eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.995

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 607-610
Nummer: 995


<-Forrige . Indhold . Næste->

995.

15 Dec. 1724.

Om Kanalernes Rensning.

Havne commissionens tilforordnede.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Eftersom for os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorledes canalerne i vores etc. Kiøbenhavn, formedelst at de nu paa sexten aars tiid ikke ere blevne rensede, skal være saa med mudder opfylte, at de uforbigiengelig behøves at vorde opmudret og renset, og til samme arbeids fortsettelse foruden dend mudder mølle, som havne commissonen allereede til den ende haver ladet bekoste, endnu nødvendig een af nye ville opbygges, til hvilken at lade forfærdige havne commissionens ordinaire intrader aldeeles ikke skal være tilstrekkelige, saasom samme intrader aarligen alleene til omtrent 2600 rixdr. sig bedrager, og slig een mudder mølles bekostning med behørige sex pramme skal udkræve een 5 à 6000 rixdaler, foruden at omkostningerne ved tvende mudder møllers drift ville blive store og hver dag til samme at holde i gang med heste, arbeidsfolk og andre betiente komme at koste 24 rixdr., som beløber aarlig, naar tvende møller udi 200 dage bruges, 4800 rixdaler, saa give vi eder hermed allernaadigst tilkiende, at som bemelte canalers reenselse er een stor nytte og gavn for dend heele stad og geraader til det almindelige beste, hvorfore det gandske publicum og saa dertil bør concurrere, vi da allernaadigst have funden for got til dette verks begyndelse og fortsettelse een havne skat over heele byen for een eeneste gang og ei viidere ved een allernaadigste forordning at lade paabyde, hvilken skat efter dend nye grund taxtes beregning paa alle

VIII s.607

huuse og gaarde der udi staden med 1 1/2 pro cento skal lignes og betales, hvorfra ingen af jndvaanerne skulle være forskaanede, i hvad frihed og privilegium dennem end allernaadigst kunde være forundt, dog uden nogen consequence for fremtiden, og hvoraf dend første termin skal erlegges til førstkommende paaske 1725, den anden til nest paafølgende iunii maanets udgang. Af hvilke penge da og een nye mølle kunde anskaffes og bekostes og resten forblive til opmuddringens fuldførelse i følgende aar. Og have vi til den ende af denne dags dato allernaadigst anbefalet os elskelige vores tilforordnede udi jndqvarteerings commissionen strax for sig at tage dend nye grund taxt herover staden og Christianshavn og da proportionaliter at ligne og legge forskrevne havne skat, nemlig 1 1/2 pro centum paa huuse og gaarde samt alle bebygte og indheignede platzer efter samme grund taxt og derpaa bemelte ligning og taxation at tilstille os elskelige præsident etc. i bemelte Kiøbenhavn, som vi allernaadigst haver befalet ikke alleeneste samme skat ved byens rodemestere efter sædvanlig maade at lade indkræve, mens end og, at de imellem sig selv skal udnævne een borgemester, een raadmand, saa og tvende af de 32 mænd, som pengene kunde ind cassere og igien til fornødenhed udgive samt have indseende med dette verks betiente og øvrigt drage omsorg for, at alting vel, som det sig bør, bliver forrettet. Til hvilken ende vi og allernaadigst ville, at disze af magistraten committerede skal, saalænge opmuddringen paastaar, være eder udi havne commissionen adjungeret, dog paa den maade, at de altiid skal have een separat cassa, som ikke nogen gemeenskab med havne commissionens maa have, og over hvilken cassa bemelte committerede fuldkommeligen skal disponere uden at være underkast ringeste dependance af havne commissionen, ikke heller at bebyrdes med nogen anden havne commissionen vedkommende forretning, men alleene at have opsigt med, hvis denne opmuddring angaar, og naar samme engang er til endebragt og canalerne rensede, da for alt at aflegge vedbørlig regnskab for magistraten og byen og derefter igien at træde fra havne commissionen og intet viidere dermed have at bestille. Paa det og havne commissionen kand komme i desto bedre stand saavel til canalernes renselse som andre udgifter, have vi allernaadigst fundet for got ved een forordning at paabyde, at een vis afgift paa det hvide strand sand eller saa kaldede strøe eller gulf sand, som her i staden indføres, skal legges, nemlig af hver stor baad med sand 1 rixdr., af een liden baad 3 Mk. og af et læs af ditto sand, som paa vogne i staden indbringes, 1 Mk. Og formeene vi saa allernaadigst, at naar havne commissionen

VIII s.608

paa forberørte maade samt med fornævnte 1 1/2 pro cento paabuds penge vorder hiulpen dertil og kand benøtte sig af de revenuer, som allereede kand være indløben, dend da ei alleene kand have kræfter nok til at fuldføre strax tilstundende aar canalernes, saaviit byen vedkommer, deris renselse, mens end og fremdeeles samme ved mudder møllernes drift af de aarlige indkomster ved lige holde.

