eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IX & X

Kjøbenhavns Diplomatarium IX & X (registerbind)

Kbh., Thiele, 1887

Udgivet af Oluf Nielsen (1838-1896)

Mangler: digitalisering


Disse eTekster er nøjagtige kopier af teksterne i den originale trykte udgave. Teksterne er fremstillet med OCR teknik hos eremit.dk i sommeren 2002. Teksterne er fremstillet til undervisning og forskning, og kan frit bruges til sådanne ikke kommercielle formål.

Note: Den trykte udgave indeholder to registerbind. Et til bind I - IV og et til bind V - VIII. Hver af de to registerbind består af fire afdelinger, et personregister, to stedregistre og et sagregister. I denne udgave af Københavns Diplomatarium, er de to bind slået sammen til et fælles register.


Indholdsfortegnelse bind I . II . III . IV . V . VI . VII . VIII . IX & X
Indledning    Indholdsoversigt & søgning
Kronologisk indeks    Indeks over førstesider    Alle rettelser

Indholdsfortegnelse bind IX & X

Denne indholdsfortegnelse, er ikke en del af den trykte udgave, men bygget til webudgaven af Diplomatariet.

Personregister

Stedregister A. Kjøbenhavn

Stedregister B. Steder udenfor Kjøbenhavn

Sagregister og Ordbog

Rettelser til bind IX
Rettelser til bind X


Idet jeg udsender dette Register, der er Frugten af lang Tids møjsommelige Arbejde, maa jeg medgiye det nogle vejledende Ord. Naar jeg har delt det i 4 Afdelinger, har jeg ment derved at lette Oversigten, skønt der paa den anden Side er fremstaaet adskillige Vanskeligheder, da det i flere Tilfælde ikke har kunnet undgaas, at Artikler i Stedregistret have deres Supplement i Sagregistret og omvendt, men jeg mente, at ligesom Personregistret, der indtager den langt overvejende Del, nødvendig maatte udgøre en Afdeling for sig, saaledes var det ikke mindre nødvendigt, at den egenlige Kærne i Registret $ Stedregister A, dér alene indeholder kjøbenhavnske Lokaliteter, ogsaa blev en særlig Afdeling* Hvad Personregistret an-gaar, der sikkert indeholder henved 15,000 Personer, er jeg* ikke overalt sikker paa at have truffet det rette; mange Personer kunne være sammenblandede, mange kunne staa paa forskellige Steder og flere kunne være gjorte til en. Forat nævne et Exempel, da kunde den Mand, som hed Peder Christensen And og var Byskriver, findes under And, under Peder Christensen og Peder Skriver, idet det i mange Tilfælde ikke let vilde være muligt at afgøre saadanne Navnes Identitet; Frederik III's Kammertjener Jakob Peitersen, der her nævnes et Par Gange som Jakob Petersen, kunde meget godt være den samme som den efterfølgende og nogle af de foregaaende af samme Navn, men saadanne Undersøgelser maa enhver selv foretage, da et Register fremfor alt maa vogte sig for at opstille som sikkert hvad der er uvist. Medens alle Personer, der have haft Ejendom i Kjøbenhavn og alle ellers nævnte Adelspersoner ere optagne i Registret, ere derimod i Regelen Bønders Navne udeladte. Det vil maaske endog forekomme mange, at Tallet paa de medtagne Personer er for stort, men det er i saa Tilfælde vanskeligt at drage en Grænse, og selv den ubetydeligste Person kan ved en topografisk eller kronologisk Undersøgelse faa Betydning.

Med Hensyn til Sagregistret, da er et saadant aldeles nødvendigt, men der er ingen Spørgsmaal om, at dette er den vanskeligste Del af et Register. Ethvert Dokument kunde følgelig yde Bidrag til Sagregistret, men et saadant maa have sin Begrænsning, og det gælder om at finde de vigtigste Artikler og saadanne, som kunde være til virkelig Nytte for dem, der skulle benytte Hovedværket. Dette beror paa et Skøn, og en anden vilde maaske have behandlet Emnet paa en anden Maade og mere udførligt. Jeg har f. Ex. ved de enkelte Artikler kun givet Henvisning til, hvor der findes noget væsentligt; under Artiklen Kantor findes f. Ex. kun 2 Citater, medens der ikke findes nævnt hver Gang en Kantor forekommer; Citaterne gælde kun hvad der angaar Kantorembedet i Almindelighed. Sagregistret kunde maaske ogsaa have været bedre ordnet i Hovedgrupper, saa at hvad der hørte sammen kom under fælles Hovedrubrik, men herpaa er der bødet ved Henvisninger. Imidlertid vil jeg raade enhver, der søger i Sagregistret, foruden Hovedartiklen at gennemløbe de andre Artikler, der muligvis kunne give en eller anden beslægtet Oplysning.

Hvad Ordlisten angaar, da har jeg ikke kunnet indlade mig paa Forklaring af en stor Mængde af Ordene, især Fagordene, hvilket vilde optage uforholdsmæssig Plads. Baade om denne og Sagregistret kan siges, at det næppe overalt er sikkert, at alle Citater findes, da det ikke altid er muligt at have i Minde, hvad man tidligere har optegnet paa sine Registrantsedler, ligesom det ogsaa kan hænde, at man først efter nogen Tids Forløb har begyndt at optegne Artikler, som man ikke tidligere har medtaget. Hvad Citaterne angaar, da haaber Forfatteren, at de alle ere rigtige, men paa Grund af den Ufuldkommenhed, der findes ved ethvert menneskeligt Foretagende, kan det næppe undgaas, at der findes Fejl; et Tal, der først bliver optegnet paa en Seddel, derpaa afskrevet, sat og trykt, kan under denne firdobbelte Behandling, uagtet al anvendt Omhu, let komme til at fremtræde paa en ukorrekt Maade; det har dog tjent -til min Beroligelse, at de mange Citater, jeg efter Rentrykningen har slaaet efter, alle have vist sig rigtige, og jeg haaber, at Fejlenes Tal ikke er ret stort. For disse og andre Ufuldkommenheder udbeder jeg mig Overbærenhed. Det er ofte blevet sagt, at der ikke er noget mere utaknemligt Arbejde end at skrive Register, men det er dog min Tro, at jeg ved dette betydelig har fremmet Benyttelsen af de udkomne 4 Bind af Kjøbenhavns Diplomatarium.


22de Marts 1880.
O. Nielsen.


Opdateret: fre maj 10 21:59:40 CEST 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top