eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > KHB > Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660, anden del.

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse IV

Kjøbenhavn i Aarene 1536-1660
    - anden del, efterskrift

Kbh., G. E. C. Gad, 1885

Oluf Nielsen (1838-1896)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er udgivet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Idet jeg hermed afslutter fjerde Del af dette Skrift, maa det være mig tilladt at give nogen Vejledning med Hensyn til Bogens Plan. Det er oftere bebrejdet mig, at jeg ikke har sammenstillet Forholdene i Kjøbenhavn med dem i andre Byer og derved udfyldt de Huller i Skildringen af de indre Tilstande, som Kildernes Magerhed har fremkaldt. Men dette er noget, hvortil jeg ikke har fundet mig berettiget, ti efter min Mening bør en Købsted-Specialhistorie alene meddele, hvad der kan oplyses om det Sted, den skildrer, saa længe man ikke med Sikkerhed ved, at Forholdene har været overensstemmende med dem paa andre Steder. Det er netop en Kendsgerning, at selv Nabobyers Forfatning er af forskellig Natur. At gøre Sammenligninger er Opgaven for den, der skriver en almindelig Købstedhistorie; en Specialhistoriker bør derimod tage sig i Vare for alt, hvad der ikke kan bevises, ti hans Avtoritet er brudt, hvis han for at gøre sit Emne mere interessant, indlader sig paa fremmede Forhold. Jeg ved meget godt, at nærværende Skrift paa denne Maade ikke er blevet nogen let Læsning. Min nys afdøde Fader, hvis sunde Dom var højt agtet i den Egn, hvor han levede, betegnede det paa sin skæmtsomme Vis som "tør Kost". Hvor vanskeligt det er at træffe det rette, ses af, at den modsatte Anke ogsaa har vist sig, idet man har fundet, at jeg i anden Del f. Ex. har givet for meget af den almindelige Reformationshistorie. hvilket dog paa det Sted var nødvendigt for den rette Forstaaelses Skyld. Da der ikke var tilstrækkeligt Stof for Kjøbenhavns Vedkommende til at gaa nærmere ind paa de mangfoldige Sider af Fortidens Levemaade, som det kunde være interessant at faa Oplysning om, har jeg derfor ikke søgt at skildre den daglige Levevis, Opdragelsen, Levemaaden, Husenes Indre og deslige, hvorom det var let i Almindelighed at levere Underretning, men da der for denne Periode savnes Skifter og Raadstueprotokoller og andre lignende særlig kjøbenhavnske Kilder, hører dette ikke til min

[493]

Opgave. Hvis det derimod bliver mig forundt at fortsætte dette Skrift, vil Kildernes tiltagende Rigdom give Lejlighed til Skildringer i mange Retninger.

Om der end altsaa savnes meget i en fuldstændig Skildring, har mit Stof dog været saa stort, at det ofte har været vanskeligt at begrænse sig. Jeg har sikkert paa mange Steder gaaet mere ind paa Enkeltheder, end det er ret tilstædeligt, men mange af disse, der vanskelig kunde komme frem ellers, vil paa en eller anden Maade engang faa Interesse og vil være vanskelige for andre at finde. I andre Henseender har jeg indskrænket Stoffet, hvor jeg kunde. Naar undtages Biografierne af Magistratens Medlemmer og nogle Lister over kommunale Bestillingsmænd har jeg maattet undgaa at komme ind paa personalhistoriske Forhold, der let kunde have gjort Bogen dobbelt saa stor. Med Hensyn til topografiske Forhold har det især været vanskeligt at begrænse sig. Jeg vilde nok med nogen Møje have kunnet give Oplysning om Ejerne af en stor Mængde af de større Gaarde, men fandt, at det havde megen liden Interesse i Almindelighed, uagtet det er et Emne, der kun kan udføres efter langvarige Undersøgelser, ti hvad der ligger forud for Grundtaxten 1661 er meget vanskeligt at finde Rede i i Henseende til Beliggenheden, naar Ejendommen ikke netop er paa et Hjørne eller støder op til en Hjørneejendom. Den eneste sikre Vejledning er næsten kun Jordskylden; naar en Ejendom ikke har ydet en saadan til Kommunen, Hospitalet og Kirkerne er det næsten ikke muligt at bestemme dens Plads sikkert. Naar man har dens Maal, kan den dog undertiden findes i Opmaalingsprotokollerne fra 1756. I mine topografiske Oplysninger findes derfor ikke nogen Ejendom stedfæstet uden efter møjsommelige Undersøgelser, der for hver enkelt har taget Timer. Hvad der f. Ex. S. 418-21 er oplyst om de ældre Forhold paa Graabrødretorv er Resultatet af Undersøgelser, der mange Gange i Aarenes Løb har været begyndte og atter henlagte i Mismod. Naar man ved slige Undersøgelser, der ikke kan kontrolleres af andre, ikke søgte at bevare Bevidstheden om at have gjort alt forat udfinde det rette, kunde man ved at udgive det mulige for det virkelige med større Lethed opnaa interessante Resultater. Uagtet saadanne smaalige Undersøgelser kommer der Fejl nok alligevel. Der kan være Kilder, der er oversete, Oplysninger, der er misforstaaede, der kan være Skødesløsheder og Tankeløsheder og alle Skrøbeligheder, der klæber ved menneskelige Arbejder, men jeg tør dog rolig haabe, at dette

[494]

Skrift, om det end ikke bliver meget læst, dog kan blive benyttet som Grundlag af Forfattere, der er saa heldige at finde en større Læsekreds, end jeg har fundet.

Jeg har forbigaaet en nærmere Omtale af kgl. Slotte og andre Statsbygninger, ti saadanne har allerede været og vil fremdeles blive Genstand for særlige Undersøgelser af andre. Den lille Kreds af Købere har ogsaa gjort det umuligt at forsyne dette Skrift med Kort og Afbildninger; da der netop nu udkommer et større Værk om Kjøbenhavn af Carl Bruun, rigt forsynet med saadanne og med en langt større Udbredelse, maa det nu anses for overflødigt at give hvad der kan ventes i dette Skrift, der har gjort mit forældet, inden det er færdigt.

Til Slutning maa jeg benytte Lejligheden til at takke Kommunalbestyrelsen, der har ydet mig en aarlig Understøttelse i flere Aar til Udgivelsen, og Direktionen for Carlsbergfondet, der ogsaa i flere Aar har givet mig Hjælp til Udførelse af historiske og sproglige Undersøgelser.


__________

[495]

<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: søn mar 6 18:31:59 CET 2005
Publiceret: søn mar 6 18:31:57 CET 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top