eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > Kjøbenhavn paa Holbergs Tid

Kjøbenhavn paa Holbergs Tid
    - henvisninger

Kbh., Nielsen & Lydiche, 1884

Oluf Nielsen (1838-1896)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.

Ændringer i forhold til originalen: Kapitel II, note 28 er 1223 rettet til 1723


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Henvisninger.

_____

I.

1) Molbechs Athene I. 304.

2) Holbergs Samtidige fra Kollegiet meddeles i Hist. Tidsskr. 3. R. I. 122 flg. Beskrivelse af Kollegiet i Koch, Oluf Borch 1866 S. 132.

3) Trende Epistler ved Levin S. 163. Om David Skolemesters Gaard findes fra en senere Tid Oplysninger i Camillo Bruuns Skrift.

4) Se Nøglen til P. Paars i Bojes Udgave 2. Oplag S. 298.

5) Epistel 208. Fortalen til Skjæmtedigtene 1722.

6) Jens Justesen (Rektor Müllers) Oversættelse, Trondhjem 1863, S. 45, 53.

7) Epistler ved Bruun, II. 410-11.

8) C. Molbech: Holbergs eneste Monument i Kjøbenhavn i Hist. Tidsskr. III. 634-36.

9) Folkekalender for Danmark 1860 S. 22.


II.

1) Den vigtigste Kilde til Kjøbenhavns Topografi umiddelbart før Ildebranden 1728 er Pontoppidans »Theatrum Daniæ«, der udkom 1730, men er forfattet et Par Aar forud.

2) Suhms Nye Samlinger II. 29.

3) Reisers Livs Historie S. 99 flg. Jonges Kjøbenhavns Beskrivelse S. 60.

4) Politi- og Kommercekollegiets Missive Prot. 4. Juli 1727.

5) Christian V's Tageregister S. 60.

6) Politi- og Kommercekollegiets Memorial Bog 1720 S. 4.

7) Magistratens Kopibog 10. Marts 1727.

8) Smsteds. 20. Maj 1727.

9) Reisers Livs Historie S. 65 flg.

10) Bircherods Dagbøger S. 172. Nyt hist. Tidsskr. II. 567.

11) Suhms Ny Sml. II. 43. Extraordinaire Relationer 12. Okt. 1729.

12) Reisers Ildebrands Historie S. 71.

") Suhms Ny Sml. II. 42.

14) Saml. til jydsk Hist. og Topografi II. 21.

16) De Vrigny Voyago en Danemark S. 468.

[391]

392

Henvisninger til Side 38-100.

16) Nyt hist. Tidsskr. II. 242, 573.

17) Extraordinaire Relationer Juli 1722 og April 1724.

18) Det første afbildet i Masii Ligprædiken over Gyldenløve, det andet i C. Bruuns Curt Adelaer.

19) S. Birket Smith: Om Universitetsbiblioteket før 1728, især dets Haandskriftsamlinger.

20) Reisers Ildebrands Historie S. 19.

21) Smstds. S. 76-77.

22) Jonges Kjøbenhavns Beskrivelse S. 9.

23) Resens Inscriptiones Hafnienses S. 273-78.

24) Brasch: Vemmetofte II. 49-51.

25) Sælandske Tegnelser.

26) »Nær og Fjærn« 1873 Nr. 36.

27) Politi- og Kom.-Kol. Missive Prot. 7. Juni 1728.

28) Magistratens Kopibog 22. Nov. 1720, 10. Nov. 1723, 29. Jan. 1727, 7. Jan. 1728. Sæl. Registre 11. Juni 1725.

29) Sæl. Tegnelser 9. Juni 1727, Magistratens Kopibog 20. Marts 1726.

30) Politi- og Kommerce Kollegiets Memorialbog 15. Avg. 1723.

31) Mag. Kopibog 12. Feb. 1727.

32) Politi- og Kom. Kol. Mem. Bog 16. Nov. 1723.

