eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.912

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 561-563
Nummer: 912


<-Forrige . Indhold . Næste->

912.

27 Feb. 1723.

Reglement for Snedker- og Tømmerlavet.

Reglement paa tryk.

F. 4. allernaadigst ville, at snedker og tømmermænds laugene i vores etc. Kiøbenhafn, paa det den eene icke skal falde dend anden udj sit arbeide, sig allerunderdanigst skall rette og forholde.

1. Alle gulve, som legges i flammer eller figurer, som indlegges med fremmet træ, som forliimes, indstemmes, legges med rammer eller af strøgne bræder med stiffter, og hvad navn det ellers haver, skal snedkerne legge, og tømmermændene sig ei dermed at befatte. Mens de gemeene og slette gulve, af høvlede og pløyede bræder, med søm naglede, tilkommer saavel snedkerne at giøre som tømmermændene at legge, ligesom bygherren det forlanger.

2. Bræder, skilleromme, strøgne, forliimte eller med lister belagt, indsat i fyllinger eller med andre zirater og figurer, skal snedkerne forarbeide. Men slette skilleromme af høvlede og pløyede bræder udj værelserne, med søm naglede, tilkommer saavel snedkerne som tømmermændene at giøre, ligesom bygherren det selv forlanger. Skilleromme paa loffterne eller i packhuse, enten høvlede og pløyede eller og rueverk, med søm naglede, hører tømmermændene alleene til.

3. Paneelverk, enten liimet, sammenstemmet eller med lister paalagt, og alt, hvad navn haver af paneel, som liimpotten alleene hører snedkerne til, skal snedkerne allene forarbeide. Gesimser af bræder eller plancker udj værelser skal snedkerne forarbeide, men gesimser uden til paa husene under tagskieget, tagrender og deslige skal tømmermændene giøre. Beklædning under lofftet med sag skaaren, liimet og høvlede bræder imellem og paa bielkerne med cornis og lister samt lister under loffter skal snedkerne arbeide, men beklædning under lofftet af ruebræder med gesimbs af skraabræder eller rue hugen for gibsmageren med stellagerne skal tømmermændene giøre.

4. Vindues karme og rammer skal snedkerne forarbeide.

5. Vindues skudder med gesimser, vandbræder, løbere, vindues luger, lemme ind og udvendig skal snedkerne ligeleedes alleene giøre.

6. Dørre, som er sammen stemmede, forliimte eller udj fyllinger med indskurede lister eller udj enderne med lister indfattede tilkommer snedkerne alleene, men gemeene og slette dørre enten af rue eller høvlede og pløyede bræder, med lister paalagde, paa loffter udj packhuuse og kieldere desligeste lofft luger og tagvinduer tilkommer tømmermændene. Dog dersom bygherren under et betinger

VIII s.561

arbeide med snedkerne, da staar det hannem frit for at bruge, hvem hand vil.

7. Beklædninger paa porte, udvendige dørre, som legges udj flammer eller fyllinger, portaler over porte og dørre, dør gerichter, architraver og deslige ornamenter skal snedkerne alleene forarbeide, men portene og port fang, hvor dend bruges, saa og om nogen vil have een liden gesimbs og front over een slet port udj plankverk for en hauge eller plads uden pilastres, skal tømmermændene alleene forfærdige.

8. Beklædninger paa trapper, svaler, altaner, naar de giøres med paneel, indstemmede eller forliimede, med paalagde lister samt brystverk, gallerier med dukker, schweifede og udskaarne, udarbeidet gesimbs med handgreb og fodlist tilkommer snedkerne aleene at forfærdige. Men forlanger nogen bygherre trapper, svaler og altaner beklæd enten med rue eller høvlede, pløyede og med søm fast slagne bræder eller brøstverk af pløyede bræder med slæt handgreb uden cornis, da stander det hannem frit for at antage til samme arbeide, hvilken af disse tvende lauge hand bæst kand occordere med.

9. Trommel render, som giøres af bræder som og af heelt tømmer udhuules og med et brædt paa dend forreste side bliver beklædt, skal tømmermændene aleene forfærdige.

