eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Alle rettelser

Kjøbenhavns Diplomatarium I - X

Kbh., Thiele, 1872 - 1887

Udgivet af Oluf Nielsen (1838-1896)


Indholdsfortegnelse bind I . II . III . IV . V . VI . VII . VIII . IX & X
Indledning    Indholdsoversigt & søgning
Kronologisk indeks    Indeks over førstesider    Alle rettelser

Alle den trykte udgaves rettelser

I den trykte udgave af Københavns Diplomatarium, er der i flere af bindene rettelsesark. Rettelser til et konkret bind ses ofte spredt over flere af de efterfølgende bind. Derfor gives her en samlet oversigt over alle rettelser i den trykte udgave. Da det i princippet er "fotografiske optryk" der udgives på eremit.dk, finder du også de oprindelige rettelsesark på deres plads i de enkelte bind.


Bind I

Side 6 Linie 17 Innocens III læs: Innocens IV
- 7 - 34 Innocens III læs: Innocens IV
- 9 - 24 Innocens III læs: Innocens IV
- 10 - 20 Innocens III læs: Innocens IV
- 31 - 21 Stadsretten fuldkommen rettes til enten Ret til Afgiften af Borgerskab (Steenstrup: Studier over Valdemars Jordebog, S. 139), eller til Oppebørslen af de fulde Bøder (O. Nielsen: Kjøbenhavn i Middelalderen, S. 47).
- 32 - 1 1295 læs: 1292
- 36 - 13 fra neden gjemmes læs: overholdes
- 38 - 10 fra neden. Forklaringen af dette Sted er urigtig. Thi naar man nærmere tænker over Stadens ældste Forhold, kan Byens Havn ikke have været andensteds end omkring den nuværende Slotsholm, hvilket fandt Sted endnu længe efter Reformationen. Christian IV er først den, der, ved i sine senere Aar at bygge Toldboden paa dens nuværende Sted, efterhaanden førte Skibsfarten ud fra Byens Midte. Vel har der ved St. Annæ Bro, hvoraf St. Annæ Plads endnu bærer Navn, i Katholicismens senere Tid været Landingsplads, men den laa da langt udenfor Byen. Da nu vicus ifølge Overskriften her maa oversættes ved Taarn, og man ser, at Skibe have kunnet komme dertil fra to Sider, har det ligget ved den gamle Havn, og Meningen, er, at der skal holdes Fred i Havnen paa begge Sider deraf; formodenlig har det ligget nærmest ved en af Havnens Udkanter, da det i Overskriften hedder, at der skal holdes Fred mellem Taarnet og Endebod, hvilket Hus maa have ligget nær ved den modsatte Ende af Havnen, hvorpaa Navnet ogsaa tyder. Da der nu virkelig har staaet et Taarn paa Slotspladsen mellem Højbroplads og Holmens Bro, der siden blev omdannet til Kancelli (Orig. Hafn. 34), saa er det vist dette gamle Taarn, der omtales 1343 (dette Skrift S. 84.) Endebod har saa ligget i Egnen omkring Snaregade. Der er ingen Kilder, der omtale det 1256 omtalte Rævshaleborg som liggende ved Kjøbenhavn. og Hvitfeld er vist den første, der henlægger det dertil (I. 250), hvortil man kunde have nogen Anledning efter Navnet paa Grunden Rævshalen. Men dennes Opfyldning og senere Fæstningsværkers Anlæggelse der er senere Tiders Værk, hvorfor Paludan-Mullers Formodning (Vid. Selsk. Skr. 5 Række, hist. og filos. Afd. 4 B. V. S. 205), at den 1256 ødelagte Rævshaleborg var den paa Laaland, vistnok er rigtig.
