eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug

Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug - om sig selv.

Anonym.


I publikationer udgivet af "Trykkefrihedsselskabet", er på forsatsbladet trykt en kort beskrivelse af selskabets formål og virke. Det er denne tekst som her er gengivet. Eksemplet er taget fra selskabets udgivelse: "Udvalgte Fortællinger af J.P.Hebel....", anden udgave, Kbh., J.D. Quist,1836

Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug blev stiftet 1835 af liberale kræfter i Danmark, idet man forudså en skærpelse af den censur som stadig eksisterede på dette tidspunkt. Selskabet udgav dels ugebladet Dansk Folkeblad, dels en række monografier. Selskabet opløstes i 1848, og ved grundloven i 1849 blev der indført trykkefrihed.
[ På forreste forsatsblad er trykt: ]


Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug (stiftet i marts 1835) har til Formaal: ved de Midler, der staae i dets Magt, at fremme Trykkefrihedens rette brug, modarbeide dens Misbrug i hvilkensomhelst Retning og saaledes virke til Folkeoplysning.

Selskabet foranstalter Udgivelsen af et ugeskrift "Dansk Folkeblad", hvis Hovedformaal er at udbrede saadanne Kundskaber, som kunne tjene til at oplyse Folket, og danne dets Dom over Gjenstande, der maae være vigtige for alle.

Selskabet søger fremdeles ved Belønninger at fremkalde populaire Skrifter, skikkede til i alle Borgerklasser at forædle Sindet, forbedre Smagen og udbrede Kundskaber, fornemmelig om Communalvæsen, Handel og andre Næringsgrene, samt hvad der overhovedet griber ind i Borgerlivet.

Saadanne Priis=Skrifter, saavelsom andre Bøger tjenlige til samme Øiemed, foranstalter Selskabet udgivne til muligst billig Priis og udbredte i Folket; de bortgives efter Anmodning til Sognebiblioteker paa Landet, til Sygehuse, Fattighuse, Straffeanstalter og lignende Steder.

Det aarlige Contingent er 2 Rbd. Sedler. For dette erholder ethvert Medlem Folkebladet og de af Selskabet fra Tid til Tid udgivne Skrifter.

Selskabet har sit Hovedsæde i Kjøbenhavn, hvor Bestyrelsen er overdraget 36 Repræsentanter. Naar fra en By og sammes Omegn eller et Landdistrict 24 eller Flere ere blevne Medlemmer af Selskabet, kunne de danne et Filialselskab, som udvælger sin egen Bestyrelse. Saadanne Filialselskaber ere allerede oprettede i Roeskilde, Holbek, Randers, Rønne, Stege.

Antallet af Selskabets Medlemmer er for Tiden 2120, Folkebladet har desuden 125 Subskribenter.

Folkebladet redigeres af Selskabets Skrift=Committee, hvis Medlemmer for tiden ere: Professor Clausen, Professor Sibbern, Etatsraad og Professor Ørsted, Pastor Gad, Kammerraad Drewsen, Høiesterets=Advocat Justitsraad Guldberg, Etatsraad Hvidt, Professor Høyen, Overlærer Hage.


Følgende Priis=Opgaver ere for Tiden udsatte af Selskabet:
1. En god historisk Lærebog for Bondestanden.
Præmie: 200 Rbd. r. S.

2. Hvori ligger Grunden til de Klager, som nu saa almindeligen høres om Næringsløshed, og hvorvidt staaer det i de næringsdrivende Classers Magt selv at afhjelpe denne?
Præmie: 150 Rbd. r. S.

3. Hvad taler for og hvad imod Laugsvæsnet? og hvorledes vil det, saafremt det skulde befindes ikke at kunne

[ På bageste forsatsblad er trykt: ]


bestaae med vor Tids Fordringer paa Næringsfrihed, kunne med mindste Ulempe for de forskellige Interesser, enten ophæves eller omdannes?
Præmie: 150 Rbd. r. S.

Indleveringstiden er den 31te Marts 1836.


Selskabet har, foruden nærværende Skrift, udgivet til Fordeling iblandt sine Medlemmer:

1. Udvalgte Advents= og Jule=Psalmer, redigerte af Prof. Sibbern. 34 S. Duodez. Priis: 6 Skilling heftet.

2. Samling af fædrelandske Digte, redigeerte af F. Fabricius. 282 S. Duodez. Priis: 48 Skilling heftet.

Med det første vil udkomme:
Tvende Priisskrifter over Reformationens Indførelse i Danmark (i Anledning af Jubelfesten 1836);
fremdeles: en Andagtsbog, og et physisk=geographisk Haandkort over Danmark, med tilhørende Beskrivelse.


De, som agte at indtræde i Selskabet, ville behage at anmelde det (med Angivelse af deres Bolig eller af det Sted, hvor Blad og Skrifter til dem kunne afleveres) i Kjøbenhavn: for Selskabets nuværende Formand, Professor Clausen (Krystalgaden 64-66); i Helsingøer: Skibsclarerer Gad; paa Frederiksværk: Kjøbmand Larsen; i Roeskilde: Kammerraad Hansen, Formand for Filialselskabet sammesteds; i Holbek: Kjøbmand E. Schmidt, Formand for det derværende Filialselskab; i Nestved: Postmester Witte; i Vordingborg: Postmester Hørgh=Guldberg; i Stege: Justitsraad Meincke, Formand for det derværende Filialselskab; i Nakskov: Boghandler Thierry; i Mariboe: Byfoged Valentin; i Odense og Assens: Cancellieraad Hempel; i Kjerteminde Pastor benzien; i Faaborg: Agent Voigt; i Horsens: Postmester Malling; i Randers: Overauditeur Timm, Formand for Filialselskabet sammesteds; i Aarhuus: Kjøbmand Marcus Bech; i Viborg: Landsoverretsassessor Blechingberg; i Aalborg: Boghandler Lundt; paa Bornholm: Adjunct Hasselriis.

De, som ved deres Indmeldelse i Selskabet, erlægge Contingent fra 1ste April 1835, erholde saavel Folkebladet fra Begyndelsen af som samtlige af Selskabets udgivne Skrifter.
Opdateret: 17-03-2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top