eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.872

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 535-536
Nummer: 872


<-Forrige . Indhold . Næste->

872.

6 Marts 1722.

Om de tydske Jøders Band.

F. 4. Giøre alle vitterligt. Efftersom de ældste af dend tydske jødiske nation i vores etc. Kiøbenhavn, nemlig Meyer Goldschmidt, Nathan Goldschmidt, Abraham Levin, Berndt Jacob, Henrich Furst og Isaach Mendel Speyer for os allerunderdanigst have andraget, hvorledes nogle af deres nation skal være meget motvillige og gienstridig og ikke ville tilbørlig og sømmelig rette og forholde sig effter deris scholes ceremonier og vedtegter, men opføre sig som opsetzig imod dend jødiske skick i deris forsamlinger og forstyrrer dend eenighed og stilhed, med hvilken de ere tilforbundne at holde deris religions øvelsze, og end derforuden veigre sig ved at give deris contingent saavel til stadens fattige som til, deris egne og at contribuere til de omkostninger, som til deris scholes og kirkegaards vedligeholdelse og deris betienters løn bør udreedis, og derhos allerunderdanigst have anholdet om, at dennem til saadant at forekomme motte tilladis at bruge bann, da have vj effter deris herom etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og, indtil vj anderleedes tilsigendes vorder, allernaadigst tillade, at forbemelte dend tydske jødiske nation, som i vores etc. Kiøbenhavn sig haver nedsaat, maa bruge dend lette eller milde, lemfeldige bann, som i det ebraiske sprog skal være bekiendt under det navn chesem issus, men ingenlunde de tvende skarpe bann, nemlig dend mellemste og dend stoere. Dog maa fornævnte jøder af dend tydske nation alleene betienne sig over ofvenmeldte milde og lemfeldige bann i de tilfælde, som angaar skikkelighed i deris forsamlinger, deris sædvanlige ceremoniers og religions øvelser, deris scholes og kirkegaards samt vedkommende betienters belønning og vedligeholdelse, saa og dend collect eller almisze, som ey alleene til deris egne, men fornemmelig til stadens fattige bør indsamlis, efftersom det dennem er eller bliver paalagt til convent-huszet aarligen at betale, og ingenlunde

VIII s.535

understaa sig at exercere nogen iurisdiction i verdslige sager, enten de kunde være civil eller criminel, mindre udj slige tilfælde at bruge nogen bandsettelse, under denne dem allernaadigst forundte friheds forbrydelse. Herhos det og skal være tilladt, om nogen formeente imod de jødiske ceremoniers medfør og scholens vedtegt uden skiellig aarsag at være mulcteret, det vj icke af dennem vilde formode, at hand da sligt for vores politie og commerce collegium maa andrage. Derforuden skulle bemelte her i staden boende tydske jøders ældste imod denne deris nation beviiste naade være forpligtede til, naar nogen fremmed, u-priviligeret jøde sig i deris forsamlinger skulde indsnige og her i vores kongelig residentz stad sin handel vilde drive, straxsen effter hans ankomst sligt for vores politie mester under vilkorlig straf at tilkiende give. Forbydendes etc. Hafniæ den 6 martij anno 1722.

Sæl. Reg. LI. 70-71.

VIII s.536

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 13 14:00:19 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top