eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Kjøbenhavn paa Holbergs Tid

Kjøbenhavn paa Holbergs Tid
    - titelark

Kbh., Nielsen & Lydiche, 1884

Oluf Nielsen (1838-1896)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk, og udgivet oktober 2004. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Ludvig Holberg


KJØBENHAVN

PAA

HOLBERGS TID.

__________

KULTURHISTORISKE BILLEDER

FRA

BEGYNDELSEN AF DET 18. AARHUNDREDE.

AF

DR. O. NIELSEN.

MED MANGE AFBILDNINGER OG 1 KORT.


__________


FORLAGSBUREAUET I KJØBENHAVN.

(O. H. DELBANCO. G. E. C. GAD. F. HEGEL. C. C. LOSE.)

TRYKT HOS NIELSEN & LYDICHE.

1884.


[Tom side]


Indhold.

_____

I. Indledning. Falske Sagn om Holberg (4). Gehejmeraad Geddes Gaard (5). Borchs Kollegium (6). David Skolemesters Gaard (7). Keysens Gaard i Brogade (8). Raadmand Fog og hans Gaard i Nygade (8). Professorbolig i Fiolstræde (11). Kastanietræerne (12) ........................ Side 1-14.

II. Kjøbenhavns Topografi (17). Hallandsaas (29). Bankestokken (38). Kirker (38). Husenes Ydre (45). Trapper (45). Smalle Stræder (45). Vajsenhuset (46). Smaa Huse (49). Indskrifter (49). Kongens Nytorv (50). Ombygninger (53). Husenes Højde (53). Skilte (57). Gadernes Bredde (61). Rendestene (61). Fortov (61). Gadernes Brolægning og Urenlighed (61). Gadernes Renselse (62). Renovationens Udførsel (70). Gaderaab (72). Sælgekoner (75). Torvehandel (76). Slagtning (76). Trommesalen (77). Fiskehandlere (78). Hønsekræmmere (78). Valbyere (79). Tilsyn med Torvene (79). Torveorden (79). Hosekræmmere (81). Fiskeblødere (81) ..... Side 15-81.

III. Husenes Indre (82). Panel (85). Lejemaal (86). Bohave (87). Sammenligning med ældre Tider (93). Kostbarheder (99). Gardiner (99). Senge (100). Kakkelovne (100). Mændenes Klædedragt (100). Skat paa Klæder (107). Sko (107). Hatte (107). Parykker (108). Pungparykker (113). Kaarder (114). Fægtemestere (115). Skydeselskaber (116). Fuglestangen (117). Lakajer med Kaarde (117). Kvindernes Klædedragt (118). Adriene (119). Adraskanter (119). Snørliv (119). Vide Skjørter (120). Hovedpynt (120). Skræderregning (125). Solskjærme (127). Hilsning og Maaden at føre sig paa (127). Kys (131). Brevformularer (132). Tiltale med I og han (134). Titulaturer (135). Omgangstone (137). Fremmede Sprog (138). Platheder (139). Mad og Drikke (140). Kager (141). The, Kaffe og Chokolade (143). Tobak (146). Den gammeldags Borger (148). Rangsyge (150). Skorstensfejerens Nærgaaenhed (153). Folk paa Moden (154). Husandagt (155). Lapse (156). Overtro (159). Aviser (161). Bogsamlinger (161). Malerisamling (165). Huslærer (165). Lakajer (166). Tjenestefolks Løn (168). Drikkepenge (168). Klager over Tjenestefolk (170). Heste og Vogn (170). Portechaiser (173). Skjødehunde (174). Papegøjer (176). Trolovelse (176). Bryllupper (176). Barselstuer (178). Begravelser (180). Bindebreve (191) ..... Side 82-192.