33) Politi- og Kom. Koll. Dokumenter 1723.

34) Theatrum Daniæ S. 31.

35) Kjøbenhavns Diplomatarium VI. 786, 789. Sæl. Tegnelser 16. Marts 1725.

36) De Vrigny: Relation d'un Voyage S. 478.

37) Politi- og Kom. Koll. Missive Prot.

38) Smstds. under 2. Avg. 1718.

39) Politi- og Kom. Koll. Missive Prot.

40) Suhms Saml. II. 5.

41) Politi- og Kom. Kol. Kopibog.

42) Samme Sted.

43) Sammes Memorialbog 1715 S. 20.

44) Sammes Kopibog 10. April 1726.

45) Sæl. Tegnelser 4. April 1727.

46) Om denne Art Literatur se Werlauff S. 149-59.

47) Politiplakat 19. Juni 1727.

48) Statskollegiets Protokol.

49) Sæl. Tegnelser 11. Juli 1721, jfr. 20. Jan. 1727.

50) De Vrigny: Relation d'un Voyage S. 482.

51) Politi- og Kommerce Koll. Dokumenter.

52) Politiplakat 4. Sept. 1727.


III.

1) Hvor det ikke omtales anderledes, var der Bræddegulv. Synsforretningerne er tagne fra Raadstuearkivet fra Aarene forud for 1728.

2) Eutropii Philadelphi økonomiske Balance S. 197.

3) Pontdppidans Menoza III. 543 flg. - Dette Skrift udkom 1743. Lignende Skildring i Eutropii Philadelphi økonomiske Balance S. 172 og 199.

4) Menoza III. 457.


393

Henvisninger til Side 100-150.

5) Smstds. III. 481-82.

6) C. Molbech i Hist. Tidsskr. VI. 529-30.

7) Stolpe, Dagspressen i Danmark IV. 109.

8) C. Molbech i Hist. Tidsskr. VI. 544-52.

9) Epistler Nr. 215.

10) Oversættelse af P. Paars S. XCV.

11) Rahbeks Hesperus IV. 113.

12) Saml. til jydsk Hist. og Top. II. 74-75.

13) Sælandske Registre.

14) Min Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse I. 10.

15) Werlauff S. 163.

16) Engelstofts Univ. og Skole-Annaler 1807 S. 204.

17) C. Molbech i Hist. Tidsskr. VI. 557-58.

18) C. Molbechs Udgave af Holbergs Komedier S. 281.

19) Werlauff S. 136.

20) Epigrammernes 6te Bog Nr. 40 og 43, udgivet 1743: (Müllers Oversættelse).

21) Bruuns Udgave af Epistlerne IV. 427.

22) Smstds.

23) Werlauff S. 206-08.

24) Meddelt af Hr. Direktør Bernhard Olsen.

25) Meddelt af Werlauff til Boyes Udgave af Holbergs Komedier S. 706.

26) Søren Matthisens Formularbog bag i hans Regnebog 1697.

27) Skiftesager i Raadstuearkivet.

28) Historisk Tidsskrift IV. 278, 282, 285, 287, 291, 298, 302. Nyt hist. Tidsskrift IV. 249. Falsteriana ved C. Bruun S. 37, 42, 94, 129, 135, 142, 151. Rostgaards Levned ved C. Bruun II, 124, 159, 163, 168, 337.

29) Nyerup og Rasmusson: Udvalg af danske Viser II. 114.

30) Nyt hist. Tidsskr. VI. 263. Falsters alamodiske Leveregler Strofe 6.

31) C. Bruuns Udgave af Epistlerne II. 454.

32) Jfr. C. W. Smith: Holbergs Levned S. 324-25.

33) Epistel 249.

34) Politi- og Kommercekolleg. Memorialbog 2. Juni 1719.

35) Sælandske Tegnelser.

36) Pontoppidans Menoza III. 521.

