eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.997

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 611-615
Nummer: 997


<-Forrige . Indhold . Næste->

997.

15 Dec. 1724.

Anordning om Brandkompagniet.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom vi ere komne udi erfaring, hvorledis hid indtil ved brand compagniet udi vores kongelig residentz stad Kiøbenhavn udi adskillige tilfælde, saasom ved vagt, munstring, ildebrand og deslige, stoor u-orden og forsømmelse skal begaaes, formedelst ingen vis straf haver været dicteret, hvor efter de egensindige og forsømmelige kunde ansees, saa have vi, for at faae sligt efterdags remederet og afskaffet, allernaadigst fundet for got derom efterskrevne anordning at lade udgaae.

1. Skal for brand-compagniet udi bemældte vores kongl. residentz stad Kiøbenhavn en cassa indrettes, som hos brand-directeuren skal blive bestaaende, for hvilken cassa skal være trende differente laase, hvortil de tre næstfølgende ober-officerere ved brand-compagniet skal have hver sin nøgel, saa skal og indrettes en igiennemdraget protocol, som af præsidenten udi Kiøbenhavn bør forseigles, udi hvilken indtegten og udgiften ved brand-compagniet skal indføres, ligesom det ved andre stadens borger-compagnier er brugeligt.

De penge og straf-bøder, som til denne cassa indkommer, skal anvendes til hielp og cuur for de af brand-folkene, som ved nogen u-lykkelig hændelse kommer til skade, saa og til de forarmede, syge og nødlidende ved brand-compagniet: skulle noget optog efter vores allernaadigste befaling skee, og de fattige af brand-folkene ej kunde formaae at anskaffe og bekoste dennem hvis de dertil maatte behøve, for at komme saa ziirlig frem, som andre, skal de heller den dag derfor befries, end at brand-cassen med nogen omkostning dertil skulle besværes.

3. Naar nogen avancement skeer ved brand-compagniet, skal enhver, som avancerer, give til denne cassa saaledes, som herefter findes anført:

    brand-directeuren........................ 20 rdlr.     «     «
    vice-brand-directeuren.................... 10 rdlr.     «     «
    capitainen .............................. 4 rdlr.     «     «
om hand nyder løn.............................. 8 rdlr.     «     «
VIII s.611

    premier lieutenanten...................... 3 rdlr.     «     «
    second lieutenanten ...................... 2 rdlr.     «     «
    fendrichen .............................. 2 rdlr.     «     «
    adjutanten .............................. 1 rdlr.     «     «
    premier-brandt-mesteren .................. 1 rdlr.     «     «
    ober-brandt-mesteren ..................... 4 Mk. «
    under-brandt-mesteren .................... 3 Mk. «

4. Saasom udi den af vores elskelig kiære hr. fader salig og høysalig ihukommelse den 23 julii 1689 allernaadigst udgivne brand-ordning dens 11 art. befales, at ingen brandt-mestere eller brand-folk, eller og af de, som ved de anrettede spøjter ere udvalde og beordrede, maa nogenstæds her fra byen sig begive eller forrejse, med mindre hand det først stads-hauptmanden og dernæst til det qvarteers capitain, under hvis compagnie hand er boende, saavel som directeuren over brandverket tilkiende giver, og vi meget ugierne maae fornemme, at ej alleene brandt-mesterne u-anmældet af byen bortrejser, men endog at de fleeste af brand-folkene undertiden halve aar tillige, uden hos vedkommende sig derom at anmælde, paa landet skal forblive, saa at derved stoor u-orden og fortræd skal foraarsages, naar enten deres vagt falder eller u-lykkelig ildebrand paakommer, da ville vi hermed alvorligen have befalet, at alle ober-officerer ved brandt-compagniet skal give stads-hauptmanden tilkiende, naar de fra byen bortrejse, hvor længe de agter at udeblive, og hvo imidlertiid deres tieneste skal forrette; forsømmer de det, skal de give hver gang i straf 1 rdlr., som skal legges i brandt-compagniets cassa; alle ober og under-brandt-mestere skulle give brandt directeuren tilkiende, om de rejser af byen, og derhos forklare hvem de har giort aftale med, som udi deres fraværelse skal forrette deres tieneste; dersom det forsømmes, skal de betale til straf hver gang det skeer 1 sletdaler, og derforuden betale efter billighed den, som af brandt-directeuren bliver ordineret til udi den fraværendes sted at giøre hans tieneste; forsømmer nogen af de andre, som staae ved spøjterne, at give brandt-directeuren og deres brandt-mestere tilkiende, at de rejser af byen, og ikke ordinerer en, som udi deres fraværelse kand forrette deres tieneste, da skal de give til straf, for hver gang det skeer, toe mark danske, saa og betale efter billighed den, som er ordineret for dem at giøre tieneste.

5. Naar brand directeuren lader ober-officererne og brand-mesterne til sig kalde, for at give dem ordre til munstring, visitation og deslige, skal enhver til bestemte tiid indfinde sig; forsømmer nogen fra vice-directeur til premier-brand-mester inclusive, betaler hand for

VIII s.612

hver halv time 1 Mk., og alle ober og under-brand-mestere for hver halv time 8 Sk.; hvo som uden vigtig aarsag gandske udebliver, skal betale, fra vice-directeur til premier brand-mester inclusive, hver 1 rdlr., ober og under-brand-mestere hver 4 Mk.

