eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > KHB > Kjøbenhavns Historie indtil Reformationens Indførelse.

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse II

Kjøbenhavns Historie indtil Reformationens Indførelse
    - titelark

Kbh., G. E. C. Gad, 1879

Oluf Nielsen (1838-1896)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er udgivet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Kjøbenhavns

Historie og Beskrivelse.

Af

Dr. O. Nielsen,

Arkivar ved Kjøbenhavns Raadstuearkiv.

_____

Anden Del.

________________________________________
Med 2 Træsnit.
________________________________________


Kjøbenhavn,

G. E. C. Gads Forlag.

Trykt hos J. Jørgensen & Co.

1879-85.

[Værktitel]

[Tom side]


Kjøbenhavns Historie.

indtil

Reformationens Indførelse.

Af

Dr. O. Nielsen,

Arkivar ved Kjøbenhavns Raadstuearkiv.


________________________________________
Med 2 Træsnit.
________________________________________


Kjøbenhavn,

G. E. C. Gads Forlag.

Trykt hos J. Jørgensen & Co.

1879.

[Bindtitel]

[Tom side]


Indhold.

_____

Første Kapitel. Kjøbenhavn under Roskilde Bispestol. Under Valdemar Sejr og Erik Plovpenning (2). Ødelægges af Lybækkerne 1248 (3). Under Kristoffer den Første (3). Angreb af en norsk Flaade 1257 (4). Urolig Stemning (4). Interdikt 1259 (6). Erobring af Fyrst Jermer (7). Undsætning fra Norge (9). Trues af en svensk Flaade 1261 (9). Under Erik Glipping (10). Alf Erlingsen (11). Erik Præstehaders Anoreb 1289 (11). Borgernes Oprør 1294 (12). Fredsmøder 1294 og 1299 (13). Tilstanden i det 13de Aarhundrede (14). Fredsmøder 1308 og 1309 (15). Bondeopstand 1313 (15). Under Hertug Valdemar og Kristoffer den anden (16). Under Valdemar Atterdag (16). Slaget ved Blidebro 1342 (17). Markvard Stoves Overvindelse 1346 (18). Tilstanden under Tydskernes Herredømme (19). Krigsuroligheder 1362 (20). Dronning Margretes Bryllup (20). Stadens Ødelæggelse 1368 (21). Slottets Ødelæggelse 1369 (23). Hertug Albrechts Besøg 1376 (23). Borgerne ved Aar 1380 (24). Beskrivelse af Staden ved Aar 1380 (27). Ildebrand 1386 (33). Kystbevogtning (33). Kgl. Personers Ophold 1398-99 .................. Side 1.

Andet Kapitel. Kjøbenhavn under Kongerne Erik, Kristoffer, Kristiern I og Hans. Erik af Pommern bemægtiger sig Staden 1416 (35). Privilegier 1422 (36). Lybækkernes Angreb 1427-28 (36). Rigets Flaadestation (39). Cæcilie og Hr. Oluf Axelsen (39). Kjøbenhavn som Residensstad (40). Kristoffer af Bajerns Bryllup 1445 (41). Kaperier (44). Kristiern I's Kroning og Bryllup 1449 (44). Kong Hanses Bryllup 1478 (46). Herredag 1483 (48). Renteskriver Anders (48). Kristiern II's Hylding (49). Povl Laxmands Drab (49). Ridderspil paa Vingaarden (50). S. Klare Kloster indvies 1505 (50). Krig med Lybæk 1510 (51). Orlogsværftet

[I]

II

     
paa Bremerholm (51). Prins Kristierns Optøjer (52). Kong Hanses Død (52) ................................ Side 35.

Tredje Kapitel. Kjøbenhavn under Kristiern II. Ved Kongens Tronbestigelse (53). Stemning mod Adelen (54). Kongens Kroning 1514 (55). Vor Frue Kirkes Spir 1514 (56). Jordskælv og Storm 1515 (56). Herredag 1515 (57). Kongens Bryllup (57). Møde af Købstædernes Udsendinge 1516 (58). Forsøg paa at ophjælpe Handelen (58). De vigtigste Købmænd (61). Dyvekes Død og Torben Oxes Henrettelse 1517 (62). Hans Faaborg (63). Slagsmaal mellem Skotter og Tydskere 1519 (63). Martin Reinhards Prædiken 1520 (64). Hollændere indkaldes til Amager 1521 (65). Didrik Slaghecks Henrettelse 1522 (66), En lybsk Flaade lægger sig foran Havnen 1522 (67). Lejren ved Solbjerg (68). ...... Side 53.