37) Herom se Troels Lunds Danmarks og Norges Historie V. 265 flg.

38) Svensk Fornminnesforen. Tidsskrift V. 277.

39) Af et Skifte i Raadstuearkivet.

40) Werlauff S. 132.

41) Epistel 91.

42) Moralske Tanker S. 462.

43) Giessings Jubellærere III. 1. 272.

44) Werlauff S. 151.

45) Suhms Ny Samlinger III. 187.

46) C. Nyrop: Danmarks Kridtpibefabrikation S. 10.

47) Økonomisk Balance S. 136.

48) Epistel 92.

49) Moralske Tanker S. 325.

50) Personalhist, Tidsskr. V. 28.


394

Henvisninger til Side 153-197.

51) Stolpe: Dagspressen II. 270.

52) Magistratens Kopibog 20. Juni 1725.

53) Smstds. 1. Okt. 1727.

54) Politi- og Kommerce-Kolleg. Memorialbog 1720 S. 623.

55) Økonomisk Balance S. 153.

56) Smstds. S. 155.

57) Roque: Danmarks Forlystelser S. 20.

58) Epigrammata 3. Bog Nr. 79 (Müllers Oversættelse).

59) Danske Samlinger IV. 363-64.

60) Werlauff S. 167-80.

61) Se Stolpes udførlige og indholdsrige Skrift Dagspressen i Danmark I-IV.

62) Flere Bogtitler er forskrevne, men for Udgiverens Øjemed har det ikke været Umagen værd at gjøre vidtløftige Undersøgelser for at give dem nøjagtigt.

63) Epistel 126.

64) Personalhist. Tidsskr. V. 31.

65) Hist. Tidsskr. IV. 310.

66) Rahbek om Holberg II. 167.

67) Bernhard Olsen i Fremtidens Nytaarsgave 1884 S. 111.

68) Politi- og Kommercekollegiets Memorialbog 27. Nov. 1724.

69) Relation d'un Voyage 1707 S. 479-80.

70) Jfr. Werlauff S. 239-42.

71) Danske Samlinger V. 384.

72) Jfr. Werlauff S. 418-21.

73) Fremtidens Nytaarsgave 1884 S. 112-13.

74) Werlauff S. 335-36.

75) Epistel 120.

76) Forordning 13. Marts 1683.

77) Forordning 13. Marts 1683.

78) Fra Vesterjylland, Særtryk af »Fra alle Lande« 1882 S. 89, jfr. samme Forfatters Meddelelse i Slesvigske Provinsialefterretninger IV. 393-94.

79) Om Barselstuer jfr. Werlauff S. 116-25.

80) Epistel 226.

81) Om Vaagestue se Werlauff S. 347-53.

82) Menoza III. 452.

83) Politiretsdom 4. Nov. 1718.

84) Ny danske Magazin II. 7. Jfr. Werlauff S. 40-41.


IV.

1) Epistel 226.

2) Himmerich: Samling af Politiplakater.

3) Ballerone har følgelig intet med Balder og Rune at gjøre, Jfr. Kalkars Ordbog: Balderone.

4) Hist. Tidsskr. 3. R. II. 285

5) Epistel 245. Se ogsaa Epigrammerne 3. Bog Nr. 5.

6) Werlauff S. 215 flg. .

7) Sæl. Eegistre. Politi- og Kommercekollegiets Missiveprot.

8) Thura: Beskrivelse af Amager.


395

Henvisninger til Side 197-240.

9) Rietz, Svensk Dialektlexikon, Molbech, Dansk Dialektlexikon.

10) F. Carlsen: Rønnebæk Sogn S. 59-60.

11) Saml til jydsk Hist. og Topog. IV. 239.

12) Danske Saml 2. R. VI 269-78.

13) Kbnh. Dipl. I 632-33.

14) Jfr. Werlauff S. 308 flg.

15) Om Musikken i det 18. Aarh. se C. Bruun i Udgaven af Epistlerne II. 440-54.

