eremit.dk
Sti: Forside > Forfatterindeks > KHB > Kjøbenhavn i Middelalderen.

Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse I

Kjøbenhavn i Middelalderen
    - kap. XVIII

Kbh., G. E. C. Gad, 1877

Oluf Nielsen (1838-1896)


Denne eTekst er en nøjagtig kopi af teksten i den originale trykte udgave. Teksten er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk. Teksten er udgivet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

XVIII. Adelens Gaarde.

Som ovenfor S. 66 omtalt maatte ingen Adelsmand eje Gods i Staden, men skulde afhænde det til en Borger, ligesaalidt som en Borgerdatter, der ægtede en saadan, maatte blive boende her. Det var i Biskoppens Interesse, at ingen, der havde ydet nogen anden Troskabsed, havde Ejendom her, hvilket især under de Kampe, der i det 13de og 14de Aarh. førtes mellem Gejstlighed og Kongemagt, kunde blive uheldbringende for ham og hans Stad. Under de Perioder, da Kongen var Stadens Besidder, overholdtes denne Bestemmelse selvfølgelig med mindre Kraft, og vi ser derfor, at den mægtige Drost Henning Podebusk i Jordebogen fra c. 1380 nævnes som Ejer af den østlige Hjørnegrund mellem Østergade og Købmagergade. 2) I samme Jordebog forekommer vel flere andre Personer, med adelige Tilnavne, som Jul, Krag, Kravse, Kruse og flere, men det kunde ogsaa være borgerlige Tilnavne, dog er der flere utvivlsomt adelige, saasom Jens Pedersen af Husum, der ejede en Gaard i S. Klemens Sogn og havde flere Boder i Pant i Klædeboderne; hans Søn Jakob Jensen af Husum, der døde før 1403, gav denne Gaard, der da siges at ligge i Smedegade,

__________

2) K. D. I. 104, 107.

[205]

206

til Frue Kirke for sin Sjælemesse. 1) Knud Jonsen af Hvessinge ejede 2 Jorder i Omegnen af Kannikestræde, og da der straks efter siges, at en Bonde var gift med hans Datter, fremgaar det vistnok at han selv ikke var Bonde. Flere Fruer, nemlig Fru Alike, Fru Svenike, der var Nonne, Fru Merde Povlsdatter, Fru Edel af Spangager, Fru Cecilie, vistnok Peder Gæarsons Enke, og Fru Kristine, vistnok Enke efter Væbner Peder Jensen af Emdrup, var ganske vist adelige, skønt Navnet Frue (domina) paa den Tid ogsaa brugtes som andre end adelige Kvinder. 2)

I Tiden mellem 1375 og 1416, da Staden for sidste Gang var i Biskoppens Besiddelse, overholdtes den gamle Bestemmelse om Adeliges Ejendom vistnok tildels endnu, men da Byen gik over til Kongen og end mere da den blev Residensstad, tog flere og flere Adelige Ophold her, og i Kristoffers Stadsret er Bestemmelsen om deres Udelukkelse ikke genoptaget.

Jens Pedersen af Emdrup (Ymmertorp) pantsatte 1422 til Kiels Hanins Børn "en Gaard med Grund og Bygninger, nemlig 2 Boder paa det vestlige Hjørne af Tydskemannegade", hvilken Grund han selv havde i Pant. Allerede hans Moder ejede, som omtalt, en Gaard i Staden. 3) Ridder Anders Jepsen Lunge til Egede gav en Gaard ved Stranden i Frue Sogn 1424, medens han dog forbeholdt sig og sine Arvinger en Del af Ejendommen, til Trinitatis Alter i Frue Kirke; denne Gaard laa vistnok i Vandmøllestræde. 4) Niels Gagge til Faarebæk i Skaane solgte 1427 en Gaard norden for Tydskemannegade til Hans Brand, hvilken siden kom til Esrum Kloster. Væbner Anders Gagge gav Marie Kloster i Helsingør 1492 2 Boder i Las Vindersstræde med sin Hustru Elses Samtykke for deres Sjælemesse. 5)

__________

1) K. D. I. 98, 102, II. 6.

2) K. D. I. 93, 96, 97, 98, 103, 105, 108, II. 12, 19.

3) K. D. II. 44-45.

4) K. D. I. 154, 528. Rørdams Tillæg S. 83.

5) K. D. II. 167.