IV. Julestue (193). Pantelege (195). Nyaarsaften paa Slottet (195). Nyaarsgratulation (196). Fastelavn (196). Børsdrengenes Brix (196). Katten i Tønden og Halsen af Gaasen (197). Majbrud (197). Vartov Kilde (197). Musik (200). Stadsmusikanten (201), Serenader (203). Danse (204). Maskerader (205). Kortspil (207). Tærninger (208). Hazardspil (208). Lykkespil paa Gaden (209). Keglespil (209), Mester Daniels Have (209). Brætspil

I

II

(210). Lotterier (210). Kokke (211). Den franske Kok i Pilestræde (212). Mester Jakob (212). Cabot (212). Toyon (213). Vinhandlere (214). Dyrkjøb (215). Baccharach (216). Blasen (217). Capo de bonne Esperance (217). De tre Rømere (217). The- og Kaffehuse (218). Biil (218). Det pavelige Kollegium (219). Hans Brokmand (220). Gjæstgivergaarde (221). Fortunen (221). Tre Hjorter (221). Knapnæring (221). Vinkanden (222). Numer fire (222). Den ny Avlsgaard (223). Paradis (223). Anne Hattemagers (224). Tilrejsende Pilegrim (224). Tilsyn med Værtshuse (226). Kristoffer paa Hjørnet (227). Drik paa Kredit (227). Karvestok (227). Peder Larsens Ølhus (228). Tydske Skuespil (230). Franske Skuespil (237). Operaselskab (237). Danske Skuespil (238). Holbergs Komedier (242). Salomon von Quoten (242). Den stærke Mand (247). Tyrefægtninger (252). Linedansere (253). Perspektivmaskine (253). Vejrliget (254). Lyststeder (257). Udflugter (259). Jægersborg (263). Vold mod Bommanden (263). Vesterbro (264). Frederiksberg (265). Nørrebro (265). Blaagaard (267). Solitude (269). Blegdammene (270). Fællederne (270). Fiskerhuset (270) .. Side 193-272.

V. Indbyggernes Tal (273). Indvandring (273). Pengevæsenet (274). Lavene (275). Bankerot (276). Kostpenge (278). Kjøbmænd (278). Børse (280). Hosekræmmere (280). Nürnbergere (281). Galanterikræmmere (281). Hatstafferere (284). Jøder (284). Aaron Margalitha (288). Haandværkslav (293). Maltøl (293). Leje af Tintallerkener (294). Fuskere (294). Hyrekuske (295). Skrædere (295). Parykmagere (295). Snedkere og Tømrere (296). Afhængighed af tydske Lav (296). Hjulmagere (296). Kandestøbere (296). Kristiania Bogbindere (297). Slagtere (297). Brændevinsbrændere (300). Behøvling (300). Ceremonier med fremmede Svende (302). Flytning af Lavsskilt (303). Indførsel af Snedkervarer (304). Mesterstykker (305). Industri (310). Mekanisk Geni (311). Studenternes Deposits og Studering (311). Klosteret (313). Disputatser (314). Regensen og Kollegierne (316). Studenternes Klædedragt (318). Peblinge (319). Ringeagt for det ydre (320). Pedanter (321). Stormen paa Regensen (322). Skoleret (327). Bodsprædiken (327). Adolf Dürkop (329). Missionen (331). Katholikken Garnisi (331). Præster (332). Læger (333). Korrektur (335). Barberer (336). Skolemestere (337). Kirkeskoler (338). Private Skoler (338). Poeter (339). Bogtrykker Brandt (342). Bogholder Cort Danxt (344). Kunstnere (346). Militære (346). Torvemester Nagel (348). Hvervning (349). Militæres Koner (350). Matroser (351). Fattig Adel (351) ......................... Side 273-352.

VI. Raadhuset (353). Bytinget (356). Arresthuset (357). Andre Arrester (358). Magistraten (360). De 32 Mænd (361). Byens Kasse (361). Byens Bestillinger (362). Selvtægt (364). Retter (364). Prokuratorer (365). Private Søgsmaal (367). Haarde Straffe (367). Halsjærn (370). Kagstrygning (370). Den spanske Kappe (371). Træhesten (372). Militære Straffe (373). Politiet (374). Vægtere (376). Gadespektakler (377). Lommetyve (380). Nattesæde (381). Mrockowski (382). Brandvæsen (384). Kurerne (386). Fattigvæsen (388) ................................................. Side 273-390.


__________


III

Afbildningerne.

