eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > KHB > Kjøbenhavn i Middelalderen.

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse I

Kjøbenhavn i Middelalderen
    - efterskrift

Kbh., G. E. C. Gad, 1877

Oluf Nielsen (1838-1896)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er udgivet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->


I nærværende Skrift har det været Forfatterens Opgave at give en Skildring af Kjøbenhavns Oprindelse og Udvidelse til Reformationen og af det indre Liv, der har rørt sig i den katholske Tid. Det er kun meget mangelfulde Efterretninger, de fleste Kilder giver, og derfor er det i mange Henseender højst vanskeligt for den, der søger Sandheden for dens egen Skyld og ikke sin egen Ære, at skildre hvad der er uklart. Det vilde vel have været muligt at give mere levende Billeder af mange Forhold, naar Forfatteren havde dristet sig til at overføre Tilstande fra andre Byer, navnlig nordtydske, paa Kjøbenhavn, men hertil havde han ikke tilstrækkeligt Mod, uagtet den store Overensstemmelse, der paa mange Punkter har vist sig paa Grund af den stærke Tilstrømning af Tydskere, maaske paa en Maade kunde synes at maatte tillade dette. Ti det er rigtignok en Sag for sig at oplyse de enkelte i Kildeskrifter forekommende Fænomener af lignende i fremmede Kilder og en anden uden videre at overføre Ting, for hvilke ingen saadan Hjemmel gives, da man derved kommer ind paa en for Videnskaben farlig Vej, skønt det ikke kan nægtes, at Bogen vilde være bleven interessantere. Jeg maa imidlertid med Tak nævne G. L. v. Maurers Geschichte der Städteverfassung in Deutschland, der har givet mig et Indblik i mange Forhold i Købstædernes indre Liv, som jeg ellers ikke vilde have faaet.

Jeg tvivler ikke om, at hvis Forholdene havde tilladt mig at bese Mindesmærker fra Middelaldren især i nordtydske Byer og at granske i disses Arkiver, jeg da ogsaa vilde have fundet ikke lidet til Oplysning om Kjøbenhavns

[335]

ældre Tilstande, men da dette ikke har kunnet ske, er nærværende Skrift saaledes væsenlig kun Udbyttet af indenlandske Arkivstudier efter utallige smaalige Undersøgelser, der Aar efter Aar tilsidst har formet sig til nogenlunde bestemte Billeder, og det fremtræder ikke som noget fuldkomment, der ikke kan gøres bedre eller anderledes, men nærmest som et Grundlag, der kan være et Udgangspunkt for fremtidige Undersøgelser. Det er kun ved en taalmodig og utrættelig Granskning af mange tilsyneladende Ubetydeligheder, at Kjøbenhavns ældre Historie kan skrives, da Ildebranden 1728 ødelagde Raadstuearkivet og dermed de vigtigste Kilder, der andre Steder foreligger i samlede Rækker. Vel er de fleste levnede Brevskaber om Kjøbenhavn i det paagældende Tidsrum nu trykte i Rørdams Kirker og Klostre, et Skrift af sjælden Grundighed, Paalidelighed og Nøjagtighed, og i det af mig udgivne Kjøbenhavns Diplomatarium, men dels kan der dog sikkert efterhaanden fremdrages ny Kilder, især af udenlandske Arkiver, dels kan ogsaa Undersøgelse af senere Forhold give Underretning om de ældre, dels kan ved Udgravninger mange uventede Opdagelser bringes for Dagens Lys; det af Colding og Thomsen i 1853 udgivne Skrift, der paaberaabes S. 53, paaviser en Vej, der er altfor forsømt, til Bestemmelse af Stadens Omfang til forskellige Tider, og det vilde være et fortjenstfuldt Arbejde, om nogen vilde fortsætte, hvad der var begyndt. Det er kun mange forenede Kræfter, der med Tiden vil kunne oprette det Tab, som hin ulykkelige Ildebrand tilføjede Byens Historie. Gid da vor Tid maa lære bedre at frede om hvad der er bevaret, og mindes at alt, hvad vi ser omkring os, har sin Historie, uden hvilken alle Samfundsforhold vilde være løsnede fra deres Rod og i Fare for Sammenstyrtning.

Bogen har faaet det dobbelte Titelblad, da Forfatteren haaber at kunne fortsætte dette Skrift til en nyere Tid.


__________

[336]

<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: søn jan 9 17:04:43 CET 2005
Publiceret: søn jan 9 17:04:40 CET 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top