Fjerde Kapitel. Kjøbenhavn under Kong Frederik I. Kristiern II's Afrejse 1523 (69). Belejring 1523 (70). Overgivelse til Frederik I (79). Rigsdag 1524 (80). Niels Haks Henrettelse (80). Kongens venlige Sindelag mod Staden og dens Borgere (80). Herredag 1525 (97). Skipper Klement bortfører Krigsskibe fra Reden (98). En Vold lægges indenfor Bymuren (99). Den evangeliske Læres Fremgang (100). Hans Tavsen (103). Niels Brahes Henrettelse (104). Uroligheder 1530 (104). Klostrene ophæves (105). Evangelisk Gudstjeneste i S. Peders og S. Klemens Kirke (106). Striden om Vor Frue Kirke (107). Herredag 1530 (108). Lutheranernes oprørske Stemning (112). Billedstormen i Vor Frue Kirke (114). Kirken lukkes (116). Borgmestrene 1526-34 (117). Raadmændene 1526-34 (120). Befæstningen 1531 (121). Forholdsregler imod Kristiern II's Tilhængere (123). Landsknægtenes Oprør 1532 (124). Kristiern II's Fangenskab (126). .................. Side 69.

Femte Kapitel. Kjøbenhavn i Grevefejdens Tid. Herredag 1533 (127). Proces mod Hans Tavsen (128). Opløb paa Gammeltorv (131). Forhandlinger med Oprørerne i Malmø (134). Forsøg paa at overfalde Slottets Befalingsmand (135). Kristoffer af Oldenborgs Landgang (136). Overgivelse til ham (138). Ny Magistrat (139). Herredag (142). Hertug Albrecht af Meklenborg (143). Marcus Meyer (145). Hertug Albrechts Indtog 1535 (147). Kristian III's Overgang til Sæland (148). Belejring (150). Afbildninger af denne (151). Jens Kammersvend (155). Vinteren 1535-36 (157). Blodbadet paa Gammeltorv (163). Hr. Henrik Parvus (164). Hungersnøden (167). Overgivelse (169). Kongens Indtog (173). Ny Magistrat (174). Den afgaaede Magistrat (174). Biskoppernes


III

     
Fængsling (180). Landsknægtenes Oprør (182). Bursprog paa Gammeltorv (182) ................................ Side 127.

Sjette Kapitel. Kjøbenhavn i Kristian III's og Frederik II's Tid. Kristian III's Kroning (185). Krigsudsigter 1539 (187). Befæstningen (187). Prins Frederiks Hylding (187). Katholikkerne (188). Dyrtid og Pest 1546 (188). Oprør paa Island (189). Pest 1553 (190). Udjagning af Reformerte (190). Drukkenskab (191). Ed til Frederik II. (191). Kongens Kroning (192). Vedtægt om Tjenestefolk (199). Uvejr 1560 (200). Svensk Gesandtskab 1563 (200). Pest 1563-65 (204). Amagerbro (205). En Modepræst (205). Panik i S. Nikolaj Kirke 1567 (206). Landsknægtenes Oprør 1570 (207). Vidundere (207). Gadekampe 1571 (208). Kongens Bryllup 1572 (210). Dyrtid 1573 (214). Øde Jorder (215). Kristian IV's Daab (215). Fostermord (216). Pest 1583 (216). Kristian IV's Hylding (217). Mag. Jakob Nielsen (217). Linedanser (217). Udvisning af Reformerte (218). Fornemme Gæster (219). .... Side 185.

Syvende Kapitel. Kjøbenhavn under Kristian IV. Uvejr 1589 (219). Besøg af Kong Jakob af Skotland (220). Trolddomssag (221). Reberbanen paa Bremerholm (221). Pest 1592 (221). Linedanser 1594 (222). Kristian IV's Kroning 1596 (222). Den store Ildebrand (225). Ridderlige Lege (228). Kongens Deltagelse i Drikkelag (231). Gadespektakler (233). Pest 1601 (236). Sejlads til Grønland 1605 (236). Befæstningen (237). Tronfølgervalg 1608 (237). Vandflod 1609 (237). Prins Kristians Hylding 1610 (238). Kalmarkrigen (239). Mag. Ole Kok (239). Adelsmænds Gadeoptøjer (240). Besøg af Biskoppen af Osnabrygge (241). Byregnskabernes Revision (241). Pest 1619 (241). Pest 1625 (242). Storme 1625 og 1628 (248). Provianthusets Brand 1626 (248). Befæstningen 1628 (249). Pest (249). Tilforordnede Borgere skulle hjælpe Magistraten i dens Forretninger (250). Udvisning af en Borger 1633 (250). Prins Kristians Bryllup 1634 (251). Stadens Vagtmester (254). Hans Mandixen (254). Ulykkestilfælde og Straffe 1636 (255). Pest (256). Korfits Ulfeldts Bryllup (256). Pest 1637 (256). Et russisk Skib (256). Hans Lindenovs Bryllup 1639 (257). Vippegalge udenfor Østerport (257). Hestesalg efter Vægt (257). Sygdom 1640 (257). Vandflod 1643 (258). Blodgang 1644 (258). Krigen 1644-45 (258). Indkvarteringsfrihed (262). Uvilje mod Adelen (262). Tøjhusets Brand 1647 (263). Befæstningen 1647 (264). Prins Kristians Begravelse (264). ....................... Side 219.