10. Skurer, hvor de ere tilladte, naar de bygges af slette høvlede og pløyede bræder og med søm nagles, kunde bygherren dertil tage, hvem hand vilde, men skulde de prydes med jndstemning, listverk og deslige, da snedkerne alleene at forrette.

11. Lysthuse udj hauger, som bygis af bindings verk, muurede imellem tømmeret og tækket med tagsteen, og de, som bygges af tømmer, beklæd med slette høvlede og sammen pløyede bræder paa sidderne og tag, skal tømmermændene forarbeide, men vinduer, gulve og dørre dertil, samt om beklædningen skal være med pilastres, indstemning, forlimning eller zirater, skal det af snedkerne alleene forferdiges. Glas huse sammesteds, som opbygges med fodstycker, stolper, muurleder, spær og deslige, skal tømmermændene forfærdige, men rammerne, pilastres og videre zirater skal snedkerne forarbeide. Lugerne dertil, naar de giøres af slette høvlede og pløyede bræder med lister paa nagled, skal snedkerne saavelsom tømmermændene forfærdige, hvem bygherren best kand accordere med, men lugger med indskubede lister skal herunder ikke være forstaaet, hvilke alleene af snedkerne skal giøres.

12. Pyramider, rundeler, postementer skal snedkerne forarbeide. Staketter med tilhørende stolper og slaar, høye eller lave,

VIII s.562

som bliver afbundne af tømmer og i jorden nedgravet og opsat, skal tømmer mændene forfærdige, men skulle stolperne beklædes med bræder og gesimser og derved andre zirater bruges, skal snedkerne det aleene forarbeide.

13. Skienker i logementerne skal snedkerne aleene forfærdige.

14. Illuminationer, som af tømmerverk bliver afbunden, opsat og paa siden, hvor ingen illumination præsenteres, som med bræder bliver tillugt og med søm fast slagen, skal tømmermændene forarbeide, men hvad til zirat ved saadanne illuminationer kunde forefalde, som bestaar i blint rammer, pyramider, buer, nicher med videre, alt af fyrtræ, som siden bliver beklæd med papier, skal snedkerne alleene forfærdige. De illuminationer, som bruges inden i husene paa rammer klistret, høvled og sammenstemmed, skal snedkerne ligeledes giøre, men om de af rue bræder sammen naglede bliver gjordt, staar det eenhver frit dertil at tage, hvem hand vil. Ære eller triumph porter, som bliver ziiret med architectur saasom colommer med deris piedestal, basin, capitæl og entablireng samt balustren eller ducher med deris fod og brystlehn, som bliver ud-carnisset og ud sveiffet, og de udzveifede bræder, hvor paa siden bliver maled billeder, skal snedkerne alleene forfærdige. I det øvrige hvad ved fornevnte ære eller triumph porter, som af tømmer bliver afbunden og paa siderne, hvor intet præsenteris, som med bræder bliver tillugt og med søm fast slagen, skal tømmermændene alleene forarbeide.

15. Trappers anleggelse, som bestaar af tømmer og tykke plancker til stikbielker, korte bielcker under reposerne og fodstykker, hvor laarstykkerne af tykke plancker og fodstykkerne bliver festet og i det tømmer under reponserne bliver med forstød indskaaren, saa og i de tillavede laar stykker trinene med sine stosbrætter anbragt og forfærdiget, hvilket alt skal af tømmermesterne forarbeides. Men hvad brystlehn med dukker, detz udsveif og udkæling samt paneel verk angaar, da dependerer af huus herren, hvem hand dertil vil tage.

16. Entreprenerer nogen tømmermand eller andre nogen bygning og reparation, liden eller stor, og paatager sig snedker, smed og glarmester arbeide, da skal de, som sig sligt paatager, være forbunden dertil at antage en amtsmester af det laug, hvor arbeidet henhører, og ei understaa sig nogen svenne eller drenge at vedkommende lauge til noget arbeide at antage, saa fremt hand icke derfor som een fusker vil ansees og straffes.

Thj byde vi alle og eenhver herimod etc. under vor hyldest og naade. Hafniæ dend 27 februarii 1723.

Sæl. Reg. LI. 323-26.

VIII s.563

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn dec 14 11:45:00 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top