikke indgaae, med mindre de ere i Inquisition med Politiens Betiente.

16.

Vægterne maae ikke i deres Post=Tid tillade nogen at betle eller synge ved Dørene, men dennem at paagribe og i Raadhuus=Arresten henbringe.

17.

I øvrigt skal Vægterne sig i alle Maader forholde efter den med Hans Kongl. Majestæts allernaadigste Forordninger overeensstemmende og conforme Ordre,

 

 

15

som dennem hver Aften ved Paraden af Inspecteuren eller Lieutenanten vorder given, samt efterleve hvad Ordres Politiemester, ved Politiens Betiente eller Inspecteuren og Lieutenanten maatte give dem, og ellers i alle Maader saaledes opvarte deres Poster, som de vil ansvare og staae til rette for, om noget formedelst deres Forsømmelse eller Uagtsomhed maatte sig tildrage.

18.

Vægterne skal hver Løverdag i deres Mundering indfordre Vægter=Pengene hos Beboerne paa deres Post, eftersom enhver Bygning og Kielder er ansat at betale, og derfor til Inspecteuren strax samme Dag giøre Rigtighed og anmelde hvad Restancer der maatte paaløbe, samt hvad Forandringer der forefalde med Kielderes Tillukkelse eller Bortleielse, paa det samme af Inspecteuren kan annoteres til behørig Af= og Paagang, som og strax annoteres paa Vægternes Indkrævnings=Liste.

 

 

16

19.

For saadan deres Tieneste, skal de nyde i Løn ugentlig 1 Rdlr. 1 Mark, og for deres Haand=Løgters Brænding, aarlig 1 Rdlr. 3 Mark, saa skal de og nyde hvert tredie Aar en Mundering med Tilbehør.

Kiøbenhavns Raadstue
den 24 Junii 1784.antaget til Vægter, og aflagt Eed den      17    Som ved Fratrædelsen skal aflevere denne Instrux til Inspecteuren.


 

Opdateret: 17-03-2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top