207

Ridder Thorben Bille købte 1448 en Gaard "sønden ved den Gade, som løber fra Vor Frue Kirke til Klostret" (Skindergade og Klosterstræde); hans Gaard paa Gammeltorv (nuv. Nytorv Nr. 3) er omtalt foran S. 95. Hr. Anders Bille ejede 1516 en Gaard paa Amagertorv østen op til Sigbrits 1). Af de 3 mægtige Axelsønner købte Hr. Iver Axelsen en Grund i Bjørnebrogade (Kjøbmagergade), østen for Gaden, og en dertil stødende Grund i Pilestræde; Hr. Oluf Axelsen ejede en Gaard i Købmannegade (Vimmelskaft) og Hr. Aage Axelsen havde 1472 en Gaard ved Stranden, uvist hvor. Oluf Axelsens Datter blev gift med Niels Eriksen Rosenkrands til Vallø, og denne ejede 1499 en Gaard i Kødmangerstræde, vistnok den samme som Iver Axelsen havde, og den Gaard i Pilestræde, som Otto Kristoffer Rosenkrands til Boller solgte 1603 til David Severin Rytter, Profos, var formodenlig ogsaa en oprindelig dertil hørende Grund 2).

Ridder Eggert Frille, Rigens Raad, fik 1449 Tilladelse til at indløse en Kronen tilhørende Gaard østen for Helligaands Kirke og fik siden Skøde derpaa. 3) Ridder Kristoffer Barsbæk ejede en Gaard i Højbrostræde, som hans Søn Hr. Verner Barsbæk 1449 solgte til Ridder Otto Nielsen Rosenkrands; denne Gaard, der laa paa det sydlige Hjørne af Læderstræde og Højbrostræde, gav denne og hans Søn Hr. Erik Ottesen til Bjørnholm til Helligaands Hospital for deres Sjælemesse, dog forbeholdt den sidste sig Ophold i Gaarden sin Livstid, og hans Efterkommere har formodentlig fæstet den af Hospitalet, ti endnu 1580 bode Erik Rosenkrands i samme Ejendem. 4) 1453 skænkede Kristiern I. til Jørgen Lavridsen, vor elskelige Mand og Tjener, en Grund ved S. Gertruds Kirke, og 1483 overdrager samme Mand, der nu var Ridder og Ejer af Sæbygaard, den Gaard han havde opbygget paa Grunden

__________

1) K. D. II. 86, 207.

2) K. D. II. 86-87, 141, 143, 145, utrykte Dipl.

3) K. D. II. 89.

4) K. D. I. 824, II. 90, Rørdams Tillæg S. 68-69.


208

til sin Søn Oluf Jørgensen. Det er vistnok denne Gaard, der siden betegnes som liggende paa Hjørnet sønden for S. Gertruds Kirkegaard og østen for Rosengaarden (vel omtrent paa Hjørnet af Pustervig og Lille Købmagergade) og 1502 tilhørte et umyndigt Barn, hvis Formyndere solgte den til Jørgen Rud, Høvedsmand paa Stege. 1) Denne Gaard tilhørte 1538 Hr. Knud Rud til Vedbygaard, da han fik Skøde af Markvard Tidemand, Høvedsmand paa Holbæk, paa en Grund paa Rosengaarden "sønden næst op til forskrevne Hr. Knud Ruds egen Gaard" og norden op til en Staden tilhørende Jord; sidstnævnte laa altsaa ned ad nuværende Lille Købmagergade. 2) 1456 overdrog Ridder Mikkel Rud til Vedbygaard til Ridder Fredrik Vordenberg til Egede en Gaard her, hvis Beliggenhed ikke nærmere betegnes. 3) 1457 solgte Erik Aagesen Thott, Høvedsmand paa Stege, et Hus i Højbrostræde til Anders Persen (Godov?). 4) Kristiern I. gav 1461 en Gaard norden for S. Peders Kirkegaard ud til Gaden (Nørregade) til Jes Pedersen, "vor elskelige Mand og Tjener." 5) Dronning Dorotheas Hovmesterinde Fru Hebele, Enke efter Hr. Peder Eriksen Gyldenstjerne, ejede en Grund i Klosterstræde, vesten for Gaden, paa hvilken der var et Hus, der tilhørte Anders Mathisen, der tjente Hr. Iver Axelsen, men da dennes og hans Tjeneres Gods blev inddraget under Kronen, som tilhørende Folk, der havde ført Avindskjold mod Kongen og Kronen, gav Kongen Fru Hebele denne Bygning. 6) 1471 fik Væbner Jep Lang i Pant et Hus paa 6 Bindinger i en Gaard i Kødmangerstræde, hvor han hidtil havde haft sin Stald og Herberg; hele Gaarden pantsattes 1484 til Per Lang af Lund, vistnok forriges Broder og Forstander for et Nonnekloster; de hørte til den vesterjydske Familie Lange med 3 Roser. 7) 1463 ejede Hr. Mogens Ebbesen

__________

1) K. D. II. 101, 148, 177.

2) K. D. II. 252.

3) K. D. II. 103.

4) K. D. I. 193.

5) K. D. II. 112.

6) K. D. II. 125, 126-27.

7) K. D. II. 127-28, 149-50.