16) Politi- og Kommercekollegiets Missive Prot. 1715 S. 569.

17) C. Bruuns Udgave af Epistlerne II 28 V. 36.

18) Odense Skoleprogram 1871 S. 31.

19) Werlauff S. 245.

20) Werlauff S. 42.

21) Werlauff S 422-24. Et andet Udtryk »at være i Velten«, som nogle forsøger at give et dansk Anstrøg ved at skrive »i Vælgten«, stammer fra Spillet Styrvolt, se Fru Dunckers »Gamle Dage« S. 284-85.

22) Boyes Udgave af Komedierne S. 697.

23) Sæl. Tegnelser 23. Feb. 1725.

24) Politirettens Domprotokol.

25) Werlauff S. 271.

26) Rahbek om Holberg II 213.

27) Om Lotterier se Werlauff S. 239-41. Bruuns Udgave af Epistlerne II. 413. Rist: Fra Støvlettiden S. 101.

28) Magistratens Kopibog 25. Feb. og 30 Maj 1715.

29) Smstds. 19. Marts 1714.

30) Fremtidens Nytaarsgave 1884. S 115-16.

31) Sælandske Registre 7. Jan 1724.

32) Sæl. Registre.

33) Nyt hist. Tidsskr. V. 266.

34) Rahbek om Holberg I. 187.

35) Rahbeks Hesperus 1821 S. 412 flg.

36) Personalhist Tidsskr. II. 151.

37) Barfod: Falsterske Gejstlighed II. 270.

38) Epistel 139, se videre Bruuns Oplysninger i hans Udgave af Epistlerne.

39) C. Bruuns Frederik Rostgaards Liv og Levned (se Registret dertil) og Aktstykker og Breve dertil S. 282-84.

40) Hammond: Missions Historie S. 57 flg.

41) Olufsens Collectanea S. 59.

42) Sælandske Tegnelser.

43) Politiets Domprotokol. Den forkerte Mercurius April 1726. Jfr. Werlauff S. 246-47.

44) Sælandske Tegnelser.

45) Sælandske Tegnelser 18. Nov. 1726.

46) Politi- og Kommercekollegiets Missiveprotokol.

47) Rahbek om Holberg II. 231 flg.

48) Om de tydske og de andre fremmede Komedier se Werlauff S. 282-303

49) Danske Samlinger II. 36.

50) Smstds. II. 361.

51) Smstds. II. 362.


396

Henvisninger til Side 241-274.

52) Meddelt af C. Bruun i Danske Saml. II. 371-72.

53) Om Theatret se Overskovs Theaterhistorie, Werlauffs Antegnelser, C. Bruuns Frederik Rostgaard S. 300 flg., Danske Saml. II. 354-84, III. 1-41.

54) Politi- og Kommercekolleg. Memorialbog 27, Feb. 1725.

55) Rahbek om Holberg III. 136.

56) Politi- og Kommercekolleg. Missiveprot.

57) Sammes Memorialbog.

58) Sammes Missiveprot. 18. Jan. 1719.

59) Magistratens Kopibog.

60) Om v. Qvoten jevnfør Werlauff S. 472-89.

61) Exner: Efterretninger om det kgl. Vajsenhus S. 9.

62) Danske Saml. II. 366.

63) Sælandske Registre 17. Marts 1721. Den Eckenberg, der i det følgende omtales som Ombærer af en falsk Kollektbog, er forskellig fra denne.

64) Danske Saml. II. 357

65) Magistratens Kopibog

66) Politi- og Kommercekoll. Missiveprot.

67) Stolpe: Dagspressen IV. 99.

68) Jfr.. Werlauff S. 219-23, 476.

69) Sælandske Tegnelser.

70) Stolpe: Dagspressen IV. 97.

71) Danske Saml. II. 357-58.

72) Politi- og Kommercekolleg. Memorialbog.

