eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.877

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 538-541
Nummer: 877


<-Forrige . Indhold . Næste->

877.

17 April 1722.

Kontrakt om Gadernes Renselse.

F. 4. giøre alle vitterligt etc. confirmation paa efterfølgende contract etc.

Samtlige Hans Kongl. Mayts. tilforordnede udj politie og commerce collegio giøre vitterligt, at vj paa Hans Kongl. Mayts. allernaadigste behag og approbation med Lauritz Lauritzen, Peder Bager, Hans Willemssen, Mathias Keller, Christen Olsen, Claus Lydersen, Henrich Lyderssen, Gudmand Jenssen og Christen Lauritzen, samtlige borgere og vognmænd her i staden, haver sluttet og indgaaet følgende contract paa fem aar, nemlig fra 1 may 1722 til 1 may anno 1727, om denne kongel. residentz stads gaders samt andre derudj værende kongel. og publiqve pladsers og fortogers reenholdelse.

1. Paatager vognmændene sig at lade bortføre denne stadz u-reenlighed etc. Denne stadz renovation tiltræder de nu til 1te may 1722 og annammer qvarteererne etc. for deres reenholdelse siden selv at besørge udj de nest paafølgende fem aar, nemlig til 1te may 1727, og naar de da denne contract fratræder, som de et halv aar tilforn etc.

2. Forskaffer vognmændene til denne u-reenlighedz bortførsel sommer og vinter 36 vogne og karrer (hvilke skal være nummererede) med behørige heste etc. Men dersom contrahenterne med forskrevne antal vogne etc. Saa skal og contrahenterne, naar collegium forlanger at efftersee deres vogne, samme for Raadstuen lade præsentere. Til hvilke vogne og materialier collegium vil udviise dennem plads

VIII s.538

ved Wartow plankverk, hvilket det skal stande dennem frit for at indhegne effter deres egen behag og magelighed. Desligeste skal de og paa deres egen bekostning forskaffe baade sommer og vinter folk etc.

3. Til u-reenligheden at lade bortføre etc. Og hvis u-reenlighed, som bliver bortført etc., undtagen u-reenligheden af Christianshavns qvarteer og eendeel af Strand qvarteeret, som til etc. Dog tillades dennem om vinter maanederne, naar veyen og veyerliget er ont, at lade udføre af Nørre og Vester porte u-reenligheden af de nest ved liggende qvarteerer og at henlegge det paa de pladtzer uden for porten, som dennem dertil kunde vorde anviiste inden for de ferske søer, hvor de det strax skal lade planere. Og skal de vogne, som med u-reenligheden af porterne ud og indkiører, for passage pengenes afgifft være fri. Ligeledes udføres af porterne og henlegges paa de anviiste pladzer u-reenligheden, som i portene og ravelinerne samles. Men hvad med prammer etc.

4. Skal af alle etc. tvende gange om ugen u-reenligheden bortføres. Dog de smaa stræder behøves ikkun eengang om ugen forsvarligen at reengiøres. Men de reale store gader reengiøres, som før er meldt, 2de gange om ugen og Amager torv 3de gange. Saa at staden saaleedes etc.

5. De skal og være forpligtet etc. Men hvis heste, koe eller andet møg, som ellers hos eenhver i deris huse og gaarde findes og og samles, samt hvor nogen vand render enten optages, nedlegges, hvad jord der kand blive effterliggende, eller hvor der byges og jord eller gruus paa gaden vorder udkast, det skal vedkommende selv paa deres egen bekostning etc. Og hvad bøder, som i saa maader enten for udkastelse paa gaderne eller udskiøllelse kand falde, skal contrahenterne nyde een tredie deel af, enten de ere angivere eller ey.

6. Med maadelig etc.

7. For det øvrige skal de etc. Dog saa at de giver tilkiende for politiemesteren, naar nogen af jndvaanerne sig imod forordningen af 25 aprilis 1702 forseer, da politiemesteren dennem effter sin charges medfør lader tiltale og afstraffe.

