eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > Titelark

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind VIII
Titelark


< Forrige . Indhold . Næste >

KJØBENHAVNS DIPLOMATARIUM.

_______________

OTTENDE BIND.


KJØBENHAVNS DIPLOMATARIUM.

SAMLING

AF

DOKUMENTER, BREVE OG ANDRE KILDER

TIL OPLYSNING OM

KJØBENHAVNS ÆLDRE FORHOLD FØR 1728.

__________

UDGIVET

VED KJØBENHAVNS KOMMUNALBESTYRELSES OMSORG

AF

O. NIELSEN,

Dr. phil., Arkivar ved Raadstuearkivet.

_______________

OTTENDE BIND.
_______________


KJØBENHAVN.

I KOMMISSION HOS UNIVERSITETSBOGHANDLER G. E. C. GAD.

THIELES BOGTRYKKERI.

1887


Ophavsmanden til nærværende Værk er den i Aaret 1873 afdøde Borgmester, Etatsraad L. C. Larsen, der selv ivrig dyrkede Fædrelandets Historie og i det af Dr. H. Rørdam i Aarene 1859-63 udgivne indholdsrige Skrift »Kjøbenhavns Kirker og Klostre« med tilhørende Samling Aktstykker fandt en Anledning til at forsøge paa Tilvejebringelsen af et lignende Værk, der ogsaa skulde omfatte Stadens verdslige Anliggender. Han henvendte sig derfor til Dr. Rørdam om at paatage sig et saadant Arbejde, men denne søgte da gejstlig Befordring og henviste til nærværende Udgiver, idet der paa den Tid kun var faa andre Yngre, der syslede med gamle Diplomer. Da Embedet som Raadstuearkivar nogen Tid efter, i Juli 1868, blev ledigt, var den Omstændighed, at Magistraten ønskede Stadens Historie oplyst, vistnok en medvirkende Grund til min Udnævnelse. Allerede inden jeg 1. Jan. 1869 havde tiltraadt mit Embede, havde Dr. Rørdam paa Etatsraad Larsens Opfordring under 28. Dec. 1868 givet en kortfattet Plan for et Diplomatarium for Kjøbenhavn, hvilken derpaa til Erklæring blev tilsendt Prof. C. F. Allen, Prof. P. G. Thorsen og mig, hvorpaa Kommunalbestyrelsen vedtog Udgivelsen ved Forhandlingerne om Budgettet for 1870, og Arbejdet blev overdraget mig ved Magistratens Skrivelse af 10 Feb. 1870, paa den Betingelse, at hvad der blev meddelt udenfor Aktstykkernes Text, blev trykt »efter den sædvanlig forretningsmæssige Retskrivnings Regler«. Et Aars Tid efter forandrede Magistraten selv sin gammeldags Retskrivning, og der er derfor kommen nogen Uoverensstemmelse frem i Retskrivningen i Diplomatariet, i det jeg ikke mente at skulle være bunden til at følge nogen mere gammeldags Skrivemaade end den, der fandtes i Magistratens trykte Beretninger og Budgetter.

Til hvad der er oplyst i Fortalen til første Bind, maa det tilføjes, at da det viste sig, at Stoffet efter den fra først af givne Plan ikke kunde føres igennem til 1728 for de bevilgede Penge, blev det 1879 ved Borgmester Etatsraad H. N. Hansens Interesse for Sagen, efter indhentet Erklæring af Justitsraad Dr. C. Bruun, Prof. Dr. E. Holm, Prof. Dr. C. Paludan Müller, Pastor Dr. H. Rørdam, Prof. Dr. Schiern og Gehejmearkivar Konferensraad Dr. Wegener,


vedtaget af Kommunalbestyrelsen (se Borgerrepræs. Forh. XXXX, S. 140-48, 184), at yde en forøget Bevilling, saaledes at Værket kunde opnaa en Størrelse af 8 Bind.

Idet dette Arbejde nu foreligger, forsynet med 2 Registre, vil det let ses, at det ingenlunde indeholder alt, hvad der har Interesse for Kjøbenhavns forskellige Forhold førend 1728. Jo længere Tiden skred frem, desto større blev Stoffet og det var maaske et Misgreb, at det ikke oprindelig var bestemt at afsluttes med Aar 1660. De Grunde, der talte for at ende ved den Tid, da den store Ildebrand 1728 ødelagde Raadstuearkivet og mange andre Kilder til Stadens Historie, ere imidlertid i praktisk Henseende de overvældende, men for Tiden 1660-1727 er her nærmest alene meddelt Uddrag af Kancelliets Kopibøger, skønt der selvfølgelig fra den Tid ere mange andre særdeles vigtige Kilder. For enhver, der søger noget specielt, vil der dog her oftest gives tilstrækkelige Vink til videre Undersøgelser, idet Indlæggene og andre Akter, der i mange Henseender indeholde Oplysninger, der gaa mere i Enkelthederne end de kgl. Reskripter, med Lethed ville kunne findes i Gehejmearkivet. Hvis Akterne skulde have været meddelte istedenfor Reskripterne, vilde Værket have naaet en Størrelse, der var umulig at begrænse.

Med Hensyn til flere af de her udgivne Aktstykker, navnlig Lavsskraaer, da have de senere Aars ivrige Studier af Lavenes Historie fremdraget flere Texter, der ere bedre end de her efter Afskrifter aftrykte, hvilke dengang maatte anses for de eneste bevarede Texter, men det anses for Øjeblikket ikke for nødvendigt her at levere ny Aftryk, da saadanne ventelig ville se Lyset i specielle Skrifter eller i C. Nyrops forskellige Lavshistorier. Lavsartiklerne fra Chr. V.'s Tid ere ikke optagne, da de findes i særskilte Udgaver.

Naar man i en lang Aarrække har arbejdet paa et saadant Samlerværk som dette, bliver man ikke blind for mange Mangler og Ufuldkommenheder; undertiden kan her være optaget Ting, der have mindre Værd, og til andre Tider være oversprunget andet, der nødig maatte undværes, der kan være Mangler ved Korrekturen, ved Indholdsfortegnelserne osv. Alt dette uagtet er det mit Haab, dog at have leveret et godt Grundlag ikke alene for specielle Studier af Kjøbenhavns Historie i forskellige Tidsrum, men ogsaa for andre historiske Undersøgelser, hvorom man vil finde Vidnesbyrd i Citaterne til mange forskellige Skrifter.

Juli 1887.

O. Nielsen.


< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor okt 23 20:42:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top