IV

Ottende Kapitel. Kjøbenhavn fra 1648 til Freden i Kjøbenhavn 1660. Frederik III's Hylding (266). Kongens og Dronningens Kroning (267). Forslag om Stadens Ophjælpning 1650 (267). Borgerskabet faar Irettesættelse for Ytringer mod Adelen (268). Opløb af Nyboders Folk (269). Prins Kristians Valg som Tronfølger (269). Sagen mod Dina Vinhofers (269). Befæstningen 1652-53 (269). Det frugtbringende Selskab (270). Pest 1654 (270). Prinsens Hylding (270). Karl Gustavs Tog 1658 og Freden i Roskilde (271). Fredsbrud (274). Forberedelser til Modstand (275). Den daarlige Forsvarsevne (278). Borgernes Møde paa Slottet (279). Privilegierne af 10. Avgust (280). Søgen efter mistænkelige Personer (282). Daglig Gudstjeneste (282). Alvors Aand over Alle (283). Mangel paa Fødevarer (284). Fæstningsværkernes elendige Tilstand (284). Fjendens Ankomst (285). Forstædernes Brand (285). Opgivelse af Yderværkerne ved Søerne (286). De første Skud (286). Svenskernes Løbegrave (287). Det -første Udfald (287). Forsøg paa at faa svenske Soldater til at løbe over (287). Voldarbejde (287). Kongens Venlighed og gode Exempel (289). De fire "Stater" (289). Gudstjenestens Fordeling (290). Omsorg for de Saarede (290). Vandrendernes Afbrydelse (290). Beskydningen tiltager (291). Forholdsregler mod Forræderi (291). Raveliners Opførelse (292). Brandvæsenet (292). Amager (293). Udfald 23. Avgust (294). Entring af svenske Skibe (295). Paatænkt Udfald mod Vartov (296). Udfald 30. Avgust og 3. September (296). Axel Urup (297). Efterladenhed i Vagttjeneste (298). Kronborgs Overgivelse (299). Hofbetjentene (299). Uordener paa Gaderne (300). Vagt i Gaderne (301). Amager (301). Kronborgs Kanoner (302). Skydningen tiltager (303). Omfordeling af Posterne paa Volden (304). Kræmmer- og Haandværkssvende (305). Stærk Skydning (306). Udfald (306). Jakob Danefer (307). Mangel paa Levnedsmidler (307). Amagers Ødelæggelse (308). Nedrivning af Huse ved Vestervold (310). Voldsom Skydning (311). Udfald 22. Oktober (312). Den hollandske Flaade slaar sig igennem (312). Den svenske Hær gaar til Brønshøj (313). Takkegudstjeneste (314). Hollændernes Poster paa Volden (314). Svenskernes Lejr i Brønshøj (314). Vartov Hospital nedbrydes (315). Svenskernes forladte Værker (316). Hollænderne (317). Kulde i November (317). Kongens knappe Pengemidler (317). Forstaaelse af de ny Privilegier (318). Svenske Tropper gaar til Amager (319). Vækning af Isen (320). Dragør Lund omhugges (321). Mangel paa Foder (321). Daarlig Behandling af indkvarterede Soldater (321).


V

     
Blind Allarm Nyaarsdag 1659 (322). Den stærke Kulde (323). Reservemandskabet (324). General Fuchs (324). Isning (325). Svenskere paa Amager (326). Tilførsel af Levnedsmidler (327). Angreb Natten mellem 9. og 10. Februar (328). Stormen 11. Februar (330). Stillingerne paa Volden (332). Prammand Niels Nielsen (335). Svenskernes Tab (340). Vort eget Tab (342). Takkegudstjeneste (342). Opdams Belønning (342). Knaphed paa Levnedsmidler (343). Elendigheden i Soldaternes Sygehus (344). Amager (345). Fæstningsværkerne (345). Haandværkssvendene (346). Tilførsel (346). En engelsk Flaade (346). Den danske Flaades Udsejling (347). Borgerne maa paa Volden igen (347). Voldarbejde (347). Det første Valg af deputerede Borgere (348). Dyrtid i Maj og Juni (349). Jens Lassen (351). Flaaden kommer tilbage (351). Bededag 1. Juli (351). Proviantering (353). Befæstningen (354). Lundenpaa Amager (354). Fredsunderhandlinger (354). Fredshuse paa Raadmandsmarken (355). Mandstugten slappes (355). Skanse ved Vandkunsten (356). Indkvarteringen (356). Forsyning mod Vintren (357). Forsvarsmidler (358). Smaa Udfald (359). Tog ud i Sæland efter Heste (859). Allarm Juleaften (360). Rytterne (360). Paatænkt Udfald mod Brønshøj (361). Overløbere (361). Fredsforhandlinger (362). Fredslutning 27. Maj (363). Portene aabnes (364). Landets Ødelæggelse (365). Borgervæbningens Aftakkelse (365).................................. Side 266.


__________


[Tom side]


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: man jan 10 21:20:08 CET 2005
Publiceret: man jan 10 21:19:59 CET 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top