_____

Side.    Side.
Portræt af Holberg i hans 47. Aar. Herre og Dame (Satire).......... 121
Borchs Kollegium ............... 6 Damer med forskjellige Hovedprydelser ........................ 123
Holbergs Bolig paa Gammeltorv... 10 En sirlig Reverens............... 129
Holbergs Professorbolig .......... 12 Dame med Page................. 166
Kvæsthuset med Udsigt til Toldboden ... 15 Tjener.......................... 167
Batteriet Prøvesten .............. 19 Karos........................... 171
Amagertorv med St. Nikolaj Kirke i Baggrunden ................. 23 Kariol .......................... 171
Stenbukkens Gaard .............. 27 Portechaise ..................... 173
Hovedvagten paa Kongens Nytorv. 31 Dame med Skjødehund........... 174
Det kgl. Bibliothek, Kunstkamret og Gehejmearkivet................ 35 En fornem Begravelse............ 181
Holmens Bro og Kirke ........... 39 Strandvejen omkring Vartov Kilde. 199
Charlottenborg .................. 43 Operahuset...................... 235
Amalienborg Have............... 47 Den stærke Mands Kunster....... 248
Grev Ahlefeldts Gaard, senere Hotel d'Angleterre................... 51 Rosenborg Have ................. 253
Storkansler Holsteins Gaard, senere Hotel du Nord ................ 55 Vesterport...................... 257
Grev Danneskjolds Palais, nu det Thottske...................... 59 Nørreport....................... 258
Grev Danneskjolds Palais i Bredgade, nu det Moltkeske ........ 63 Østerport....................... 259
Generalkommissariatet og Holmens Chefs Bolig paa Gammelholm... 65 Amagerport ..................... 260
Det store Magasin paa Gammelholm ... 73 Jægersborg ..................... 261
Den Collinske Gaard i Bredgade .. 75 Grundplan af Frederiksberg....... 266
Gaard bag Børsen ............... 77 Broen over Peblingesøen ......... 267
Et Værelse i Abraham Lehns Gaard 88 Grundplan af en Del af Nørrebro (Blaagaard, Solitude, Ladegaarden og Vodrofsgaard)............... 268
En borgerlig Stue ............... 89 Grundplan af Egnen om det kgl. Fiskerhus ..................... 271
Sofa............................ 90 Jøder .......................... 285
Lænestol........................ 91 Student......................... 312
Vindovn ........................ 92 St. Nikolaj Kirke................ 329
Dragkiste med Uhr .............. 93 Stiftsprovst Morten Reenberg..... 333
Skrivekontor .................... 94 Bønder ......................... 347
Scene ved et Klaver ............. 95 Garden ......................... 348
Digteren Tøger Reenberg ........ 104 Fodfolk......................... 349
Frederik IV. .................... 105 Dragoner ....................... 350
Politimester Ole Rørner .......... 107 En Holmens Mand............... 351
Politimester Johan Bartram Ernst. 108 Norcros's Fængsel i Kastellet..... 360
Christian VI.................... 109 Tamperetten .................... 365
Politimester Hans Himmerich .... 111 Spansk Kappe................... 371
Politimester Erik Torm .......... 112 Træhest ........................ 373
Politihaand ..................... 374
Vægter ......................... 376
Grundtegning af Kjøbenhavn 1728.

__________


Tilføjelser og Rettelser.

_____

S. 4 L. 14 Fortunen læs: Fortunstræde.

S. 138 L. 24 unge læs: mange.

S. 146 L. 18 hurtig læs: hastig.

S. 189 L. 10 f. n. kondelere læs: kondolere.

S. 210. Ifølge Meddelelse af Hr. Pastor Bondesen i Præstø, der er født i Kjøbenhavn 1823, lød Begyndelsen af Visen om Mester Daniels Have, der blev sungen med en særdeles sørgmodig Melodi, saaledes:

Jeg lader mig skære
en sortebrun Trøje,
og lader den fore
med Melankoli.

Meddeleren tilføjer, at han foruden dette aldrig har hørt flere end de to anførte Vers.

S. 215 L. 17 De læs: Det.

__________

Det bemærkes, at Prospekterne fra oldnordisk Museum er fra Aar 1749 og at mange af de andre Billeder er fundne af Hr. Genremaler K. Gamborg. Af de to Tal, der i Texten nævnes efter Komediernes Titel, betyder det første Akten, det det andet Scenen. Da Forfatteren har maattet benytte en anden Retskrivning end den, han plejer at bruge, har nogle Uoverensstemmelser indsneget sig, hvilket bedes undskyldt.


__________

IV

<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: man apr 25 20:23:45 CEST 2005
Publiceret: man apr 25 20:23:43 CEST 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top