- 38 - 10 fra neden og Rettelser. Om Endebod findes Oplysning af A. D. Jørgensen i Aarbøger for nord. Oldk. 1872, S. 269-73.
- 64 - 21 skal vistnok læses curiæ suæ orientalis, altsaa Gaarden Østergaard, der nævnes S. 68 som Biskoppens Ejendom.
- 73 - 21 Besætningen til at gaae til læs: Raadets Udsendinge til at rejse efter
- 73 - 22 den læs: de
- 73 - 23 den læs: dem og de
- 81 - 21 vest for Kjøbenhavn læs: i Vesterleden
- 91 - 8-9 fra neden bliver belejret læs: er erobret
- 106 - 16 dicitor læs: dicitur
- 114 - 9 fra neden Len læs: Indtægter
- 115 - 18-19 Haandværkere skulle bo rundt omkring i Staden læs: allehaande Haandværkere skal Magistraten faa til at nedsætte sig i Staden.
- 137 - 24 consistabimus læs: confiscabimus
- 154 - 8 Andreas læs: Andream
- 155 - 13 som læs: ved Siden af den Strandbod, som
- 155 - 30 at læs: ar
- 157 - 6 30 Marts læs: 31 Marts
- 161 - 8 Arild Kruse tilføj: paa Byens Vegne
- 166 - 12 bøthe læs: bothe
- 180 - 12 Symon Pethersson tilføj: et Komma
- 182 - 10 til at holde - jnkome: gaar ud
- 183 - 39 skaffe den Besætning ud læs: indfri den Indførsel (besætte = beslaglægge, arrestere)
- 185 - 15 fra neden norden læs: sønden
- 190 - 20 Komma efter hemlæ: gaar ud.
- 198 - 35 25 Maj læs: 18 Maj
- 208 Et lignende Brev, men af 29 Septb. er trykt i P. v. Møllers Hallands Historia, S. 331-32.
- 211 - 13 skal bestaa læs: det skal bestaa (i.e.: bero) med Sølvtolden
- 216 - 11 1479 tilføj: 6 Juni
- 223 - 33 1490 læs: 1491
- 224 - 17 nonagesimosomo læs: nonagesimo primo
- 226 - 4-5 fra neden Amager Birk læs: Amager, Birket
- 227 - 10 Amage byrket læs: Amage, byrket
- 276 - 13 Komma sættes mellem Vandmølle og eng
- 286 - 5 Kong Hans læs: Kapitlet
- 381 - 1 fra neden Rønn wooc læs: Rønnow oc
- 387 - 10 ratzen læs catzen
- 404 Nr. 286 og 387 skulde have byttet Plads.
- 431 - 15 tiil och lyss staar saaledes tydeligt i Hdskr., men er dog vistnok Skivfejl for det L. 12 ovenfor forekommende piel och lyus. Pjeld betyder Klæde af kostbart Stof, her Ligklæde.
- 484 - 19 Adelgaden læs: adelgaden
- 526 - 19 Mylmigs læs: Mylings
- 553 - 7 Folke læs: Folks
- 569 - 26 [haffue?] gaar ud.
- 579 - 23 Sluser læs Skanser
- 591 - 12 og 36 Mikkelsen læs: Nikkelsen
- 615 - 5 fra neden rentemester er vistnok Fejlskrift for borghemester.
- 624 - 11 fra neden Mogensens læs: Mogenses
- 636 - 20 sluffuende læs: siuffuende.
- 646 - 7 fra neden Skjøde læs: Fæstebrev
- 649 Originalerne til Nr. 444 og 445 findes i Raadstuearkivet.
- 672 Nr. 476 er i Sæl. Registre XXII. 488-89 dateret 30 Oktober.
- 701 - 4 fra neden Sadbech læs: Sandbech
- 705 - 18 Mercher læs: Marcher
- 710 - 20 Märcker læs: Marcker
- 725 - 22 Jegbech læs: Jensen Bech
- 779 - 10 fra neden Banchemøllen læs: Barchemøllen
- 780 - 7 fra neden Pedersen læs: Andersen
- 790 - 4 fra neden Vartov læs: Fæstningsværkerne fra Vartov til Stranden.