73) Sælandske Tegneiser, jfr. Werlauff S. 302.

74) Sælandske Tegneiser 8. Nov. 1726

75) Menoza III. 462-63.

76) Eutropii Philadelphi Økonomiske Balance S. 199.

77) Menoza III. 530.

78) Stolpe: Dagspressen IV. 98.

79) Kirkehist. Saml. 3. R. II. 667.

80) Smstds. III. 788.

81) Theatrum Daniæ S. 77.

82) Pol.- og Komm. Kolleg. Missiveprot 10. Juni 1713.

83) Sælandske Tegnelser 4 Juni 1725.

84) Theatrum Daniæ S. 76.

85) Magistratens Kopibog 24. Maj 1723.

86) Sælandske Registre.

87) Magistratens Kopibog 28. April 1721 og 4. Maj 1728.

88) Brasch: Vemmetoftes Historie II. 64.

89) Smstds. II. 216-17.

90) Sælandske Registre. ;

91) Sælandske Tegnelser 20. Okt. og 3. Dec. 1727.


V.

1) M. Rubin: Kbnhavns. Befolkningsstatistik 1630-1730 i Hist Tidsskr. 5. R. III. 493, 494.

2) Magistratens Kopibog 24. April 1719, 1. Juli 1720, 30. Juni 1721.


397

Henvisninger til Side 274-311

3) Politi- og Kommercekoll. Missiveprot. 1724 S. 84

4) Saml. til jydsk Hist. og Top. II. 17.

5) Politi- og Kommercekoll. Missiveprot. 1724 S. 79. Jfr. Werlauff S. 109-10.

6) Politi- og Kommercekolleg, Domdokumenter 1722-29.

7) Børsordonnans 18. Juni 1692.

8) Politi- og Kommercekolleg Missiveprot.

9) Magistratens Kopibog 29. Marts 1726.

10) De Vrigny Relation d'un Voyage S. 77-78.

11) Sælandske Registre 29. Nov. 1717, 1. April 1718, 11. Dec. 1722.

12) Sælandske Registre 3. Sept. 1723, 6. Okt. 1724, 30. Juni og 13. Okt. 1727, 2. April 1728.

13) Sælandske Tegneiser 25. Feb. 1726.

14) Sælandske Tegnelser 30 Juni 1727.

15) Politi- og Kom. Koll Memorialbog 1720 S. 716.

16) Smstds. 1726 S. 738.

17) Smstds. 1722 S. 459-65.

18) Kirkehist. Saml. I. 117-24.

19) HÆbergs Gejstlige og verdslige Stat S. 149.

20) Magistratens Kopibog 15. April 1726.

21) Politi- og Kom. Koll. Memorialbog.

22) Sammes Missiveprot. 29. Dec. 1712.

23): Sammes Memorialbog 1720 S. 675.

24) Sammes Dokumenter.

25) Sammes Memorialbog 1723 S. 818.

26) Sælandske Registre 14. Jan. og 25. Marts 1729

27) Politi- og Kommercekolleg. Memorialbog 1720 S. 606.

28) Sammes Memorialbog 1718 S. 265. Magistratens Kopibog 1. Sept. 1728.

29) Politi- og Kom. Kol. Memorialbog 1721-23 S. 224-25, 569-85, 688-91. Magistratens Kopibog 19. Juni 1719.

30) Sælandske Tegnelser 14. Marts 1727.

31) Magistratens Kopibog 16. Dec. 1712 og 4. Nov. 1713.

32) Sælandske Registre.

33) Politi- og Kom. Koll. Memorialbog 1720.

34) C. Bruun: Frederik Rostgaard S. 231-32.

35) C. Bruuns Udgave af Holbergs Epistler III. 415-17.

36) Magistratens Skrivelse 19. Feb. 1738, der indeholder de versificerede Taler, og Reskript 11. April og 4. Juli 1738.

37) Extraordinaire Relationer,

38) Eutropii Philadelphi Oeconomiske Balance S. 287.

