eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > KHB > Kjøbenhavn under Kong Frederik den Fjerde (1699-1730)

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse VI

Kjøbenhavn under Kong Frederik den Fjerde (1699-1730)
    - efterskrift

Kbh., G. E. C. Gad, 1892

Oluf Nielsen (1838-1896)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er udgivet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Nærværende sjette Del har i visse Henseender Lighed med det af mig 1884 udgivne Skrift "Kjøbenhavn paa Holbergs Tid", der dog kun var et Lejlighedsskrift, til hvilket jeg ingen Forarbejder havde, da dets Udarbejdelse blev mig overdraget i Februar samme Aar, som det skulde foreligge færdigtrykt i November. De Undersøgelser, hvorpaa Fremstillingen hvilede, vare derfor ikke meget grundige, hvorimod det til nærværende Skrift har været min Opgave at gennemgaa et meget betydeligt Stof, hvilket har været henved tre Aars møjsommelige Arbejde. Fremstillingen har imidlertid maattet lide under, at jeg ikke kunde genoptage de Partier, der vare fremstillede i mit ældre Skrift, og har maattet lade meget fremtræde alene som Tillæg og Rettelser til dette.

Hermed afsluttes dette Skrift, som jeg vel til sine Tider havde tænkt at føre ned til 1807, men af forskellige Grunde nu finder det rettest at afbryde. Det er jo nu ogsaa blevet overflødigt ved det grundige Arbejde af Hr. C. Bruun, der foreligger i hans "Kjøbenhavn", medens meget ogsaa er fremkommet set i mere almindelig Belysning i Professor Dr. C. Holms interessante Danmark-Norges indre Historie under Frederik den Fjerde. Jeg har imidlertid ikke taget i Betænkning at udarbejde nærværende Del, fordi jeg dog har ment at kunne fremdrage et og andet nyt og i alle Fald her kunde give Supplement til det paa Kommunens Bekostning udgivne Kjøbenhavns Diplomatarium, der ender ved 1728.

[507]

Siden 1869 har det vigtigste af den Tid, jeg havde tilovers til videnskabelige Arbejder, været anvendt paa Kjøbenhavns Historie, men naar der ses hen til det videnskabelige Udbytte, kan dette næppe siges at staa i Forhold til den anvendte Tid, ligesom det er bekendt nok, hvor lidet det er lykkedes mig at give en populær Fremstilling; naar der paa den anden Side ses hen til, hvilke Kilder der gik til Grunde 1728, maa heri ligge en Undskyldning for Forfatteren, medens der efter den Tid foreligger et Stof, der næsten bliver altfor fyldigt. Det mest tiltrækkende for min Granskning har det altid været at faa noget ud af mangelfulde Kilder. For ikke at gøre Bogen altfor vidtløftig - den kunde med største Lethed være bleven dobbelt saa stor - har jeg dels holdt de fleste personalhistoriske Oplysninger tilbage, dels saa vidt muligt udeladt alt, hvad der vedkom Landets almindelige Historie, Regeringen og dens Embedsmænd og begrænset mit Arbejde indenfor Borgerskabets Omraade, hvilket vel kan have sin Berettigelse ved en Residensstads Historie. Jeg tror dog ogsaa nok under saa mange Aars vedholdende Arbejde med samme Emne i flere Henseender at have frembragt et Grundlag for Fremtidens Granskere, der for en stor Del ville blive fritagne for andre Arkivstudier end de militære.

Uagtet disse væsentlige Mangler har jeg dog været saa lykkelig at opnaa forskellige Understøttelser, uden hvilke dette Skrift ikke kunde have set Lyset. Kommunalbestyrelsen og Direktionen for den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse bringer jeg herved min ærbødige Tak for deres Hjælp ogsaa til Udgivelsen af nærværende Del, hvis Indhold i mange Retninger er blevet beriget ved de interessante Uddrag af Samtidens Aviser, som Hr. Kontorchef Stolpe har meddelt mig.

Maj 1892.

O. Nielsen.

[508]

<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: fre apr 15 14:32:51 CEST 2005
Publiceret: fre apr 15 14:32:48 CEST 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:
Sidens top