eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VIII > nr.867

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VIII
Side: 532-533
Nummer: 867


<-Forrige . Indhold . Næste->

867.

6 Feb. 1722.

Om Kredit paa Værtshuse.

Placat.

F. 4. giøre alle vitterligt, at saasom vj meget u-gierne have fornummet, at endeel onde huusholdere saavel af civil som militair stand saa flittig besøge vin og drikkehuuse og der ej alleene langt meere opdrike og fortære, end deris enten aarlige eller maanedlige jndkomster kunde taale, mend end og saaledis forglemmer sig self og alle retsindigheds regler, at de til vertens største præjudice imod hans villie i lang tid udsette dend betaling, de ere skyldige, og vel undertiden understaa sig at frembyde hug og slag til verten og hans folk i steden for at betale, hvis de have bekommet, saa hafve vj for nødig eragted til unge og u-betenksomme folkis befrygtende insolventier og ald videre u-lempe at forekomme herom at anordne og befale, som vj og med denne placat strengeligen etc., at alle og eenhver, som søger noget vin eller verts huus i vores etc. Kiøbenhafn eller anden stedz i vore riger og lande, skal være tiltænkte ved leverancen af, hvad de i saa maade kunde æske og bekomme, strax derfor at giøre fornøyelig betalning, saa fremt de samme vahre ville nyde, med mindre de forhen med verten om credit anderledes ere foreenede, saa at ingen vintapper eller verts huus mand skal være forbunden eller pligtig til imod sin goede villie for fremmede og ubekiente persohner at optappe vin eller andre drikke vare eller til deres tienniste at lade sligt være følgagtig, med mindre de straxen, naar de imodtage samme vahre, fornøyer verten eller hans folk med

VIII s.532

reede betalning. Men i fald nogen skulde understaa sig med skielden og ærerørige ord eller med hug og slag at forulempe verten og hans folk eller paa anden u-sømmelig og voldsom maade at forderve hans boeskab eller sønderslaa vindeverne i huuszet, da maa verten lade den, som sig saaleedes forseer, straxsen arrestere og for vedkommende chefs eller anden øvrighed med afftens varsel indkalde, som u-fortøvet skal kiende i sagen og, om hans forseelse ham lovligen overbeviises, dømme ham i mulct til de fattige eller neste hospital effter sagens befindende beskaffenhed, saa og des foruden at gotgiøre skaden og at betale de bøder, som loven byder. Hvilke straf bøder den skyldige skal være pligtig til straxen at erlegge eller blifve borgen for dem, indtil de ere betalte. Hvoreffter alle og eenhver vedkommende paa det allerunderdanigste sig kand vide at rette og for skade at tage vare, saa fremt de ynske at undgaa voris kongelig u-naade og ikke self ved en u-artig og skikkelige folk u-anstaaelig opførsel vilde hindre deris egen forfremmelse, naar deris navne for os vorde bekiendte. Givet paa vort slot Kiøbenhavn den 6 februarii anno 1722.

Sæl. Reg. LI. 50-51.

VIII s.533

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør dec 13 13:42:12 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top