Hvad sig ellers vore egne til hørende fortoge sammesteds angaar, da ville vi allernaadigst lade giøre dend anstalt, at opmudringen paa slige stæder paa vores egen bekostning af vores ved Holmen havende mudder møller skal vorde forrettet. Og paa det at over det heele opmudrings verk og saa kand være een lighed og inddeeling, hvorviit samme kunde tilfalde Holmens mudder møller, og hvad stadens eller havne commissionens publiqve møller skulle antage, saa have vi allernaadigst approberet, at det paa efterfølgende maade skal vorde indrettet.

1. Fra Christianshavns broe forbi Bremmerholm og dends kirke paa den eene og forbi den nye Børs samt den store Børs og Slots pladsen paa den anden side lige indtil Holmens eller Slots broe og siden derfra langs canalen ved Holmen ud til Kongens torv saavelsom dend liden canal bag Børsen, der løber op til hendes mayts. dronningens gaard, ville vi allernaadigt, at Holmens mudder møller skal oprense, i hvorvel der i sær ved dend ny Børs findes nogle faa particulaire fortoge, hvis rensning ellers byen kunde vedkomme, da

2. derimod igien stadens publique mudder mølle paatager sig paa begge sider at opmudre alt, hvad som strekker sig fra Holmens eller Slots broe indtil dend saa kaldet Princens broe paa Friderichsholm, uanseet at eendeel af vore fortoge derunder findes, fornemmelig saaviit Slots pladsen og ober hof marschalchens iboende gaard paa Slotsholmen, item haugen bag Ridebanen og Riidehuuset er angaaende.

3. Fra Prindsens broe ud til strømmen forbi staldhuusene, bryggerset paa dend eene og material gaarden paa dend anden side, deszen fortoger os alleene er tilhørende, ville vi allernaadigst at skal ved Holmens mølle opmudres. Ligesaa ud forbi Tøyhuuset og Proviant gaarden indtil Christianshavns broe, saa fremt det der ogsaa skulle fornøden giøres.

4. Dend Nye havn eller canal ved Charlottenborg anlangende, da siden hans prinselige høyheds prince Charles fortog strekker sig paa dend eene side og vi selv lader giøre bekostning paa vore fortoges opmudring, saa kommer hans priucelige høyhed vel og saa byen

VIII s.609

til hielp, for saaviit printzens slottes grund taxt sig kand beløbe, hvorimod stadens publique mudder-mølle bemelte Nye Havn opmudrer.

5. De tvende smaa canaler, dend eene, som er imellem qvæsthuusets hauge og de nye tømmer pladser, saa og dend anden, som er ude imod toldboden, tilkommer stadens mudder mølle og pramme. Og ville vi herhos allernaadigst, at denne jnddeeling skal herefter være een regul og rettesnor, hvorefter canalernes renselse hvert aar af eenhvers mølle og pramme skal vedligeholdes.

Saa ville vi og allernaadigst være betænkt paa at beordre os elskelige voris tilforordnede i ober admiralitetet at udsee og anordne visze og beqvemme stæder, hvor dend opmaalte mudder tid efter anden skal henføres samt prammene med magelighed baade kand ind og udkomme, desligeste at hvad mudder, der bliver oplagt, ikke igien skal udfalde eller og af strømmen medtages. Og ihvorvel vi allernaadigst have befalet, at Holmens broe paa nye af havne commissionens cassa skulde vorde opbygt, og vi nu allernaadigst have fornummen, at j ingen anden udveye eller middel dertil skal viide, helst deszen forfærdigelse sig til 6000 rixdr. skal ville beløbe, uden det forslag, j haver giort til de fire af havne commissionens tømmer pladsers bortselgning for deraf een capital til dette brug at formere, saa ville vi dog nu havne commissionen for de udgifter til Holmens broes opbyggelse allernaadigst have forskaanet og selv være betænkt paa middel dertil, hvorimod vi ingenlunde ville, at j de forberørte fire tømmer pladser maa selge, efterdi havne commissionen alt saa bliver mindre formuende til opmuddringens fortsettelse og vedligeholdelse. Derefter j etc. Befalendes etc. Friderichsberg slot dend 15 decembris. anno 1724.

Sæl. Tegn. LXV. 428-80.

VIII s.610

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 16 20:06:47 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top