eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Instruction for de udi Forstæderne beskikkede Natte=Vægtere

Instruction for de udi Forstæderne beskikkede Natte=Vægtere

Kbh., Møller, 1784

Anonym.


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale udgave fra 1784. Teksten er tastet hos eremit.dk januar 2002


 

Instruction

for

de udi Forstæderne


beskikkede

Natte = Vægtere.


Kiøbenhavn,

Trykt hos Hofbogtrykker Nicolaus Møller.

1 7 8 4.

V. Post.


[1]

 

[Tom side]

[2]
 

 

1.

De skal med Flid, Aarvaagenhed og Ædruelighed tage vare paa deres Poster, fra den Tid de samme antræder, som er hver Aften, saasnart det er mørkt om Vinteren, og indtil Kl. 7 om Morgenen, og om Sommeren fra Kl. 9 om Aftenen til Kl. 5 om Morgenen.

2.

De skal hver Time uden for hvert Huus, saavidt deres Post gaaer, raabe hvad Klokken er slagen, og de sædvanlige Vægter=Vers, samt hvad Vinden er, og desuden hver Time gaae deres Post nogle gange igiennem, og nøie give Agt og iagttage om Ildebrand, endog uden for deres Poster, paa Stadens Grund skulde

[3]
 

 

opkomme, eller Mord, Tyverie, Indbrud eller anden Uleilighed paa deres Poster skulde forefalde, ligesom de og have at tilsee, især de som nærmest derved have Post, at ingen beskadiger Træerne, Grøfterne eller Bommene udi de nye anlagte Alleer, og om saadant skeer, da at anholde de Skyldige, og kan Vægterne derfor vente den Belønning som ved Placaten af 22 Januar 1781 er tilstaaet Angiveren.

3.

Skulde de imedens Porten er lukket, paagribe nogen som vilde begaae Indbrud, Tyverie, eller Træerne i Alleerne at beskadige, eller anden Uorden, haver de dennem at bevogte hvor de hos Beboerne kunde nærmest faae dem indbragt, til Portens Aabning, og da at indføre dem i Raadhuus=Arresten, og hvis nogen af dem vil give Vægterne Drikke=Penge for at komme løs, maae de samme annamme, og dog ikke forskaane dem for at blive aresteret.

[4]
 

 

4.

De skal hver Morgen, saasnart de gaae fra deres Post, rapportere Vægter Inspecteuren hvad som i een eller anden Maade paa deres Post kan være passeret om Natten, paa det samme for Øvrigheden kan anmeldes.

5.

Skulde Ildsvaade om Aftenen eller Natten, paa deres Post eller noget andet Sted uden for Staden, paa dens Grund, opkomme, maae den Vægter, som først bliver det vaer, strax giøre Allarm med Piben og Anskrig, Brand, Brand, der, eller der, og Folkene allesteder udi Huse og Gaarde, med Banken paa Døre og Porte, opvække, og den Vægter som nærmest har Post hvor Brand=Sprøiten er i Forvaring, og hvor Trommen er, besørger at Trommen strax røres og Brand=Redskabet henføres, og derefter forføier dem til deres Post, og om Ilden er der, da at være behielpelig med at redde og forrette hvad muelig kan være til Ildens Dæmpning.

[5]
 

 

6.

Det bliver hermed Vægterne alvorligen befalet, at de med Beskedenhed begegne alle Folk, og med gode styre til rette, og forhindre Klammerie, Mord og Tyverie af yderste Ævne, og ikke, uden de personlig anfaldes, nogen med Hug eller Slag begegne, og udi disse eller andre Tilfælde skal de komme hverandre til Hielp, og ufortøvet løbe til hvor Vægter=Fløiten høres eller de paakaldes, og da hinanden uden Falskhed bistaae, og de Skyldige i Arrest føre.

7.

Vægterne skal hver Løverdag efter den dennem af Vægter=Inspecteuren meddelende Liste, indfordre Vægter=Pengene hos Beboerne paa deres Post, og derfor til Vægter=Inspecteuren strax samme Dag aflægge Rigtighed, samt anmelde hvad Af= eller Paagang kan være forefalden, som af Inspecteuren paa deres Liste antegnes.

[6]
 

 

8.

I Øvrigt skal Vægterne i Forstæderne rette og forholde sig efter hvad Ordres dennem ved Vægter=Inspecteuren og Lieutenanten samt Politiens Betiente og de antagne Commissarier paa Broerne befales, og samme nøie at efterkomme; og om de findes forsømmelige eller drukne, eller ikke findes paa deres Poster udi den i forestaaende 1ste Artikel ommeldte Tid, eller at efterlade noget af disse dem paalagte Pligter, samt hvad Ordres dennem af forbemeldte maatte gives, maae de vente med tilbørlig Straf af Spansk Kappe, Fængsel paa Vand og Brød, eller deres Tienestes Fortabelse, eller anden Straf efter Omstændighederne og Politiemesterens Kiendelse, at vorde anseet.

9.

Saalænge de Tienesten ellers troelig og flittig opvarte, nyde de ugentlig til dem og deres Hund (som de dog udi en Snor, bunden i deres Belte, bør holde ved sig) 1 Rdlr. 2 Mark, hvilke de efter

[7]
 

 

Repartitions= og Indkrævnings=Listerne, selv hver Løverdag hos Beboerne indkræver og giøre sig betalt, men det overskydende giøres Regnskab for til Inspecteuren; saa nyde de og hvert tredie Aar en nye Mondour med Tilbehør ligesom de andre Gade=Vægtere i Byen, hvilken Mondour de ikke uden i den Tid de ere paa deres Post, eller møder udi nogen Forretning paa Raadstuen eller Politie=Kammeret, maae bære.

Kiøbenhavns Raadstue
den 24 Junii 1784

antaget til Vægter, og aflagt Eed den      17    og ved Aftrædelsen afleveres Instruxen til Inspecteuren.


[8]
 

Opdateret: 17-03-2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top