8. For alle disse ovenskrevne puncter at lade forrette, forestaa og holde inspection over, skal contrahenterne Lauritz Lauritzen etc. rigtige blive betalt de fem aar fra 1 may 1722 til 1 may 1727 aarligen 7500 rd., siger syv tusinde og fem hundrede rixdaler, paa samme maade, som de til cassen vorde erlagde, saa at hvis, som paa deres andeel af portskilling og passage pengene hand beløbe sig aarlig 2994 rd 73 Sk., skal dennem betales i reede penge og klingende

VIII s.539

mynt, og hvad de af renovations skatten kand tilkomme aarlig 4505 rixdaler 23 Sk., skal dennem betales de 3/4 parter i klingende mynt og 1/4 part i authoriserede sedler. Dog skal de i ovenskrevne summer lade sig decourtere, hvis Sven Nielsen, eller hvem cassen hereffter vorder betroet, for sin u-mage med ind og ud casseringen nyder, saa og rodemesternes andeel for renovations skattens indkrævelse, nemlig af port skilling og passage pengene 2 procento og af renovations skatten 4 procento, som kand beløbe sig aarlig af portpengene 59 rdr. 85 Sk. og af renovations skatten 180 rdr. 20 Sk., samt hvis som det kand beløbe sig paa deris andeel af de 30 rdr. etc. Hvilke omkostninger, naar de fra forestaaende accorderede summer er fradragne, skal dennem dend øvrige rest i fiire terminer aarligen blive betalte, nemlig hver qvartal een fierde part.

9. Efftersom vj og vel etc.

10. Thj lover og forpligter vj os, nemlig ieg Lauritz Lauritzen, Peder Bager etc., een for alle og alle for een, ovenbemelte contract udj alle sine ord, puncter og clausuler, saaleedes som vj her udj findes obligerede, fra contractens begyndelse indtil dend tager ende, at holde og effterkomme, saa at den udj alle maader skal vorde fuldbyrdet. Til bekræfftelse haver vj denne original contract, som tilforn med politie og commerce collegii segl er forseglet og af collegio underskreven, med vores egne hænder underskrevet og med vores sædvanlige signetter forseglet, saa og vj til vores effterretning en ligelydende videmeret copie og gienpart deraf til os annammet. Actum politie og commerce collegio den 17 martii anno 1722. (l. s.). J. Rosenkrantz. N. Slange. C. Schavenius. A. Franch. D. P. Weyse. J. Sohl. Lars L. L. s. Larsens navn (l. s.). Peder Nielsen Bager (l. s.). Hans H. W. s. Willumsens navn (l. s.). Mathias M. K. Kellers navn (l. s.). Christen C. O. Olssens navn (l. s.). Claus C. L. s. Lydersens navn (l. s.). Henrich H. L. s. Lydersens navn (l. s.). Gudmand G. J. s. Jenssens navn (l. s.). Christen C. L. s. Larssen (l. s.).

Og vj allernaadigst ville, at effterfølgende poster udj foregaaende contract skulle observeris, nemlig: 1. At den u-reenlighed, som med politie og commerce collegii forevidende og commandantens tilladelse af stadens porte udføres, ikke maa legges paa noget sted, som af commandanten eragtes at være contrascarpen eller dens glacis til nogen hinder. 2. At de contraherende vognmænd ved skriftlig revers til collegium skulle forpligte sig ikke til noget andet arbeid, reiszer eller kiørsel at bruge de heste, som til renovations verket ere desti-

VIII s.540

nerede. 3. At bemelte vognmænd iligemaade skulle være forbunden til at deele dend heele renovation imellem sig, saaledes at enhver effter lodkastning eller effter indbyrdes foreening antager sig visze qvarteer eller gader eller publiqve platzer at have tilbørlig opsigt med og for politiemester staa til ansvar for, paa det at dend skyldige for den forsømmelse, som i hans qvarteer befindes, af politiemester for politie collegio kand vorde tiltalt og straffet. 4. Saasom vj icke vilde, at dend platz ved Vartovs kirkegaard skal bruges til at sette de vogne paa, som til renovations verket skulde employeris, saa haver vognmændene at giøre forslag om en anden platz, som collegium da kand anviise dem. Da have vj bemelte contract i det øvrige, efftersom heroven indført findes, allernaadigst confirmeret og stadfæstet, saa og etc. Forbydendes etc. Hafniæ den 17 aprilis 1722.

Sæl. Reg. LI. 116-28.

VIII s.541

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 13 14:25:49 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top