Bind II

Side 8 Linie 28 foran macellorum skulde vistnok staa: tabernæ
- 20 - 26 Punktum sættes mellem celebrari og insuper og Punktum bortfalder i næste Linie efter moritur
- 38 - 30 Symen Hansens brodher maa vistnok læses: Symen Hansen brodher, og saaledes oftere i dette Stykke, hvor Endelsen -sen aldrig er skreven helt ud.
- 39 - 25 Boell Awesson maa ligeledes læses: Boell Awess.
- 45 - 2 marchis læs: marchas
- 47 - 7 computandis læs: computandos
- 51 - 4 fra neden radhmen læs: radhman
- 51 - 22 Hermen læs: Hanis
- 61 - 26 constitutus læs: constitutis
- 65 - 2 fra neden rescriptis læs: prescriptis
- 70 - 17 baghemester læs: Haghemester
- 71 - 10 fra neden Langwida læs: langwida
- 72 - 9 fra neden augmentacionem læs: augmentancium
- -- - 2 fra neden ae læs: cum
- 73 - 5-6 quando cunqueuacauerit reseruandam læs: quandocunque uacauerit reseruantes
- -- - 9 redditum læs: reddituum
- -- - 10 relinquatur læs: relinquatur,
- 76 Nr. 65 er ogsaa trykt i første Bind 181.
- 77 - 10 predictam curiam læs: predicta curia
- 90 Nr. 85 er ogsaa trykt i første Bind 185.
- 92 - 23 Gaard læs: Grund
- 111 - 33 33 bidtzell fadhæ, howetlauet læs: bidtzell, fadhæ howetlauet
- 141 - 24 Æbeltoft læs: Æbelholt
- 144 - 6 fra neden Æbeltoft læs: Æbelholt
- 147 - 8 efter ibidem tilføjes Komma
- 159 - 7 stilstandet læs: tilstandet
- 168 - 26 Bygfogden læs: Byfogden
- 195 I Resens Afskrift, men ikke i Orig. af denne Lavsskraa, findes som § 37: Item bøssemager skall smedde for oldermand och brødere trenne støcher, en bøsse pibe till en hage, en bleche till en førre och en hane till en fyrlaas. Kand hand iche sin mestergierning til fulds, da thiene hand fremdelis som hand kand lere sit embede af, eller fare en anden steds, som før er rørt. Kand hand det och fuldgiøre, da blifue udi embedet och giør ligervis som grofsmedde, knifsmedde och kleinsmedde med kost och andet.
- 204 i de nederste Linier maa noget være glemt i Afskriften. Der maa have været bestemt en Straf, som den, der urettelig vil lade sig tage til Mestermand, skal lide.
- 205 - 2 3 Sk. i Afskriften maa være 2 Sk.
- 209 - 6 Taarn læs: Spir
- 221 - 23 1525 læs: 1526
- 223 - 8 fra neden 16 Avg. læs: 20 Avg.
- 224 - 1 feria læs: feria 2a
- 232 - 25 komme kunde læs: komme, kunde
- 232 Nr. 255 findes i Orig. i Arn. Magn. Diplomsamling, Fasc. 9 Nr. 20, i Hovedsagen overensstemmende med dette Uddrag.
- 259 - 11 Kapitlet læs: S. Andreæ Alter
- 264 - 6 Johan Bek læs: Joakim Bek
- 278 - 16 iudzeguld læs: indzeguld
- 281 - 27 gester maa heller læses: gest er
- 306 Dateringen af Nr. 348 er 30 Dec. 1555 (Bricka: Frederik den Andens Ungdomskjærlighed, S. 108).
- 313 - 22 262 læs: 362
- 315 - 13 Jep læs: Jens
- 341 - 17 paa Hjørnet af læs: imellem
- 347 - 6 Magistraten læs: en Borgmester og en Raadmand
- 348 - 18 Petri Kirke læs: den tydske Kirke
- 412 - 8 fra neden Gøgler læs: Gigler (Gigespiller).
- 415 - 4 fritages for Skat læs: maa bosætte sig i Kjøbenhavn
- 445 - 19 aff agt læs: afflagt
- 466 - 19 borgere maa læses: brøgere
- 472 - 16 Admiralsværdfegeren læs: Amiral Sværdfegers
- 504 - 23 mesterstock maa være: mesterstykke
- 510 - 18 Admiralgade læs: Admiralgaarden
- 518 - 4 fra neden 3 Svende læs: 2 Svende
- 518-19 C.Nyrop oplyser i Skand. Bogtrykkertidende, Marts 1873, at det er Strandmøllen her menes, medens Hvidøre Mølle da var overdraget til nogle Feldberedere; jfr. Nr. 595.
- 526 - 18 Adelgaden læs: adelgaden
- 533 - 8 Kongensgade læs: Slotsholmen
- 578   Nr. 670 er trykt 1656 hos Arent Bernsen S. 628-32 med følgende Tillæg: Denne sidste post om brød paa torffvet at fael holde er nu (utvilactigen, formedelst Bagerboderne, som siden atskillige stæder i byen fra bagernis egne vaanhuse ere bygte oc anordnede, der daglig brød at selgis) forandret, saa intet brød saaledis paa torffvet nogen visse tider fael holdis.
- 585 - 26 søndagen læs: søgnedage
- 618 - 21 mue læs: mure
- 624 - 6 skal formodenlig være: »paaskud at ryste som tillucke rendestenene«, idet der 2 Linier efter staar: samme ryste, hvilket maa have Hentydning til en tidligere Omtale af Rister.
- 784 - 9 Machaelis læs: Michaelis
- 792 - 2 1549 læs: 1649