209

Galt, Danmarks Riges Raad, en Gaard paa den nordlige Side af Østergade ("den store Adelgade") tæt op til Østerport; 1472 havde han Trætte med sin Nabo mod vest om Skællet; det ses deraf, at Hr. Mogens havde bygget Gaarden og at han havde frit "Rendeløb" fra sin Gaard ud til Gaden vesten ved hans Husgavl. Hans Søn Ebbe Mogensens Enke Sofie Pedersdatter Høg gav Skøde paa samme Gaard 1504 til Kong Hans, der 1512 ogsaa købte Grunden næst vesten op dertil. 1) Hartvig Krummedige skødede 1475 Helmike Tange en Gaard i Kødmangerstræde; denne solgte den 1483 til Lage Brok, hvis Søn Axel Lagesen Brok 1496 ejede en Gaard ved Rosengaarden sønden for Jørgen Marsvins Gaard, men med en Gaard imellem. Denne gav han siden til Helligaands Hospital. 2) 1478 købte Peder Sten, Høvedsmand paa Ørekrog, nogle Boder paa den søndre Side af Strædet mellem Gammeltorv og S. Klemens Kirke (Store Sk. Klemens Stræde), altsaa mellem Torvet og Kattesund. 3) Væbner Hemming Nielsen lejede 1483 af Kapitlet en Gaard i Klædeboderne i sin og sin Hustru Lucies Levetid. 4) Hr. Eskild Gøye, Danmarks Riges Raad, solgte 1489 til Elsebe Kralle en Gaard sønden for Nikolaj Kirkegaard, hvilken han i øvrigt nylig havde købt; derimod var Gøyernes Gaard vistnok allerede da den Gaard paa Amagertorv, som Sigbrit siden fik, og som ovenfor er omtalt S. 146. 5) Landsdommer og Rigens Raad Hr. Henrik Meynstorp ejede 1490 en Gaard ved Rosengaarden. 6) Rigens Hovmester Hr. Povl Laxman solgte 1490 2 Jorder østen for Pilegaardstræde og ejede mange flere Grunde, men hans Residens var paa den nordre Side af Østergade, mellem Pilestræde og Købmagergade. 7) Peder Grubbe ejede en Gaard i Brolæggerstræde 1496. Gevert Grubbes Enke gav 1496 til

__________

1) K. D. I. 205, II. 117, 177, 178, 189.

2) utrykt Dipl. K. D. I. 244, II. 148-49. Rørdam S. 309.

3) K. D. I. 213-15.

4) K. D. II. 149.

5) utrykt Dipl.

6) K. D. II. 164.

7) K. D. I. 235, II. 164-65.


210

Margrete Alter i Frue Kirke en Gaard i Kattesund sønden op til en S. Jørgens Kapel tilhørende Gaard. 1) Niels Pedersen Oxe havde en Have tilleje af Byen, liggende nordvest op til Hushaven; Hr. Johan Oxes Gaard laa paa Købmagergade, sikkert samme Ejendom og sikkert den samme som den Peder Oxe siden ejede. 2) Den bekendte Søren Norby fik som Hofsinde af Kong Hans en Jord østen for Færgebroen mellem Gaden og Stranden; han solgte den siden til Albert van Gock, der 1526 fik kgl. Stadfæstelse derpaa. 3) Væbner Hans Knudsen i Jonstrup gjorde 1498 Indførsel i en Gaard paa Nørregade. 4) Mikkel Barsebek ejede 1512 en Gaard sønden for Kødmangerboder, der ydede Jordskyld til Frue Kirke. 5) 1496 og 1514 nævnes Jørgen Marsvins Gaard, der laa i Egnen omkring Trinitatis Kirke. 1527 ejede Ridder Markvard Rønnovs Børn en Gaard. ved Stranden, østen for Snares Gaard, nu Snaregade Nr. 12. 6) 1528 fik Hr. Johan Ranzau Brev paa den Gaard, som Borgmester Niels Stemp bebode og som var tilfalden Kronen som Hans Mikkelsens konfiskerede Gods, da den var tilfalden dennes Hustru i Arv. 7) 1528 købte Hr. Johan Urne en Have af Byen og 1529 af Kronen en Jord nedenfor Myntergaarden imod Bremerholm. 8) 1529 gav Fredrik I. Karmeliternes Gaard til Knud Gyldenstjerne. Ridder og Rigens Raad Albert Ravensberg fik 1532 en S. Klaræ Kloster tilhørende Gaard, og Ridder Johan Bjørn fik samme Aar S. Gertruds Kirke. 9)

__________

1) K. D. I. 237. Rørdams Tillæg S. 117.

2) K. D. I. 235. Rørdams Tillæg 180. Den gik vistnok ud til Pilestræde og Klareboder, se K. D. I. 444.

3) K. D. I. 362-63.

4) K. D. II. 172-73.

6) K. D. II. 188.

6) K. D. I. 244, 296, 370.

7) K. D. II. 227.

8) K. D. I. 340, 874-75.

9) K. D. I. 374-75, 380.


__________


<-Forrige . Indholdsfortegnelse . Næste->

Opdateret: man jan 3 21:27:47 CET 2005
Publiceret: man jan 3 21:27:45 CET 2005
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top