eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > KHB > Kjøbenhavn i Aarene 1660-1699.

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse V

Kjøbenhavn i Aarene 1660-1699
    - titelark

Kbh., G. E. C. Gad, 1889

Oluf Nielsen (1838-1896)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er udgivet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Kjøbenhavns

Historie og Beskrivelse.

Af

Dr. O. Nielsen,

Arkivar ved Kjøbenhavns Raadstuearkiv.

_____

Femte Del.

________________________________________
Med 2 Grundtegninger.
________________________________________


Kjøbenhavn,

Forelagt af Universitetsboghandler G. E. C. Gads.

Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M. A. Hannover).

1889.

[Værktitel]

[Tom side]


Kjøbenhavn

i

Aarene 1660-1699.

Af

Dr. O. Nielsen,

Arkivar ved Kjøbenhavns Raadstuearkiv.
________________________________________
Med 2 Grundtegninger.
________________________________________


Kjøbenhavn,

Forelagt af Universitetsboghandler G. E. C. Gads.

Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M. A. Hannover)

1889.

[Bindtitel]

[Tom side]


Idet jeg med nærværende Del har ført Kjøbenhavns Historie frem til Kristian den Femtes Død, maa jeg gøre opmærksom paa, at Fremstillingen paa visse Punkter har kunnet blive fyldigere end i de foregaaende Dele, fordi Kilderne begynder at flyde rigeligere i den sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede. Der er Kæmnerregnskaber for 1673-78, Raadstueprotokoller for 1683-85, 1688-95, Magistratens Domprotokoller for 1685 og 1694, Skifteprotokoller for 1681, 1693, 1695 og 1699, hvilke Brudstykker vel vemodelig minder os om, hvilke ypperlige Kilder, der gik tabt ved Ildebranden 1728, men dog modtages med Tak, fordi de giver os Oplysninger, som ingen andre Steder kunde søges. Af andre Kilder maa end videre særlig nævnes Indlæggene til de kgl. Reskripter foruden mange andre Expeditioner, som den ny Kollegieindretning fremkaldte.

Den her omhandlede Periode er en af de mærkeligste i Kjøbenhavns Historie, idet der i den blev paatrykt Staden det Præg, som den bevarede indtil henimod Midten af nærværende Aarhundrede, i administrativ Henseende i mange Retninger lige til 1858. Stadens hurtige Tiltagen i hin Periode kan lignes med den i vore Dage, men vi haabe at blive forskaanede for den efter den ældre Fremgang paafulgte Stansning i Udviklingen og økonomiske Tilbagegang. Jeg har saavidt muligt søgt at bevare et Skær af Samtidens Udtryksmaade ved at bruge ordrette Citater istedenfor at omskrive Kildernes Ord, men bruger ligesaa lidt her som

[Forord]

ellers den gammeldags Retskrivning, der i de fleste Henseender ikke betegner andet end vor nuværende Udtale. Det er mig modbydeligt at se visse Forfatteres Forsøg paa at give Fortiden et komisk Præg ved at bogstavere gammeldags, hvorved de forleder ukyndige til at læse som der er skrevet og derved give Ordene en anden Udtale, end disse nogensinde kan have haft.

Om jeg vil kunne fortsætte nærværende Skrift til 1807, hvortil der vil udkræves 3-4 Aars Forarbejder, afhænger næst efter Liv og Sundhed af, om der fremdeles vil blive ydet mig den pekuniære Støtte, som mit Skrift, uagtet dets mange Mangler, dog aldrig hidtil har savnet. For Understøttelse til nærværende Del maa jeg takke Kommunalbestyrelsen og Direktionen for den Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse.

Maj 1889.


__________


Indhold.

_____

Side

Første Bog. Stadens ydre Udseende.

I. Befæstningen. De ny Voldarbejder 1667 og følgende Aar. Vesterport. Nørreport. Østerport. Qvintus og Nyholm. Bastionernes Navne. Portenes Lukning. Demarkationslinie. Kastellets Anlæg ................. 1.
II. Havnens elendige Tilstand. Kanalernes Udgravning. Nyhavn. Bolværk. Broerne. Inddæmninger pan Kristianshavn ............. 15.
III. Stadens Udvidelse. Ny Kjøbenhavn. De store Grunde der. Amalienborg. Frederiksholm. Nybrogade. Frederiksborggade. Nygade. Voldgaderne. Slotsholmen. Kristianshavn ...... 30.
IV. Gadernes Urenlighed og Midler derimod. Brolægningen. Rendestenene. Forordninger til Fremkaldelse af anseligere Bygninger. Husenes Ydre førend den Tid. Særlige Begunstigelser for ny Huse. Gadeløgter ... 62.

Anden Bog. Stadens Næringskilder.

I. Privilegierne. Fri Rigsstad og fri Rigens Stand. Frihed over adeligt Jordegods. Indkvarteringsfrihed. Skattefrihed. Stabelret. Bistrup Gods . 101.
II. Handel. Handelskompagnier. Handelsflaade. Skibsbyggeri. Økonomisk Tilbagegang. Torvehandel ... 124.
III. Industri. Børnehuset. Manufakturer. Silkevarer. Sæbesyderi. Tobakspinderi. Farveriet. Stivelsesværk. Limsyderi. Hestemøller. Teglværk. Bryggere. Brændevinsbrændere. Haandværkere ... 155.
[Indhold]

Side

Tredie Bog. Levevis og Tænkemaade.

I. Husenes Indre. Klædedragt. Levemaade. Tjenestefolk. Indskrænkning i Overdaadighed ved Familiefester ........................ 187.
II. Drikfældighed. Slagsmaal. Overfald. Galger og andre Straffe. Gadeoptøjer. Tiggeri. Usædelighed. Overtro ................... 215.
III. Forandring i de gamle Lavssædvaner. Misfornøjelse med Regeringen. Smædeskrifter ..... 271.
IV. Forlystelser. Skuespil. Kongehusets og fornemme Folks offentlige Fester. Tombolaer. Kortspil. The-, Kaffe- og Chokoladehuse. Værtshuse. Vinhuse. Boldhuset. Skydebaner. Fægtning. Dans. Aarets Fester. Dyrehaven ................. 300.
V. Religiøse Forhold. Fremmede Religionsbekendere 338.
VI. Mærkelige Begivenheder .............. 358.

Fjerde Bog. Kommunen.

I. Magistraten. De to og tredive Mænd ...... 400.
II. Borgervæbning. Vægtere. Brandvæsen. Brandforsikring. Politi. Byfogden. Retter. Vandvæsen. Fattigvæsen. Skoler. Læger. Maal og Vægt. ........................ 458.
III. Kommunens økonomiske Forhold. Kæmnerregnskabet. Kæmneren. Raadstueskrivere. Udenbys Jorder. Veje. Raadhuset. Slutteriet ...... 513.
Tillæg og Rettelser ................... 542.
Alfabetisk Register .................... 545.

__________


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: søn mar 13 18:04:10 CET 2005
Publiceret: søn mar 13 18:03:59 CET 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top