Bind III

Side 116 Linie 18 Ejlersen læs: Ettersen
- 227 - 14 ikke maa gaa ud
- 229 - 23 kald læs: folk
- 238 - 4 daalige læs: danlige
- 305 - 11 beskikkes læs: stadfæstes
- 332 - 3 fra neden hundrede læs: threi hundrede, hvilket ses af Originalen, der tilhører Oldn. Museum.
- 475 - 3 fra neden Erik læs: Niels

Bind VI

S. 42 L. 12 f. o.: 29 february læs 23 february
- 43 - 4 f. n.: Rethekardus læs Rethckardus
- 44 - 9 f. o.: Sannderszen læs Annderszen
- -- - 15 f. o.: Pannekopf læs Pannekopch
- 46 -12 f. o.: Middeler læs Meiddeler
- -- - 3 f. n.: Lennertt Gaaszen er glemt
- 47 - 3 f. n.: Lyndicke læs Lyudicke
- 48 - 10 f. n.: Halde læs Haldt
- 49 - 15 f. n.: Etting læs Ettuig
- 50 - 1 f. n.: (Findes ikke) gaar ud
- 52 - 15 f. o.: Foldhench læs Foldschench
- -- - 3 f. n.: Dermøll læs der Møll
- -- - 1 f. n.: Hunius læs Hunins
- 53 - 14 f. o.: Schinfeldt læs Schmfeldt
- -- - 8 f. n.: Hagensonst, giest læs Hagen, sonst giest (?)
- 56 - 7 f. n.: H. F. N. C. J. opløses til Hans fyrstelige Naadis cammerjunker.
- 58 - 2 f. n.: Barstrup læs Barstrup (?)
- -- - 12 f. o.: Stimebuck læs Steinbuck
- -- - 20 f. o.: Skombøll(?) læs Thombøll
- 60 - 2 f. o.: marskalk læs hoffmarskalk
- -- - 4 f. o.: overskenk læs oberskenk
- -- - 4 f. o.: Hanns Blom læs Hanns (i.e.: Henrik) Blom
- -- - 15 f. o.: Bünau læs Biinau

Bind IX

Bind X


Opdateret: tir sep 9 21:42:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top