eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.962

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 591-593
Nummer: 962


<-Forrige . Indhold . Næste->

962.

8 Feb. 1724.

Reglement mellem Stadens Sognepræster og Garnisonspræsterne.

F. 4. giøre alle vitterligt, at effter som vi ere komne i erfaring, at vores om eendeel imellem sognepræsterne i vores etc. Kiøbenhafn og deres medtiennere paa dend eene og guarnisons præsterne sammesteds paa dend anden side værende tvistigheder angaaende deres embeders forretning allernaadigst udgangne anordning af dend 9 iulii anno 1717 ey skal have kundet aldeeles forrebygge og ophæve dend miszforstand og u-orden, som ovenbemelte tvistigheder fra tid til anden skal have foraarsaget, da have vi allernaadigst funden for got et andet reglement og nærmere anordning derom at lade udgaa saaleedes, nemlig:

1. Alle ober og under officerer saavelsom gemeene, være sig end hvad regiment de kunde tilhøre, medens de i vores etc. Kiøben-

VIII s.591

hafn i guarnison ere beliggende og staa under commandanten, end og vores liv guarde til foeds og grenadier corps samt regiment de marine og vores betiente ved land artigleriet saa som ober og under officerer samt ober og under constabler, tambours og haandverks folck, saaleedes som artiglerie etaten af os er regleret, og virkelig staa i vores tienneste, desligeste vores betiente ved forteficationen og guarnisonen skulle med deres hustruer, børn og tienneste folck henhøre og svare til guarnisons meenigheden i bemelte vores etc. Kiøbenhafn i henseende til alle det præstelige embede vedkommende forretninger, saa fremt de icke ville ansees med den straf, som krigs artichlerne cap. 1 pag. 4 ommelder. Dog er ei herunder begreben vores liv guarde til hest, som følger os selv og ey staar under commandanten, ey heller land-cadetterne samt de dem foresatte officerer. Saa forblive og vores søe cadetter, søe artiglerie betiente saavelsom alle andre, der have tienniste paa vores flode og henhøre til søe etaten, hereffter som tilforn ved Holmens meenighed. Og skal det derforuden ey være nogen officerer formeent iblandt at høre prædicken i een anden end Garnisons kircken, naar de ickun lade sig betiene med det høyværdige alterens sacramente af garnisons præsterne og give dennem deres offer paa sædvanlige tider.

2. Alle de af den militaire stand, som nyde pension eller naadsens brød og i Kiøbenhafn sig virckelig opholde, skulle, saa lenge de saadan pension og naadsens brød nyde, med deris hustruer, børn og tieniste folck henregnes til garnisons meenigheden og lade deres vielser og børnedaab af garnisons præsterne forrette. Men de militaire, som haver faaet deres afskeed og ey nyde pension eller naadsens brød, saavelsom og alle militaires encker med deres børn og familier skulle efterdags ey henhøre til guarnisonen eller dens meenighed, men svare til det sogn i staden, hvor de sig opholde.

3. U-ægte børns daab og besovede qvindfolcks aabenbare afløsning forrettes af det sogns præster, i hvilket de befindes, men ere de i nogen militaire familie, som til garnisonen henhører, da skal samme forretning tilkomme garnisons præsterne. Og skal af garnisons præsterne lige saa vel som af andre stadens sogners præster effter loven og ritualet altid holdes rigtig bog over alt, hvis saaledes i nogen maade forrettes, og det saaleedes, som de agte at være bekiendt og svare til.

4. Det skal være garnisons præsterne tilladt at trolove og copulere alle under officerer og gemeene, i hvad sogn end bruden maatte være fra, men med ober officererne forholdes det effter loven.

VIII s.592

5. De af dend militaire stand, som staa virkelig under noget regiment og ville lade sig copulere, skulle for deres chef af compagniet og regiments auditeuren aflegge deres corporlig eed om, at de ere fri for egteskab, og skal da samme eed skrives paa den dennem af officererne givne fri seddel og for præsten fremviises. Saa skal og saa dend, som vil copuleres, om hand tilforn haver levet i egteskab, forskaffe beviis fra forbemelte auditeur, at et lovligt skiffte effter dend afdøde er bleven holdet. Men i henseende til de aftackede, som nyde pension, og andre til militair estaten henhørende personer, da skulle de om begge forskrevne poster forskaffe rigtige attester fra den i vores etc. Kiøbenhafn anordnede stockhuus ret.

6. Effter som det skal falde de militaire encker, hvis mænd ere døde i krigen, formedelst dend slette tilstand, i hvilcken de fleeste sig befinde, meget besværligt ved det ordinaire consistorium effter loven at giøre sligt dødsfald beviisligt og dereffter erholde dend frihed sig igien udj egteskab at maa indlade, da ville vi allernaadigst, at deslige encker effterdags for stockhuus retten i guarnisons provstens nærværelse, som sig til dend ende i bemelte ret engang hver maanet paa een vis der til berammet dag skal indfinde, om deres mænds dødelig afgang maa føre de fornødne vidner. Og skal meer ommelte ret tillige med garnisons provsten da decidere sagerne effter forefundne omstændigheder og beviisligheder og lade dennem de fornødne attester uden nogen betaling være følgagtige. Hvoreffter etc. Givet etc. Fredensborg slot dend 8 februarii 1724.

Sæl. Reg. LI. 585-57.

VIII s.593

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 15 18:01:09 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top