6. Naar ved nat eller dag nogen ildebrand (den Gud afvende) skulle paakomme, skal enhver, efter forberørte allernaadigst udgivne brand-ordnings 22 art. sig til sin spøjte forføje, og den til ilden bringe; forsømmer nogen, med mindre hand er svag, eller med vedkommendes forevidende bortrejst, og sig ikke ved ilden indfinder, naar det er ham bekient, betaler ober-officererne indtil premier-brand-mestere til straf 1 rigsdaler, en brand-mester som ikke er ved ilden eller ved sin spøjte 4 Mk., og en brand-svend 2 Mk., og som een deel ved ildebranden sig hemmelig fra deres spøjter begive uden ordre, som er imod forommældte brand-ordnings 34 art., saa maa ingen efterdags under foreskrevne straf i ilds-vaade der fra eller fra den spøjte, til hvilken hand henhører, sig uden ordre begive.

7. Enhver ober og under-brand-mester skal om morgenen, naar hans vagt er overstanden, give enten mundtlig eller skriftlig rapport til brand-directeuren saavel om hvis paa hans vagt er passeret, som om hans mandskab haver været complet, og det under straf af 2 Mk.

8. Skulde nogen ober-officerer, brand-mester eller brand-svend, enten ved ildebrand, vagt eller andre commando-sager befindes i drukkenskab, da skal en ober-officerer give i straf 2 rdlr., en brandmester 1 rdlr., og en brand-svend 3 Mk.

9. Paa det at den u-orden, som ved munstringen hidindtil er gaaet i svang, en gang kunde vorde afskaffet, skal brand-mesterne med deres underhavende mandskab efter ordre være til bestemte klokke-slet tilstæde paa det forordnede stæd; forsømmer brandmesteren det, skal hand betale derfor i straf 2 Mk., er forsømmelsen hos brand-svennen, bøder hand derfor 1 Mk.; brand-mesterne skal iligemaade formane mandskabet, at de uden forlov ej bortgaaer, alt under foranførte straf, og naar munstringen er overstanden, skal enhver brand-mester eftersee sit mandskab efter roullen, paa det de, som sig hemmelig haver bortbegivet, derfor kand ansees og straffes.

10. Enhver brand-mester skal have flittig indseende med sine underhavende, at deres brandskilt altid holdes i god stand; afgaaer nogen fra brand-compagniet, skal brand-mesteren affordre brandskiltet og brand-seddelen, hvilket hand skal forvare indtil munstring bliver holdet, da hand det for brand-directeuren skal anmælde, og

VIII s.613

fra sig levere, paa det at ald misbrug, som dermed kunde gaae i svang, kand afskaffes; befindes det at brand mesteren forsømmer det, skal hand selv dertil være ansvarlig; skulle nogen brand-svend, det være sig indlændisk eller udlændisk, med brand-skiltet hemmelig bortrejse, og er eller haver været i noget ambt, skal hannem efterskrives hvor hand er, og bør hand ansees, som den der med betroet gods sig hemmelig har bortbegivet, indtil hand det igien tilbage sender.

11. Skulle sig nogen imod sine officerere i commando-sager opsette, det være sig hvo hand er, enten med u-sømmelig ord eller i gierning, skal af politiemesteren, stads-hauptmanden, brand-directeuren, vice-brand-directeuren og capitainen ved brand-folkene derover holdes forhøør, hvor da den skyldige efter sagens beskaffenhed skal ansees og straffes.

12. Paa ober-officerernes, brand-mesternes og brand-svennenes brand-skilter skal være forandring, paa det enhver, efter sin charge og stand, ved paakommende ildebrand derved kand kiendes og vides hvad hand betiener, saa maa ingen enten ober eller under-officerer i commando-sager lade sig finde uden side-gevær, under 2 Mk. straf, ej heller maae nogen af brand-folkene paa vagten eller ved ildebrand sig indfinde, uden brand-skiltet, under forommældte straf.

13. Naar nogen fra brand-compagniet ved døden afgaaer, det være sig officerere eller gemeene, og det vorder forlangt af brand-compagniet at bære ham til sit hvile-stæd, skal enhver, som dertil bliver commanderet, saadant efterleve, under 4 Mk. straf; naar og nogen af ober eller under-officerere ved brand-compagniet enten bortdøe eller dimitteres, skal det stads-hauptmanden kundgiøres, ligesom det ved andre borger-compagnier i lige tilfælde brugeligt er.

14. Brand-vagten skal hver aften inqvireres af ober-officererne, eller og af brand-directeurens ordinantz, som de forsømmelige haver at antegne, paa det de efter disse articlers indhold af brand-directeuren kand blive straffede.

15. Alle de straf-bøder, som af ober-officererne betales, item de bøder, som ved forhører i commando-sager dicteres og sammestæds leveres, skal siden i cassen henlegges; hvad de andre forseelser og forsømmelser efter forommældte articler angaaer, da afgiøres de hos brand-directeuren eller hos de andre dertil ordinerede ober-officerere, som tager imod bøderne, og dennem iligemaade i cassen deponer. For cassens indtegt og udgift aflegges aarlig regning for brand-compagniets chef udi overværelse af alle compagniets ober-officerere; hvorefter vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette

VIII s.614

og for skade at tage vare. Og byde vi hermed og befale os elskelige præsident, borgemestere og raad i bemældte vores kongl. residentzstad Kiøbenhavn, samt politiemesteren, byefogden og alle andre, som denne vores anordning under vores cancellie-seigl tilskikket vorder, at de den paa behørige stæder til alles efterretning lader læse og forkynde. Givet paa vort slot Friderichsberg den 15 decembris anno 1724.

Sæl. Reg. LI. 742-44.

VIII s.615

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 16 20:29:31 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top