39) Politi- og Kommercekoll. Memorialbog 1720 S. 6-7.

40) Magistratens Skrivelse 7. Maj 1755.

41) Sælandske Registre.

42) Politi- og Kommercekoll. Memorialbog 31. Juli 1724.

43) Sammes Missiveprot. 2. April 1727.

44) Sammes Meniorialbog 1723 S. 512. Sæl. Registre.

45) Sammes Memorialbog 1724 S. 269.

46) Eutropii Philadelphi Oekonomiske Balance S. 259.

47) Sælandske Tegnelser 19. Maj 1727.


398

Henvisninger til Side 313-344

48) A. Thura: Idea hist. litterariæ Danorum S. 127-28 Jfr A. E. Boyes Udgave af Komedierne S. 699. H. Rørdam: Fra Universitetets Fortid S. 71-75.

49) Kall-Rasmussen i Hist. Tidsskr. 3 R. I 98-99.

50) Pontoppidan: Theatrum Daniæ S. 44-45. Reinhardt: Kommunitetet og Regensen i Hist. Tidsskr. 3. R. III. 121-22.

51) H. Rørdam: Fra Universitetets Fortid S. 85-87.

52) Politiretsdom 15. Okt. 1725.

53) Reinhardt: Kommunitetet og Regensen i Hist. Tidsskr. 3. R. III. 160-51.

54) Werlauff S. 272.

55) Engelstofts Univ.- og Skoleannaler 1807 S. 195-205.

56) Smstds.

57) Engelstoft i Lærde Efterretninger 1805 S. 60-61.

58) Smith: Om Holbergs Levned og populære Skrifter S. 189.

59) Magistratens Kopibog 30. Marts 1718.

60) Werlauff S. 112.

61) Politiretsdom 21. Nov. 1719.

62) Pontoppidans Theatrum Daniæ II. 80.

63) Hist Tidsskr. 3. R IV. 156-57

64) Menoza III. 413-14.

65) Menoza III. 483-84.

66) Suhms Ny Samlinger III. 294-95.

67) Politi- og Kommercekollegiets Missiveprotokol.

68) Suhms Ny Saml. III. 293-94 Kirkehist. Saml. 3. R. I. 231-37.

69) Sælandske Registre 10. Nov. 1721.

70) Sælandske Indlæg til 19. Maj 1719.

71) Politi- og Kommercekollegiets Memorialbog 1720 S. 610-17.

72) Danske Samlinger IV. 84, 114.

73) Suhms Ny Samlinger III. 298. C. Bruun: F. Rostgaard S. 376-77.

74) Kirkehist. Saml. 3. R. III.

75) Petersens Litt. Hist. IV. 193-94.

76) Herholdt og Mansa: Saml. til den danske Medicinalhistorie S. 299. Det ses af denne Klage, at en Apotheker var fast Huslæge hos flere fornemme Familier.

77) Skifter 1726.

78) Herholdt og Mansa: Saml. til den danske Medicinalhistorie S. 350.

79) Ingerslev: Danmarks Læger II. 189.

80) Sammesteds II. 193.

81) Rahbek: Om Holberg III. 120.

82) Werlauff S. 124.

83) Joakim Larsen: Bidrag til Kbnh. offentlige Skolevæsens Historie S. 6-30.

84) P. Hansen: Dansk Literaturhistorie I. 424.

85) Holbergs udvalgte Skrifter ved Rahbek II. 387.

86) Smstds. VI. 485-86. Jfr. Rahbek: Om Holberg III. 148 flg.

87) Holbergs Epistler ved Bruun IV. 446. Lærde Efterretninger 1807 S. 520.

88) Stolpe: Dagspressen IV. 156-63.

89) Smstds IV 14-15.

90) Den Tornske Affaire var en Scene fra Trediveaarskrigen.

91) Politi- og Kommercekollegiets Domdokumenter.

92) Sælandske Registre 14. April 1725. Om de svage Spor af en Kunstskole se Thiele: Kunstakademiet og Hestestatuen.


399

Henvisninger til Side 347-376.

93) Fremtidens Nytaarsgave 1884 S. 108.

94) Magistratens Kopibog 19. Jan. 1722, 7. Nov. 1725. Sælandske Tegnelser 13. Marts 1722.

95) Magistratens Kopibog 2. Sept. 1726.

96) Politi- og Kom. Koll. Memorialbog 3. Aug. og 18. Sept. 1717.

97) Magistratens Kopibog 19. Sept. 1725.

98) Smstds. 20. Marts 1724.

99) Smstds. 28. Sept. 1718, 7. Aug. 1720.


VI.

1) Magistratens Kopibog.

2) Kæmnerregnskabet 1721.

3) Kbnh. Diplomatarium V. 803.

4) Reskript 8. Juni 1703 og 22. Feb. 1715.

5) Magistratens Kopibog 10. Feb. og 5. Marts. 1725.

6) Magistratens Kopibog 21. Maj 1721.

7) Reskript 19. Aug. 1724.

8) Matzens Universitetets Retshistorie II. 159.

9) Magistratens Kopibog 24. Marts 1727.

10) Smstds. 17. Juli 1721.

11) Sælandske Registre 1. Okt. 1723.

12) Werlauff S. 97.

13) Magistratens Kopibog 15. Okt. 1725.

14) Stolpe: Dagspressen II. 195.

15) Kbnh. Diplomatarium I. 793.

16) Mandix: Christian V's Lovgivning S. 106-07.

17) Sæl. Tegnelser 6. Jan. 1721.

18) Smstds. 30. Jan. 1722.

19) Smstds. 4. Juni 1717.

20) Politi- og Kommerce-Kolleg. Memorialbog 1726 S. 722.

21) Sæl. Tegnelser 29. Juli 1726.

22) Sæl Tegnelser.

23) Magistratens Kopibog 24. Feb. 1718.

24) Min Kbnhavns. Hist. og Beskr. I. 130. Beskrivelse af Kaget i Kjøge, Werlauff S. 371-72.

25) Jfr. Werlauff S. 111.

26) Sæl. Tegnelser 19. Aug. 1724.

27) Smstds. 7. Feb 1720.

28) Jfr. Werlauff S. 61.

29) Rist: Fra Støvlettiden S. 187-88.

30) Dyrlund: Tatere og Natmandsfolk S. 112-13.

31) Rist: Fra Støvlettiden S. 183.

32) Politi- og Kom. Kol. Missiveprot. 30. Sept. 1726.

33) Sammes Memorialbog 18. Juli 1724.

34) Sæl. Tegnelser.

35) Magistratens Kopibog 9. Dec. 1720.

36) Kbnhvns. Dipl. VII. 134.


400

Henvisninger til Side 376-390.

37) Magistratens Kopibog 29. Marts 1718.

38) Kæmnerregnskabet 1727.

39) Sæl. Tegnelser.

40) Min Kbnh. Hist. og Beskr. III. 276 flg.

41) De Vrigny: Relatión d'un voyage 1707 S. 481.

42) Rist: Fra Støvlettid S. 139, 264.

43) Politi- og Kommerce-Kolleg. Memorialbog.

44) Sæl. Tegnelser med Indlæg.

45) Politi- og Kom. Kolleg. Dokumenter.

46) Smstds.

47) Smstds.

48) Extraordinaire Relationer.

49) Politi- og Kom. Koll. Memorialbog 1726 S. 855.

50) Magistratens Kopibog 27. Marts 1727.

51) Smstds. 19. Jan. 1722.

52) Politi- og Kom. Koll. Memorialbog 1717, især S. 168-70.


__________


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: søn maj 15 20:09:39 CEST 2005
Publiceret: søn maj 15 20:09:19 CEST 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top